Tuan 7 lop 5 LTVC tu nhieu nghia

26 7 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:10

Tun Đôi chân Chân núi Chân trời Chân Luyn từ câu Tõ nhiÒu nghÜa Luyện từ câu Tõ nhiỊu nghÜa I Nhận xét Tìm nghĩa cột B thích hợp với từ cột A: A B Răng Bộ phận hai bên đầu người động vật, dùng để nghe Mũi Phần xương cứng, màu trắng, mọc hàm, dùng để cắn, giữ nhai thức ăn Tai Bộ phận nhô lên mặt người động vật có xương sống, dùng để thở ngửi Luyện từ câu Tõ nhiÒu nghÜa I Nhận xét Mũi Tai Răng Nghĩa từ in đậm khổ thơ sau có khác nghĩa chúng tập 1? Răng cào Làm nhai được? Mũi thuyền rẽ nước Thì ngửi ? Cái ấm khơng nghe Sao tai lại mọc ? Luyện từ câu Tõ nhiÒu nghÜa I Nhận xét Răng Mũi Tai Luyện từ câu Tõ nhiÒu nghÜa I Nhận xét Răng NÐt nghÜa giống nhau: vật nhọn, sắc, thành hàng Giống hình dạng, chức Luyện từ câu Tõ nhiÒu nghÜa I Nhận xét Mũi NÐt nghÜa gièng nhau: Cïng chØ bé phËn nhän, nhô phía trớc Giống hình dạng, vị trÝ Luyện từ câu Tõ nhiÒu nghÜa I Nhận xét Tai NÐt nghÜa gièng nhau: Cïng chØ bé phận mọc bên, chìa nh tai Giống hình dạng, vị trí Luyn t v câu Tõ nhiÒu nghÜa I Nhận xét II Ghi nhớ Từ nhiều nghĩa từnghĩa gốc hay số nghĩa chuyển Các nghĩa từ nhiều nghĩa có mối liên hệ với Luyện từ câu Tõ nhiÒu nghÜa I Nhận xét II Ghi nhớ III Luyện tập Bài 1: Trong câu nào, từ mắt, chân, đầu mang nghĩa gốc câu nào, chúng mang nghĩa chuyển? a) Mắt - Đôi mắt bé mở to - Quả na mở mắt b) Chân - Lòng ta vững kiềng ba chân - Bé đau chân c) Đầu - Khi viết, em đừng ngoẹo đầu - Nước suối đầu nguồn Đôi mắt bé mở to nghĩa gốc Quả na mở mắt mắt nghĩa chuyển Lòng ta vững kiềng ba chân chân nghĩa chuyể n Bé đau chân chân nghĩa Khi viết, em đừng ngoẹo đầu đầu nghĩa gốc Nước suối đầu nguồn nghĩa chuyển Có lẽ bắt đầu thở thu hương na Những na mở mắt tròn xoe, đu đưa nắng thu (Lê Hải Anh) Thu để lại bên thềm Nghìn mắt nhìn đâu (Lâm Huy Nhuận) Luyện từ câu Tõ nhiÒu nghÜa I Nhận xét II Ghi nhớ III Luyện tập Bài 1: Bài 2: Các từ phận thể người động vật thường từ nhiều nghĩa Hãy tìm số ví dụ chuyển nghĩa từ sau: lưỡi, miệng, cổ, tay, lưng Luyện từ câu Tõ nhiÒu nghÜa Bài 2:Một số ví dụ chuyển nghĩa từ: lưỡi, miệng, cổ, tay, lưng lưỡi lưỡi liềm, lưỡi hái, lưỡi dao, lưỡi cày, lưỡi cuốc, lưỡi lê, lưỡi gươm, lưỡi búa, lưỡi rìu, miện g miệng bát, miệng hũ, miệng bình, miệng túi, miệng hố, miệng núi lửa, miệng giếng cổ cổ áo, cổ cồn, cổ tay, cổ chân, cổ chai, cổ lọ, cổ bình, cổ chày, tay tay áo, tay ghế, tay quay, tay lái, tay tre, tay chơi, (một) tay bóng bàn (cừ khôi), lưng lưng áo, lưng quần, lưng ghế, lưng đồi, lưng núi, lưng trời, lưng đê, lưng đèo cỉ ¸o cỉ cỉ (2) (1 (3) kÝnh ) - Cỉ (1) vµ cỉ (2) lµ tõ nhiỊu nghĩa đồng âm với cổ (1) - Cổ (3) cổ (2) Phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa: Từ đồng âm Từ nhiều nghĩa Đọc gièng nhau, viÕt gièng Gièng nhau NghÜa kh¸c C¸c nghÜa cđa h¼n tõ bao giê còng cã mèi Khác liên hệ với (có nét nghĩa chung) Trong kết hợp từ: bún mọc, mọc răng, mọc mầm, mọc từ nhiều nghĩa? a mọc bún mọc, mọc b mọc bún mọc, mọc mầm c mọc mọc răng, mọc mầm Xin chúc mừng! Mọc tr ờng hợp sau đồng âm? a mọc răng, mọc mầm b bún mọc, mọc Xin chúc mừng! c Không có từ nµo a tai, tai Êm, tai chÐn, tai häa “Tai” tập hợp từ từ nhiều nghÜa: b tai, tai Êm, tai chÐn, tai n¹n Xin chóc c tai, tai Êm, tai mõng! chÐn, tai to mỈt lín
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 7 lop 5 LTVC tu nhieu nghia , Tuan 7 lop 5 LTVC tu nhieu nghia , Nghĩa của các từ in đậm trong khổ thơ sau có gì khác nghĩa của chúng ở bài tập 1?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay