kinh doanh khu vui choi trẻ em tại quận thủ đức chương (6)

19 5 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 11:15

Trang 172 Trong trình thực hiện, dự án tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến dự án Đề án “ Khu vui chơi trẻ em Hoa Mặt Trời ” quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh chứa đựng rủi ro mà bắt buộc nhà quản lý dự án phải quan tâm cách cẩn thận Có rủi ro tác động đến phần nhỏ tiến trình thực dự án như: nhà cung cấp thiếu hàng không chất lượng Bên cạnh có rủi ro ảnh hưởng đến tồn dự án dẫn đến thất bại dự án: giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh không hợp lệ, xác định sai đối thủ cạnh tranh…Ngồi có rủi ro bất khả kháng mà người tránh hay ngăn ngừa động đất, mưa bão Quản lý rủi ro dự án nghệ thuật, nhận biết khoa học nhiệm vụ ban quản lý dự án Việc ngăn ngừa ứng phó với rủi ro để đạt mục tiêu đòi hỏi quan trọng thực dự án Vì vậy, yêu cầu đặt cho ban quản lý dự án xác định cụ thể rủi ro đe dọa đến dự án, tần suất xảy mức độ tác động tới dự án để từ có chế độ dự phòng nhằm hạn chế thiệt hại 6.1 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO Mục Đích: Xác định rủi ro tiềm ẩn hoạch định công việc quản lý rủi ro cho dự án  Phương thức sử dụng để quản lý rủi ro Lên kế hoạch tổ chức họp phân tích  Ngân sách cho việc quản lý rủi ro Chi phí dự phòng cho rủi ro là: 99,440,000 VNĐ  Thời gian biểu cho việc quản lý rủi ro Lập lịch trình theo dõi xuyên suốt dự án 6.2 DANH MỤC CÁC RỦI RO 6.2.1 Rủi ro tài Trang 173 Trong trình triển khai dự án phát sinh thêm nhiều khoảng chi phí nằm ngồi dự kiến làm cho chi phí thực tế cao chi phí dự kiến ban đầu (chi phí lại khảo sát, mua thêm thiết bị) dự tốn sai chi phí so với thực tế Do đó, dẫn đến việc phải xin thêm ngân sách, phải tìm nguồn bổ sung ngân sách (huy động thành viên góp thêm vốn, vay ngân hàng) dẫn đến thời gian, tốn thêm nguồn nhân lực sẽ ảnh hưởng đến thời gian dự án 6.2.2 Rủi ro người Phân bổ nguồn nhân lực không hợp lý dẫn đến công việc chồng chéo, tải Phân chia công việc không chuyên môn làm cho chất lượng dự án khơng hồn hảo khơng hiệu Nhân viên nhóm quản lý dự án lơ là, sơ xuất khâu kiểm tra làm tăng thời gian thực dự án Khi dự án trình thực thành viên dự án xin nghỉ phép đột ngột lý mà khơng thể tiếp tục làm việc được…, đội dự án thiếu nhân lực khơng có người thay kịp thời dẫn đến cơng việc khơng hồn thành tiến độ Nhân viên khơng thể xử lý có tai nạn xảy khu vui chơi, nhân viên xin nghỉ nhiều lý cá nhân 6.2.3 Rủi ro nhà cung cấp Nhà cung cấp không giao hàng thời gian thỏa thuận hợp đồng, giao hàng với chất lượng đơn phương chấm dứt hợp đồng Nhà cung cấp không đủ khả đáp ứng yêu cầu thỏa thuận hợp đồng 6.2.4 Rủi ro hoạch định Về thời gian: Hoạch định thời gian thực giai đoạn dự án khơng xác, khơng tính đến độ trễ dự án Về chất lượng: Chất lượng kiểm tra giai đoạn không thỏa mản yêu cầu chủ đầu tư Trang 174 Về mục tiêu: mục tiêu thay đổi yêu cầu nhóm thành viên góp vốn 6.2.5 Rủi ro kỹ thuật Lỗi thiết bị máy móc chiếu sáng Khu nhà tải nhu cầu vào tham gia chơi bé tăng Các thiết bị khu vui chơi không đạt tiêu chuẩn chất lượng Sân khấu tổ chức sinh nhật không đạt chuẩn Lắp đặt sai trang thiết bị 6.2.6 Rủi ro truyền thông Thông tin đến thành viên dự án không xuyên suốt xác Sai sót khâu Marketing Mục tiêu, sứ mạng thông tin công ty đến khách hàng khơng xác 6.2.7 Rủi ro hoạt động Trong q trình hoạt động cơng ty rủi ro hoạt động xuất gây hậu nghiêm trọng gây tổn thất không nhỏ cho doanh nghiệp mà nguyên nhân chủ yếu rủi ro yếu tố người gây Rủi ro hoạt động xảy đâu quy trình hoạt động công ty nguyên nhân gây tình trạng nhân viên khơng tn thủ quy trình đặt cơng ty, bỏ qua bước mà nhân viên coi đơn giản thật quan trọng Thứ hai, rủi ro hoạt động xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhân viên với khách hàng gây tranh cãi, xơ sát; q trình vui chơi xảy tai nạn… ảnh hưởng đến uy tín cơng ty 6.2.8 Các rủi ro khác có thể ảnh hưởng đến dự án An ninh trật tự không đảm bảo, thời tiết xấu (mưa, bão) sẽ gây ảnh hưởng lớn đến dự án khả thất bại cao Cúp điện, cúp nước… 6.3 QUẢN LÝ CÁC RỦI RO 6.3.1 Mô tả chi tiết các rủi ro Trang 175 Bảng 6.1 – Bảng mô tả chi tiết các rủi ro Ma Mơ tả rủi ro Chi phí dự phòng R01 rủi ro q thấp Ngân hàng Đại R02 Tín khơng cho vay R03 Chủ đầu tư giải ngân chậm trễ Danh mục Tài Tài Tài Khả giải quyết Nguyên nhân rủi ro xảy Dự báo sai chi phí phát sinh thêm Khơng thống lãi vay Chính sách tín dụng Ngân hàng Thuộc chủ đầu tư Xác suất Mô tả ảnh hưởng rủi ro Ban quản trị dự án Thấp -Tăng chi phí dự Ảnh phòng ban hưởng đầu đến khu bổ sung vực phát thêm sinh thực thêm chi dự án phí -Nhờ tư vấn Có Ban quản trị dự án -Đề nghị chủ đầu tư góp thêm vốn Khơng -Thu hẹp đủ vốn phạm vi đầu tư Trung ban đầu, chi phí, gia hạn bình dự án giai đoạn thất bại -Nhờ tư vấn -Vay ngân hàng khác Có Ban quản trị dự án Có Người chịu trách nhiệm Trung Khơng bình đủ vốn đầu tư ban đầu, dự án thất bại Giải pháp khắc phục -Tìm thêm đối tác đầu tư -Thực giải Trang 176 ngân lần Ngân hàng Đại Tín R04 giải ngân chậm dự kiến Chi phí hợp R05 đồng vượt chi phí dự tính Mất nguyên vật R06 liệu, trang thiết bị Nhân viên nghỉ R07 việc đột xuất Tài Thuộc ngân hàng Tài chính, Hoạch định Chi phí thực tế nguyên vật liệu, trang thiết bị vượt chi phí dự tính ban đầu ký kết hợp đồng Tài Con người Vấn đề an ninh khơng đảm bảo Lý cá nhân Có Có Có Có Ban quản trị dự án -Tìm thêm Khơng nguồn đủ vốn vốn bổ Trung đầu tư sung bình ban đầu, -Thực dự án thất bại giải ngân lần Ban quản trị dự án -Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro Làm phát -Tìm nhà Trung sinh cung cấp bình thêm chi khác phí dự -Thay đổi án nguyên vật liệu giá thấp Ban quản trị dự án Ban quản trị dự án Thấp Thấp Làm chậm tiến độ dự án, tăng chi phí bù đắp Yêu cầu nhà cung cấp có vật liệu trang thiết bị dự phòng để bù đắp kịp thời Ảnh hưởng đến tiến độ dự án -Tuyển nhân viên làm thêm -Tăng ca Trang 177 Nhân viên bãi R08 công đòi tăng lương Thiếu nguồn nhân lực R09 trình thực dự án Các thành viên dự án xảy R10 mâu thuẩn, không phối hợp tốt với Con người Chính sách đãi ngộ chưa phù hợp Con người Bảng mô tả công việc chưa nêu chi tiết cơng việc, sai sót việc thơng báo tuyển lao động Con người Thông tin đến thành viên dự án khơng xun suốt xác Có Có Có Giám Đốc Ban quản trị dự án Ban quản trị dự án Thấp Thấp Thấp Mất uy tín cơng ty ảnh hưởng tồn q trình kinh doanh -Có sách lương bổng hợp lý rõ ràng -Mời người đại diện tìm hiểu nguyên nhân đưa hướng giải Gây tải, ảnh hưởng đến q trình kinh doanh -Kiểm tra bảng mơ tả công việc -Thông báo tuyển lần Ảnh hưởng đến tiến độ dự án -Cấp quản lý tiến hành họp khẩn cấp để tìm nguyên nhân giải thích hợp Trang 178 Hợp đồng ký kết R11 trễ so với dự tính Sai sót q R12 trình kiểm tra Giao hàng thiếu, khơng giao hàng hạn R13 không đảm bảo chất lượng yêu cầu Con người Do thời gian thương lượng với nhà thầu nhà cung cấp bị kéo dài, nhân viên đội dự án làm việc không hiệu Con người Nhân viên đội dự án không làm trách nhiệm dẫn đến sai sót Nhà cung cấp Do nhà cung cấp vi phạm hợp đồng Có Có Có Giám đốc Ban quản trị dự án Kế toán -Sử dụng Trung Kéo dài thời gian bình thời trễ cho gian xây phép dựng dự án Thấp Thấp Tăng thời gian xây dựng, tăng chi phí nhân viên Ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án -Phân công nhân viên khác kiểm tra lại chất lượng trang thiết bị -Yêu cầu nhà cung cấp nhanh chóng thực hợp đồng, khơng chuyển sang nhà cung cấp khác dự phòng từ trước Trang 179 Khơng ký kết hợp đồng R14 với nhà thầu nhà cung cấp Đất thuê có tranh R15 chấp, chủ thu hồi Nhà cung cấp R16 hủy hợp đồng R17 Trì hỗn cấp giấy phép xây dựng, Nhà cung cấp Nhà cung cấp Nhà cung cấp Hoạch định Nhà thầu nhà cung cấp không đủ lực đáp ứng toàn yêu cầu hợp đồng dự án Xảy tranh chấp đất xây dựng chủ đất thu hồi Lỗi nhà cung cấp Làm sai hồ sơ Có Khó Có Có Giám đốc Giám đốc Giám đốc Ban quản trị dự án Thấp -Thương lượng lại với nhà thầu Tăng chi nhà cung phí, kéo cấp dài thời tiến hành gian xây tìm kiếm dựng ký hợp đồng với nhà thầu nhà cung cấp khác Thấp Ảnh hưởng toàn dự án -Tìm khu đất thay -Thay đổi dự án Các cơng việc hồn thành khơng tiến độ -Chuyển sang nhà cung cấp dự phòng Không thể xây dựng sở vật chất, - Chuẩn bị hồ sơ minh bạch, rõ ràng - Nhờ chuyên Thấp Thấp Trang 180 kinh doanh thiếu hai loại giấy phép giấy phép kinh doanh Lên kế hoạch chi phí khơng phù R18 hợp với thực tế Các công việc R19 chậm tiến độ so với dự án Hoạch định Không điều tra, nghiên cứu kỹ thị trường, ước lượng chi phí khơng xác, phát sinh thêm chi phí ngồi dự kiến Hoạch định Do nhân lực không đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng, ước lượng thời gian không xác Khó Có Ban quản trị dự án Ban quản trị dự án viên môi giới - Thay đổi hình thức cơng ty Thấp -Khảo sát thi trường -Sử dụng phần Dự án bị mềm hỗ thất bại trợ ước lượng -Sử dụng chi phí dự phòng Thấp -Bổ sung thêm nguồn Ảnh nhân lực hưởng đến tiến -Sử dụng độ dự án thời gian trễ dự án Trang 181 Lên kế hoạch thời gian thực R20 dự án khơng xác Kiểm tra chất lượng R21 giai đoạn Trang thiết bị R22 bị hư hỏng R23 Lắp đặt sai thiết kế Hoạch định Không lường trước công việc dẫn đến phân công nhân lực không phù hợp làm cho dự án diễn không tiến độ Hoạch định Không có hoạch định rõ ràng việc kiểm tra chất lượng Kỹ thuật Do trình độ lắp đặt đội ngũ sơ xuất họ tiến hành cơng việc Kỹ thuật Do nhân viên lắp Khó Khó Có Có Ban quản trị dự án Ban quản trị dự án Ban quản trị dự án Ban quản trị dự án Thấp Ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian kết thúc dự án -Phải nhanh chóng điều chỉnh lại WBS nguồn lực giai đoạn Thấp -Cần xác định rõ Ảnh yêu cầu hưởng chất đến chất lượng lượng chủ đầu tư dự án và tiến hạn hành sửa mục bàn đổi kế giao hoạch kiểm tra Thấp -Đề nghị nhà cung Kéo dài cấp có thời trang triết gian dự bị dự án phòng làm tăng nhanh chi phí chóng lắp đặt lại Thấp Kéo dài thời gian dự -Ngưng lắp đặt, cho người Trang 182 ban đầu Hệ thống máy tính, máy bán R24 hàng hỏng kiểm tra sai nguyên tắc Thông tin đến thành viên dự R25 án khơng xun suốt xác Kỹ thuật đặt không nghiên cứu kỹ thiết kế dẫn đến lắp đặt sai với yêu cầu dự án kiểm tra án lại tiến làm tăng hành lắp chi phí đặt lại Do nhân viên kiểm tra khơng am hiểu toàn vận hành hệ thống dẫn đến áp dụng sai nguyên tắc kiểm tra làm hư hệ thống Thấp -Sử dụng Kéo dài chế độ bảo hành thời gian dự -Nếu án hỏng nặng làm tăng mua chi phí máy thay Thấp -Lựa chọn kênh truyền thông Ảnh thống hưởng đến toàn dự -Thường án xuyên kiểm tra luồng thông tin Kênh liên lạc không đồng Truyền nhất, thông thơng tin truyền chậm Có Có Ban quản trị dự án Ban quản trị dự án Trang 183 Sai sót Xác định sai khâu Truyền khách R26 quảng thông hàng cáo, mục khuyến tiêu Mục tiêu, sứ mạng Sai sót cơng ty thơng Truyền khâu R27 tin đến thông giới khách thiệu hàng công ty khơng xác Sự cố xảy R28 khu vực gửi xe Sự cố xảy khu R29 vực bán vétiếp tân Hoạt động Hoạt động -Sai sót trình bấm vé -Khách hàng làm vé -Sai vé -Khách hàng q đơng Có Có Có Có Ban quản trị dự án Giám đốc Quảnkhu vui chơi Kế toánbán vé Thấp Ảnh hưởng đến kênh truyền thơng bên ngồi -Xây dựng lại chiến lược Marketing Thấp ảnh hưởng đến hình ảnh cơng ty -Kiểm tra điều chỉnh cho chinh xác Thấp -Ảnh hưởng đến tồn quy trình hoạt động -Uy tín -Kiểm tra lại -Yêu cầu khách hàng viết cam kết Thấp -Ảnh hưởng đến tồn quy trình hoạt động -Uy tín -Đổi lại vé cho khách hàng - Quảnkhu vui chơi trợ giúp bán vé Trang 184 Sự cố xảy khu ăn R30 uốngtổ chức sinh nhật R31 Sự cố xảy khu vực vui chơi vận động Hoạt động Hoạt động -Mang nhầm thức ăn cho khách hàng -Khách hàng đông -Ngộ độc thực phẩm -Sự cố tổ chức sinh nhật vào thời điểm đông khách -Sai thông tin vé -Mâu thuẫn xảy bé -Tai nạn lúc trẻ vui chơi Có Có Nhân viên bán hàng, Trưởng nhóm bán hàng Đầu bếp Kiểm soáthoạt náo viên Thấp Thấp -Ảnh hưởng đến phần quy trình hoạt động -Uy tín, thương hiệu, truyền thơng -Ảnh hưởng đến phần quy trình hoạt động -Uy tín, thương hiệu, truyền thơng -Đổi ăn cho khách hàng -Trưởng nhóm bán hàng trợ giúp chế biến thức ăn -Trưởng nhóm bán hàng sơ cứu chỗ khách ngộ độc gọi cấp cứu 115 -Điều chỉnh lại thông tin vé -Can thiệp chỗ tránh tình trạng đánh bé -Kiểm soát viên sơ cứu chỗ, gọi cấp cứu 115 -Nếu cố xảy nhiều vị trí Trang 185 lúc Quảnkhu vui chơi phân công trợ giúp Sự cố xảy tất khu vực R32 khu vui chơi xảy lúc An ninh, trật tự R33 không đảm bảo R34 Thời tiết xấu (mưa, sét, động đất, Hoạt động Khác Khác Các nguyên nhân nêu phần rủi ro hoạt động Tình hình an ninh Thời tiết Có Khó Khó Thuộc trách nhiệm nhân viên trực tiếp nơi xảy cố Quảnkhu vui chơi Ban quản trị dự án Giám đốc Thấp Thấp Thấp -Bảo vệ yêu cầu khách hàng viết cam kết -Trưởng nhóm bán -Ảnh hàng trợ hưởng đến toàn giúp chế biến thức quy ăn trình hoạt - Quản lý động khu vui -Uy tín, chơi trợ giúp bán thương vé hiệu, kiểm sốt truyền vé thơng -Giám đốc sẽ trợ giúp khu vui chơi vận động Không thể thực dự án -Nhờ quyền địa phương can thiệp Ảnh hưởng đến chất lượng không -Tạm thời ngưng hoạt động chờ ổn định tiếp Trang 186 thể thể thực dự án tục dự án - Hủy bỏ dự án dời dự án Thấp Tác động lên toàn dự án Hủy bỏ dự án dời dự án Thấp Tốn thời gian, chất lượng dự án bị giảm Mua sử dụng dịch vụ cho thuê máy phát điện, thay đường dây điện sóng thần) Chiến tranh, R35 khủng bố Cúp điện đột ngột, đứt đường dây R36 điện, cố khác điện Khác Khác Xảy chiến tranh, khủng bố Sự cố bất thường điện Khó Có thể giải Giám đốc Giám đốc 6.3.2 Định lượng các rủi ro 6.3.2.1 Mô tả về xác suất và tác động của rủi ro Bảng 6.2 - Bảng mô tả xác suất xảy rủi ro Xác suất rủi ro Tương ứng Cao 60%-90% Trung bình 40%-60% Thấp 0%-40% Bảng 6.3 - Bảng mô tả tác động rủi ro Trang 187 Tác động Mô tả Cao Ảnh hưởng nghiêm trọng đến dự án cụ thể đến tiến trình, thời gian chi phí vượt xa so với mức hoạch định Đội dự án cần kiểm soát điều khiển Dự án bị chậm trễ hoàn tất với nguồn lực phụ vừa phải Trung bình Rủi ro xảy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dự án không nghiêm trọng giám đốc dự án điều khiển Thấp Ảnh hưởng đến giai đoạn nhỏ dự án, khơng đáng kể đến dự án, dự án hoàn tất với nguồn lực nhỏ thời gian, chi phí Giám đốc dự án khắc phục điều khiển Bảng 6.4 - Bảng mô tả xác suất tác động cùa từng rủi ro Ma Mô tả rủi ro Xác suất Tác động Thấp Cao R02 Ngân hàng khơng cho vay Trung bình Cao R03 Chủ đầu tư giải ngân chậm trễ Trung bình Cao R04 Ngân hàng Đại Tín giải ngân chậm dự kiến Trung bình Cao R01 Chi phí dự phòng rủi ro thấp R05 Chi phí hợp đồng vượt q chi phí dự tính Trung bình Trung bình R06 Mất nguyên vật liệu, trang thiết bị Thấp Thấp R07 Nhân viên nghỉ việc đột xuất Thấp Thấp R08 Nhân viên bãi cơng đòi tăng lương Thấp Cao R09 Thiếu nguồn nhân lực trình thực dự án Thấp Cao R10 Các thành viên dự án xảy mâu thuẫn, không phối hợp tốt với Thấp Cao Trung bình Thấp Thấp Trung bình R11 Hợp đồng ký kết trễ so với dự tính R12 Sai sót q trình kiểm tra Trang 188 R13 Giao hàng thiếu, không giao hàng hạn không đảm bảo chất lượng yêu cầu Thấp Trung bình R14 Không ký kết hợp đồng với nhà thầu nhà cung cấp Thấp Cao R15 Đất thuê có tranh chấp, chủ thu hồi Thấp Cao R16 Nhà cung cấp hủy hợp đồng Thấp Trung bình Trì hỗn cấp giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh Thấp Cao R18 Lên kế hoạch chi phí khơng phù hợp với thực tế Thấp Cao R19 Các công việc chậm tiến độ so với dự án Thấp Cao Lên kế hoạch thời gian thực dự án khơng R20 xác Kiểm soát tiến độ thực thi dự án khơng hiệu Thấp Trung bình R21 Kiểm tra chất lượng giai đoạn Thấp Trung bình R22 Trang thiết bị hư hỏng Thấp Thấp R23 Lắp đặt sai thiết kế ban đầu Thấp Trung bình R17 R24 Hệ thống máy tính, máy bán hàng hỏng kiểm tra sai nguyên tắc Thấp Thấp R25 Thông tin đến thành viên dự án không xuyên suốt xác Thấp Trung bình Thấp Cao Thấp Thấp R28 Sự cố xảy khu vực gửi xe Thấp Cao R29 Sự cố xảy khu vực bán vé-tiếp tân Thấp Cao R30 Sự cố xảy khu ăn uống- tổ chức sinh nhật Thấp Cao R31 Sự cố xảy khu vực vui chơi vận động Thấp Cao R32 Sự cố xảy tất khu vực khu vui Thấp Cao R26 Sai sót khâu quảng cáo, khuyến R27 Mục tiêu, sứ mạng công ty thông tin đến khách hàng khơng xác Trang 189 chơi xảy lúc R33 An ninh, trật tự không đảm bảo Thấp Trung bình R34 Thời tiết xấu (mưa, bão, động đất, sóng thần) Thấp Cao R35 Chiến tranh, khủng bố Thấp Cao Thấp Trung bình R36 Cúp điện đột ngột, đứt đường dây điện, cố khác điện 6.3.2.2 Ma trận đo lường rủi ro Tác động Cao Trung bình Thấp Cao Trung bình R02, R03,R04 Xác R01, R08, R09, suất R10, R14, R15, Thấp R19, R26, R28, R29, R30, R31, R32, R34, R35 R05, R11 R12, R13, R16,R20, R21, R06, R07, R23, R25, R33, R22,R24,R27 R36 Để đánh giá mức độ quan trọng rủi ro dự án hay tổ chức người ta thường sử dụng hai tiêu chí: mức độ tổn thất nghiêm trọng tần suất xuất hiện, mức mức độ tổn thất nghiêm trọng đóng vai trò định thành công dự án Dựa vào ma trận đo lường rủi ro dự án nhóm quản trị đưa định sau: - Do nhóm rủi ro có tần suất cao khơng xuất dự án nên tập trung trước hết vào nhóm rủi ro có tần suất xuất trung bình ảnh hưởng cao - Tiếp theo nhóm rủi ro có tần suất thấp có ảnh hưởng lớn đến dự án Trang 190 - Nhóm thứ cần quản trị nhóm bao gồm rủi ro có tần suất trung bình ảnh hưởng trung bình - Nhóm thứ với rủi ro có tần suất thấp trung bình - Hai nhóm 6: nhóm có tần suất xuất trung bình, nhóm có tần suất xuất thấp, có mức độ nghiêm trọng thấp, sẽ quản trị cuối TÓM TẮT CHƯƠNG Khi thực dự án việc quản lý rủi ro bước quan trọng đảm bảo hoàn thành mục tiêu dự án Chính lý nhóm chúng tơi đề hạn mục quản lý rủi ro: o Rủi ro người o Rủi ro nhà cung cấp o Rủi ro hoạch định o Rủi ro kỹ thuật o Rủi ro truyền thông o Rủi ro hoạt động o Các rủi ro khác ảnh hưởng đến dự án Với hạn mục nêu mô tả chi tiết rủi ro, nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng, tần suất xuất giải pháp khắc phục Đảm bảo quản trị rủi ro có mức độ ảnh hưởng từ cao đến thấp thông qua ma trận đo lường rủi ro ... -Uy tín -Đổi lại vé cho khách hàng - Quản lý khu vui chơi trợ giúp bán vé Trang 184 Sự cố xảy khu ăn R30 uốngtổ chức sinh nhật R31 Sự cố xảy khu vực vui chơi vận động Hoạt động Hoạt động -Mang... chỗ, gọi cấp cứu 115 -Nếu cố xảy nhiều vị trí Trang 185 lúc Quản lý khu vui chơi phân công trợ giúp Sự cố xảy tất khu vực R32 khu vui chơi xảy lúc An ninh, trật tự R33 không đảm bảo R34 Thời tiết... Thấp Thấp R28 Sự cố xảy khu vực gửi xe Thấp Cao R29 Sự cố xảy khu vực bán vé-tiếp tân Thấp Cao R30 Sự cố xảy khu ăn uống- tổ chức sinh nhật Thấp Cao R31 Sự cố xảy khu vực vui chơi vận động Thấp
- Xem thêm -

Xem thêm: kinh doanh khu vui choi trẻ em tại quận thủ đức chương (6) , kinh doanh khu vui choi trẻ em tại quận thủ đức chương (6)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay