Dat va râ­ung

12 2 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:10

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG Địa lí GV: ĐỖ THỊ THANH THY Địa lí Đất Rừng Các loại ®Êt chÝnh ë níc ta Loại đất Vùng phân bố Đất phe-ralít Đồi núi Đất phù sa Đồng Đặc điểm - Màu đỏ vàng, nghèo mùn - Đất đỏ ba dan tơi xốp, phì nhiêu - Do sơng ngòi bồi đắp - Màu mỡ §Êt phe-ralÝt §Êt phï sa Địa lí Đất Rừng Các loại đất chÝnh ë níc ta Loại đất Vùng phân bố Đất phe-ra-lít Đồi núi Đất phù sa Đồng Đặc điểm - Màu đỏ vàng, nghèo mùn - Đất đỏ ba dan tơi xốp, phì nhiêu - Do sơng ngòi bồi đắp - Màu mỡ • Đất nguồn tài ngun q giá • Việc sử dụng phải đơi với bảo vệ cải tạo * Các biện pháp bảo vệ cải tạo đất: *Trång rõng *Lµm ruéng bậc *Bún phõn hu c thang *Đắp đê *Thau chua, rửa mặn vùng đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn *Chống ô nhiễm đất chất độc hoá học: hạn chế phun thuốc trừ sâu, bón phân hoá học, nớc thải công nghiệp chứa chất độc hại, Rừng nớc ta Loại rừng Vùng phân bố Rừng rậm nhiệt Rừng đới ngập mặn Đặc điểm Chủ yếu Có nhiều loại với vùng đồi nhiều tầng, xanh núi nămloại a nơi quanh Có đất thấp ven biển Rừng rậm nhiệt đới mặn nh sú, đớc, vẹt, Rừng ngập mặn * Vai trò rừng: + Rõng cho ta nhiỊu s¶n vËt, gỗ + Rừng có tác dụng điều hoà khí hậu, cân sinh thái môi trờng + Rừng che phủ đất, giữ cho đất không bị xói mòn, giữ nớc, ngăn gió + Rừng đầu nguồn giúp hạn chế nớc ma tràn đồng đột ngột gây lò lơt * HiƯn tr¹ng rõng níc ta: BiĨu ®å diÖn tÝch rõng ViÖt Nam (triÖu ha) 1614,3 14 11, 12 9,65 9,1 10 DiÖn tÝch rõng ViÖt Nam 1945199019992007 Năm * Nguyên nhân gây suy thoái rừng nớc ta:+ Do đốt phá rừng bừa bãi + Khai thác không hợp lí + Hu qu ca chin tranh * Các biện pháp bảo vệ rừng: + Nhà nớc triển khai Luật bảo vệ phát triển rừng + Thành lập trạm kiểm lâm để quản lí việc khai thác bảo vệ rừng, ngăn chặn việc đốt phá rừng, + Trồng rừng đất trống, đồi trọc Địa lí Đất Rừng Các loại đất chính: ` Rõng ë níc ta: * KÕt luËn: ë níc ta, ®Êt phe-ra-lÝt tËp trung chđ u ë vïng ®åi nói đất phù sa vùng đồng Rừng rậm nhiệt đới phân bố chủ yếu vùng đồi núi, rừng ngập mặn ven biển Đất rừng có vai trò to lớn sản xuất đời sống Chúng ta cần phải bảo vệ, khai thác, sử dụng đất rừng cách hợp ... nămloại a nơi quanh Có đất thấp ven biển Rừng rậm nhiệt đới mặn nh sú, đớc, vẹt, Rừng ngập mặn * Vai trũ ca rng: + Rừng cho ta nhiều sản vật, gỗ + Rừng có tác dụng điều hoà khí hậu, cân sinh thái... vïng ®ång b»ng Rõng rËm nhiƯt ®íi phân bố chủ yếu vùng đồi núi, rừng ngập mặn ven biển Đất rừng có vai trò to lớn sản xuất đời sống Chúng ta cần phải bảo vệ, khai thác, sử dụng đất rừng cách hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Dat va râ­ung , Dat va râ­ung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay