Bộ câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) môn TIN HỌC ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT năm 2018

60 13 4
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 10:54

Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm môn TIN HỌC dùng ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT năm 2017. Năm 2018 vẫn dùng bộ câu hỏi này.Bộ này gồm 300 câu hỏi và có 53 trang. Trong đó có một số câu hỏi trùng lặp theo đúng file gốc nhé. Chúc các bạn thi đạt được điểm cao và sớm được nâng lương nhé MODULE HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN Câu Hiệu máy tính phụ thuộc vào yếu tố sau đây? A Tốc độ CPU, dung lượng nhớ RAM, dung lượng ổcứng B Yếu tố đa nhiệm hệ điềuhành C Việc phân mảnh tệp tin đĩa D Cả ba yếu tố Câu Kilobyte (KB) bằng: A 1024 Megabyte(MB) B 1024 Byte C 1204 Bit D 1204 Byte Câu Tên gọi không dùng cho máy in? A HP LaserJet B Epson C Canon D Laptop Câu Đơn vị không dùng để đo lượng thơng tin máy tính? A Nanobyte B Kilobyte C Bit D Megabyte Câu Byte Bit? A B 16 C 32 D 64 Câu Phát biểu sau không đúng? A Máy quét, webcam, bàn phím thiết bịvào B Loa, hình, máy chiếu, máy in thiết bịra C Modem, hình cảm ứng thiết bị vào/ra D ROM, RAM, đĩa cứng thiết bị lưu trữ Câu Phát biểu sau đúngnhất? A Cổng COM1, COM2 cổng nốitiếp B Cổng LPT1, LPT2 cổng songsong C Cổng USB cổng đanăng D Cả ba phát biểu Câu Phát biểu sau nhất? A Bit đơn vị thông tin nhỏ sử dụng máytính B Bit nhận hai giá trị hoặc1 C Bit đơn vị đo thơng tin máytính D Cả ba phương án Câu Phát biểu sau nhất? A Máy in thường kết nối qua cổng COM1,COM2 B Máy in thường kết nối qua cổng LPT1,LPT2 C Máy in thường kết nối qua cổngUSB D Máy in thường kết nối qua cổng LPT1, LPT2 USB lần? Câu 10 Tại dung lượng nhớ ngồi lớn nhớ nhiều A Vì nhớ ngồi chịu điều khiển trực tiếp từ hệ thống vàora B Vì nhớ ngồi khơng bị giới hạn khơng gian địa củaCPU C Vì nhớ ngồi chứa hệ thống tệptin D Cả ba phương án Câu 11 Phát biểu sau nhất? A Thông tin đưa dạng hìnhảnh B Thơng tin đưa dạng âmthanh C Thông tin đưa dạng vănbản D Cả ba phương án Câu 12 Ký hiệu MB thường gặp tài liệu Tin học gì? A Đơn vị đo độ phân giải mànhình B Đơn vị đo cường độ âmthanh C Đơn vị đo tốc độ vi xửlý D Đơn vị đo lượng thông tin Câu 13 MBbằng: A 1024KB B 1000KB C 1024Byte D 1024GB Câu 14 GB bằng: A 1024 MB B 2000MB C 2x1024MB D 2048KB Câu 15 Hệ nhị phân dùng ký tự để biểu diễn số? A B C 10 D 16 Câu 16 Thành phần định việc khởi động máy tính? A ROM-BIOS B RAM C CPU D Power Câu 17 Ý nghĩa ký hiệu Hz gì? A Tốc độ xung nhịp bên máy tính chu kỳ B Tốc độ kết nốiInternet C Số lượng liệu lưu trữ máytính D Tốc độ quay quạt chip Câu 18 Đĩa cứnglà: A Thiết bị lưu trữ B Thiết bị lưu trữtrong C Thiết bị nhập/xuất dữliệu D Thiết bị lưu trữ vàngoài Câu 19 Tốc độ CPU không ảnh hưởng đến yếu tố sau đây? A Khả lưu trữ máytính B Tuổi thọ đĩacứng C Thời gian truy cập để mở tệptin D Cả hai yếu tố A B Câu 20 Trong thiết bị sau, thiết bị nhớ trong? A Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên(RAM) B Bộ nhớ đọc(ROM) C Đĩa cứng (Hard Disk) D Cả ba thiết bị nhớtrong Câu 21 Phát biểu nói vềsựkhác biệt giũa phần mềm ứng dụng hệ điềuhành? A Phần mềm ứng dụng cần nhiều không gian lưu trữ hệ điềuhành B Hệ điều hành cần phần mềm ứng dụng để thựchiện C Khi thực hiện, hệ điều hành cần nhiều nhớ phần mềm ứngdụng D Phần mềm ứng dụng cần hệ điều hành để thực Câu 22 CPU viết tắt cụm từnào? A Case ProcessingUnit B Command ProcessingUnit C Control ProcessingUnit D Central Processing Unit Câu 23 Phát biểu sau nhất? A Thông tin ghi nhớ ROM cốđịnh B Thông tin ghi nhớ RAM không cốđịnh C Khi tắt nguồn điện máy tính, thơng tin lưu nhớ RAM bịmất D Cả ba phát biểu cứng Câu 24 Phát biểu sau đúng? A Bộ nhớ chính, xử lý trung tâm, nhập/xuất, hệ điều hành phần mềm B Bộ nhớ chính, xử lý trung tâm, nhập/xuất, hệ điều hành phần lưutrữ C Bộ nhớ chính, xử lý trung tâm, nhập/xuất, hệ điều hành thiếtbị D Cả ba phát biểu sai Câu 25 Bộ nhớ sử dụng để lưu trữ liệu tạm thời q trình máy tính hoạt động? A ROM B RAM C Registers D Modem Câu 26 Thiết bị ví não máy tính? A CPU B Input C Output D ALU Câu 27 Ngày nay, đĩa mềm sử dụng máy tính nguyên nhân nào? A Đĩa mềm nhanhhỏng B Có thêm nhiều thiết bị lưu trữ tốt thuận tiệnhơn C Có dung lượngnhỏ D Cả ba phát biểu Câu 28 Thiết bị sau vừa thiết bị vào, vừa thiết bị ra? A Monitor B Modem C Printer D Projector Câu 29 Thiết bị sau không thuộc nhớ ngồi máy tính? A Floppydisk B Monitor C Harddisk D USBdisk Câu 30 Phần mềm hệ thống đảm nhận chức làm môi trường trung gian cho phần mềm ứng dụng hoạt động? A Trình điều khiển thiếtbị B Hệ điều hành C Trình biên dịch trunggian D Chương trìnhnguồn Câu 31 Chức xử lý trung tâm (CPU) gì? A Nơi nhập thơng tin cho máytính B Nơi xử lý, định, điều khiển hoạt động máy tính C Nơi thơng báo kết cho người sửdụng D Cả ba phương án đềuđúng Câu 32 Chức tập ghi gì? A Điều khiển nhậnlệnh B Giải mã lệnh ghilệnh C Vận chuyển thông tin thành phần bên máytính D Chứa thông tin phục vụ cho hoạt động CPU Câu 33 Mã lệnh CPU thực lưu trữ ởđâu? A Bộ nhớngoài B Bộ nhớtrong C Tập ghi D ALU Câu 34 Dưới góc độ phân chia theo khoảng cách địa lý, mạng máy tính chia thành loại mạng nào? A Mạng cục bộ, mạng diệnrộng B Mạng cục bộ, mạng toàn cầu, mạngExtranet C Mạng cục bộ, mạng Intranet, mạng diện rộng D Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạngIntranet Câu 35 Trong mạng máy tính, thuật ngữ WAN có nghĩa làgì? A Mạng cụcbộ B Mạng diện rộng C Mạng toàn cầu D MạngLAN Câu 36 Trong thiết bị đây, tên thiết bị mạng? A USB B UPS C Switch D Webcam Câu 37 Thiết bị sau chia sẻ để sử dụng chung mạng cục bộ? A Máy in B Micro C Loa D Chuột Câu 38 Phát biểu sau nói lợi ích mạng máy tính? A Xóa bỏ rào cản khoảng cách địa lý máy tính mạng B Không thể gửi nhận Email kết nốiInternet C Dữ liệu không chiasẻ D Cả ba phát biểu đềuđúng Câu 39 Trong mạng máy tính, thuật ngữ “Share” có nghĩa gì? A Chia sẻ tài nguyên B Nhãn hiệu thiết bị kết nốimạng C Thực lệnh in mạng cụcbộ D Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cụcbộ Câu 40 Trong kết nối mạng máy tính cục bộ, cấu trúc mạng chia thành loại nào? A Cấu trúc liên kết hìnhsao B Cấu trúc liên kết dạngtuyến C Cấu trúc liên kết dạngvòng D Cả ba phương án Câu 41 Phát biểu sau đúngnhất? A Mạng LAN có tốc độ truyền liệucao B Mạng LAN có phạm vi địa lý giớihạn C Mạng LAN thường cài đặt vănphòng D Cả ba phương án Câu 42 Phát biểu sau làđúng? A Trong mạng LAN, mơ hình mạng ngang hàng có độ bảo mật thơng tin an tồnnhất B Trong mạng LAN, mơ hình mạng khách chủ có độ bảo mật thơng tin an tồn mơ hình mạng nganghàng C Trong mạng LAN, độ an tồn thơng tin khơng phụ thuộc vào kiểu kết nối mạng D Trong mạng LAN, độ an toàn thơng tin hồn tồn phụ thuộc vào dây cápmạng Câu 43: Chọn câu trả lời nhất: Đĩa cứng là: A Thiết bị lưu trữtrong B Thiết bị lưu trữ C Thiết bị lưu trữnhanh D Thiết bị nhập/xuất liệu Câu 45: Virus tin học gì? A Tất B Là chương trình máy tính người tạora C Có khả tự dấu kín, tự chép để lâylan D Có khả phá hoại sản phẩm tin học.Câu 46: Phát biểu không đúng: A ROM, RAM, đĩa cứng thiết bị lưu trữ B Máy quét, webcam, bàn phím thiết bị đầu vào C Loa, hình, máy chiếu, máy in thiết bị D Modem, hình cảm ứng thiết bị vào/ra Câu 48: Virus loại ransomware loại viruschuyên A Xóa dữliệu B Mã hóa liệu, đòi tiền chuộc C Sao chép dữliệu D Khơng có hạigì Câu 49: Mục sau Windows dùng để kiểm tra thiết bị cài đặt driver hay chưa? A SystemInfomation B Device Manager C System ConfigurationUtility D RegistryEditor Câu 50: Truyền thông đa phương tiện (multimedia) gì? A Các thơng tin liệu, tiếng nói, đồ họa, hình ảnh, âm phim ảnh mạng truyền thời điểm B Phương tiện truyền thông như: loa, mic,headphone C Các phương tiện phátthanh D Phương tiện giaothông MODULE SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN Câu 51 Để biết dung lượng tệp tin, thực nào? A Nháy chuột phải vào tệp tin, chọn Sendto\Desktop B Nháy chuột phải vào tệp tin, chọn Properties C Nháy chuột phải vào tệp tin, chọn CreateShortcut D Nháy chuột phải vào tệp tin, chọn Sharing andSecurity Câu 52 Những chữ gạch chân thực đơn kết hợp với phím nào? A Ctrl B ALT C Shift D Ctrl +ALT +DEL Câu 53 Phát biểu sau đúng? A Hệ điều hành quản lý thư mục, không quản lý tệptin B Thư mục chứa thư mục tệp tin C Hệ điều hành quản lý thư mục gốc C:\,D:\ D Hệ điều hành không quản lý thư mục củaC:\ Câu 54 Thành phần không thuộc cửa sổ thư mục? A Thanh Trạngthái B Thanh Tiêu đề C Thanh Thực đơnlệnh D Thanh Công thức Câu 55 Phát biểu sau hệ điều hành Windows 7? A Phải cài đặt trước cài đặt chương trình ứng dụng B Phải cài đặt người sử dụng dùng để soạn thảo vănbản C Là phần mềm miễnphí D Dùng để soạn thảo vănbản Câu 56 Phát biểu nhất? A Shortcut tệptin B Có thể tạo biểu tượng Shortcut cho thưmục C Shortcut không chứa nội dung tệptin D Cả ba phương án Câu 57 Trong hệ điều hành Windows 7, tên thư mục sau đặt không hợplệ? A GAMES B VANBAN C DOCUMENTS D BT\TOAN Câu 58 Phát biểu sau hệ điều hành Windows 7? A Là phần mềm phải có để máy tính hoạtđộng B Là phần mềm cài sẵn máytính C Là phần mềm khơng thay đổi máytính D Là phần mềm công ty Microsoft độc quyền xây dựng phát triển Câu 59 Cách tổ chức thư mục tệp tin theo hệ điều hành Windows không cho phép điều gì? A Trong thư mục có tệp tin thư mụccon B Tạo tệp tin có chứathư mục C Một ổ đĩa cứng vật lý phân chia thành nhiều ổ đĩalogic D Thư mục cha thư mục có tên trùngnhau Câu 60 Các tệp tin sau chọn xố tổ hợp phím Shift + Delete nào? A Có thể khơi phục mở RecycleBin B Có thể khơi phục mởComputer C Khơng thể khơi phục lại D Chỉ có tệp văn DOC khơiphục Câu 61 Hộp điều khiển dùng để phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ gọi gì? A Dialogbox B Listbox C Control box D Textbox Câu 62 Thành phần cho phép thiết lập môi trường làm việc Windows 7? A Display B ScreenSaver C ControlPanel D Help andSupport Câu 63 Trong Windows 7, để hiển thị thư mục, tệp tin theo dạng liệt kê, thực nào? A Computer\Chọn ổđĩa\View\List A View\Master\Slide Master B View\Master view C View\Slide Master D View\Master View\Slide Master Câu 227 Trong Microsoft PowerPoint 2007, bố cục thường chọn cho Slide thuyết trình? A Title and Content B Title Only C Title Slide D Title and Text Câu 228 Trong Microsoft PowerPoint 2007, cách để thay đổi bố cục cho Slide chọn thành bố cục gồm tiêu đề, văn bản? A Format\Slide Layout\Title Slide B Design\Slide Layout C Home\Layout\Title and Content D Home\New\Title and Content Câu 229 Trong Microsoft PowerPoint 2007, thực cách để chọn tất Slide thuyết trình? A Edit\Select All B Home\Select\Select All C Home\Select All D Home\Editing\Select All Câu 230 Trong Microsoft PowerPoint 2007, thực cách để ẩn Slide chọn? A Format\Hide Slide B Slide Show\Hide Slide C SlideShow\Hide D Format\Hide Câu 231 Trong Microsoft PowerPoint 2007, chế độ hiển thị cho phép soạn thảo nội dung Slide? A Slide Sorter B Note Page C Normal D Reading View Câu 232 Trong Microsoft PowerPoint 2007, thao tác để chèn tệp tin ảnh sẵn có phần mềm vào Slide? A Insert\Picture\From File B Insert\Picture C Insert\Picture\Clip Art Slide? D Insert\Picture\Diagram Câu 233 Trong Microsoft PowerPoint 2007, thao tác để chèn đồ thị vào A Insert\Picture\Chart B Insert\Chart C Insert\Illustrations\Chart D Insert\Organization\Chart Câu 234 Trong Microsoft PowerPoint 2007, phím F12 dùng để thực cơng việc gì? A Mở tệp tin B Lưu tệp tin với tên khác C Xóa tệp tin D Di chuyển tệp tin Câu 235 Trong Microsoft PowerPoint 2007, để trình chiếu từ Slide tại, bấm phím nào? A Ctrl +F5 B Alt +F5 C Shift+F5 D F5 Câu 236 Trong Microsoft PowerPoint 2007, để trình chiếu từ Slide đầu tiên, bấm phím nào? A Fl B F3 C F5 D F7 Câu 237 Khi trình diễn Microsoft PowerPoint 2007, để kết thúc phiên trình diễn, thực nào? A Nháy chuột phải, chọn Exit B Nháy chuột phải, chọn End Show C Nháy chuột phải, chọn Return D Nháy chuột phải, chọn Screen Câu 238 Trong Microsoft PowerPoint 2007, để định dạng hiệu ứng phiên trình chiếu, thực nào? A Insert\Animations\CustomAnimation B Design\Animations\CustomAnimation C Animations\CustomAnimation D Home\Animations\CustornAnimation Câu 239 Trong Microsoft PowerPoint 2007, thao tác để chọn hiệu ứng chuyển động cho đối tượng theo đường dẫn? A Slide Show\Custom Animation\Add Effect\Motion Path B Slide Show\Add Effect\MotionPath C Animations\Custom Animation\Add Effect\Motion Path D Animations\Motion Path Câu 240 Trong Microsoft PowerPoint 2007, muốn xóa bỏ hiệu ứng phiên trình chiếu, chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng thực nào? A Anirnations\Custom Animation\Delete B Animations\Custom Animation\Remove C Animations\Custom Animation\Cut D Cả ba phương án Câu 241 Trong Microsoft PowerPoint 2007, lặp lại thao tác để áp dụng nhiều hiệu ứng cho đối tượng chọn? A Add Effect\chọn hiệu ứng B Slide Show\Add Effect\chọn hiệu úng C Animations\chọn hiệu ứng D Slide Show\chọn hiệu ứng Câu 242 Trong Microsoft PowerPoint 2007, thao tác dùng để di chuyển đến Slide không liền kề thực trình chiếu? A Nhấn chuột phải Slide tại\chọn Go to Slide B Nhấn chuột trái Slide hành\chọn Go to Slide C Nhấn chuột phải Slide hành\chọn Slide D Nhấn chuột trái Slide hành\chọn Slide Câu 243 Trong Microsoft PowerPoint 2007, sử dụng tổ hợp phím để tạo tệp tin mới? A Ctrl +O B Ctrl +N C Shift+S D Ctrl +S Câu 244 Trong Microsoft PowerPoint 2007, để thêm số trang cho Slide, thực nào? A Insert\Slide number B View\Slide number C Home\Slide number D Cả ba cách Câu 245 Trong Microsoft PowerPoint 2007, để định dạng Slide, thực nào? A Insert\Background Styles\FormatBackground B Design\Background Styles\Format Background C View\Background Styles\Format Background D Homc\Background Styles\Format Background Câu 246 Trong Microsoft PowerPoint 2007, để xóa Slide chọn, thực nào? A Home\Delete B Bấm phím Delete C Bấm vào biểu tượng Cut (cái kéo) công cụ D Cả ba cách Câu 247 Đang trình chiếu thuyết trình, muốn dừng trình diễn ta nhấn phím bàn phím? A Tab B Esc C Home D End Câu 248 Để hủy bỏ thao tác vừa thực Microsoft PowerPoint 2007, nhấn tổ hợp phím nào? A Ctrl +X B Ctrl +Z C Ctrl +C D Ctrl +V Câu 249 Trong Microsoft PowerPoint 2007 để chèn sơ đồ tổ chức vào Slide, thực nào? A Chọn Insert\Smart Art\Hierarchy\chọn kiểu thích hợp B Chọn Insert\Chart\chọn kiểu thích hợp C Chọn Format\Smart Art\Picture\chọn kiểu thích hợp D Chọn Format\Chart\Organization Chart\chọn kiểu thích hợp Câu 250 Trong Microsoft PowerPoint 2007 thao tác chọn Slide Show\Custom Animation để tạo hiệu ứng cho đối tượng đây? A Chỉ cho đối tượng khối văn B Chỉ cho đối tượng khối biểu tượng C Chỉ cho đối tượng hình ảnh D Cho tất đối tượng Câu 251 Trong Microsoft PowerPoint 2007, để in Slide thời, thao tác nào? A Office Button\Print\print \ Current Slide B Office Button\Print\Print Selection C File\Print\Current Slide D File\Print\All Câu 252 Trong Microsoft PowerPoint 2007, thao tác chọn Home\New Slide để thực cơng việc gì? A Chèn thêm slide vào trước slide hành B Chèn thêm slide vào sau slide hành C Chèn thêm slide vào trước slide D Chèn thêm slide vào sau slide cuối Câu 253 Sau chèn bảng biểu vào Slide, muốn chia thành hai hay nhiều ô, thao tác nào? A Nhấn chuột phải vào đó\Split Cells B Chọn bảng\Draw Table để chia C Chọn đó\Layout\Merge\Split Cells D Cả ba phương án Cân 254 Trong Microsoft PowerPoint 2007, để xóa Slide thời, thao tác nào? A Home\Delete B Home\Backspace C View\Delete Slide D Design\Delete Slide Câu 255 Trong Microsoft PowerPoint 2007, để thực việc chèn bảng biểu vào Slide, thực nào? A View\ InsertTable B Design\Insert C Insert\Table D Format\Table Câu 256 Trong Microsoft PowerPoint 2007, để chèn họ tên vào Footer Slide, thao tác nào? A Insert\Header & Footer B View\Footer andHeader C Design\Footer andHeader D Format\Footer andHeader Câu 257 Trong Microsoft PowerPoint 2007, để chọn tất đối tượng Slide, sử dụng tổ hợp phím nào? A Ctrl +U B Ctrl +B C Ctrl +A D Ctrl +I Câu 258 Trong PowerPoint, để thiết lập thông số trang in ta thực A chọn Design -> PageSetup B chọn File -> PageSetup C chọn File -> PrintPreview D chọn File ->Options Câu 259 Để hủy bỏ thao tác vừa thực Microsoft PowerPoint, ta nhấn tổ hợp phím nào? A Ctrl +X B Ctrl +Z C Ctrl +C D Ctrl +V Câu 260 Để đưa thêm nút tác động (Action Buttons) vào slide hành, người thiết kế A chọn Insert/ Shapes/ Block Arrows B chọn Insert/ Shapes / Action Buttons C chọn Slide Show -> Action Buttons D chọn Design / Action Buttons Câu 261 Trong PowerPoint, sau chèn bảng biểu vào slide, muốn chia thành ta A Kích chuột phải vào chọn Split Cells B Chọn chọn Table -> Split Cells C Chọn chọn Design -> Split Cells D Các cách nêu câu Câu 262 Để tạo slide giống hệt slide hành mà thiết kế lại, nhấn tổ hợp phím? A Alt+M B Ctrl +D C Ctrl + M D Alt +D Câu 263 Trong loại hiệu ứng sau, đâu hiệu ứng nhấn mạnh ? A Exit B Emphasis C Entrance D Motion paths Câu 264 Để nhóm (group) đối tượng slide ta sử dụng bảng chọn (menu) nào? A Insert B Layout C Format D Design Câu 265 Microsoft PowerPoint 2007, cho phép tạo file trình chiếu có định dạng A .ppt B .pptx C .docx D .ppt và.pptx Câu 266 Khi làm việc với Power point muốn trình chiếu tệp từ đầu ta thực nhấn phím: A F5 B F2 C Shift +F5 D Shift +F2 Câu 267 Để tạo hiệu ứng chuyển trang, ta thực qua menu: A Animation B Insert C Transittion D Không thực Câu 268 Đang chế độ trình chiếu, muốn chuyển hình hình đen ta dùng phím nào? A ESC B Phím B C Phím W D Phím D Câu 269 Trong Microsoft PowerPoint, để thêm số trang cho slide, thực nào? A Insert\Slide number B View\Slide number C Home\Slide number D Cả ba cách Câu 270 Trong Microsoft Power Point, thao tác dùng để di chuyển đến Slide không liền kề thực trình chiếu? A Nhấn chuột phải Slide tại\chọn Go to Slide B Nhấn chuột trái Slide hành\chọn Go to Slide C Nhấn chuột phải Slide hành\chọn Slide D Nhấn chuột trái Slide hành\chọn Slide MODULE SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN Câu 271 Khi nhận tệp tin đính kèm hộp thư, nên xử lý để đảm bảo an tồn cho máy tính? A Mở tệp tin để kiểm tra loại tệp tin B Lưu tệp tin vào đĩa cứng mở C Quét tệp tin chương trình chống virus D Mở tệp tin in giấy Câu 272 Thuật ngữ dùng để trao đổi thư tín qua mạng Internet gì? A Hệ thống điện tử (E -System) B Mạng diện tử (E - Network) C Thương mại điện tử (E -Commerce) D Thư điện tử (E -mail) Câu 273 Phát biểu sau nhất? A Một người sử dụng đăng ký nhiều hộp thư khác nhà cung cấp địch vụ với điều kiện tên đăng ký phải giống B Một người sử dụng đăng ký nhiều hộp thư khác nhà cung cấp dịch vụ với điều kiện tên đăng ký phải khác C Một người sử dụng đăng ký hộp thư tất nhà cung cấp dịchvụ D Cả ba phát biểu Câu 274 Khi sử dụng dịch vụ thư điện tử Yahoo Google, phát biểu sau đúng? A Tại thời điểm gửi cho người B Khi gửi thư, cho phép đính kèm tệp tin soạn thảo Microsoft Word C Phụ thuộc vào người đăng ký dịch vụ chuyển thư D Cả ba phương án sai Câu 275 Khi đăng ký mở hộp thư Internet, phát biểu sau đúng? A Có thể đăng ký tên tuỳ thích khơng cần theo quy tắc chuẩn B Bắt buộc phải theo cấu trúc chuẩn nhà cung cấp dịch vụ C Không phụ thuộc vào tên đăng ký, phụ thuộc vào tên miền D Không phụ thuộc vào tên đăng ký, tên miền cần chưa có tên trùng Câu276 Khi sử dụng hộp thư điện tử Internet, (máyA) gửi thư cho (máy B) thời điểm máy B khơng bật trường hợp ? A Máy B khơng nhận thư hai đầu mạng không thông B Hệ thống báo lỗi hai máy khơng thơng C Cần phải gọi điện cho người sử đụng máy B bật máytính D Máy B nhận thư từ máy A bật máy tính Câu 277 World Wide Web là? A Một hệ thống máy chủ cung cấp thông tin đến máy tính Internet có yêu cầu B Máy dùng để đặt trang Web Internet C Một dịch vụ Internet D Cả phương án A C Câu 278 Phát biểu sau nói E-mail? A Là hình thức hội thoại trục tiếp Internet B Là dịch vụ cho phép truy cập đến hệ thống máy tính khác mạng C Là dịch vụ cho phép gửi nhận thư điện tử D Cả ba phương án Câu 218 “Online” có nghĩa gì? A Đang tải B Khơng tải C Trực tuyến D Không trực tuyến Câu 279 "Offline" có nghĩa gì? A Đang tải B Khơng tải C Trực tuyến D Không trực tuyến Câu 280 "www" địa trang Web viết tắt cụm từ nào? A Word WedWide B World Wide Web C Word WideWeb D World WebWeb Câu 281 Những chương trình sau trình duyệt web? A Internet Explorer B Mozilla Firefox C Google Chrome D Cả ba phương án Câu 282 Trong mô hình sau, mơ hình mơ hình mạng dùng phổ biến nay? A Máy trạm (client, workstation) B Là mơ hình khách-chủ(server-client) C Máy chủ (server) Máy trạm (client, workstation) D Máy chủ (server) Câu 283 ISP gì? A Nhà cung cấp dịch vụ Internet B Nhà cung cấp cổng truy cập Internet cho mạng C Nhà cung cấp thông tin Internet D Cả ba phương án Câu 284 Để mở trang Web trình duyệt Internet Explorer, cần thực nào? A Nhập URL trang Web vào ô Address\Enter B Chọn File\Open\nhập URL trangWeb\Enter C Cả hai phương án A, B D Cả ba phương án sai Câu 285 Hyperlink gì? A Một phần trang Web liên kết đến vị trí khác trang Web liên kết đến trang Web khác B Nội dung thể Web Browser (văn bản, âm thanh, hình ảnh) C Địa trang Web D Cả ba phương án sai Câu 286 ISP từ viết tắt cụm từ ? A Internet Service Provider B Internet Server Provider C Cả hai phương án a b sai D Cả hai phương án a b Câu 287 Sau User định danh (Identifed), điều cần phải làm trước họ Login vào mạng máy tính? A Xác thực với mật User B Họ phải nhập User ID mã hóa C Được phép truy cập với mức ưu tiên thiết lập D Cả ba phương án Câu 288 Thông tin sau liên quan tới mạng Internet? A Mạng máy tính lớn tồn cầu B Sử dụng giao thứcTCP/IP C Môi trường cung cấp lượng thông tin khổng lồ với nhiều dịch vụ tiện ích trực tuyến D Cả ba phương án Câu 289 Siêu văn gì? A Là văn chỉnh sửa nhà nước quản lý B Là văn thường tạo ngôn ngữ HTML C Là văn soạn thảo máy tính D Khơng có khái niệm Câu 290 Phần mềm sau khơng phải trình duyệt Web? A Microsoft Internet Explorer B MozillaFirefox C Google Chrome D Unikey Câu 291 Thông tin sau nói thư điện tử? A Người đưa thư việc để thư hòm thư trước nhà người nhận người nhận biết nội dung B Là dịch vụ thực truyền thông tin Internet thông qua hộp thư điện tửC Là dịch vụ dành cho người làm lĩnh vực điện tử viễn thông D Dịch vụ chưa có Câu 292 Để tránh việc truy cập thông tin trái phép người ta thường thực điều gì? A Giới hạn quyền truy cập người dùng cách thiết lập tài khoản mật truy cập B Mã hóa liệu C Cài đặt phần mềm tường lửa D Cả ba phương án Câu 293 Để truy cập trang Web, cần sử dụng phần mềm đây? A Windows Media Player B Microsoft Word C Google Chrome D Networking Manager Câu 294 Muốn xem nội dung trang Web, máy tính cần phải cài đặí chương trình nào? A Microsoft Front page B Outlook Express C Microsoft Word D Một trình duyệt web Câu 295 Trong thuật ngữ đây, thuật ngữ không dùng để dịch vụ Internet? A World Wide Web B Google Earth C Chat D Email Câu 296 Mục đích việc sử dụng tên miền gì? A Tên miền đẹp địa Internet B Giúp người sử dụng dễ nhớ so với địa IP C Máy tính dễ xử lý D Bổ sung cho địa Internet bị thiếu Câu 297 Phát biểu nói địa IP? A Địa IP cho biết loại máy tính kết nối vào mạng B Mỗi máy tính tham gia mạng phải có địa IP C Các máy tính tham gia vào mạng Internet có địa IP D Các máy tính tham gia vào mạng Internet khơng cần địa IP Câu 298 Các thành phần tên miền phân cách ký tự nào? A.“.” B “,” C “#” D “*” Câu 299 Tên miền hợp lệ? A Laocai,gov.vn B laocai;gov;vn C laocai.gov.vn D laocai,gov;vn Câu 300 Trong cửa sổ soạn thư Gmail, tệp đính kèm có dung lượng khơng A 15MB B 20MB C 25MB D 30MB ... mềm công ty Microsoft độc quyền xây dựng phát triển Câu 59 Cách tổ chức thư mục tệp tin theo hệ điều hành Windows không cho phép điều gì? A Trong thư mục có tệp tin thư mụccon B Tạo tệp tin có... Processing Unit Câu 23 Phát biểu sau nhất? A Thông tin ghi nhớ ROM cốđịnh B Thông tin ghi nhớ RAM không cốđịnh C Khi tắt nguồn điện máy tính, thơng tin lưu nhớ RAM bịmất D Cả ba phát biểu cứng Câu 24... chuyển thông tin thành phần bên máytính D Chứa thơng tin phục vụ cho hoạt động CPU Câu 33 Mã lệnh CPU thực lưu trữ ởđâu? A Bộ nhớngoài B Bộ nhớtrong C Tập ghi D ALU Câu 34 Dưới góc độ phân chia theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) môn TIN HỌC ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT năm 2018, Bộ câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) môn TIN HỌC ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT năm 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay