Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thái nguyên

185 14 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 06:21

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN TRỌNG THANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN TRỌNG THANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NGỌC NÔNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thông tn trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả Trần Trọng Thanh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Ngọc Nơng, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài, q trình hồn chỉnh đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Phòng Quản lý Sau Đại học; Khoa Tài nguyên Môi trường (Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên); bạn bè, đồng nghiệp, gia đình người thân nhiệt tnh giúp đỡ thời gian thực hồn chỉnh đề tài Tơi xin cảm ơn Ban lãnh đạo đồng nghiệp nơi công tác Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện, giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc tới giúp đỡ tận tình, q báu đó! Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Trần Trọng Thanh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii iiii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu Ý nghĩa Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái quát tổ chức phát triển quỹ đất 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Sự cần thiết phải thành lập tổ chức phát triển quỹ đất 1.1.4 Hoạt động tổ chức phát triển quỹ đất 1.2 Cơ sở lý luận khoa học 18 1.2.1 Cơ sở khoa học 18 1.2.2 Cơ sở pháp lý 20 1.3 Công tác phát triển quỹ đất số nước giới 23 1.3.1 Mơ hình phát triển quỹ đất Trung Quốc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv ivi 23 1.3.2 Mơ hình phát triển 24 quỹ đất Hàn Quốc 1.4 Công tác hoạt động tổ chức phát triển quỹ đất số tỉnh nước 25 1.4.1 Tình hình hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc 25 1.4.2 Tình hình hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương 27 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.2 Phạm vi nghiên cứu 29 2.2.1 Về không gian nghiên cứu 29 2.2.2 Về thời gian nghiên cứu 29 2.3 Nội dung nghiên cứu 29 2.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên 29 2.3.2 Đánh giá thực trạng hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên 29 2.3.3 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên 30 2.4 Phương pháp nghiên cứu 30 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 30 2.4.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 30 2.4.3 Phương pháp thu thập, phân tch, tổng hợp xử lý số liệu 31 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 32 3.1.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên tỉnh Thái Nguyên 32 3.1.2 Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 34 3.2 Đánh giá thực trạng hoạt động TTPTQĐ tỉnh Thái Nguyên 37 3.2.1 Chức nhiệm vụ theo quy định 37 3.2.2 Kết xây dựng phát triển máy, tổ chức Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên 39 3.2.3 Đánh giá kết thực chức nhiệm vụ Trung tâm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên 45 3.2.4 Một số ý kiến đánh giá hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên 76 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi 3.2.5 Những khó khăn, tồn hạn chế trình hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất 83 3.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Trung Tâm Phát triển quỹ đất 84 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 88 Kết luận 88 Đề nghị 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA 92 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Diễn giải Từ viết tắt Bồi thường giải phóng mặt BT&GPMB Giải phóng mặt GPMB Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GCNQSDĐ Hội đồng nhân dân HĐND Khu công nghiệp KCN Khu dân cư KDC Tài Nguyên-Môi Trường TN-MT Trung tâm phát triển quỹ đất TTPTQĐ Ủy ban nhân dân UBND Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giao từ phía Lãnh đạo tỉnh, Sở Tài Ngun mơi Trường Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Ngồi cơng tác hoạt động cung cấp dịch vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm việc với người dân Trung tâm phát triển quỹ đất tuân thủ theo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai; người dân họp bàn lấy ý kiến thắc mắc, góp ý giải đáp thỏa đáng ý kiến thắc mắc Với kết đạt Trung tâm phát triển quỹ đất khẳng định tầm quan trọng tnh cấp bách việc hình thành Trung tâm; góp phần khơng nhỏ việc hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn tỉnh Thái Nguyên Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất cần có trụ sở riêng, phải có đủ phòng ban riêng biệt để phục vụ công tác hoạt động, lưu trữ hồ sơ tài liệu trung tâm, trang thiết bị cần mua sắm khắc phục sửa chữa để đảm bảo hoàn thành chức nhiệm vụ giao Kiện toàn tổ chức máy, xây dựng đội ngũ viên chức người lao động nâng cao lực trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm Đào tạo bồi dưỡng cán theo chiến lược, theo định hướng chức năng, nhiệm vụ, đề xuất nhân để kiện toàn máy Phát huy chế phối hợp Sở, Ban, Ngành, quan hữu quan, để tập trung, giải nhanh, đồng công việc đặc biệt cơng tác bồi thường giải phóng mặt Tạo điều kiện, khuyến khích cán nhân viên học tập nâng cao trình độ Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu làm việc hoạt động Phòng, Ban cá nhân để kịp thời biểu dương khen thưởng cá nhân có thành tích cao cơng việc, đồng thời có chế xử lý khiển trách nghiêm khắc cá nhân xao nhãng, trốn tránh trì trệ Cập nhật thường xuyên phần mềm ứng dụng việc quản lý hồ sơ lưu trữ thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ vào việc thực nhiệm vụ kế hoạch giao phần mềm xử lý số liệu đo đạc, thành lập đồ trạng:microstation, Vietmap…; hay phần mềm hỗ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn trợ lĩnh vực tính tốn phương án bồi thường GPMB: LandCE… Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo 96/BC-UBND UBND tỉnh Thái Nguyên tình hình kinh tế-xã hội tháng đầu năm số nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2014 Luật Đất đai 2013, ngày 29/11/2013 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính Phủ quy định giá đất Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định thu tền sử dụng đất Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính Phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất Quyết định 31/2014/QĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2014 Chính Phủ việc ban hành quy định thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 16/02/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên việc thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Bài giảng Pháp luật đất đai, trường đại học nông lâm Thái Nguyên 10 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình Quản lý nhà nước đất đai, Nxb nông nghiệp Hà Nội 11 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Bộ TNMT quy định cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất 12 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 Bộ TNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 13 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 Bộ TNMT quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích, sử dụng đất, thu hồi đất Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 14 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Bộ TNMT quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT (Dành cho người dân) Theo ơng(bà) trình tự thực trách nhiệm Trung tâm phát triển quỹ đất cơng tác bồi thường, giải phóng mặt phù hợp chưa? a Phù hợp □ b Tương đối phù hợp □ c □ Không Phù hợp Theo ông(bà) Trung tâm phát triển quỹ đất tuân thủ theo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai chưa? a Công bằng, dân chủ, công khai □ b Bình thường cơng bằng, dân chủ, cơng khai □ c Chưa □ Ơng( bà) có cán Trung tâm phát triển quỹ đất giải thích sách bồi thường giải phóng mặt cách rõ ràng hay không? a Rất rõ ràng □ b Tương đối rõ ràng □ c Chưa rõ ràng □ Theo ông(bà) kết kiểm kê đất tài sản đất trung tâm quỹ đất thực thỏa đáng chưa? a Đã thỏa đáng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN □ b http://www.lrc.tnu.edu.vn Tương đối thỏa đáng Chưa thỏa đáng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN □ c □ http://www.lrc.tnu.edu.vn Theo ông(bà) phương án bồi thường, hỗ trợ Trung tâm phát triển quỹ đất niêm yết công khai hợp lý chưa? a Hợp lý □ b Chưa hợp lý □ Ơng(bà) có trưng cầu ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp khơng? a Có lấy ý kiến □ b Không lấy ý kiến □ Trong việc xét duyệt đối tượng bồi thường hỗ trợ ông bà có gặp khó khăn vướng mắc khơng? a Khơng có khó khăn, vướng mắc □ b Có khó khăn, vướng mắc □ Ơng (bà) có thấy hài lòng cách giải khó khăn, vướng mắc từ phía Trung tâm phát triển quỹ đất khơng? a Hài lòng □ b Bình thường □ c Khơng hài lòng □ Theo ông(bà) thái độ cán Trung tâm phát triển quỹ đất làm việc tận tình, chu đáo chưa? a Tận tình, chu đáo □ b Bình thường □ c Khơng tận tình, chu đáo □ 10 Cán Trung tâm phát triển quỹ đất hướng dẫn ông bà làm thủ tục liên quan đến cơng tác bồi thường giải phóng mặt đầy đủ chưa? a Đầy đủ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN □ b http://www.lrc.tnu.edu.vn □ c Khơng đầy đủ kiến khác Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN □ http://www.lrc.tnu.edu.vn Ý 11 Theo ông(bà) Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp chặt chẽ quyền địa phương, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất chưa? □ b a Phối hợp chặt chẽ □ c Bình thường chặt chẽ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Chưa □ http://www.lrc.tnu.edu.vn PHIẾU ĐIỀU TRA CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT (Dành cho cán quản lý) Theo ông (bà) Trung tâm phát triển quỹ đất thực chức nhiệm vụ giao hay chưa? a Đúng chức nhiệm vụ □ b Chưa chức nhiệm vụ □ □ c Ý kiến khác Theo ông (bà) Trung tâm phát triển quỹ đất phát huy tối đa hiệu hoạt động chưa? a Rất hiệu □ b Tương đối hiệu □ c Chưa hiệu □ Trong công tác quản lý phát triển quỹ đất, theo ông (bà) Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp chặt chẽ với phòng quản lý đất đai chưa? a Rất chặt chẽ □ b Bình thường □ c Chưa chặt chẽ □ Theo ông (bà) Trung tâm phát triển quỹ đất sử dụng nguồn vốn vay từ ngân sách nhà nước hiệu chưa? a Rất hiệu □ b Tương đối hiệu □ c Chưa hiệu □ Theo ông (bà) Trung tâm phát triển quỹ đất xây dựng chế quản lý quỹ đất thu hồi hợp lý chưa? a Rất hợp lý □ b Tương đối hợp lý □ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn c Chưa hợp lý Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN □ http://www.lrc.tnu.edu.vn Theo ông(bà) Trung tâm phát triển quỹ đất khai thác sử dụng hiệu quỹ đất công nhà nước giao hay chưa? a Rất hiệu □ b Bình thường □ c □ Chưa hiệu Trung tâm phát triển quỹ đất chủ động việc huy động nguồn lực từ vốn tổ chức cá nhân chưa? a Tích cực, chủ động □ b Đã chủ động □ c □ Còn ỷ lại, chưa tích cực Về cơng tác quản lý nguồn nhân lực, theo ông (bà) Trung tâm phát triển quỹ đất sử dụng lao động cách hiệu chưa? □ b a Hiệu □ c Chưa hiệu kiến khác Ý □ Theo ông(bà) đội ngũ cán Trung tâm phát triển quỹ đất đáp ứng yêu cầu lực, trình độ chun mơn kinh nghiệm làm việc hay chưa? □ b a Đáp ứng yêu cầu □ c Chưa đáp ứng yêu cầu kiến khác Ý □ 10 Theo ơng(bà) có cần bổ sung biên chế cho Trung tâm phát triển quỹ đất hay không? a Cần bổ sung Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN □ b http://www.lrc.tnu.edu.vn □ c Chưa cần bổ sung kiến khác Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Ý □ http://www.lrc.tnu.edu.vn 11 Ơng (bà) có nhận xét thái độ làm việc cán Trung tâm phát triển quỹ đất 12 Ý kiến đóng góp Ơng (bà) để hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất ngày hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... hội tỉnh Thái Nguyên 29 2.3.2 Đánh giá thực trạng hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên 29 2.3.3 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Trung Tâm phát triển quỹ. .. lâm Thái Nguyên, lựa chọn thực đề tài: Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên nhằm nghiên cứu, đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN TRỌNG THANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thái nguyên , Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay