Bộ câu hỏi và Đáp án Thi tin học lãnh đạo quản lý Thanh Hóa

16 31 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 10:46

Trong Hệ điều hành Windows, khi xoá các tệp tin bằng tổ hợp phím Shift+Delete có thể khôi . Có thể được khôi phục khi mở Recycle Bin.Có thể được khôi phục khi mở Computer; Không thể khôi phục lại khi mở Recycle Bin. C STT Câu Hỏi Phương án A Phương án B Phương án C Phương án D Đáp Lĩnh a Án Vực th i Mật sau có @ > NANGNGACH.18 DT&BD Windows 7, tên thư mục LaT3r % NANGNGA Windows, xoá tệp phục mở Recycle tin tổ hợp phím Bin Có thể Chỉ có tệp Khơng thể khơi khơi phục văn phục lại mở mở Computer .DOC có Recycle Bin Shift+Delete khơi thể khơi phục lại không? phục b d d NANGNGACH\18 CH_18 Có thể khơi c & sau đặt không hợp lệ? Trong Hệ điều hành !$aLtNg18 sử dụng đặt tên tệp tin? Trong Hệ điều hành Themoon độ khó dò tìm nhất? Ký tự sau không Password16 Trong thư mục có Hiện thơng báo Tự động ghi đè Tự động xoá Thực việc đổi chứa hai thư mục A tên tồn thư mục A lên thư mục B tên bình B, đổi tên thư mục thư mục B có thường A thành B máy tính có thực nào? Trong Microsoft Word, Bấm tổ hợp phím Bấm tổ hợp Bấm tổ hợp Bấm tổ hợp phím với tài liệu có nhiều Shift + G phím Ctrl + G phím Ctrl + Ctrl + Esc+ G trang, để đến trang Shift + G a b b c bất kì, ta thực thao tác sau đây? Trong Microsoft Word Chọn File/Save 2010, để lưu tệp tin Chọn File/Save Bấm chuột Bấm tổ hợp phím As vào biểu Ctrl +S vanban1.docx mở tượng Save thành tệp tin (đĩa) vanban2.docx,thực thanhcông nào? Trong Microsoft Word Chọn File/Print, Chọn File/Print, cụ Chọn Cả 03 phương án 2010, để in trang mục Settings chọn Page File/Print, xem, ta thực chọn Print All Pages Setup mục thao tác sau đây? ấn Print Settings chọn Print Current Page ấn Trong Microsoft Word Chọn Layout/Insert Chọn Print Chọn 2010, để chèn thêm cột Left Layout/Insert Table/Insert Right Columns vào phía bên phải vị trí trỏ bảng, thực nào? Trong Microsoft Word 10 11 Chọn Table/Insert Columns Right Left Chọn Home/Picture 2010, để chèn Chọn Chọn Chọn Insert/Picture Review/Pictu View/Picture tranh vào văn bản, thực re nào? Trong Microsoft Word Chọn Table/Insert Chọn Chọn Chọn 2010, để chèn thêm hàng Rows Above Table/Insert Layout/Insert Layout/Insert Rows Below Above Below vào phía vị trí trỏ bảng, thực nào? 2 12 Trong Microsoft Word Chọn Table/Insert Chọn Chọn Chọn Layout/Insert 2010, để chèn thêm hàng Rows Above Table/Insert Layout/Inser Below Rows Below t Above vào phía vị trí trỏ bảng, thực 13 nào? Trong Microsoft Word, Bấm tổ hợp phím Bấm tổ hợp Bấm tổ hợp Bấm tổ hợp phím muốn phục hồi lại Ctrl + A phím Ctrl + Z phím Ctrl + Ctrl + X nhiều thao tác vừa thực U hiện, ta lựa chọn chức 14 sau đây? Trong Microsoft Word, để Bấm giữ trái Bấm tổ hợp Bấm tổ hợp Bấm giữ phải chọn (bôi đen) đoạn chuột kéo trỏ phím Ctrl + B phím Ctrl + chuột kéo trỏ văn bản, ta di chuyển trỏ chuột để chọn hết A chuột để chọn hết chuột đầu đoạn văn đoạn văn đoạn văn đó thực thao 15 tác sau đây? Trong Microsoft Word Chọn Chọn Chọn Chọn Insert/Table, 2010, để tạo Insert/Comment Insert/Table Insert/Text chọn Box InsertTable bảng biểu (Table), thực nào? 16 17 Trong Microsoft Word Chọn Chọn Page Chọn Chọn Insert/Page 2010, để định dạng trang Home/Paragraph Layout/Page Insert/Page Break Setup Number cho văn bản, thực nào? Trong Microsoft Word, để Bấm tổ hợp phím Bấm tổ hợp Bấm tổ hợp Bấm tổ hợp phím canh (căn) cho Ctrl + R phím Ctrl + V phím Ctrl + Ctrl + J đoạn văn chọn, L 2 ta thực thao tác 18 sau đây? Trong Microsoft Word, để Bấm tổ hợp phím Bấm tổ hợp Bấm tổ hợp Bấm tổ hợp phím canh (căn) trái cho Ctrl + L phím Ctrl + R phím Ctrl + I Ctrl + B đoạn văn chọn, ta thực thao tác 19 sau đây? Trong Microsoft Word, để Bấm tổ hợp phím Bấm tổ hợp Bấm tổ hợp Bấm tổ hợp phím canh (căn) cho Ctrl + C phím Ctrl + E phím Ctrl + Ctrl + L đoạn văn chọn, ta thực thao tác sau đây? V 20 21 Trong Microsoft Word Bấm tổ hợp phím 2010, để in giống Ctrl+F, gõ số vào nhau, ta thực thao tác hộp Find what Bấm tổ hợp Bấm tổ hợp Bấm tổ hợp phím phím Ctrl+G, gõ phím Ctrl+P, Ctrl+I, gõ số vào số vào hộp gõ số vào hộp Enter page sau đây? Enter page hộp Copies number Trong Microsoft Word Chọn Table/Delete number Chọn Chọn Chọn Home/Delete, 2010, muốn xóa dòng Rows Insert/Delete Layout/Delet chọn Delete Rows e, chọn Rows bảng biểu (Table), ta chọn dòng cần xóa Delete Rows 2 thực thao tác sau 22 đây? Khi mở tệp văn Không thay đổi nội A Microsoft Word, dung ta thay đổi nội dung, dùng chức Save As để lưu với tên mới, tệp văn A nào? Bị thay đổi tên Thay đổi nội Bị xóa dung 23 24 25 Trong Microsoft Word, để Cắt (Cut) đoạn văn Sao chép Sao chép Cắt (Cut) đoạn di chuyển hồn tồn đoạn xóa (bấm (Copy) đoạn (Copy) đoạn văn văn chọn từ vị phím Delete) văn văn dán (Paste) sang trí sang vị trí mới, dán (Paste) sang xóa (bấm vị trí ta thực thao tác vị trí phím Delete) sau đây? Trong Microsoft Word, Chọn biểu tượng Chọn biểu Chọn biểu Chọn biểu tượng muốn chép định dạng Save (hình đĩa tượng Format tượng Print Cut (hình kéo) dòng văn bản, ta mềm) Painter (hình (hình máy in) cơng cụ bơi đen dòng thực công cụ chuẩn chổi sơn) chuẩn (Standard) thao tác sau đây? (Standard) thẻ công cụ thẻ Home Home công cụ chuẩn chuẩn (Standard) (Standard) thẻ Home thẻ Chọn ký tự Trong Microsoft Word, Chọn đoạn văn Chọn đoạn Home Chọn ký công dụng tổ hợp từ vị trí trỏ đến văn từ vị tự đứng đứng trước vị phím Shift + Home gì? cuối dòng trí trỏ đến sau vị trí trí trỏ đầu dòng trỏ tại 26 27 28 Trong Microsoft Word, Chọn ký tự Chọn ký tự Chọn đoạn Chọn đoạn văn công dụng tổ hợp đứng sau vị trí đứng trước văn từ vị từ vị trí phím Shift + End gì? trỏ vị trí trỏ trí trỏ trỏ đến cuối dòng đến đầu dòng Là hình ảnh Trong Microsoft Word, Là nội dung Là nội dung Là bảng biểu nhận xét sau trình bày trình bày (Table) (Picture) trình tiêu đề trang (Header and trang văn phần đầu trình bày bày trang Footer) xác nhất? trang phần trang văn Trong Microsoft Word , Thiết lập chế độ cuối trang Thiết lập chế văn Thiết lập chế Khơng có giá trị thiết lập chế độ phông ngầm định cho văn độ ngầm định độ ngầm định tắt máy, thông chữ trang in, chọn thời cho văn cho trang tin bị xoá hết thời tất văn văn hành Default để làm gì? soạn thảo lần 2 sau 29 Trong Microsoft Word Chọn Home/Font, Chọn Chọn Chọn Page 2010, để nén chữ sát vào chọn Character Home/Font, Home/Font, Layout/Page Setup, nhau, thực Spacing/Spacing, lựa chọn Character chọn chọn Paper size nào? chọn Normal Spacing/Spacin Character g, lựa chọn Spacing/Spa Expanded cing, lựa chọn Trong Microsoft Word Chọn Home/Font, Chọn Condensed Chọn 2010, để giãn khoảng chọn Character Home/Font, Home/Font, Layout/Page Setup, chọn chọn Paper size cách chữ, thực 30 nào? Spacing/Spacing, lựa chọn Character chọn Normal Spacing/Spacin Character g, lựa chọn Spacing/Spac Expanded ing, lựa chọn Condensed Chọn Page Trong bảng tính Excel, SUM COUTIF COUNT SUMIF hàm sau cho 31 phép tính tổng giá trị kiểu số thoả mãn điều kiện cho trước: Trong bảng tính Excel, B1 H15 B1:H15 B1-H15 B1 H15 khối ô tập hợp nhiều ô 32 kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa khối ô thể câu sau đúng? Trong bảng tính Excel, để sửa liệu 33 tính mà khơng cần nhập lại, ta thực hiện: Nháy chuột chọn ô Nháy chuột Nháy chuột Nháy chuột chọn chọn tính tính cần sửa, sửa, bấm cần sửa, bấm phím F12 phím F2 bấm phím tính cần sửa, bấm chọn tính cần phím F4 F10 34 35 Trong Microsoft Excel Chọn Page Chọn Page Chọn Page Chọn Page 2010, thực cách Layout/Print Area Layout/Clear Layout/Print Layout/Size Print Area Area, để xóa bỏ vùng in thiết lập? chọn Clear Trong Microsoft Excel Chọn Home/Merge Chọn Print Area Chọn Chọn Home/Cell 2010, để liệu ô & Central Home/Format Home/Wrap Styles Painter Text Nhấn phím Esc Nhấn phím chọn tự động xuống dòng vượt q độ rộng ơ, thực nào? Khi sử dụng Microsoft 36 PowerPoint để trình diễn, Nhấn phím Enter Space Bar muốn chấm dứt chế độ trình diễn ta phải: Để trình diễn Slide 37 Nhấn phím Break PowerPoint, ta bấm: Phím F5 Phím F3 Phím F1 Phím F10 Khi trình chiếu Ctrl + Tab Shift + Tab Alt + Tab Esc + Tab Microsoft PowerPoint, muốn chuyển sang hình 38 chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà khơng kết thúc việc trình chiếu, sử dụng tổ hợp phím nào? Để bắt đầu trình diễn từ 39 40 Phím F3 Phím F10 Shift + F5 Shift + F1 Slide thời Microsoft PowerPoint ta nhấn phím (tổ hợp phím): Trong Microsoft Chọn View/Outline Chọn Chọn Chọn View/Slide PowerPoint 2010, thao View View/Reading View/Slide Sorter View Master tác cho phép thiết lập định dạng thống cho Slide? Trang Thông tin điện tử 41 www.ubkttw.gov.vn Ủy ban Kiểm tra www.ubkttw.co www.ubkttw www.ubkttw.dcs.vn m.vn Trung ương mạng Internet có địa nào? Nguyên tắc tổ chức Được kết nối trực Không kết nối Được kết nối Tất câu trả mạng thông tiếp với mạng trực tiếp mạng trực tuyến, lời tin diện rộng Đảng? Internet có kiểm thơng tin diện dùng chung sốt rộng Đảng hồn tồn với với mạng mạng Internet bất Internet 42 hình thức Đồng chí chọn tên DC-02 DM-02 BM-02 CY-02 thiết bị lưu trữ an toàn 43 Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp cho quan đảng để sử dụng? 44 Theo nội dung Công văn Gửi văn Gửi văn Gửi văn Cả 03 phương án số 2635-CV/VPTW/nb, ký số không ký số ngày 31/7/2018 Văn gửi văn giấy đồng thời sử ký số đồng phòng Trung ương Đảng, dụng tin nhắn để thời gửi từ ngày 01/8/2018 gửi thông báo văn giấy số loại văn có khơng gửi văn chữ ký số qua Hệ thống giấy thông tin điều hành tác nghiệp mạng thông 45 tin diện rộng Đảng Nguyên tắc Sử dụng thiết bị lưu Sử dụng thiết bị Phải Phương án B thực để chép trữ thương mại lưu trữ thương thực Phương án C liệu từ máy tính kết nối cá nhân; khơng mại cá thiết bị Internet, máy tính thiết phải kiểm tra, nhân; phải lưu giữ an khác vào máy tính kết nối diệt virus kiểm tra, diệt tồn; phải virus (nếu có) kiểm mạng thông tin diện rộng Đảng? tra, diệt virus (nếu có) Chức Hệ Gửi nhận văn Cung cấp thông Cập nhật, Quản hồ sơ cán thống thông tin chuyên (công văn đi, đến) tin hoạt động khai thác, làm công tác ngành công tác kiểm tra đảng? ủy ban kiểm tra ủy ban kiểm quản hồ sơ kiểm tra, giám sát cấp mạng tra cấp công tác ủy ban kiểm tra thông tin diện rộng mạng thông tin kiểm tra, cấp Đảng diện rộng giám sát Đảng thi hành kỷ luật đảng 46 báo cáo thống kê số liệu thuộc thẩm quyền cấp ủy ủy ban kiểm 47 Khi sử dụng hộp thư điện Máy B không Hệ thống báo tra cấp Cần phải gọi tử Internet, (máy nhận thư hai lỗi hai máy điện cho thư từ máy A A) gửi thư cho (máy B) đầu mạng không không thông người sử bật máy tính thời điểm thơng nhau dụng máy B Máy B nhận máy B khơng bật bật máy tính trường hợp đúng? 48 Để tránh việc truy cập Giới hạn quyền truy thơng tin trái phép Mã hóa liệu Cài đặt Cả ba phương án cập cách thiết phần mềm mạng, người ta thường lập tài khoản tường lửa làm gì? Để ghi lại địa Back History Links Favorites trang Web yêu thích 49 thường truy cập, cần sử dụng chức trình duyệt? Tội phạm thường dùng 50 hình thức để cơng mạng máy tính? Giả mạo địa Nghe trộm Vơ hiệu hóa Cả ba phương án dịch vụ ... dụng thi t bị lưu Sử dụng thi t bị Phải Phương án B thực để chép trữ thương mại lưu trữ thương thực Phương án C liệu từ máy tính kết nối cá nhân; không mại cá thi t bị Internet, máy tính thi t... Cập nhật, Quản lý hồ sơ cán thống thông tin chuyên (công văn đi, đến) tin hoạt động khai thác, làm công tác ngành công tác kiểm tra đảng? ủy ban kiểm tra ủy ban kiểm quản lý hồ sơ kiểm tra, giám... khơng bật bật máy tính trường hợp đúng? 48 Để tránh việc truy cập Giới hạn quyền truy thông tin trái phép Mã hóa liệu Cài đặt Cả ba phương án cập cách thi t phần mềm mạng, người ta thường lập tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi và Đáp án Thi tin học lãnh đạo quản lý Thanh Hóa, Bộ câu hỏi và Đáp án Thi tin học lãnh đạo quản lý Thanh Hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay