Câu hỏi nhận định luật hình sự

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 10:21

Câu hỏi nhận định Luật Hình Sự Câu 1: Đối tượng điều chỉnh LHS QHXH LHS bảo vệ Sai vì: Đối tượng điều chỉnh LHS QHPLHS, QHXH phát sinh có SKPL xảy mà kiện kết luận tội phạm làm xuất QH đặc biệt nhà nước người thực hành vi phạm tội (là QHXH phát sinh nhà nước người phạm tội người thực tội phạm Câu 2: Đối tượng điều chỉnh LHS tất QHXH phát sinh có tội phạm thực Sai vì: Đối tượng điều chỉnh LHS QHXH phát sinh NN người PT người thực TP Câu 3: Thực hành vi phạm tội kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ PLHS Đúng vì: SKPL làm phát sinh QHPLHS HVPT đả thực hiên thực tế HVPT nhiều ngành luật điều chỉnh khác Câu 4: Người PT người bị hại có quyền thỏa thuận với mức độ trách nhiệm HS người PT Sai vì: chủ thể QHPLHS bên NN bên ng PT Phương pháp điều chỉnh pp quyền uy: NN buộc ng PT phải chịu TNHS hvi PT mà họ thực sở quy định PL mà không bị cản trở hạn chế lực tổ chức hay cá nhân Mức độ TNHS không phụ thuộc vào thõa thuận ng PT ng bị hại Câu 5: Bãi nại ng bị hại pháp lý có giá trị bắt buộc làm chấm dứt QHPLHS Sai vì: QHPLHS chấm dứt ng PT miễn TNHS chấp hành xong nghỉa vụ đv NN Còn bãi nại có giá trị dân nên khơng pháp lý có giá trị bắt buộc làm chấm dứt QHPLHS Cụm 2: Tội phạm cấu thành tội phạm Câu 1: Căn để phân loại tội phạm theo điều BLHS mức hình phạt TỊA ÁN áp dụng người phạm tội Sai vì: Theo quy định K2 Điều BLHS: “ vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi quy định luật này…” để phân loại tội phạm theo điều BLHS vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi quy định BLHS
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi nhận định luật hình sự, Câu hỏi nhận định luật hình sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay