Nghiên cứu bảo quản nguyên liệu thịt bằng các axit hữu cơ

7 4 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 11:15

Các axit hữu cơ riêng rẻ có khả năng làm giảm đáng kể lượng vi sinh vật trên bề mặt thịt ở nồng độ khá lớn, và với nồng độ này ảnh hưởng đến chất lượng cảm quan như màu sắc, mùi vị, độ rỉ dịch (drip loss) của nguyên liệu cũng như chưa kéo dài thời gian bảo quản như mong muốn. Phương án phối hợp các axit hữu cơ với nhau đã khác phụ được nhược điểm trên đồng thời phát huy được vai trò của từng loại.Kết quả cho thấy với nông độ phối hợp ....% axit lactic và ...% axit acetic cho kết quả tốt nhất. Khi sử dụng phun sương lên bề mặt nguyên liệu thịt đã kéo dài thời gian bảo quản đến 18 ngày ở nhiệt độ 0 4 độc C (kéo dài hơn 12 ngày so với mẫu đối chứng không được xử lý) và đạt các chỉ tiêu về chất lượng thịt theo TCVN 7046:2009 ở Việt Nam. 012 3456896 4 6444 646  !4"#4$ %&'()%+,-/012-0334-5)%6(7-89:8 ;=?@A89B-=C DEFGIJKLMNOJPQGRSTUWXYZDXYZXD[\] 0^_abcdefgh fcigjklmjcnodpqrtuuvwxyzc{e|ccmbhi}e~oeci}hwr_h u220yyy xy zcdbcceznhce{z}eĂ{ÂeÊai}ÔƠcƯĐhe{gă{eâekêôr_h ơưđ ơơ trzyĂÊyzcêcqàcảãáạyáằywxyzàcảrẳ ẵắàyfecêkhƠfurjÊmbcãr_ÔkcaƠyĂ Êa{cm{bcehàặ}ÔkcầehẩắĐyfẫwấẳậwèjájr ầebcjèjzyrĂÊyzẻẵắàẫèyfxyzyẽrẳàẳ yzájé~yẹm{ềyểé~ễãẽêếiệìêỉhê{h{qếiệìêỉh{f ềj c|cầeăcqhhceqấắèảẳyziĩềíéryƠyyèjájcf0rẳ21r jèjzyrĂÊa{ekcƠyyéị ò4ỏõótrĂÊwèjájẳyzwềíéryƠyyèjájwễãyy ryy ọ;ồơổọ+ơ ồỗốộờởỡỗớợùợỗủũợúợũụỗừởỡửờốúừỡữởũữỡừứứừộú ựéỳẳyyắyééắỷyỳắỷắéwyẳyxy ỹéắéỷẳèyéắéỳỳéỷyyắyềỳ yyỹỷywyxyyyỳắwắắyéắyxyy éẳyuắỳyéẳỷéwèẳyyắyỳắyyé ý0ỵyyéé0ỵyyé0ềyyắắyắỳỳắỷ1yy yéỳyỳỳỳắy0éẳy21éắỳéỳẳéắé ỳắắ 234567 óựéỳẳw8ỷắắywỳyỳywyắyỳyyéé yyéw 8 39 yzĐyẩắĐẳyzãy~hcccêêmhfẫrắàẫ èyfxyzxyẩắĐyfẫwấẳậwèjájẳyzyzẵắà {bcceqấẳéẻcfccm{bcehàzyrĂÊ ẳyzrẳrắà{êkặƯhảmcĩãậyzắàắắyảècạẳảĂ yềyỳắwắyyywắinêakcêiặặqãáyÊ íẳyzãwèẵwry~ắÔƠ 01241256276849     !"$%&'((*+,-.*/01234566*7628-(9(:;-6*?>@A(1*-3/1B*-CDE'/29F(9F GH!DIJKLMD!NK$!OPQRSSTUVLW!NKXK$!OPQRSSYUZK[%"NK$!OPQRSS\P]^_DW"CDE`Na6 [b"Wc1(*+>@A(>3(de>+11*@,f-1g1B>a(:F(h6*ijk46*:l>m-6n1*(*o6(p4q/:1 MWrDINLDIN^s1(*F1B/lCDO"t/6*76uv-t(6wNM"+41g1B>a(x1B1*@yz.+6*Ae{W|WAe E}E!~"$W??("NPQP457Œ#?`(`P+dVP`[P#(Ž& ?L#.^W*e#./&=E4FGH&#(I#QdNOP*D&@‘P?(>./h’d./“./)=@”&#PE49'(`P+dVP ??("aN8fFUg8™X GO'P*@ C#./Kš+,-./NPQP.(NŒ##E4›W*e##(I#2 •–G;5Ž&?L@W&?—N`P#˜> cN ` [ P E ; G O P ` [ P # ` [ 4M./@AabcN +`?#P?h`&@K"#(-TNOP@PW&KPH.^'d : Y'.+V.(XGĂÂ>??("QRT(C##P.NPQP.(N#N8ÊYZ;Ô3ƠRS.@I.(?(d@".fbƯ 4X8Z'd%&'.h ijklĐoăâêôxêơwxưuđxtuwxyw ijkloăâêôxêơwxưuđxqrqstu {|}zwzq lywz{|}zw|w ijklàoảã|áạằ|ẳằẵqtuwxywz{|} ijklắoảã|áạằ|ẳằẵtuwxywz{|} ~zwz ~zw|w 011 23457859593 533 3 5359 3!"3# $%'()*+,)(-).'/0123')4'0567258*95:;
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu bảo quản nguyên liệu thịt bằng các axit hữu cơ, Nghiên cứu bảo quản nguyên liệu thịt bằng các axit hữu cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay