Decamet vuong hectomet vuong tiet 24

11 5 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:10

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG TOÁN GV: NGHIÊM THỊ TUYẾT HẠNH Bài : Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm : m2 = …dm2 000 000 m2 = ………km2 12 m2 8dm2 = ……… dm2 3km2 6m2 = ………m2 Tốn Đề- ca- mét vng Héc- tơ- mét vuông a) Đề-ca-mét vuông Một đề-ca-mét vuông (1dam2) *Đề-ca-mét vng diện tích hình vng có cạnh dài 1dam *Đề-ca-mét vng viết tắt dam2 *Ta thấy hình vng 1dam2 gồm 100 hình vng 1m2 1m 1m 1dam 1dam2 = 100m2 Tốn Đề- ca- mét vng Héc- tô- mét vuông b) Héc-tô-mét vuông Một héc-tô-mét vuông (1hm2) *Héc-tơ-mét vng diện tích hình vng có cạnh dài 1hm *Héc-tô-mét vuông viết tắt hm2 *Ta thấy hình vng 1hm2 gồm 100 hình vng 1dam2 1dam dam2 1hm 1hm2 = 100dam2 Tốn Đề- ca- mét vng Héc- tô- mét vuông Bài : Đọc số đo diện tích : 105 dam 32600 dam 492 hm 180 350 hm Toán Đề- ca- mét vuông Héc- tô- mét vuông Bài : Viết số đo diện tích : a) Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vng b) Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông c) Sáu trăm linh ba héc-tơ-mét vng d) Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tơ-mét vng Tốn Đề- ca- mét vng Héc- tơ- mét vng Bài : a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 2dam2 =…… m2 3dam2 15 m2 =…m2 30hm2 = ….dam2 12hm2 5dam2 = ….dam2 200m2 =…dam2 760hm2 = …dam2 …m2 Tốn Đề- ca- mét vng Héc- tô- mét vuông Bài : b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm : 1m2 =…………dam2 1dam2 =……… hm2 3m2 = ……… dam2 8dam2 = ……….hm2 27m2 = ………dam2 15dam2 = …… hm2 Toán Đề- ca- mét vuông Héc- tô- mét vuông Bài 4: Viết số đo sau dạng số đo có đơn vị đề-ca-mét vuông (theo mẫu): 16dam2 91m2 = ? dam2 32dam2 5m2 = ? dam2 Tốn Đề- ca- mét vng Héc- tô- mét vuông Về nhà : Học Làm tập Chuẩn bị Mi-li-mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Decamet vuong hectomet vuong tiet 24 , Decamet vuong hectomet vuong tiet 24

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay