Quyet chi ra di tim duong cuu nuoc

14 5 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:10

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG Lịch sử GV: ĐỖ THỊ THANH THỦY KiĨm tra bµi Con nhËn cũ: chân dung này: Hàm Nghi (1870 1943) Phan Đình Phùng (1847 1895) Phan Bội Châu Hoàng Hoa Thám (1851 - 1913) Phan Châu Chinh Lịch Quyết chí tìm đ ờng sử 1- Quê hơng gia đình cứu n ớc - Nguyễn Tất Thành sinh ngµy 19 Ngun TÊt Thµnh: – – 1890 gia đìng nhà nho nghèo yêu nớc làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ -An Cha Nguyễn Tất Thành ông Nguyễn Sinh Sắc, nhà nho yêu nớc, đỗ Phó bảng, bị ép làm quan, sau bị cách chức chuyển sang nghề làm thuốc Mẹ bà Hoàng Thị Loan, phụ nữ đảm đang, chăm lo cho chồng Đây nhà ? Lịch Quyết chí sửra tìm đờng ớc gia đình 1- cứu Quê hnơng Nguyễn Tất Thành: - Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 - - 1890 gia đình nhà nho nghèo yêu nớc làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 2 Mục đích nớc Nguyễn Tất Thành: Câu hỏi thảo luận nhóm: Câu 1: Nguyễn Tất Thành sinh lớn lên bối cảnh đất nớc ta nh nào? Câu 2: Ngun TÊt Thµnh suy nghÜ nh thÕ nµo vỊ đờng cứu nớc bậc tiền Câu bối? 3: Vì Nguyễn Tất Thành chí tìm đờng cứu nớc? Câu 4: Nguyễn Tất Thành nớc nhằm mục đích gi`? Mục đích níc ngoµi cđa Ngun TÊt Thµnh: - Ngun TÊt Thµnh nớc để tìm đờng cứu nớc phù hợp 3 ý chí tâm tìm đờng cứu nớc Nguyễn Tất Thành: Câu 1: Nguyễn Tất Thành có lờng trớc đợc khó khăn nớc hay không? Câu 2: Nguyễn Tất Thành làm để đợc nớc ngoài? Câu 3: Những ®iỊu ®ã cho thÊy ý chÝ qut t©m ®i tìm đờng cứu nớc Nguyễn Tất Thành nh ? Theo em, Nguyễn Tất Thành có đợc tâm ? ý chí tâm tìm đờng cứu nớc Nguyễn Tất Thành: - Anh lên tàu buôn Pháp, xin làm phụ bếp - công việc nặng nhọc nguy hiểm Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin Từ Ngời bớc đầu Lênh đênh bốn biển với tàu Cuộc đời sóng gió than bụi Tay đốt lò, lau chảo, thái rau Lịch sử Bài 6: Qut chÝ ®i tim ®êng cøu n íc cđa Nguyễn 1- Quê hơng gia đình Tất Thành: - Ngun TÊt Thµnh sinh ngµy 19 – – 1890 gia đìng nhà nho nghèo yêu nớc làng Kim Liên huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An Mục đích nớc Nguyễn Thành: - Tất Nguyễn Tất Thành nớc để tìm đ ờng cứu nớc phù hợp ý chí tâm tim đờng cứu nớc Nguyễn Tất Thành: * Với ý chí tâm lòng dũng cảm với lòng yêu nớc thơng dân sâu sắc, ngày -1911 Nguyễn Tất Thành từ bến cảng Nhà Rồng chí tim đờng cứu nớc Bến Nhà Rồng Bến cảng Nhà Rồng đầu kỉ XIX Bến cảng Nhà Rồng ngày ...Kiểm tra Con nhận cũ: chân dung này: Hàm Nghi (1870 1943) Phan Đình Phùng (1847 1895) Phan Bội Châu Hoàng Hoa Thám (1851 - 1913) Phan Châu Chinh Lịch Quyết chí tìm đ ờng... Lênh đênh bốn biển với tàu Cuộc đời sóng gió than bụi Tay đốt lò, lau chảo, thái rau Lịch sử Bài 6: Quyết chí ®i tim ®êng cøu n íc cđa Ngun 1- Quê hơng gia đình Tất Thành: - Nguyễn Tất Thµnh sinh... phù hợp ý chí tâm tim đờng cứu nớc Nguyễn Tất Thành: * Với ý chí tâm lòng dũng cảm với lòng yêu nớc thơng dân sâu sắc, ngày -1911 Nguyễn Tất Thành từ bến cảng Nhà Rồng chí tim đờng cứu nớc Bến
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyet chi ra di tim duong cuu nuoc , Quyet chi ra di tim duong cuu nuoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay