HƯỚNG dẫn sử DỤNG NHANH máy TOÀN đạc LEICA TS 06

13 29 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 07:55

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY TOÀN ĐẠC LEICA TS 06 Với tư cách nhà cung cấp bảo hành thiết bị đo đạc hãng Leica, cơng ty TNHH thiết bị đo đạc Địa Long gửi tới quý khách hàng tài liệu hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica TS 06 1.Ký hiệu ý nghĩa [ALL] Đo ghi giá trị góc, cạnh tọa độ… vào nhớ thiết bị [DIST] Đo hiển thị giá trị góc cạnh tọa độ [REC] Ghi giá trị hiển thị vào nhớ [EDM] Hiển thị thay đổi tham số hiệu chuẩn liên quan đến đo dài [PREV] Xem lại hình trước [NEXT] Xem tiếp hình sau [STATION] Trạm máy [INPUT] Nhập số liệu (Số chữ từ bàn phím) [SetHZ] Đăth hướng khởi đầu [COMP] Cài đặt chế độ bù nghiêng (2 trục, trục tắt bù) [FIND] Tìm điểm đo, trạm máy hay Code [hr] Chiều cao gương [hi] Chiều cao máy (Từ tâm mốc đến tâm máy) [E0] Tọa độ Y trạm máy [N0] Tọa độ X trạm máy [H0] Tọa độ H trạm máy [E] Tọa độ Y điểm đo [N] Tọa độ X điểm đo [H] Cao độ H điểm đo Khoảng cách nghiêng Chênh cao Khoảng cách ngang Sử dụng đặc điểm chung bàn phím Màn hình a Tiêu đề hình b Dòng lựa chọn, trường có hiệu lực c Tình trạng biểu tượng d Các trường e Các phím mềm (Phím chức thay đổi) Sử dụng hình Main Menu 1Q- Survey (Quick- Survey): Chương trình đo nhanh (Màn hình bản) 2Prog (Programs): Các chương trình đo ứng dụng 3- Manage (File Management): Quản lý liệu máy 4- Transfer (Data Transfer): Truyền số liệu 5Setting (Settings Menu): Cài đặt 6- Tools (Tools Menu): Các công cụ Một số biểu tượng : Biểu tượng Pin mức Pin lại Trong hình ví dụ mức Pin lại 75% : Chế độ bù trục bật : Chế độ bù trục tắt : Chế độ đo xa tới gương phản xạ : Chế độ đo không gương tới tất mục tiêu : Chế đọ Offset hoạt động : Chế độ nhập số : Chế độ nhập chữ : Chỉ chiều tăng góc Hz : Chỉ trường có nhiều lựa chọn : Chỉ có nhiều trang hình chuyển pím PAGE : Chỉ vị trí ống kính mặt I : Chỉ vị trí ống kính mặt II : Đang lựa chọn chế độ đo với gương chuẩn Leica : Đang lựa chọn chế độ đo với gương mini Leica : Đang lựa chọn chế độ đo với gương 360o Leica : Đang lựa chọn chế độ đo với gương 360o mini Leica : Đang lựa chọn chế độ đo với phản xạ Leica : Đang lựa chọn chế độ đo với gương người sử dụng : Kết nối không dây qua cổng Bluetooth : Truyến số liệu qua cổng USB lựa chọn Sử dụng thư mục 4 Một số thao tác thông dụng 4.3 Thay đổi loại gương – số gương chế độ đo Cách 1: 1- Vào Main Menu 2- Vào Settings Menu 3- Vào tiếp EDM Settings - Thay đổi chế độ đo dòng: EDM Mode: Prism- Standard - Thay đổi loại gương: Prims Type: Round - Hằng số gương tự động thay đổi tại: Leica Const: 0.0 mm Prism- Standard Chế độ đo gương tiêu chuẩn Non-Prism-Std Chế độ đo khơng gương (Chỉ có với dngf Power) Non-Prism-Track Chế độ đo liên tục không gương (Với dòng Power) Prism (>3.5 Km) Chế độ đo gương khoảng cách xa (Với dòng Power) Prism-Fast Chế độ đo nhanh vào gương với độ xác giảm Prism-Tracking Chế độ đo khoảng cách liên tục vào gương Tape Chế độ đo hồng ngoại vào phản xạ Cách 2: Tại hình đo nhấn phím F4 để lật trang đến hình (ở dòng cùng) chữ EDM xuất nhấn phím chức tương ứng thay đổi Cách Một số chương trình đo thơng dụng 5.1 Chương trình khảo sát Surveying 1- Vào chương trình Main Menu 2- Vào Programs 3- Bấm F1 vào Surveying Các bước thực hiện: Bước 1: Khai báo tên công việc Bước 2: Khai báo trạm máy Bước 3: Khai báo điểm định hướng Bước 4: Bắt đầu đo F1 [Set Job] F2 [Set Station] F3 [Set Orienstation] F4 [START] Bước 1: - Nhấn phím F1 (để vào đặt tên công việc) - Tiếp tục nhấn F1 [NEW] (để đặt tên công việc mới) - Nhấn phím F4 [OK] để hồn tất việc đặt tên JOB Bước 2: - Nhấn phím F2 [Set Station] để vào khai báo trạm máy - Nhấn F1 [INPUT] để soạn tên trạm máy > Nhập xong nhấn phím - Nhấn phím F4 [ENH] để nhập tọa độ trạm máy theo thứ tự Y-X-H - Sau saonj xong tọa độ trạm máy, chấp nhận nhấn phím F4 [OK] - Nhập tiếp cao máy dòng hi:…….m - Nhập xong chiều cao máy nhấn tiếp phím F4 [OK] để kết thúc khai báo trạm máy Bước - Nhấn phím F3 [Set Orientation] để vào khai báo góc định hướng (Phương vị), có cách khai báo góc định hướng (Tùy vào số liệu có, chọn cách sau): Cách 1: Đã biết góc định hướng đặt góc - F1 [Manual Angle Setting] - Nhập góc phương vị dòng Bearing : - Cao gương dòng Hr : - Tên điểm định hướng trạm máy dòng BS ID : - Muốn “ quy 0” góc định hướng nhấn phím F3 [Hz =0] - Cuối ngắm lại xác điểm định hướng nhấn phím F3 [REC] để ghi lại góc định hướng (phương vị) trạm máy đặt Bước 4: Ấn phím F4 [START] để tiến hành đo chi tiết Cách 2: Đã biết tọa độ điểm định hướng - F2 [Coordinates] để vào tọa độ điểm định hướng - Góc định hướng tính tốn từ tọa độ điểm trạm máy tọa độ điểm định hướng (Tọa độ điểm định hướng nhập tay tự động kích hoạt từ nhớ máy điểm có sẵn nhớ) - Tại dòng BS ID nhập tên điểm định hướng thơng qua phím F3 [INPUT], nhập xong nhấn phím , để chấp nhận - Nếu điểm nhập khơng tìm thấy nhớ máy, máy tự động kích hoạt chế độ nhập tọa độ YXH tay thơng qua phím F2 [ENH] - Tên điểm định hướng PtID: -East (Y): -North (X): -Height (Z): Nhập xong Y-X-Z nhấn phím F4 [OK] Ngắm xác lại điểm định hướng nhấn phím F2 [REC] để máy tính tốn góc định hướng (phương vị) Bước 4: - Ấn phím F4 [START] để tiến hành đo chi tiết 5.2 Chương trình chuyên điểm thiết kế thực địa- STAKEOUT: 1- Vào chương trình Main Menu 2- Vào Programs 3- Bấm F2 vào Stakeout Các bước thực hiện: Bước 1- Khai báo tên công việc F1 [Set Job] Bước 2- Khai báo trạm máy F2 [Set Station] Bước 3- Khai báo điểm định hướng F3 [Set Orienstation] Bước 4- Bắt đầu đo F4 [START] Các bước khai báo trạm máy, góc định hướng tương tự chương trình đo khảo sát- SURVEYING từ bước đến bước Bước 4: - Tại hình STAKEOUT đưa vệt sáng xuống dòng PtID dùng phím để chọn điểm cần chuyển thực địa - Trong trường hợp điểm cần chuyển khơng có nhớ, chuyển vệt sáng lên dòng Search để nhập tên điểm Nếu điểm có nhớ máy tự động kích hoạt, khơng có nhớ, máy yêu cầu nhập tọa độ Y-X-Z điểm cần chuyển, nhập xong YXZ nhấn phím F4 [OK] - Sử dụng phím F1 [DIST] để xác định vị trí điểm cần bố trí, vị trí điểm cần bố trí mơ tả thơng qua 03 hình hiển thị STAKE OUT sau: Màn hình - DHz: Góc dịch Nếu DHz mang giá trị + quay máy sang phải đến góc Hz= 0000’00’’ Nếu DHz mang giá trị - quay máy sang trái đến góc Hz= 0000’00’’ : Khoảng dịch theo chiều dài Có giá trị (+) điểm chuyển nằm xa điểm ngắm Có giá trị (-)nếu điểm chuyển nằm gần điểm ngắm - Khoảng dịch theo chiều cao Màn hình 2: - DLeng: Khoảng dịch theo chiều dài: Giá trị + điểm chuyển nằm xa - DTrav: Khoảng dịch ngang, vng góc với hướng ngắm, dương điểm chuyển nằm bên phải điểm đo - DHeight: Khoảng dịch theo chiều cao Màn hình 3: - DEast: Khoảng dịch theo hướng Đông điểm chuyển điểm ngắm - DNorth: Khoảng dịch theo hướng Bắc điểm chuyển điểm ngắm - DHeight: Khoảng dịch cao độ, dương điểm chuyển cao điểm đo 5.3 Chương trình đo giao hội nghịch- FREESTATION: Chương trình cho phép xác định tọa độ điểm trạm máy thơng qua điểm biết tọa độ 1- Vào chương trình Main Menu 2- Vào Programs 3- Bấm F3 vào Free Station Các bước thực hiện: 5.4 Đo tính diện tích- AREA & VOLUME: Chương trình tính diện tích AREA & VOLUME cho phép tính diện tích hình đa giác (có tối đa 50 đỉnh) tạo điểm nối với đoạn thẳng Các điểm đo, lựa chọn từ nhớ nhập vào từ bàn phím Khi đo từ ba điểm trở lên, diện tích hình tính tốn hiển thị hình Vào chương trình Main Menu Vào Programs chọn Page 2/3 Bấm F2 vào Are & Volume 10 Các bước thực hiện: 5.5 Chương trinh đo cao không với tới- REMOTE HEIGHT Chương trình cho phép xác định độ cao từ mặt đất đến điểm tiếp cận trực tiếp như: Chiều cao gầm cầu, độ võng đường dây điện,… Vào chương trình Main Menu Vào Programs chọn Page 2/3 Bấm F3 vào Remote Height 11 LEICA SURVEY OFFICE Phần mềm Leica Survey Ofice sử dụng để trao đổi liệu dòng máy TPS 400, TS 02,… máy tính (PC) Nó có chứa nhiều chương trình phụ trợ nhằm hỗ trợ cho người sử dụng để đạt hiệu cao Cài đặt máy tính: Chương trình cài đặt cho Leica Survey Office nằm đĩa CD kem theo mua máy toàn đạc Để cài đặt, gọi chương trình “Setup.exe” thư mục CD-Rom theo hướng dẫn hình Nội dung chương trình: Sau cài đặt thành cơng, chương trình sau xuất  Data Exchange Manager: Cho việc trao đổi liệu tọa độ, số liệu đo, mã code File định dạng máy tính máy đo 12  Codelist Manager: Cho việc tạo quản lý mã đặc tả (Ficture Codes)  Software Upload: Cho việc nạp/xóa phần mềm hệ thống, chương trình ứng dụng phần mềm EDM ứng dụng văn  Coordinate Editor: Cho việc xuất/ nhập việc tạo xử lý File chứa liệu tọa độ  Settings: Cho việc thiết lập nói chung cho tất ứng dụng Survey Office (chẳng hạn thông số giao diện)  External Tools: Cho phép quản lý Format thiết đặt TPS (Các thiết đặt người dùng định nghĩa)  Exit: Thoát khỏi Survey Office  Register: Đăng ký kiểu máy toàn đạc đối tượng khác 13 ... Height 11 LEICA SURVEY OFFICE Phần mềm Leica Survey Ofice sử dụng để trao đổi liệu dòng máy TPS 400, TS 02,… máy tính (PC) Nó có chứa nhiều chương trình phụ trợ nhằm hỗ trợ cho người sử dụng để... định hướng - F2 [Coordinates] để vào tọa độ điểm định hướng - Góc định hướng tính tốn từ tọa độ điểm trạm máy tọa độ điểm định hướng (Tọa độ điểm định hướng nhập tay tự động kích hoạt từ nhớ máy. .. hiệu cao Cài đặt máy tính: Chương trình cài đặt cho Leica Survey Office nằm đĩa CD kem theo mua máy toàn đạc Để cài đặt, gọi chương trình “Setup.exe” thư mục CD-Rom theo hướng dẫn hình Nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG dẫn sử DỤNG NHANH máy TOÀN đạc LEICA TS 06, HƯỚNG dẫn sử DỤNG NHANH máy TOÀN đạc LEICA TS 06

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay