cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất xin tài trợ

19 7 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:22

DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP - BIPP Cẩm nang hƣớng dẫn nộp đề xuất xin tài trợ MỜI NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT XIN TÀI TRỢ 2017 Dự án BIPP – Hợp phần Quỹ INNOFUND 2017 Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund MỤC LỤC GIỚI THIỆU CHUNG MỤC TIÊU CỦA QUỸ INNOFUND 3 CÁC LĨNH VỰC ƢU TIÊN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT ĐIỀU KIỆN LỰA CHỌN 5 ĐỐI TÁC VÀ ĐIỀU KIỆN VỚI ĐỐI TÁC 6 SỐ DỰ ÁN NỘP XIN TÀI TRỢ 7 TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN HẠN MỨC TÀI TRỢ 10 THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 PHẠM VI TÀI TRỢ DỰ ÁN 12 CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN KHÔNG ĐƢỢC HỖ TRỢ 11 13 TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ DỰ ÁN 11 14 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN DỰ ÁN 11 15 THÔNG BÁO ĐỒNG Ý NHẬN TÀI TRỢ 11 16 HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ 11 17 GIẢI NGÂN KHOẢN TÀI TRỢ 12 18 CÁC THỦ TỤC MUA SẮM THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ 13 19 ĐỊNH MỨC CHI PHÍ 13 20 TRIỂN KHAI VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN 13 21 THAY ĐỔI CHỦ DỰ ÁN 15 22 GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN 15 DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund 23 QUYỀN SỞ HỮU VÀ SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ 15 24 QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 16 25 CÔNG BỐ THÔNG TIN 16 27 CHẤM DỨT DỰ ÁN TÀI TRỢ 16 28 BÁO CÁO CHI PHÍ VÀ KHOẢN TÀI TRỢ CHƢA SỬ DỤNG 17 29 NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN TÀI TRỢ 17 30 PHƢƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ 18 DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund GIỚI THIỆU CHUNG Quỹ InnoFund quỹ tài trợ khơng hồn lại thuộc Dự án BIPP (Dự án hỗ trợ xây dựng sách đổi phát triển sở ƣơm tạo doanh nghiệp) nhằm hỗ trợ xây dựng lực thơng qua q trình tiền ƣơm tạo ƣơm tạo với đối tƣợng: Các Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo khách hàng (tiền ƣơm tạo, ƣơm tạo, ƣơm tạo ảo) sở ƣơm tạo doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Cửa sổ 1) Các sở ƣơm tạo doanh nghiệp công nghệ đƣợc thành lập (Cửa sổ 2) Trung tâm Thiết kế, chế tạo thử nghiệm (SATI-TECH) đƣợc chọn đơn vị triển khai, ký thỏa thuận tài trợ với đơn vị thụ hƣởng MỤC TIÊU CỦA QUỸ INNOFUND Mục tiêu chung Quỹ InnoFund giúp làm tăng cạnh tranh kinh tế Việt Nam thông qua cải thiện việc thƣơng mại hóa nghiên cứu phát triển quốc gia Các mục tiêu cụ thể Quỹ InnoFund: Cải thiện việc chuyển khái niệm đổi sáng tạo nhà nghiên cứu nhà sáng chế Việt Nam vào sản phẩm doanh nghiệp thƣơng mại có khả tồn (Cửa sổ 1) Tăng cƣờng lực sở ƣơm tạo doanh nghiệp công nghệ Việt Nam để cung cấp đầy đủ loại hình dịch vụ mà khách hàng họ cần có thơng qua việc cung cấp dịch vụ nhƣ vậy, họ trở nên tự bền vững mặt tài (Cửa sổ 2) CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT Trên thực tế khơng có giới hạn lĩnh vực đề án cụ thể cho việc xin tài trợ Tuy nhiên, có ƣu tiên cho hồ sơ đề xuất xin hỗ trợ để phát triển công nghệ xanh công nghệ thân thiện với môi trƣờng Những lĩnh vực gồm có: DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund Bảng 1: Lĩnh vực ƣu tiên Lĩnh vực công nghệ Nhiên liệu sinh học, sinh khối Hiệu suất lƣợng Công nghệ lƣợng ngồi lƣới Năng lƣợng mặt trời Cơng nghệ giao thông Quản lý nƣớc lọc nƣớc Tạo lƣợng gió Hydro Nơng nghiệp bền vững Thân thiện với khí hậu Nhóm cơng nghệ Phân phối điện sinh khối Nhiên liệu sinh học Tạo khí sinh học Chiếu sáng Thiết bị HVAC Sản xuất lƣợng hiệu Truyền tải phân phối Phân phối điện lƣới Năng lƣợng mặt trời Khí sinh học Năng lƣợng mặt trời Năng lƣợng mặt trời tập trung Nhiệt mặt trời Giao thông công cộng Quy hoạch đô thị Xe điện Xử lý nƣớc thải Hiệu suất sử dụng nƣớc Tái chế nƣớc thải Khử mặn Thu nƣớc mƣa Thủy lợi hiệu Nƣớc uống đóng chai Phân phối lƣợng gió Bãi tuabin gió Hydro cực nhỏ Hydro Cây trồng/hạt giống Thiết bị máy nông nghiệp hiệu DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund Cơng nghệ thích ứng (lũ lụt, hạn hán) Vật liệu xây dựng vật liệu tiên tiến Lƣới điện mini lƣợng Thiết bị hệ thống thủy lợi hiệu lƣợng Chế biến thực phẩm hiệu lƣợng Các cơng nghệ thay phân bón/thuốc trừ sâu Nhà kính Cơng nghệ lƣu giữ thu gom rác Công nghệ trồng rừng Vật liệu Cửa sổ Mái nhà Dùng điện thông qua lƣới điện mini ĐIỀU KIỆN LỰA CHỌN 4.1 Để có đủ điều kiện hỗ trợ Quỹ InnoFund, người đề xuất phải: (i) Là pháp nhân theo Luật nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (ii) Trực tiếp chịu trách nhiệm việc chuẩn bị quản lý hoạt động với đối tác mình, khơng hoạt động với tƣ cách bên trung gian, và: Cửa sổ 1: Một Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo có thời gian hoạt động khơng q năm kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lần đầu khách hàng sở ƣơm tạo doanh nghiệp công nghệ Việt Nam Cửa sổ 2: sở ƣơm tạo doanh nghiệp cơng nghệ đáp ứng tiêu chí sở ươm tạo quy định Thông tư 16/2014/TT/BKHCN: (i) Đƣợc thành lập với tƣ cách thực thể pháp lý Việt Nam theo luật doanh nghiệp, Nghị định 16/2015/ND-CP Nghị định 54/2016/ND-CP DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund (ii) Cung cấp dịch vụ tiền ƣơm tạo và/hoặc ƣơm tạo (dịch vụ ƣơm tạo thông thƣờng và/hoặc dịch vụ ƣơm tạo ảo) cho khách hàng thời điểm nộp đề xuất (iii) Ƣu tiên sở ƣơm tạo đƣợc thành lập (dƣới 05 năm hoạt động) 4.2 Các nhóm người đề xuất sau không đủ điều kiện tham gia nhận hỗ trợ từ Quỹ InnoFund: Ngƣời đề xuất tình trạng phá sản giải thể, phải giải tranh tụng tòa án, ký kết thỏa thuận với chủ nợ, bị đình hoạt động kinh doanh, đối tƣợng thủ tục tố tụng liên quan đến vấn đề đó, tình tƣơng tự nảy sinh từ quy trình tƣơng tự liên quan đến pháp luật quy định quốc gia Ngƣời đề xuất bị kết án phạm tội liên quan đến việc hành nghề án có hiệu lực pháp luật (chung thẩm – kháng án) Ngƣời đề xuất bị kết tội hành nghề trái phép nghiêm trọng mà BQLDA BIPP chứng minh đƣợc hình thức Ngƣời đề xuất khơng thực đầy đủ nghĩa vụ chi trả khoản đóng góp xã hội thuế theo quy định pháp luật nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Ngƣời đề xuất đối tƣợng bị kết án án cớ hiệu lực gian lận, tham nhũng, tham gia tổ chức tội phạm hành động trái pháp luật khác ĐỐI TÁC VÀ ĐIỀU KIỆN VỚI ĐỐI TÁC Ngƣời đề xuất nộp đề xuất riêng lẻ nộp chung với tổ chức đối tác Đối tác ngƣời đề xuất tham gia thiết kế thực hoạt động họ có đủ điều kiện để đƣợc hỗ trợ theo cách thức mà đƣợc áp dụng cho DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund ngƣời hƣởng lợi Do đó, đối tác phải thỏa mãn đƣợc điều kiện nhƣ áp dụng cho ngƣời hƣởng lợi Lƣu ý: Các chuyên gia nƣớc làm việc theo hợp đồng trƣờng đại học viện nghiên cứu Việt Nam có đủ điều kiện để nộp đơn đề xuất Tuy nhiên, dự án phải có đối tác Việt nam quan nói tham gia thực có hiểu biết rõ dự án đề xuất, điều đảm bảo dự án hồn thành trƣờng hợp chuyên gia nƣớc bị chấm dứt hợp đồng SỐ DỰ ÁN NỘP XIN TÀI TRỢ Một ngƣời đề xuất không đƣợc nộp hồ sơ đề xuất lần mời nộp hồ sơ Cá nhân/tổ chức trình thực hợp đồng tài trợ Quỹ InnoFund không đƣợc nộp hồ sơ đề xuất cho lần mời nộp hồ sơ Một ngƣời đề xuất không đƣợc lúc đối tác đề xuất khác Các đối tác thực không đƣợc tham gia nhiều đề xuất TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DỰ ÁN Dự án có tính khả thi cao, có tác động tích cực tới tăng trƣởng xanh, tạo cơng ăn việc làm Dự án có tính đổi sáng tạo, có chất lƣợng cao tạo tri thức lĩnh vực công nghiệp khoa học cụ thể mà có khả tạo giá trị thƣơng mại Chứng minh đƣợc kết dự kiến thể rõ ràng lợi ích thƣơng mại tiềm tƣơng xứng với chi phí hỗ trợ cần có Chứng minh đƣợc dự án có kế hoạch kinh doanh rõ ràng việc thực dự án phải có tham gia khu vực tƣ nhân để đảm bảo phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN Dự án đề xuất phải đƣợc thực phạm vi nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam HẠN MỨC TÀI TRỢ Bất kỳ khoản tài trợ khơng hồn lại đƣợc cấp chƣơng trình phải nằm hạn mức tối đa tối thiểu nhƣ sau: Mức hỗ trợ tối thiểu Quỹ InnoFund đồng Việt Nam tƣơng đƣơng 15,000 EUR; Mức hỗ trợ tối đa Quỹ InnoFund đồng Việt Nam tƣơng đƣơng 25,000 EUR; Tất dự án đề xuất phải có yếu tố tƣ vấn không bị giới hạn tổng mức tài trợ Yếu tố phi tƣ vấn dự án đề xuất chiếm không 55% tổng mức tài trợ Mọi hoạt động hỗ trợ đƣợc cung cấp dƣới dạng quỹ tiền mặt khơng hồn lại 10 THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN Thời gian thực dự án từ 06 - 12 tháng kể từ ngày nhận tài trợ 11 PHẠM VI TÀI TRỢ DỰ ÁN 11.1 Phạm vi tài trợ chia thành nhóm sau đây: Cửa sổ Hỗ trợ tƣ vấn thực kiểm toán đổi sáng tạo viện nghiên cứu/khoa thuộc trƣờng đại học nhằm xác định ý tƣởng đổi sáng tạo có khả đƣợc thƣơng mại hóa thơng qua việc cấp giấy phép sở hữu trí tuệ khởi nghiệp kinh doanh; Hỗ trợ tƣ vấn, mua sắm nguyên liệu thô thuê/mua sắm trang thiết bị để phát triển sản phẩm mẫu công cụ thiết bị có tiềm thƣơng mại DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund Hỗ trợ tƣ vấn (gồm nghiên cứu, phân tích, tƣ vấn luật, đào tạo, hội thảo, hội nghị, hội nghị chuyên đề, diễn đàn liên kết mạng lƣới, ) cho hoạt động sau đây: a) Phát triển bảo vệ sở hữu trí tuệ (gồm hỗ trợ đăng ký sáng chế phát triển “chứng minh khái niệm”) b) Phát triển sách sở hữu trí tuệ phù hợp cho trƣờng đại học viện nghiên cứu để xác định rõ tính sở hữu trƣớc thƣơng mại hóa c) Cấp giấy phép cho đối tƣợng bên ngồi viện, trƣờng quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm học thuật với mục đích thƣơng mại hóa d) Nghiên cứu thị trƣờng, nghiên cứu tính khả thi, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, hỗ trợ quản lý tƣ vấn, tìm kiếm nguồn vốn đầu tƣ) cho nhà nghiên cứu, học giả muốn khởi nghiệp e) Các đề án nghiên cứu, đề án sản xuất có ƣu cạnh tranh: viện nghiên cứu thực nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ xác định f) Thiết lập sở liệu chuyển giao kiến thức g) Thiết lập mạng lƣới chuyển giao kiến thức h) Các hoạt động xúc tiến marketing mạng lƣới chuyển giao kiến thức nhằm thu hút thêm nhiều thành viên tham gia, thu hút nhà tài trợ, xúc tiến hội kinh doanh, hoạt động nghiên cứu liên kết i) Các hoạt động mạng lƣới chuyển giao kiến thức cấu, cách thức quản lý tổ chức, bao gồm phát triển mối liên kết với mạng lƣới chuyển giao kiến thức quốc tế Cửa sổ DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund Hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tƣ vấn, đào tạo, nghiên cứu/phân tích, hội thảo, hội nghị, hội thảo chuyên đề, diễn đàn mạng lƣới liên kết, phát triển mạng lƣới, marketing thông tin xúc tiến, nghiên cứu/phân tich,…để: a) Tăng cƣờng dịch vụ quản lý (bao gồm nâng cao lực cho nhà quản lý sở ƣơm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ) dịch vụ tƣ vấn cung cấp sở ƣơm tạo thành lập (thông qua hỗ trợ tƣ vấn cho sở ƣơm tạo đó, đào tạo cán sở ƣơm tạo tạo lập mối liên kết hoạt động với Trung tâm Xuất sắc Bỉ) b) Nâng cao nhận thức hoạt động mục tiêu cho sở ƣơm tạo đƣợc thành lập c) Tăng cƣờng liên kết mạng lƣới sở ƣơm tạo nƣớc quốc tế cho sở ƣơm tạo đƣợc thành lập d) Mở rộng quy mô cho sở ƣơm tạo đƣợc thành lập thông qua việc cung cấp dịch vụ ƣơm tạo ảo Hỗ trợ trang thiết bị dùng chung thiết yếu cho sở ƣơm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ để hoạt động ổn định phát triển bền vững 11.2 Điều kiện cho hạng mục hỗ trợ phi tư vấn Các chi phí thử nghiệm mẫu sản phẩm theo chuẩn nƣớc và/hoặc quốc tế, thuê trƣờng hợp đặc biệt mua thiết bị thiết yếu phục vụ phát triển mẫu Các chi phí thuê mua thiết bị (mới sử dụng) cho mục đích phát triển mẫu với điều kiện tƣơng đƣơng với giá thị trƣờng Các chi phí tiêu dùng khác nhƣ mua nguyên liệu để phát triển mẫu DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page 10 Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund Các yếu tố hỗ trợ phi tƣ vấn có hạn mức tối đa tiền đồng Việt Nam không 55% tổng kinh phí tài trợ cho dự án 12 CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ Tất chi phí nằm ngồi phạm vi tài trợ Quỹ InnoFund Các chi phí thƣờng xuyên Thuê mua tài sản khơng thiết yếu nhƣ xây dựng văn phòng, xe cộ nội thất Tiền lƣơng phụ cấp cho nhân thực dự án Các khoản chấp vay với mục đích 13 TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ DỰ ÁN Chủ dự án phải chịu trách nhiệm triển khai thành công dự án Các chủ dự án phải đảm bảo dự án đƣợc thực cách hiệu để đáp ứng đƣợc mục tiêu kết đề khung thời gian quy định với ngân sách đƣợc phân bổ 14 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN DỰ ÁN Kết lựa chọn dự án tài trợ đƣợc thơng báo website thức BQLDA BIPP (www.bipp.vn) vòng tuần kể từ sau phiên họp Hội đồng tuyển chọn dự án Quỹ InnoFund 15 THÔNG BÁO ĐỒNG Ý NHẬN TÀI TRỢ Ngƣời đề xuất phải có thơng báo đồng ý hay từ chối nhận tài trợ vòng ngày kể từ có thơng báo tài trợ dự án từ phía BQLDA BIPP Trong trƣờng hợp khơng nhận đƣợc phản hồi từ phía ngƣời đề xuất, BQLDA BIPP chuyển khoản tài trợ sang dự án khác nhóm “danh sách dự bị” 16 THỎA THUẬN TÀI TRỢ Thỏa thuận tài trợ đƣợc ký giám đốc SATI-TECH bên đƣợc nhận tài trợ với chi tiết điều khoản điều kiện tài trợ Trong vòng 30 ngày DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page 11 Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund kể từ có thơng báo chấp nhận tài trợ, bên nhận tài trợ phải ký vào thỏa thuận tài trợ, khơng SATI-TECH có quyền thu hồi hủy thỏa thuận tài trợ dự án Bên nhận tài trợ không bắt đầu thực hoạt động dự án thỏa thuận tài trợ đƣợc ký đóng dấu Bất kỳ chi phí phát sinh cho hoạt động dự án đƣợc thực trƣớc ký thỏa thuận tài trợ khơng đƣợc hồn lại Trong trình thực dự án, sửa đổi cho thỏa thuận tài trợ đƣợc thực với đồng ý văn SATI-TECH bên nhận tài trợ 17 GIẢI NGÂN KHOẢN TÀI TRỢ Sau dự án đƣợc phê duyệt tài trợ, SATI-TECH giải ngân tiền tài trợ cho bên nhận tài trợ dựa thỏa thuận tài trợ đƣợc ký SATITECH bên nhận tài trợ Bên nhận tài trợ phải mở tài khoản ngân hàng cho dự án SATI-TECH chuyển tiền tài trợ đến tài khoản dự án theo thời gian điều kiện giải ngân cụ thể Bên nhận tài trợ phải gửi biên lai cho SATI-TECH nhận đƣợc tiền tài trợ tài khoản Khoản toán tài trợ đƣợc giải ngân vòng tháng kể từ thỏa thuận tài trợ vào thực với 30% tổng số tiền tài trợ, đƣợc xem nhƣ phần ứng trƣớc để chi trả chi phí cho hoạt động dự án để đạt đƣợc kết đầu Các khoản toán đƣợc giải ngân dựa mốc kết dự án đạt đƣợc hoàn thành việc đánh giá thẩm định kết SATITECH Lần chuyển tiền cuối chiếm 10% đƣợc giữ lại dành cho tốn cơng việc thực báo cáo cuối tất tài liệu hỗ trợ giải trình tồn khoản tài trợ DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page 12 Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund Các chi phí vƣợt việc phân bổ ngân sách cho hoạt động dự án – điều dẫn đến việc gia tăng chi phí thực dự án – không đƣợc chi trả thêm khoản tài trợ BIPP Bên nhận tài trợ chịu tất trách nhiệm liên quan đến khoản thuế (nếu có) liên quan đến khoản tài trợ BIPP cấp Tất khoản toán đƣợc thực đồng Việt Nam theo tỷ giá thức Ngân hàng cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam – Vietcombank, thời điểm giải ngân 18 CÁC THỦ TỤC MUA SẮM THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Việc đấu thầu, mua sắm hàng hóa, cơng trình dịch vụ phải tuân thủ theo nguyên tắc quy định Luật đấu thầu Việt Nam số 43/2013/QH13 19 ĐỊNH MỨC CHI PHÍ Định mức chi phí áp dụng cho hoạt động tƣ vấn Quỹ InnoFund tài trợ đƣợc áp dụng theo định mức chi phí cập nhật cho bên nhận tài trợ Trong trƣờng hợp đơn vị tƣ vấn đƣợc chọn thơng qua hình thức đấu thầu cơng khai, phí tƣ vấn theo mức phí cạnh tranh thị trƣờng, phù hợp với thơng tƣ 29/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 Bộ Tài quy định số định mức chi tiêu áp dụng cho dự án / chƣơng trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển thức (ODA) thơng tƣ 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ tài việc sửa đổi bổ sung số điều Thông tƣ số 219/2009/TTBTC ngày 19/11/2009 20 TRIỂN KHAI VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN Tất dự án phải đƣợc thực theo điều khoản điều kiện nêu thỏa thuận tài trợ Các dự án đƣợc giám sát cách chặt chẽ để đảm bảo đƣợc thực thành cơng SATI-TECH có quyền đình thu hồi tài trợ trƣờng hợp thấy đối tƣợng thực không tuân thủ thỏa thuận tài trợ DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page 13 Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund Bên nhận tài trợ phải nộp báo cáo định kỳ (bao gồm báo cáo tiến độ quý báo cáo tài chính) nhƣ tài liệu khác theo yêu cầu SATITECH Báo cáo tường trình: phải đƣợc gửi đến SATI-TECH vòng tuần kể từ ngày cuối quý thực dự án Báo cáo tiến độ đƣợc sử dụng để theo dõi tiến độ thực dự án nhƣ xác định thời gian giải ngân khoản tài trợ Báo cáo tài chính: phải đồng với báo cáo tiến độ hàng quý, phải đƣợc gửi vòng tuần kể từ ngày cuối quý thực dự án Báo cáo tài giúp SATI-TECH theo dõi chi phí thực tế dự án nhƣ hỗ trợ định liên quan đến việc tài trợ dự án Báo cáo hoàn thành dự án: phải đƣợc nộp vòng tuần sau kết thúc dự án Báo cáo hoàn thành dự án phải bao gồm thông tin sau đây:  Các kết trực tiếp dự án  Mức độ đạt đƣợc mục tiêu dự án ban đầu  Phƣơng pháp tiệp cận đổi sáng tạo thƣơng mại hóa  Lợi ích dự án, đặc biệt kết đầu dự án kết mặt tổ chức  Đánh giá nhóm thực dự án, phƣơng pháp nghiên cứu, tiến độ chi phí thực dự án  Các tác động quốc gia/tác động ngành dự án Đi kiểm tra thực địa: SATI-TECH tiến hành kiểm tra thực tế dự án nửa năm lần nhiều thấy cần thiết Mục đích việc thực địa nhằm đánh giá xác minh việc triển khai dự án thực hoạt động tài diễn nhƣ báo cáo tài liệu dự án đƣợc phê duyệt DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page 14 Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund SATI-TECH có quyền yêu cầu bên nhận tài trợ báo cáo thông tin định kỳ tiến độ thực dự án, thực chuyến thăm thực địa dự án sau dự án kết thúc 21 THAY ĐỔI CHỦ DỰ ÁN Trong trƣờng hợp chủ dự án từ chức, nghỉ hƣu hay chuyển sang đơn vị khác, SATI-TECH phải xác định tình trạng hoạt động dự án trình Giám đốc BQLDA BIPP phê duyệt thay thích hợp Nếu khơng có thay phù hợp để tiếp tục triển khai dự án, nghĩa vụ tài trợ đƣợc coi hết hiệu lực khoản tài trợ chƣa đƣợc sử dụng đƣợc hoàn trả lại dự án BIPP 22 GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN Trong trƣờng hợp định, BQLDA BIPP cho phép gia hạn thời gian thực dự án nhƣng khơng có bổ sung kinh phí tài trợ Các u cầu gia hạn thời gian thực dự án phải đƣợc gửi văn qua điều phối viên dự án cho Giám đốc Dự án BIPP xin chấp thuận tháng trƣớc ngày dự án kết thúc theo đề xuất ban đầu Các yêu cầu gửi sau ngày kết thúc dự án theo đề xuất ban đầu không đƣợc chấp thuận Thời gian gia hạn thực dự án tối đa tháng bao gồm thời gian gửi báo cáo hoàn thành dự án 23 QUYỀN SỞ HỮU VÀ SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ Tất trang thiết bị thiết yếu mua theo dự án phải đƣợc ghi lại đánh số nhằm mục đính giám sát xác minh Các thiết bị thuộc quyền sở hữu bên nhận tài trợ theo quy định Thông tƣ số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 Bộ trƣởng Bộ Khoa học Công nghệ quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nƣớc DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page 15 Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund 24 QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Sản phẩm cuối quy trình phát triển dƣới tài trợ Quỹ InnoFund đƣợc khuyến khích đăng ký sáng chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Ngƣời đƣợc tài trợ phải thông báo cho cán Quỹ InnoFund văn đăng ký thành cơng quyền sở hữu trí tuệ Ngƣời nhận tài trợ đƣợc sở hữu sử dụng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định Thơng tƣ số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 Bộ trƣởng Bộ Khoa học Cơng nghệ quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nƣớc 25 CÔNG BỐ THÔNG TIN Bên nhận tài trợ đƣợc khuyến khích cơng bố kết dự án ấn phẩm nƣớc quốc tế sau thực biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đƣợc tạo từ dự án tài trợ Sự đóng góp Dự án BIPP dƣới góc độ nhà tài trợ phải đƣợc ghi nhận thời điểm tất hình thức cơng bố thơng tin 26 CHUYỂN NHƯỢNG TÀI TRỢ GIỮA CÁC TỔ CHỨC Chuyển nhƣợng khoản tài trợ từ dự án sang dự án khác, tổ chức sang tổ chức khác không đƣợc phép 27 CHẤM DỨT DỰ ÁN TÀI TRỢ SATI-TECH có quyền chấm dứt tài trợ thấy có vấn đề phát sinh nhƣ sau:  Bất kỳ thông tin sai thật đƣợc cung cấp ngƣời đề xuất  Thay đổi đối tƣợng nhận tài trợ mà khơng có đồng ý trƣớc BQLDA BIPP  Thay đổi chủ dự án mà khơng có đồng ý trƣớc BQLDA BIPP  Việc sử dụng tài trợ sai mục đích DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page 16 Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund  Thay đổi phạm vi/quy mơ dự án mà khơng có chấp thuận trƣớc BQLDA BIPP  Tiến độ triển khai dự án chậm không hiệu  Bất kỳ hình thức vi phạm hợp đồng tài trợ BQLDA BIPP có quyền, thời điểm nào, đánh giá, đình hay thu hồi phê duyệt tài trợ hay khoản tài trợ thấy biện pháp nhƣ cần thiết 28 BÁO CÁO CHI PHÍ VÀ KHOẢN TÀI TRỢ CHƯA SỬ DỤNG SATI-TECH có quyền yêu cầu bên nhận tài trợ hoàn thành gửi báo cáo chi phí lúc thời gian tài trợ, phải cung cấp thông tin bổ sung nhằm hỗ trợ cho báo cáo chi phí kỳ cuối Bên nhận tài trợ có trách nhiệm trả lại khoản tài trợ chƣa đƣợc sử dụng cho SATI-TECH vòng tháng sau kết thúc dự án 29 NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN TÀI TRỢ Các bên nhận tài trợ đƣợc khuyến khích đóng góp nghĩa vụ ngƣợc trở lại SATITECH cách: Tham gia chia sẻ kinh nghiệm, học thực tiễn triển khai thực dự án Tham gia quảng bá hình Dự án BIPP Quỹ InnoFund phƣơng tiện thông tin đại chúng với tƣ cách đối tƣợng nhận tài trợ dự án Trong trƣờng hợp dự án thành công thƣơng mại hóa đƣợc sản phẩm, bên nhận tài trợ đƣợc khuyến khích đóng góp khoản tiền để trì phát triển Quỹ InnoFund nhằm tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho dự án có nhu cầu tài trợ khác DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page 17 Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund 30 PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ Thời gian mời nộp hồ sơ đề xuất đƣợc thông báo website thức BQLDA BIPP (www.bipp.vn) website Bộ Khoa học Công nghệ (www.most.gov.vn) Để biết thêm thông tin đợt mời đề xuất xin tài trợ Quy trình xin tài trợ từ Qũy InnoFund, vui lòng tải tài liệu mục InnoFund - Mời đề xuất năm 2017 website BIPP: http://bipp.vn/vi/thu-vien/tai-lieu-du-an BQLDA BIPP có quyền không xử lý hồ sơ đề xuất phát có thơng tin sai lệch dự án đề xuất Các phê chuẩn quy tắc đạo đức và/hoặc quy định phải đƣợc nộp hồ sơ đề xuất trƣờng hợp cần thiết Mọi hồ sơ đề xuất hay thắc mắc liên quan đến Quỹ InnoFund xin vui lòng gửi đến: Quỹ InnoFund – Dự án BIPP Tầng 14, Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04 3858 0467 – 04 3858 0473 Fax: 04 3858 0467 Website: www.bipp.vn DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page 18 ... DỰ ÁN NỘP XIN TÀI TRỢ Một ngƣời đề xuất không đƣợc nộp hồ sơ đề xuất lần mời nộp hồ sơ Cá nhân/tổ chức trình thực hợp đồng tài trợ Quỹ InnoFund không đƣợc nộp hồ sơ đề xuất cho lần mời nộp hồ... NGHIỆP Page Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN Dự án đề xuất phải đƣợc thực phạm vi nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam HẠN MỨC TÀI TRỢ Bất kỳ khoản tài trợ khơng... vững mặt tài (Cửa sổ 2) CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT Trên thực tế khơng có giới hạn lĩnh vực đề án cụ thể cho việc xin tài trợ Tuy nhiên, có ƣu tiên cho hồ sơ đề xuất xin hỗ trợ để phát
- Xem thêm -

Xem thêm: cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất xin tài trợ, cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất xin tài trợ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay