On tap bang don vi do khoi luong

18 4 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:10

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG TOÁN GV: NGHIÊM THỊ TUYẾT HẠNH Toán: Kiểm tra cũ: Câu 1: Đọc bảng đơn vị đo độ dài nêu nhận xét hai đơn vị đo độ dài liền nhau? Viết số thích hợp vào chỗ chấm 12 m = 1200 cm ; 307 cm 3m7cm = BÀI : Toán Toán Bài 1: a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau: Lớn ki-lô-gam tạ tạ yến Ki-lô-gam kg Bé ki-lô-gam hg dag g dag 1g kg hg = 10 tạ = 10 yến = 10kg = 10 hg = 10 dag = 10 g 10 = yến 10 = kg 10 = yến = tạ 10 1 = dag = hg 10 10 Nhận xét: Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau: • Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé; • Đơn vịđơn vị lớn 10 Bài 2) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 18 yến = 180 … kg 200 tạ = 20000 … kg 35 = 35000 … kg c) 2kg 326g = 2326 … g kg 3g = 6003 … g b) 430 kg = 43 … 2500 kg = 25… 16 000kg= 16… yến tạ d) 4008g = …4 kg …8 g 50 9050 kg = … …kg 9050 kg = … … kg 9050 kg = 9000 kg + 50 kg = 50 kg tạ yến kg hg dag g Khi viết số đo khối lượng, hàng đơn vị ứng với chữ số ?  Khi viết số đo khối lượng hàng đơn vị ứng với chữ số Toán: Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng Bài : > ; < ; = ? 2kg 50g … < 2500g 2050g ; 6090kg … > 6tấn 8kg < 13kg 85g … 13kg 805g ; 13085 g 13805g 250kg 6008kg … 250kg = Tốn: Ơn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng Bài 4: Một cửa hàng ba ngày bán đường Ngày đầu bán 300 kg Ngày thứ hai bán gấp lần ngày đầu Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán ki-lơ-gam đường? Tóm tắt: ngày : đường Ngày đầu : 300kg Ngày thứ hai : gấp ngày đầu Ngày thứ ba : ………ki- lô -gam đường ? Bài giải: Vở ghi Tốn: Ơn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng Bài giải: Số ki-lô-gam đường ngày thứ hai cửa hàng bán được: 300 x = 600 (kg) Số ki-lô-gam đường hai ngày đầu cửa hàng bán được: 600 + 300 = 900 (kg) = 1000 kg Số ki-lô-gam đường ngày thứ ba cửa hàng bán được: 1000 – 900 = 100 (kg) Đáp số: 100 kg ĐỘNG 2KHỞI yến = … kg 41 000kg = …tấn 24 kg = … kg Tổng kết - Dặn • Xem lại cũ • Làm 3/SGK 24 • Chuẩn bị mới: Luyện tập Hãy vào http://thiviolympic.com Để có giảng Tốn tiểu học hay http://thiviolympic.com ... dài nêu nhận xét hai đơn vị đo độ dài liền nhau? Vi t số thích hợp vào chỗ chấm 12 m = 1200 cm ; 307 cm 3m7cm = BÀI : Toán Toán Bài 1: a) Vi t cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau: Lớn... = … … kg 9050 kg = 9000 kg + 50 kg = 50 kg tạ yến kg hg dag g Khi vi t số đo khối lượng, hàng đơn vị ứng với chữ số ?  Khi vi t số đo khối lượng hàng đơn vị ứng với chữ số Tốn: Ơn tập: Bảng... Xem lại cũ • Làm 3/SGK 24 • Chuẩn bị mới: Luyện tập Hãy vào http://thiviolympic.com Để có giảng Tốn tiểu học hay http://thiviolympic.com
- Xem thêm -

Xem thêm: On tap bang don vi do khoi luong , On tap bang don vi do khoi luong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay