HAU2018 mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 (3)

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 10:15

HAU2018 mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 (3) HAU2018 mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 (3) HAU2018 mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 (3) HAU2018 mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 (3) HAU2018 mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 (3) HAU2018 mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 (3) HAU2018 mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 (3) HAU2018 mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 (3) Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 Bộ Tài chính) CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH [01] Lần đầu: [02] Bổ sung lần thứ: [04] Họ tên cá nhân có thu nhập: HỒNG VĂN HẬU [03] Mã số thuế: 2 [04] Địa cá nhân nhận thông báo mã số NPT: Lầu 9, khu B, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, P.2, Q Tân Bình, Tp HCM [[05] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý): CHI NHÁNH CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TẠI TP.HCM [06] Mã số thuế tổ chức, cá nhân trả thu nhập: I 0 7 0 Người nộp thuế có MST/CMND/Hộ chiếu STT Họ tên Ngày sinh Mã số thuế [07] [08] [09] [10] Quốc tịch Số CMND / Hộ chiếu Quan hệ với người nộp thuế [11] [12] [13] Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ (tháng/năm) [14] Hồng Trần Minh Trí 24/01/2012 Việt Nam Con 10/2018 Hồng Trần Minh Khôi 12/10/2018 Việt Nam Con 10/2018 Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm) [15] II Người nộp thuế chưa có MST/CMND/Hộ chiếu Thơng tin giấy khai sinh ST T [1 16] Họ tên [17] Nơi đăng ký Ngày sinh Số Quyển số [18] [19] [20] Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường/ Xã [21] [22] [23] [24] Quốc tịch Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ (tháng/năm) Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm ) [25] [26] [27] [28] … … (MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân) Tôi cam đoan nội dung kê khai chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung khai./ TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2018 CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký ghi rõ họ tên) Hoàng Văn Hậu ...Thông tin giấy khai sinh ST T [1 16] Họ tên [17] Nơi đăng ký Ngày sinh Số Quyển số [18] [19] [20] Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường/ Xã [21] [22] [23] [24]
- Xem thêm -

Xem thêm: HAU2018 mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 (3), HAU2018 mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 (3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay