Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 10:13

Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 Bộ Tài chính) CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH [01] Lần đầu: [02] Bổ sung lần thứ: [04] Họ tên cá nhân có thu nhập: VÕ NGUYÊN THỌ [03] Mã số thuế: 1 5 [04] Địa cá nhân nhận thông báo mã số NPT: 12/4c đường 53 Phường 14, quận Gò Vấp [[05] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):.CHI NHÁNH CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TẠI TP.HCM [06] Mã số thuế tổ chức, cá nhân trả thu nhập: I 0 7 0 Người nộp thuế có MST/CMND/Hộ chiếu STT Họ tên Ngày sinh Mã số thuế Quốc tịch Số CMND / Hộ chiếu Quan hệ với người nộp thuế [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ (tháng/năm) [14] Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm) [15] II Người nộp thuế chưa có MST/CMND/Hộ chiếu Thơng tin giấy khai sinh ST T [1 16] Họ tên [17] Nơi đăng ký Ngày sinh Số Quyển số [18] [19] [20] Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường/ Xã [21] [22] [23] [24] Quốc tịch Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ (tháng/năm) Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm ) [25] [26] [27] [28] … … (MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân) Tôi cam đoan nội dung kê khai chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung khai./ TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2015 CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký ghi rõ họ tên) Võ Nguyên Thọ ...Thông tin giấy khai sinh ST T [1 16] Họ tên [17] Nơi đăng ký Ngày sinh Số Quyển số [18] [19] [20] Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường/ Xã [21] [22] [23] [24]
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156, Mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay