Xây dựng mô hình Geoid cục bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

80 16 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 09:44

Xây dựng mô hình Geoid cục bộ trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng mô hình Geoid cục bộ trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng mô hình Geoid cục bộ trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng mô hình Geoid cục bộ trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng mô hình Geoid cục bộ trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng mô hình Geoid cục bộ trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng mô hình Geoid cục bộ trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng mô hình Geoid cục bộ trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng mô hình Geoid cục bộ trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng mô hình Geoid cục bộ trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng mô hình Geoid cục bộ trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng mô hình Geoid cục bộ trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng mô hình Geoid cục bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TRỊNH ĐỨC ANH XÂY DỰNG HÌNH GEOID CỤC BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Hà Nội - Năm 2018 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TRỊNH ĐỨC ANH XÂY DỰNG HÌNH GEOID CỤC BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI Ngành : Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ Mã số : D520503 LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Hà Nội - Năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Cán hướng dẫn: TS PHẠM THỊ HOA Cán chấm phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN VĂN SÁNG Cán chấm phản biện 2: TS ĐINH XUÂN VINH Luận văn thạc sĩ bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Ngày 29 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan: Những kết nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực, tơi, khơng vi phạm điều luật sở hữu trí tuệ pháp luật Việt Nam Nếu sai, tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trịnh Đức Anh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG HÌNH GEOID 1.1 Khái niệm, vai trò hình Geoid 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò hình Geoid/Quasigeoid 1.1.3 Phân loại Geoid 1.2 Tởng quan xây dựng hình Geoid tồn cầu .6 1.2.1 Một số thành tựu nghiên cứu hình Geoid giới .6 1.3 Tởng quan xây dựng hình Geoid cục Việt Nam 17 1.3.1 Giai đoạn 1990-1995 18 1.3.2 Giai đoạn 1998-2000 18 1.3.3 Giai đoạn 2002-2008 18 1.3.4 Giai đoạn 2009 -2011 20 1.3.4 Giai đoạn 2012 – đến 21 1.4 Vấn đề nghiên cứu Luận văn 22 Chương PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HÌNH GEOID CỤC BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI .23 2.1 Khái quát phương pháp xây dựng hình Geoid 23 2.1.1 Phương pháp tuý sử dụng số liệu trọng lực đo mặt đất 23 2.1.2 Phương pháp sử dụng số liệu vệ tinh 24 2.1.3 Phương pháp kết hợp 25 2.2 Phương pháp xây dựng hình Geoid địa bàn tỉnh Lào Cai 26 2.3 Quy trình xây dựng hình Geoid địa bàn tỉnh Lào Cai .29 Chương THỰC NGHIỆM XÂY DỰNG HÌNH GEOID CỤC BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI 30 3.1 Giới thiệu chung khu vực nghiên cứu nguồn số liệu 30 3.1.1 Giới thiệu chung khu vực nghiên cứu .30 3.1.2 Nguồn số liệu 31 3.2 Thực nghiệm xây dựng hình Geoid cục địa bàn tỉnh Lào Cai32 3.2.1 Chuẩn bị số liệu 32 3.2.2 Kết xây dựng hình Geoid Lào cai 37 3.3 Đánh giá xác hình Geoid cục Lào Cai địa bàn tỉnh Lào Cai 46 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .53 Kết luận 53 Kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC .58 Tóm tắt luận văn: Họ tên học viên: TRỊNH ĐỨC ANH Lớp: CH2.TĐ Khoá: Cán hướng dẫn: TS PHẠM THỊ HOA Tên đề tài: Xây dựng hình Geoid cục địa bàn tỉnh Lào Cai Tóm tắt: Luận văn tập trung nghiên cứu xây dựng hình geoid cục Lào Cai theo từ số liệu GNSS-TC hình geoid tồn cầu Hai hình EGM2008 EIGEN-6C4 lựa chọn làm hình tiên nghiệm Các điểm thủy chuẩn hạng I, II sử dụng để xây dựng điểm hạng III dùng để đánh giá độ xác hình Kết đạt cho thấy, phương án sử dụng hình EIGEN-6C4 có độ xác tốt so với trường hợp sử dụng hình EGM2008 Kết hợp số liệu GNSS-TC hạng I, II với hình geoid Eigen6c4 hướng có nhiều triển vọng để xây dựng hình Geoid cục Lào Cai DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Số liệu thống kê giá trị trung bình dị thường trọng lực khoảng không tự theo ô 30’x30’ hình Geoid EGM96 Bảng 1.2 Thống kê liệu Δg (5’ x 5’) mGal 14 Bảng 3.1 Dữ liệu 96 điểm GNSS-TC khu vực xây dựng hình 32 Bảng 3.2 Kết tính chuyển B, L sang X, Y 96 điểm GNSS-TC 31 Bảng 3.3 Tọa độ, độ cao Geoid toàn cầu điểm mắt lưới hình Geoid Lào Cai (giãn cách 0.54’) 33 Bảng 3.4 Kết xác định dị thường độ cao theo hình EGM2008 Eigen 6c4 cho 96 điểm GNSS-TC 36 Bảng 3.5 Tọa độ, độ cao Geoid EGM2008 điểm mắt lưới hình Geoid Lào Cai 39 Bảng 3.6 Tọa độ, độ cao Geoid Eiggen6c4 điểm mắt lưới hình Geoid Lào Cai 41 Bảng 3.7 Độ chênh độ cao geoid cục Lào Cai xây dựng theo phương án sử dụng kết hợp hình EGM2008 47 điểm GNSS-TC hạng I, II so với độ cao geoid GNSS-TC điểm hạng III 45 Bảng 3.8 Độ chênh độ cao geoid cục Geoid cục Lào Cai xây dựng theo phương án sử dụng kết hợp hình Eigen6c4 47 điểm GNSS-TC hạng I, II so với độ cao geoid GNSS-TC điểm hạng III 48 Bảng 3.9 Các đặc trưng thống kê độ chênh độ cao geoid cục Lào Cai so với độ cao geoid GNSS-TC điểm thủy chuẩn hạng III 50 Bảng 3.10 Các đặc trưng thống kê độ chênh độ cao geoid cục Lào Cai so với độ cao geoid GNSS-TC điểm thủy chuẩn hạng III 52 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Hình 1.1 Mặt Geoid Hình 1.2: Độ cao Geoid theo hình trọng trường OSU91A (m)- hình Geoid OSU91A lãnh thổ Việt Nam Hình 1.3 hình OSU91A Hình 1.4 hình Geoid EGM96 (15’ x 15’) 11 Hình 1.5 hình EGM96 (Phần lãnh thổ Việt Nam) 12 Hình 1.6 hình Geoid EGM2008 (2.5’ x 2.5’) 13 Hình 2.1 Sơ đồ quy trình xây dựng Geoid cục 29 Hình 3.1 Bản đồ địa hình tỉnh Lào Cai 31 Hình 3.2 hình độ geoid điểm mắt lưới Geoid cục phủ trùm tỉnh Lào Cai 35 Hình 3.3 hình geoid điểm mắt lưới Geoid cục tỉnh Lào Cai 34 Hình 3.4 hình độ cao geoid điểm mắt lưới Geoid cục phủ trùm tỉnh Lào Cai 35 Hình 3.5 hình độ cao trung bình điểm mắt lưới Geoid cục tỉnh Lào Cai 35 Hình 3.6 hình độ chênh cao trung bình điểm mắt lưới Geoid cục phủ trùm tỉnh Lào Cai .37 Hình 3.7 hình độ chênh cao trung bình điểm mắt lưới Geoid cục tỉnh Lào Cai (sử dụng số liệu hình EGM2008 47 điểm GNSS-TC)38 Hình 3.8 hình độ chênh cao trung bình điểm mắt lưới Geoid cục phủ trùm tỉnh Lào Cai .38 Hình 3.9 hình độ chênh cao trung bình điểm mắt lưới Geoid cục tỉnh Lào Cai 39 Hình 3.10 hình Geoid cục phủ trùm tỉnh Lào Cai .43 Hình 3.11 hình Geoid cục tỉnh Lào Cai 43 Hình 3.12 hình Geoid cục phủ trùm tỉnh Lào Cai .44 Hình 3.13 hình Geoid cục tỉnh Lào Cai 46 10 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công nghệ GNSS ứng dụng vào công tác trắc địa nước ta từ năm 1990 Từ đến nay, cơng nghệ GNSS chứng tỏ cơng cụ hữu hiệu giải tốn lớn trắc địa như: Thành lập mạng lưới khống chế toàn quốc; Định vị Ellipsoid Quy chiếu Quốc gia VN2000; Xây dựng hình Geoid Ellipsoid quy chiếu quốc gia; ghép nối toạ độ VN-2000 với hệ toạ độ khác; xây dựng trạm DGPS…vv Lưới GNSS lưới khơng gian chiều, xác định vị trí mặt độ cao trắc địa với độ xác cao Song thực tế, sử dụng độ cao so với mặt Geoid, gọi độ cao thủy chuẩn Muốn tính chuyển từ độ cao trắc địa độ cao thủy chuẩn cần phải biết độ cao Geoid với độ xác cần thiết Để giúp cho việc tính chuyển nhanh chóng, giới xây dựng cơng bố nhiều hình Geoid tồn cầu Tuy nhiên nhiều khu vực giới hình có độ xác khơng cao, dựa vào hình khó xác định độ cao thủy chuẩn với độ xác mong muốn, đặc biệt vùng đồi núi Do việc xây dựng hình cục cho khu vực nhỏ thiết thực, giúp cho việc xác định độ cao thủy chuẩn điểm từ kết đo GNSS đạt độ xác cần thiết, nhanh chóng Trong xu đó, với khn khở đề tài Luận văn thạc sỹ, tơi lựa chọn đề tài ”Xây dựng hình Geoid cục địa bàn tỉnh Lào Cai” với mong muốn góp phần vào phát triển tỉnh nhà, nơi cá nhân công tác Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu đề tài xây dựng hình Geoid cục địa bàn tỉnh Lào Cai Đối tượng phạm vi nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Thị Hoa (2012), Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu xác định ảnh hưởng độ cao địa hình dị thường độ cao độ lệch dây dọi Việt Nam” [2] Nguyễn Duy Đô (2012), Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu xác hóa dị thường độ cao EGM2008 dựa số liệu GNSS – Thủy chuẩn phạm vi cục Việt Nam” [3] Bộ TN&MT (2004) Tổng kết, giới thiệu lưới tọa độ, quốc gia hạng III, đồ địa hình 1/50.000 phủ trùm tồn quốc trạm GNSS quốc gia, Hà Nội [4] Đặng Hùng Võ, Lê Minh, Phạm Hoàng Lân, Nguyễn Tuấn Anh (2004), “Xây dựng hình Geoid độ xác cao Việt nam (GEOVN2003” [5] Đặng Hùng Võ, Lê Minh, Phạm Hoàng Lân, Nguyễn Tuấn Anh (2005), Xây dựng sở liệu trường trọng lực tồn cầu, thiết lập hình Geoid độ xác cao lãnh thở Việt Nam phục vụ nghiên cứu hoạt động trái đất đổi công nghệ đo độ cao hệ thống định vị tồn cầu Báo cáo tởng kết khoa học kỹ thuật [6] Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xây dựng lưới độ cao (2008) QCVN số 11: 2008 Bộ Tài nguyên Môi trường [7] GS.TSKH Phạm Hoàng Lân (2009) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp “Nghiên cứu thiết lập hệ thống độ cao chuẩn thống cho lãnh thổ lãnh hải Việt Nam sở không sử dụng mặt nước biển trung bình” [8] Xây dựng hệ quy chiếu hệ thống điểm tọa độ quốc gia Báo cáo tởng kết khoa học Tởng cục địa [9] Nguyễn Văn Sáng (2006), “Nghiên cứu số phương án xây dựng hình Geoid cục phục vụ cơng tác đo cao GNSS” Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật, Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội [10] Lê Trung Chơn, Phạm Chí Tích hình dị thường độ cao cục vùng Nam Trung Hội nghị toàn quốc Trắc địa Bản đồ quản lý đất đai, Hà nội 12-2004 [11] Nguyễn Thu Hiền (2009) Nghiên cứu xây dựng hình dị thường độ cao cục khu vực Nam trung - Nam theo số liệu GNSS – Thủy chuẩn –Trọng lực Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật [12] Hà Minh Hòa Tiếp cận khái niệm mặt quasigeoid Tạp chí khoa học đo đạc đồ, số -3/2010, trang 3-15 [13] Phạm Hoàng Lân, NeymanYU.M- Quasigeoid cục Quasigeoid toàn cầu.Tạp chí khoa học đo đạc đồ, số -12/2010, trang 15-25 [14] Bùi Quang Tuyền Nghiên cứu triển khai đo cao GNSS đạt độ xác thủy chuẩn hạng III khu vực Nam Trung bộ; LVCH trường ĐH mỏ địa chất Hà Nội 2009 [15] Phạm Thị Hoa Lý thuyết trọng trường hình dạng trái đất; Giáo trình (dành cho sinh viên hệ cao học) trường ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội 2016 [16] Chapter2Contextual view.http://www.markbreach.co.uk/PhDthesis /Chapter-ContextualReview.pdf [17] Stokes G.G.(1849), “On the variation of gravity at the surface of the Earth” Trans Cambridge Philos Soc., 8, 672-695 [18] External quality evaluation reports of EGM08, Issue N0 4, April 2009, International Association of Geodesy and International Gavity field service [19] Holmes S., N Pavlis (2008) Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008).Availableonlineat: http://earthinfo.nga.mil/GrandG/wgs84/gravitymod/egm2008/first_release.html [20] TS Bùi Thị Hồng Thắm, “Sử dụng số liệu địa hình để nâng cao độ xác liệu trọng trường phạm vi lãnh thổ Việt Nam”, Báo cáo tổng kết Đề tài nghiên cứu cấp Bộ mã số TNMT.07.40, năm 2015 [21] Nguyễn Tuấn Anh, “Nghiên cứu phương pháp hiệu chỉnh hệ số điều hòa cầu hình trọng trường Trái đất EGM2008 liệu trọng lực Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, năm 2018 [22] Nguyễn Duy Đô, Đặng Nam Chinh, “Chính xác hóa dị thường độ cao EGM2008 dựa số liệu GPS-Thủy chuẩn phạm vi cục vùng Tây Nguyên Duyên hải Nam trung bộ” Tạp chí khoa học Trái đất, tháng 3/2012, trang 85-91 [23] Phạm Thị Hoa (2004) Khảo sát phương pháp nội suy dị thường độ cao hình trọng trường Luận văn thạc sỹ kỹ thuật [24] Phạm Thị Hoa (2015) Báo cáo tổng kết sản phầm đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu truyền độ cao quốc gia số đảo lớn gần bờ nước ta với độ xác tương đương thủy chuẩn hạng III PHỤ LỤC Bảng Dữ liệu 96 điểm GNSS-TC khu vực xây dựng hình STT Tên điểm B (°) L (°) Độ cao trắc địa H (m) Độ cao thủy chuẩn h (m) Độ cao Geoid cục I(BH-HN)13 21.796256 104.80061 5.5 34.903 -29.403 I(BH-HN)17 21.698892 104.87529 2.7 31.912 -29.212 I(BH-HN)19-1 21.620268 104.93399 -2.5 26.438 -28.938 I(BH-HN)20-1 21.580175 104.98128 -2.4 26.46 -28.86 I(BH-HN)4-1 22.051207 104.49518 32.9 62.868 -29.968 I(BH-HN)8 21.957576 104.60154 30.4 60.153 -29.753 I(BH-HN)9-1 21.897282 104.66646 12.8 42.404 -29.604 I(BH-LS)11-1 22.417184 104.61349 67.8 98.186 -30.386 I(BH-LS)16A 22.418175 104.81016 78.2 108.35 -30.15 10 I(BH-LS)21 22.538013 104.89557 52.7 83.072 -30.372 11 I(BH-LS)26-1 22.764143 105.00201 67.4 97.726 -30.326 12 I(BH-LS)31 22.829285 105.05467 193.8 223.908 -30.108 13 I(BH-LS)36 22.744975 105.2718 87.5 116.936 -29.436 14 I(BH-LS)41 22.781098 105.45358 115.7 144.674 -28.974 15 I(BH-LS)6-1 22.313597 104.47712 82.8 113.005 -30.205 16 I(BH-LS)9 22.406316 104.4766 138.8 169.133 -30.333 17 I(BH-TH)11 22.44276 103.93877 341.3 372.195 -30.895 18 I(BH-TH)1-2 22.203145 104.32745 33.3 63.781 -30.481 19 I(BH-TH)14 22.352403 103.85851 1325.8 1355.839 -30.039 20 I(BH-TH)18 22.35826 103.74656 1596.9 1626.934 -30.034 21 I(BH-TH)19 22.350941 103.68569 880.2 910.571 -30.371 22 I(BH-TH)25 22.396097 103.53039 1086 1116.748 -30.748 23 I(BH-TH)30 22.483752 103.35088 723.6 755.197 -31.597 STT Tên điểm B (°) L (°) Độ cao trắc địa H (m) Độ cao thủy chuẩn h (m) Độ cao Geoid cục 24 I(BH-TH)3-1 22.298111 104.21307 42.5 73.26 -30.76 25 I(BH-TH)36-1 22.492338 103.23221 234.6 266.782 -32.182 26 I(BH-TH)39 22.403831 103.19925 309 341.174 -32.174 27 I(BH-TH)44 22.253477 103.16789 204.6 236.838 -32.238 28 I(BH-TH)48 22.139064 103.19188 188.1 220.339 -32.239 29 I(BH-TH)5 22.377749 104.11408 45.9 76.8350 -30.935 30 I(BH-TH)56 21.950081 103.19095 795.8 827.487 -31.687 31 I(BH-TH)59 21.904816 103.25628 342.4 374.013 -31.613 32 I(BH-TH)65 21.747003 103.38564 311.8 343.195 -31.395 33 I(BH-TH)70A 21.589681 103.42055 532.6 563.587 -30.987 34 I(BH-TH)74 21.553045 103.54942 1188.5 1218.929 -30.429 35 II(LC-TG)15 21.550033 103.01284 429.9 461.919 -32.019 36 II(LC-TG)31 21.550606 103.30522 488.4 519.716 -31.316 37 II(LC-TG)5 21.861169 103.12601 758.4 790.133 -31.733 38 II(LC-TG)8 21.7837 103.09901 462.4 494.323 -31.923 39 II(NK-PT)10 22.050139 105.03504 22.3 51.768 -29.468 40 II(NK-PT)13 21.971647 105.09626 4.6 33.925 -29.325 41 II(NK-PT)15-1 21.876767 105.13892 18.3 47.393 -29.093 42 II(NK-PT)19-1 21.79555 105.21371 -0.2 28.754 -28.954 43 II(NK-PT)2-1 22.342944 104.87056 43 73.066 -30.066 44 II(NK-PT)21-1 21.712608 105.22742 11.8 40.531 -28.731 45 II(NK-PT)6-1 22.17745 104.96248 16.6 46.281 -29.681 46 II(YB-CN)4 21.579148 104.76046 197.4 226.326 -28.926 47 II(YB-CN)6 21.500274 104.76322 144.5 173.239 -28.739 48 III(BH-SL)13 21.862161 103.86153 373.7 403.867 -30.167 49 III(BH-SL)1-3 22.128777 104.27719 68.7 99.098 -30.398 STT Tên điểm B (°) L (°) Độ cao trắc địa H (m) Độ cao thủy chuẩn h (m) Độ cao Geoid cục 50 III(BH-SL)17-1 21.652652 103.88857 186.00 216.311 -30.311 51 III(BH-SL)5 22.041507 104.10666 284.80 314.907 -30.107 52 III(BH-SL)8-1 22.035347 104.02616 455.50 485.559 -30.059 53 III(BL-CP)7 21.837286 104.10939 947.20 976.183 -28.983 54 III(BL-TU)4 22.217301 103.74129 601.50 632.033 -30.533 55 III(BT-DH)16 22.319487 105.36945 32.300 61.4480 -29.148 56 III(BT-DH)9 22.494867 105.48259 107.80 136.635 -28.835 57 III(CH-TQ)8 21.96448 105.28675 49.900 78.8260 -28.926 58 III(DK-VY)5 21.581179 105.4527 13.400 41.4130 -28.013 59 III(DM-YD)2 21.839832 105.31225 119.30 148.086 -28.786 60 III(DM-YD)4 21.87469 105.39302 126.80 155.477 -28.677 61 III(GH-BK)2 21.687865 104.46261 413.50 442.591 -29.091 62 III(GH-BK)6 21.568465 104.56974 268.30 297.101 -28.801 63 III(HT-MS)3 22.65111 103.35033 1159.6 1190.757 -31.157 64 III(LC-LP)13 22.80552 104.20333 1208.5 1238.44 -29.940 65 III(LC-LP)8 22.652608 104.09848 304.20 334.935 -30.735 66 III(LS-BK)14 22.190526 105.43199 82.600 111.490 -28.89 67 III(LY-DH)13 21.748954 105.04911 2.9000 32.0370 -29.137 68 III(LY-DH)16 21.646167 105.09178 12.900 41.7540 -28.854 69 III(LY-DH)2 22.087444 104.83312 28.200 57.8850 -29.685 70 III(LY-DH)5 21.983296 104.89796 34.500 64.0380 -29.538 71 III(LY-DH)8 21.911007 104.96433 29.200 58.6240 -29.424 72 III(MC-LS)11 22.027601 103.33768 1132.2 1163.187 -30.987 73 III(NK-CH)13 22.295417 105.22227 87.100 116.584 -29.484 74 III(NK-CH)16 22.22607 105.23677 45.000 74.4340 -29.434 75 III(NK-CH)5 22.422431 104.99574 56.700 86.7900 -30.090 STT Tên điểm B (°) L (°) Độ cao trắc địa H (m) Độ cao thủy chuẩn h (m) Độ cao Geoid cục 76 III(NK-CH)8 22.361004 105.08481 116.30 146.082 -29.782 77 III(NL-BP)1 21.567587 104.49596 280.30 309.174 -28.874 78 III(PL-HG)14 22.686637 104.46226 457.10 487.010 -29.910 79 III(PL-HG)17 22.729217 104.56115 321.30 351.130 -29.830 80 III(PL-HG)26 22.848712 104.78427 932.80 962.201 -29.401 81 III(PL-HG)31 22.881197 104.89832 82.900 113.008 -30.108 82 III(PL-HG)6 22.472078 104.2672 484.00 514.344 -30.344 83 III(PL-HG)9 22.559652 104.30996 1025.8 1055.588 -29.788 84 III(SP-PL)7 22.285965 104.01852 323.00 353.426 -30.426 85 III(TH-HT)14 21.753557 104.25057 1402.2 1430.991 -28.791 86 III(TH-HT)18 21.616384 104.18325 913.90 942.526 -28.626 87 III(TH-HT)2 21.899798 104.44552 102.10 131.662 -29.562 88 III(TH-HT)20 21.535968 104.0245 219.20 249.023 -29.823 89 III(TQ-TN)4 21.742101 105.31967 21.800 50.4230 -28.623 90 III(TU-TL)5 21.847491 103.7499 500.00 530.556 -30.556 91 III(TU-TL)9 21.739787 103.6377 308.60 339.829 -31.229 92 III(VQ-TQ)4 22.630578 104.744 804.10 833.947 -29.847 93 III(VT-MD)4 22.185069 104.76165 73.500 103.346 -29.846 94 III(YB-AN)3 22.322642 104.65967 98.900 129.048 -30.148 95 III(YB-AN)5 22.275632 104.713 102.70 132.717 -30.017 96 III(YM-YD)11 22.894707 105.24563 811.10 840.399 -29.299 Bảng Kết tính chuyển B, L sang X, Y 96 điểm GNSS-TC STT Tên điểm B (°) L (°) X (m) Y(m) I(BH-HN)13 21.796256 104.80061 2410288.949 479389.2895 I(BH-HN)17 21.698892 104.87529 2399504.323 487099.8062 I(BH-HN)19-1 21.620268 104.93399 2390798.367 493168.0900 STT Tên điểm B (°) L (°) X (m) Y(m) I(BH-HN)20-1 21.580175 104.98128 2386359.515 498062.0701 I(BH-HN)4-1 22.051207 104.49518 2438581.026 447910.7065 I(BH-HN)8 21.957576 104.60154 2428184.720 458858.4694 I(BH-HN)9-1 21.897282 104.66646 2421494.987 465546.4264 I(BH-LS)11-1 22.417184 104.61349 2479055.724 460221.2277 I(BH-LS)16A 22.418175 104.81016 2479126.596 480462.6023 10 I(BH-LS)21 22.538013 104.89557 2492383.170 489261.7759 11 I(BH-LS)26-1 22.764143 105.00201 2517410.851 500206.0360 12 I(BH-LS)31 22.829285 105.05467 2524622.904 505609.8918 13 I(BH-LS)36 22.744975 105.27180 2515314.614 527906.5029 14 I(BH-LS)41 22.781098 105.45358 2519359.069 546558.4286 15 I(BH-LS)6-1 22.313597 104.47712 2467631.715 446146.9214 16 I(BH-LS)9 22.406316 104.47660 2477895.352 446129.3410 17 I(BH-TH)11 22.442760 103.93877 2482221.725 390797.5731 18 I(BH-TH)1-2 22.203145 104.32745 2455466.295 430677.0859 19 I(BH-TH)14 22.352403 103.85851 2472279.185 382461.9952 20 I(BH-TH)18 22.358260 103.74656 2473019.254 370939.1938 21 I(BH-TH)19 22.350941 103.68569 2472262.401 364663.1265 22 I(BH-TH)25 22.396097 103.53039 2477409.729 348718.5222 23 I(BH-TH)30 22.483752 103.35088 2487307.004 330342.7005 24 I(BH-TH)3-1 22.298111 104.21307 2466035.484 418941.4576 25 I(BH-TH)36-1 22.492338 103.23221 2488397.020 318142.8149 26 I(BH-TH)39 22.403831 103.19925 2478636.956 314634.2122 27 I(BH-TH)44 22.253477 103.16789 2462027.136 311203.1712 28 I(BH-TH)48 22.139064 103.19188 2449328.624 313524.5157 29 I(BH-TH)5 22.377749 104.11408 2474907.900 408796.0492 30 I(BH-TH)56 21.950081 103.19095 2428404.340 313180.6219 31 I(BH-TH)59 21.904816 103.25628 2423314.270 319871.5677 32 I(BH-TH)65 21.747003 103.38564 2405695.740 333053.7882 STT Tên điểm B (°) L (°) X (m) Y(m) 33 I(BH-TH)70A 21.589681 103.42055 2388240.955 336487.3829 34 I(BH-TH)74 21.553045 103.54942 2384055.258 349793.4609 35 II(LC-TG)15 21.550033 103.01284 2384334.442 294212.3472 36 II(LC-TG)31 21.550606 103.30522 2384040.318 324498.8577 37 II(LC-TG)5 21.861169 103.12601 2418639.930 306352.7361 38 II(LC-TG)8 21.783700 103.09901 2410096.198 303455.4069 39 II(NK-PT)10 22.050139 105.03504 2438377.074 503615.6890 40 II(NK-PT)13 21.971647 105.09626 2429691.807 509938.2223 41 II(NK-PT)15-1 21.876767 105.13892 2419193.377 514351.2894 42 II(NK-PT)19-1 21.795550 105.21371 2410212.786 522090.3268 43 II(NK-PT)2-1 22.342944 104.87056 2470792.570 486671.7577 44 II(NK-PT)21-1 21.712608 105.22742 2401034.518 523521.8440 45 II(NK-PT)6-1 22.177450 104.96248 2452468.876 496132.1966 46 II(YB-CN)4 21.579148 104.76046 2386264.794 475202.3439 47 II(YB-CN)6 21.500274 104.76322 2377534.543 475474.3049 48 III(BH-SL)13 21.862161 103.86153 2418005.467 382367.5123 49 III(BH-SL)1-3 22.128777 104.27719 2447258.002 425457.1666 50 III(BH-SL)17-1 21.652652 103.88857 2394792.826 384994.3847 51 III(BH-SL)5 22.041507 104.10666 2437690.930 407813.1555 52 III(BH-SL)8-1 22.035347 104.02616 2437059.836 399500.9434 53 III(BL-CP)7 21.837286 104.10939 2415083.071 407962.8680 54 III(BL-TU)4 22.217301 103.74129 2457418.344 370266.5643 55 III(BT-DH)16 22.319487 105.36945 2468236.969 538049.1204 56 III(BT-DH)9 22.494867 105.48259 2487683.444 549639.4993 57 III(CH-TQ)8 21.964480 105.28675 2428923.111 529606.4451 58 III(DK-VY)5 21.581179 105.45270 2386538.619 546863.8806 59 III(DM-YD)2 21.839832 105.31225 2415131.488 532267.0991 60 III(DM-YD)4 21.87469 105.39302 2419008.889 540603.8385 61 III(GH-BK)2 21.687865 104.46261 2398374.987 444409.0898 STT Tên điểm B (°) L (°) X (m) Y(m) 62 III(GH-BK)6 21.568465 104.56974 2385124.819 455454.2642 63 III(HT-MS)3 22.651110 103.35033 2505838.555 330491.4375 64 III(LC-LP)13 22.805520 104.20333 2522211.483 418237.8950 65 III(LC-LP)8 22.652608 104.09848 2505345.082 407373.8248 66 III(LS-BK)14 22.190526 105.43199 2453979.165 544531.0743 67 III(LY-DH)13 21.748954 105.04911 2405040.915 505078.0497 68 III(LY-DH)16 21.646167 105.09178 2393666.251 509496.6227 69 III(LY-DH)2 22.087444 104.83312 2442515.261 482784.8619 70 III(LY-DH)5 21.983296 104.89796 2430981.572 489466.2112 71 III(LY-DH)8 21.911007 104.96433 2422977.161 496316.0261 72 III(MC-LS)11 22.027601 103.33768 2436815.650 328429.7232 73 III(NK-CH)13 22.295417 105.22227 2465542.917 522895.5281 74 III(NK-CH)16 22.226070 105.23677 2457869.154 524400.7237 75 III(NK-CH)5 22.422431 104.99574 2479585.363 499561.9021 76 III(NK-CH)8 22.361004 105.08481 2472788.381 508731.4205 77 III(NL-BP)1 21.567587 104.49596 2385050.533 447816.0284 78 III(PL-HG)14 22.686637 104.46226 2508931.228 444764.2114 79 III(PL-HG)17 22.729217 104.56115 2513611.357 454936.1541 80 III(PL-HG)26 22.848712 104.78427 2526788.564 477867.4720 81 III(PL-HG)31 22.881197 104.89832 2530372.003 489570.1672 82 III(PL-HG)6 22.472078 104.26720 2485265.170 424610.7935 83 III(PL-HG)9 22.559652 104.30996 2494938.616 429055.5357 84 III(SP-PL)7 22.285965 104.01852 2464808.260 398891.7311 85 III(TH-HT)14 21.753557 104.25057 2405737.416 422508.2309 86 III(TH-HT)18 21.616384 104.18325 2390589.001 415467.1076 87 III(TH-HT)2 21.899798 104.44552 2421839.441 442724.8194 88 III(TH-HT)20 21.535968 104.02450 2381782.264 398980.4991 89 III(TQ-TN)4 21.742101 105.31967 2404315.760 533056.0611 90 III(TU-TL)5 21.847491 103.74990 2416471.004 370818.4362 STT Tên điểm B (°) L (°) X (m) Y(m) 91 III(TU-TL)9 21.739787 103.63770 2404645.917 359117.2454 92 III(VQ-TQ)4 22.630578 104.74400 2502648.418 473693.4059 93 III(VT-MD)4 22.185069 104.76165 2453331.031 475429.2078 94 III(YB-AN)3 22.322642 104.65967 2468579.147 464950.3085 95 III(YB-AN)5 22.275632 104.71300 2463364.141 470432.9119 96 III(YM-YD 22.894707 105.24563 2531884.944 525191.8687 Bảng Kết xác định dị thường độ cao theo hình EGM2008 Eigen 6c4 cho 96 điểm GNSS-TC STT Tên điểm B (°) L (°) Độ cao Độ cao Geoid theo Geoid theo hình hình EGM2008 Eigen6c4 I(BH-HN)13 21.796256 104.800608 -29.8250 -30.0790 I(BH-HN)17 21.698892 104.875285 -29.7175 -29.8643 I(BH-HN)19-1 21.620268 104.933987 -29.5860 -29.6384 I(BH-HN)20-1 21.580175 104.981280 -29.5058 -29.5022 I(BH-HN)4-1 22.051207 104.495184 -30.2679 -30.7010 I(BH-HN)8 21.957576 104.601543 -30.0261 -30.4278 I(BH-HN)9-1 21.897282 104.666456 -29.9392 -30.2960 I(BH-LS)11-1 22.417184 104.613486 -30.2937 -30.6693 I(BH-LS)16A 22.418175 104.810161 -30.2302 -30.6322 10 I(BH-LS)21 22.538013 104.895570 -30.1539 -30.5109 11 I(BH-LS)26-1 22.764143 105.002007 -30.0614 -30.3086 12 I(BH-LS)31 22.829285 105.054672 -29.9337 -30.1573 13 I(BH-LS)36 22.744975 105.271799 -28.8941 -29.1960 14 I(BH-LS)41 22.781098 105.453579 -28.5783 -28.8791 15 I(BH-LS)6-1 22.313597 104.477121 -30.4862 -30.8914 STT Tên điểm B (°) L (°) Độ cao Độ cao Geoid theo Geoid theo hình hình EGM2008 Eigen6c4 16 I(BH-LS)9 22.406316 104.476604 -30.3751 -30.7282 17 I(BH-TH)11 22.442760 103.938768 -31.4490 -31.7189 18 I(BH-TH)1-2 22.203145 104.327451 -30.8734 -31.3041 19 I(BH-TH)14 22.352403 103.858508 -30.3728 -30.6850 20 I(BH-TH)18 22.358260 103.746562 -30.1597 -30.4667 21 I(BH-TH)19 22.350941 103.685685 -30.2665 -30.5614 22 I(BH-TH)25 22.396097 103.530389 -30.5118 -30.8131 23 I(BH-TH)30 22.483752 103.350876 -31.3598 -31.6261 24 I(BH-TH)3-1 22.298111 104.213000 -31.2128 -31.5846 25 I(BH-TH)36-1 22.492338 103.232206 -31.9369 -32.2119 26 I(BH-TH)39 22.403831 103.199251 -31.8507 -32.1300 27 I(BH-TH)44 22.253477 103.167893 -32.099 -32.3674 28 I(BH-TH)48 22.139064 103.191880 -32.2718 -32.5079 29 I(BH-TH)5 22.377749 104.114079 -31.4257 -31.7539 30 I(BH-TH)56 21.950081 103.190951 -32.4857 -32.671 31 I(BH-TH)59 21.904816 103.256279 -32.1993 -32.3806 32 I(BH-TH)65 21.747003 103.385635 -31.9054 -32.0298 33 I(BH-TH)70A 21.589681 103.420546 -31.5783 -31.6120 34 I(BH-TH)74 21.553045 103.549420 -31.1124 -31.1450 35 II(LC-TG)15 21.550033 103.012838 -32.5907 -32.5501 36 II(LC-TG)31 21.550606 103.305221 -31.8892 -31.8945 37 II(LC-TG)5 21.861169 103.126014 -32.5260 -32.6506 38 II(LC-TG)8 21.783700 103.099007 -32.6373 -32.7155 39 II(NK-PT)10 22.050139 105.035041 -30.0370 -30.3758 STT Tên điểm B (°) L (°) Độ cao Độ cao Geoid theo Geoid theo hình hình EGM2008 Eigen6c4 40 II(NK-PT)13 21.971647 105.096262 -29.9656 -30.2351 41 II(NK-PT)15-1 21.876767 105.138915 -29.8327 -30.0116 42 II(NK-PT)19-1 21.795550 105.213705 -29.6701 -29.7446 43 II(NK-PT)2-1 22.342944 104.870563 -30.2238 -30.6448 44 II(NK-PT)21-1 21.712608 105.227423 -29.5517 -29.5460 45 II(NK-PT)6-1 22.177450 104.962482 -30.0109 -30.4158 46 II(YB-CN)4 21.579148 104.760462 -29.2452 -29.3115 47 II(YB-CN)6 21.500274 104.763217 -29.0322 -29.0198 48 III(BH-SL)13 21.862161 103.861532 -30.5260 -30.813 49 III(BH-SL)1-3 22.128777 104.277191 -30.8090 -31.236 50 III(BH-SL)17-1 21.652652 103.888567 -30.4420 -30.597 51 III(BH-SL)5 22.041507 104.106663 -30.2010 -30.588 52 III(BH-SL)8-1 22.035347 104.026161 -30.0030 -30.385 53 III(BL-CP)7 21.837286 104.109386 -28.8300 -29.138 54 III(BL-TU)4 22.217301 103.741293 -30.4800 -30.815 55 III(BT-DH)16 22.319487 105.36945 -29.1520 -29.476 56 III(BT-DH)9 22.494867 105.482594 -28.7790 -29.090 57 III(CH-TQ)8 21.96448 105.286754 -29.5210 -29.690 58 III(DK-VY)5 21.581179 105.452695 -28.8380 -28.603 59 III(DM-YD)2 21.839832 105.312252 -29.4870 -29.549 60 III(DM-YD)4 21.87469 105.393022 -29.2920 -29.332 61 III(GH-BK)2 21.687865 104.462611 -29.1080 -29.339 62 III(GH-BK)6 21.568465 104.569735 -28.9490 -29.063 63 III(HT-MS)3 22.65111 103.350331 -31.5280 -31.715 STT Tên điểm B (°) L (°) Độ cao Độ cao Geoid theo Geoid theo hình hình EGM2008 Eigen6c4 64 III(LC-LP)13 22.80552 104.203332 -31.0500 -31.039 65 III(LC-LP)8 22.652608 104.098484 -31.3040 -31.426 66 III(LS-BK)14 22.190526 105.431992 -29.0570 -29.298 67 III(LY-DH)13 21.748954 105.04911 -29.7080 -29.827 68 III(LY-DH)16 21.646167 105.091777 -29.5390 -29.545 69 III(LY-DH)2 22.087444 104.833118 -30.0150 -30.422 70 III(LY-DH)5 21.983296 104.897961 -29.9680 -30.317 71 III(LY-DH)8 21.911007 104.964332 -29.923 -30.205 72 III(MC-LS)11 22.027601 103.33768 -31.763 -32.021 73 III(NK-CH)13 22.295417 105.222274 -29.407 -29.775 74 III(NK-CH)16 22.22607 105.23677 -29.516 -29.856 75 III(NK-CH)5 22.422431 104.995743 -29.982 -30.381 76 III(NK-CH)8 22.361004 105.084806 -29.705 -30.107 77 III(NL-BP)1 21.567587 104.495962 -28.945 -29.053 78 III(PL-HG)14 22.686637 104.462256 -30.441 -30.590 79 III(PL-HG)17 22.729217 104.561147 -30.241 -30.373 80 III(PL-HG)26 22.848712 104.784274 -29.822 -29.937 81 III(PL-HG)31 22.881197 104.898316 -30.182 -30.309 82 III(PL-HG)6 22.472078 104.267196 -30.606 -30.883 83 III(PL-HG)9 22.559652 104.309964 -30.119 -30.354 84 III(SP-PL)7 22.285965 104.018521 -30.823 -31.174 85 III(TH-HT)14 21.753557 104.250566 -28.562 -28.835 86 III(TH-HT)18 21.616384 104.183247 -28.323 -28.487 87 III(TH-HT)2 21.899798 104.445515 -29.735 -30.114 STT Tên điểm B (°) L (°) Độ cao Độ cao Geoid theo Geoid theo hình hình EGM2008 Eigen6c4 88 III(TH-HT)20 21.535968 104.024503 -29.782 -29.858 89 III(TQ-TN)4 21.742101 105.31967 -29.442 -29.414 90 III(TU-TL)5 21.847491 103.749898 -30.998 -31.258 91 III(TU-TL)9 21.739787 103.637698 -31.512 -31.687 92 III(VQ-TQ)4 22.630578 104.743996 -29.814 -30.079 93 III(VT-MD)4 22.185069 104.761649 -30.127 -30.562 94 III(YB-AN)3 22.322642 104.659666 -30.272 -30.693 95 III(YB-AN)5 22.275632 104.712998 -30.194 -30.632 96 III(YM-YD)11 22.894707 105.245628 -28.876 -29.117 ... pháp xây dựng mơ hình Geoid địa bàn tỉnh Lào Cai 26 2.3 Quy trình xây dựng mơ hình Geoid địa bàn tỉnh Lào Cai .29 Chương THỰC NGHIỆM XÂY DỰNG MƠ HÌNH GEOID CỤC BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ... 39 Hình 3.10 Mơ hình Geoid cục phủ trùm tỉnh Lào Cai .43 Hình 3.11 Mơ hình Geoid cục tỉnh Lào Cai 43 Hình 3.12 Mơ hình Geoid cục phủ trùm tỉnh Lào Cai .44 Hình 3.13 Mơ hình Geoid cục. .. nghiệm xây dựng mơ hình Geoid cục địa bàn tỉnh Lào Cai3 2 3.2.1 Chuẩn bị số liệu 32 3.2.2 Kết xây dựng mơ hình Geoid Lào cai 37 3.3 Đánh giá xác mơ hình Geoid cục Lào Cai địa bàn tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình Geoid cục bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ), Xây dựng mô hình Geoid cục bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ), Cấu trúc của luận văn, b. Mô hình EGM96 (grid 15’x15’), d. Mô hình Eigen 6c4, b. Khai thác độ cao geoid toàn cầu cho các điểm mắt lưới của mô hình geoid Lào Cai., b. Xác định độ cao geoid cục bộ cho mô hình geoid Lào cai cho các, c. Tổng hợp đánh giá độ chính xác mô hình geoid cục bộ Lào Cai, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay