Nghiên cứu marketing kinh tế quốc dân

101 10 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 11:17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA MARKETING BỘ MÔN MARKETING TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HỌC PHẦN NGHIÊN CỨU MARKETING MÃ HỌC PHẦN: MKMA 1130 SỐ TÍN CHỈ: Thông tin giảng viên  Họ tên:  Học hàm, học vị:  Chức danh:  Địa : VP Khoa Marketing, ĐH KTQD, 207 Giải Phóng  Email: Kế hoạch giảng dạy STT Trong LT BT 2 1 Chương 1: Khái quát nghiên cứu marketing Chương 2: Thiết kế phê chuẩn dự án nghiên cứu Chương 3: Dữ liệu thứ cấp phương pháp thu thập Chương 4: Dữ liệu sơ cấp phương pháp thu thập 1 Chương 5: Đo lường đánh giá nghiên cứu marketing 2 Chương 6:Thiết kế bảng hỏi nghiên cứu marketing 2 Chương 7: Chọn mẫu nghiên cứu marketing Chương 8: Thu thập liệu trường 1 Chương 9: Xử lý phân tích liệu phương pháp phân tích thống kê miêu tả xử lý liệu Chương 10: phương pháp phân tích thống kê suy luận xử lý liệu Chương 11: Trình bày báo cáo kết nghiên cứu 2 1 1 30 15 15 10 11   Nội dung Thời lượng Cộng Lịch trình giảng dạy Lịch trình Tuần thứ Tuần thứ Kế hoạch làm việc Chương Chương (tiếp) Tuần thứ Tuần thứ Tuần thứ Tuần thứ Tuần thứ Tuần thứ Lịch trình Kế hoạch làm việc Tuần thứ Chương Giao tập nhóm Chương Chương Chương Chương Chương Chương (tiếp) Tuần thứ 10 Chương Tuần thứ 11 Chương Tuần thứ 12 Chương Tuần thứ 13 Chương Tuần thứ 14 Chương 10 Kiểm tra viết lớp, thời gian: Tuần thứ 15 Trình bày tập nhóm tiết Tuần thứ 16 Dự trữ Phạm vi kiến thức: chương 1-5 Cộng: 16 tiết Cộng: 14 tiết Phương pháp đánh giá học phần STT Thành phần Cơ cấu Hình thức đánh giá ghi Dự lớp, thảo luận lớp 10% Dựa mức độ chuyên cần, nhiệt tình sinh viên Bài tập kiểm tra 20% Dựa kết kiểm tra kì Bài tập nhóm 20% Dựa thái độ làm việc nhóm, kết hồn thành đóng góp cá nhân Thi cuối kì 50% Dựa kiểm tra cuối kì Điều kiện thi cuối kì: tham gia 70% số tiết học Hình thức thi: câu hỏi luận tập tình huống, giấy, thời gian 90 phút Lưu ý: sử dụng tài liệu in ấn làm Tổng 100% Giáo trình tài liệu tham khảo chung  Giáo trình Nguyễn Viết Lâm (chủ biên), Giáo trình Nghiên cứu marketing, NXB Giáo dục, Hà Nội 2008  Tài liệu tham khảo Alf H Walle, 2001, Qualitative Research in Intelligence and Marketing: The New Strategic Convergence, IIIQuorum Books, F M Feinberg, T Kinnear, J Taylor, 2013, Modern Marketing Research, South-Western, Cengage Learning, USA Fred M Feinberg, Thomas C Kinnear, James W Taylor, 2013, South Western, Cengage Learning, USA Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008, Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, tập tập 2, Nhà xuất Hồng Đức Naresh K Malhotra, Imad B Baalbaki, Nada Nasr Bechwati, 2013, Marketing Research an Aplied Orientation, Pearson Education Limited, USA Naresh K Malhotra, Imad B Baalbaki, Nada Nasr Bechwati, 2013, Marketing Research an Applied Orientation, Pearson Education Ltd USA Nguyễn Viết Lâm (chủ biên), Nghiên cứu marketing- Các tập tình huống, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 2006 Philip Hans Franses; Richard Paap, 2001, Quantitative Models in Marketing Research Cambridge University Press W G Zikmund, B J Babin, 2007, Exploring Marketing Research, 9th edition, Thomson, South-western, USA 10 W.G Zikmund and Barry J Babin, 2007, Exploring Marketing Research, Thomson South-Western, 9th editiion, USA, 11 W.G Zikmund, 1997, Exploring Marketing Research, The Dryen Press, 6th Editition, USA Chương 1: Khái quát nghiên cứu marketing Mục tiêu học tập chương  Khái quát hoá giai đoạn phát triển nghiên cứu marketing giới  Trình bày số tiếp cận khái niệm nghiên cứu marketing, đặc điểm đặc trưng nghiên cứu marketing  Trình bày vai trò ứng dụng nghiên cứu marketing quản trị marketing doanh nghiệp  Xem xét bên liên quan nghiên cứu marketing cách thức tổ chức hoạt động nghiên cứu marketing doanh nghiệp Nội dung học tập Lịch sử phát triển nghiên cứu marketing Khái niệm nghiên cứu marketing Các khía cạnh tổ chức nghiên cứu marketing Lịch sử phát triển nghiên cứu marketing  Thời kỳ trước năm 1900  Thời kỳ từ năm 1900 đến trước 1940  Thời kỳ từ 1940 đến trước 1980  Thời kỳ từ năm 1980 đến Nội dung học tập Phân tích thống kê đơn biến Phân tích thống kê hai biến: Kiểm định khác mối liên hệ Phân tích thống kê nhiều biến: Phân tích phụ thuộc phụ thuộc lẫn Phân tích thống kê đơn biến  Các bước thực kiểm định giả thuyết  Một số phương pháp kiểm định giả thuyết Phân tích thống kê hai biến: Kiểm định khác phân tích mối liên hệ  Kiểm định khác biệt  Đánh giá liên hệ biến số Phân tích thống kê đa biến: Phân tích phụ thuộc phụ thuộc  Phân tíchlẫn phụnhau thuộc  Phân tích phụ thuộc lẫn Câu hỏi, tập thuật ngữ chương 10  Câu hỏi Trình bày nội dung phân tích thống kê đơn biến, lấy ví dụ minh hoạ? Trình bày nội dung phân tích kiểm định khác biệt, lấy ví dụ minh hoạ? Trình bày nội dung phân tích mối liên hệ biến số, lấy ví dụ minh hoạ? Trình bày nội dung phân tích phụ thuộc phụ thuộc lẫn biến số nghiên cứu marketing, lấy ví dụ minh hoạ?  Bài tập  Tình 44 sách Nghiên cứu marketing- Những tập tình  Thuật ngữ  Kiểm định giả thuyết; Kiểm định khác biệt; Phân tích mối liên hệ: Giả thuyết nghiên cứu; Phân tích phương sai; Tài liệu tham khảo chương  Nguyễn Viết Lâm (chủ biên), Giáo trình nghiên cứu marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008, Chương 14  Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, tập tập 2, Nhà xuất Hồng Đức, 2008  W.G Zikmund, Exploring Marketing Research, NXB Pearson Education, 2009, Ch 21, 22, 23, 24  W.G Zikmund and Barry J Babin, Exploring Marketing Research, Thomson South-Western, 9th editiion, USA, 2013, ch 21, 22, 23, 24    Chương 11: TRÌNH BÀY VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Mục tiêu học tập chương  Hiểu biết khái quát yêu cầu chức báo cáo kết nghiên cứu định hướng chủ yếu viết báo cáo kết nghiên cứu  Nắm kết cấu báo cáo kết nghiên cứu marketing thông thường thiết kế việc viết báo cáo  Biết cách vận dụng kỹ thuyết trình kết nghiên cứu trước đối tượng người nghe định Nội dung học tập Yêu cầu, chức báo cáo định hướng viết báo cáo Kết cấu nội dung báo cáo Thiết kế việc viết báo cáo Thuyết trình kết nghiên cứu Yêu cầu, chức báo cáo định hướng viết báo cáo  Yêu cầu  Chức báo cáo  Định hướng viết báo cáo Kết cấu nội dung báo cáo  Kết cấu báo cáo  Nội dung báo cáo  Một số vấn đề khác Thiết kế viết báo cáo  Cân nhắc độ dài báo cáo  Nghệ thuật trình bày lời văn  Sử dụng yếu tố hình học  Tổ chức viết báo cáo  Quyết định quỹ thời gian Thuyết trình kết nghiên cứu  Tìm hiểu trước viết báo cáo  Lựa chọn phương tiện nghe nhìn  Viết trình bày  Nghệ thuật trình bày Câu hỏi, tập thuật ngữ chương 11  Câu hỏi Trình bày chức báo cáo kết nghiên cứu? Những sai lầm thường gặp viết báo cáo kết nghiên cứu? Thế báo cáo có kết cấu tốt? Các vấn đề cần nhấn mạnh nội dung báo cáo kết nghiên cứu? Phân tích nội dung chủ yếu thuyết trình báo cáo kết nghiên cứu? Các tiêu chí đánh giá kết thuyết trình?  Bài tập  Tình 48 sách Nghiên cứu marketing- Những tập tình  Thuật ngữ Tài liệu tham khảo chương  Nguyễn Viết Lâm (chủ biên), Giáo trình nghiên cứu marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008, Ch15  W.G Zikmund, Exploring Marketing Research, NXB The Dryen Press, xuất thứ 6, 1997, Ch25  W.G Zikmund and Barry J Babin, Exploring Marketing Research, Thomson South-Western, 9th editiion, USA, 2013, ch 25    ... chức nghiên cứu marketing?  Bài tập  Tình 1- sách Nghiên cứu marketing- Những tập tình  Thuật ngữ  Nghiên cứu marketing, nghiên cứu marketing bản, nghiên cứu marketing ứng dụng, người thực nghiên. .. đến Khái niệm nghiên cứu marketing  Bản chất nghiên cứu marketing  Những đặc điểm nghiên cứu marketing  Vai trò ứng dụng nghiên cứu marketing Các khía cạnh tổ chức nghiên cứu marketing  Người... lợi ích nghiên cứu?  Bài tập  Tình – Sách Nghiên cứu marketing- Những tập tình  Thuật ngữ  Nghiên cứu thăm dò; nghiên cứu mô tả; nghiên cứu nhân quả; vấn đề nghiên cứu; mục tiêu nghiên cứu;
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu marketing kinh tế quốc dân, Nghiên cứu marketing kinh tế quốc dân

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay