BAI TAP tín hiệu và hệ thống

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 07:32

bài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thốngbài tập tín hiệu và hệ thống BÀI TẬP PHẦN Mơn học: Tín hiệu hệ thống Bài Xác định đáp ứng biên độ đáp ứng pha hệ thống LTI có hàm truyền đạt sau: ! ! = !10! + !" Bài 2: Cho mạch lọc hình vẽ Hãy xác định đáp ứng biên độ đáp ứng pha mạch lọc Bài 3: Cho tín hiệu có PSD sau !! ! = ! (!/!!)! !! ! đưa qua mạch mơ tả hình Xác định PSD cơng suất trung bình y(t) Bài Tín hiệu ! ! = ! !!""!" !(!) đưa qua mạch lọc thơng thấp có hàm truyền đạt sau: ! ! = 1,!!!!!ớ!! ! ≤ ! 0,!!!!!!ớ!! ! > ! Xác định B để lọc cho nửa lượng x(t) qua Bài Tín hiệu lối lối vào hệ thống LTI mơ tả phương trình vi phân sau Hãy xác định đáp ứng biên độ đáp ứng pha hệ thống a) dy(t)/dt +16πy(t) = dx(t)/dt + 4πx(t) b) dy(t)/dt – πy(t) = - dx(t)/dt + 4πx(t) Bài Cho mạch lọc lược hình a Hãy xác định hàm truyền đạt mạch lọc b Vẽ hàm truyền đạt lượng mạch lọc Bài Tín hiệu x(t)=2sinc40t đưa qua hệ thống có hàm truyền đạt H(f) Tín hiệu lối thu y(t)= 20sinc(40t-200) Hãy xác định đáp ứng biên độ đáp ứng pha hệ thống Bài Cho biến ngẫu nhiên X có phân bố qua ≤ x ≤ Tính v (t ) , R v (t1 ,t ) v (t ) với trình ngẫu nhiên sau: a v (t ) = 6e Xt b v (t ) = cos Xt Bài Cho X Y biến ngẫu nhiên độc lập Biết X có phân bố qua − ≤ x ≤ Y = , Y = Tính v (t ) , R v (t1 ,t ) v (t ) với trình ngẫu nhiên sau: a v (t ) = Ye Xt b v (t ) =Y cos Xt Bài 10 Cho v (t ) = A cos(2πFt + Φ) , với A số, F Φ biến ngẫu nhiên Nếu Φ có phân bố qua 2π rad F có hàm mật độ xác suất pF (f ) Chứng minh rằng: A2 R v (t1 ,t ) = ∞ ∫ cos 2πλ (t −∞ Tính v (t ) v (t ) − t )p F (λ )dλ ... đạt lượng mạch lọc Bài Tín hiệu x(t)=2sinc40t đưa qua hệ thống có hàm truyền đạt H(f) Tín hiệu lối thu y(t)= 20sinc(40t-200) Hãy xác định đáp ứng biên độ đáp ứng pha hệ thống Bài Cho biến ngẫu...Bài Tín hiệu lối lối vào hệ thống LTI mơ tả phương trình vi phân sau Hãy xác định đáp ứng biên độ đáp ứng pha hệ thống a) dy(t)/dt +16πy(t) = dx(t)/dt + 4πx(t)... qua ≤ x ≤ Tính v (t ) , R v (t1 ,t ) v (t ) với trình ngẫu nhiên sau: a v (t ) = 6e Xt b v (t ) = cos Xt Bài Cho X Y biến ngẫu nhiên độc lập Biết X có phân bố qua − ≤ x ≤ Y = , Y = Tính v (t
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP tín hiệu và hệ thống, BAI TAP tín hiệu và hệ thống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay