Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thái nguyên

196 10 0
  • Loading ...
1/196 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 06:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ NGỌC THANH HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ NGỌC THANH HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LƯU NGỌC TRỊNH Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan Luận văn thạc sĩ kinh tế “Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thái Ngun” hồn thành q trình nghiên cứu nghiêm túc với giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn thầy PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh Tơi cam đoan số liệu, trích dẫn luận văn có nguồn gốc rõ ràng trung thực, kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình nghiên cứu từ trước đến Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2015 Học viên thực luận văn Trần Thị Ngọc Thanh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên”, nhận hướng dẫn giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể; tơi xin trân trọng lòng biết ơn sâu sắc Ban giám hiệu nhà trường, phòng quản lý sau đại học, thày cô giáo khoa sau đại học tất thày cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập thực đề tài Có kết tơi vơ biết ơn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc thầy giáo PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh, Viện Kinh tế Chính trị Thế giới, người tận tính hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo nhân viên NHNo&PTNT Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ trình nghiên cứu thực đề tài Mặc dù tơi có nhiều cố gắng để hồn thiện luận văn mình, nhiên khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Rất mong nhận giúp đỡ đóng góp quý báu thầy cô giáo bạn! Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2015 Học viên thực luận văn Trần Thị Ngọc Thanh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục bảng, biểu vii Danh mục sơ đồ, hình vẽ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề Mục tiêu cứu tài nghiên Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học Luận văn Kết cấu .3 luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Ngân hàng thương mại: Khái niệm phân loại 1.1.2 Hoạt động .7 ngân hàng thương mại: 1.1.3 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 11 1.2 Cơ sở thực tiễn biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 26 1.2.1 Những biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng NHTM 26 1.2.2 Kinh nghiệm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại Việt Nam 31 1.2.3 Bài học Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 34 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Các câu hỏi đặt 37 mà đề tài cần 2.2 Phương pháp cứu 37 2.2.1 Phương pháp 37 2.2.2 Thu thập thông 38 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN nghiên tiếp tin giải cận thứ cấp http://www.lrc.tnu.edu.vn v 2.2.3 Phân tích, xử lý số liệu 38 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .40 2.3.1 Tỷ lệ nợ cho vay nguồn vốn huy động 40 2.3.2 Tỷ lệ nợ hạn 40 2.3.3 Tỷ lệ nợ xấu 41 2.3.4 Tỷ lệ vốn 41 2.3.5 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 41 2.3.6 Mức độ tập trung tín dụng .42 CHƯƠNG THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 44 3.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thái Nguyên 44 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 44 3.1.2 Chức nhiệm vụ 45 3.1.3 Cơ cấu tổ chức .45 3.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 48 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 53 3.2.1 Tình hình chung nợ hạn .53 3.2.2 Tình hình nợ xấu .56 3.2.3 Cơng tác trích lập dự phòng hạn chế rủi ro tín dụng 58 3.3 Thực trạng biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên thời gian qua 59 3.3.1 Các biện pháp phòng ngừa rủi ro 59 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi 3.3.2 Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng 61 3.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên 66 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi i 3.4 Đánh giá rủi ro tín dụng biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 69 3.4.1 Những kết đạt 69 3.4.2 Những vấn đề tồn nguyên nhân chủ yếu 72 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 78 4.1 Định hướng mục tiêu phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 78 4.1.1 Định hướng 78 4.1.2 Mục tiêu phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020 79 4.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 81 4.3 Kiến nghị 93 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 93 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .94 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 96 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn năm 2013 năm 2014 lại phải có số sửa đổi bổ sung Một văn hoàn thành mà sau có nhiều văn để sửa đổi bổ sung cho nó, gây khó khăn cho người thực văn luật Chính mà ban hành văn tới cho phù hợp với việc quản lý rủi ro tín dụng quốc tế quan Nhà nước cần ý phân tích biểu thị trường ngân hàng tương lai, tính khả thi triển khai quy định Việt Nam, tính chặt chẽ điều luật 4.3.2.2 Tăng cường hiệu hoạt động Trung tâm th ng tin tín dụng Hiện có trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) có thơng tin khoản tín dụng Ngân hàng đưa lên để ngân hàng khác thực tra cứu thơng tin khách hàng Tuy nhiên vấn đề đặt khơng kiểm sốt thơng tin có xác, kịp thời hay khơng? Vì thực trạng chung Ngân hàng khơng báo cáo khách hàng có phát sinh nợ hạn, nợ xấu tổ chức để thơng qua khách hàng vay ngân hàng khác trả lại tiền cho ngân hàng Điều gây rủi ro cho ngân hàng vay vốn Chính có trung tâm thơng tin cần có sách để trung tâm hoạt động có hiệu quả, thơng tin cập nhật cách có phận chuyên trách thu thập thông tin Kết hợp thêm số thông tin sau: Một là, CIC nên cập nhật thêm thông tin khác vấn đề thương hiệu, hoạt động, lực quản lý… doanh nghiệp tiến hành xếp hạng doanh nghiệp sở xây dựng hệ thống bảng điểm cho đối tượng doanh nghiệp Tức CIC phải hình thành phận chuyên chấm điểm xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Điều kết hợp với thông tin ngân hàng báo cáo đưa nhìn khái qt doanh nghiệp Hai là, CIC nên tổng hợp thông tin ngành nghề kinh tế - xã hội để tổ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn chức tín dụng có sở để tham khảo thân CIC có hệ thống liệu CNTT phục vụ cho q trình thống kê phân tích số lượng lớn mẫu thống kê Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn NHNN nên nghiên cứu để xây dựng CIC thành trung tâm cung cấp tin chuyên nghiệp xác Trên sở tăng cường công tác giám sát báo cáo lên CIC ngân hàng 4.3.2.3 Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng c ng cụ tài vào thực tế ngành Ngân hàng Việt Nam Một vấn đề vướng mắc việc áp dụng công cụ phái sinh vào thị trường tài Việt Nam Hiện có vào công cụ phái sinh manh nha sử dụng như: hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ, kỳ hạn Đây lạc hậu lớn thị trường Tài nói chung ngành Ngân hàng Việt Nam nói riêng, gây cản trở q trình phát triển, hội nhập với kinh tế lớn giới NHNN quan quản lý nên bắt tay đẩy mạnh việc nghiên cứu áp dụng công cụ phái sinh vào hoạt động Ngân hàng, cần thiết phải có khố tập huấn kiến thức ban hành quy định, hướng dẫn việc sử dụng cơng cụ phái sinh thay dừng lại việc ban hành quy định đơn lẻ, thiếu đồng 4.3.2.4 Triển hai đồng hiệu chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Tiếp tục triển khai q trình cơng nghiệp hố, đại hoá ngành Ngân hàng để ứng dụng cơng nghệ đại quản lý tín dụng khách hàng Đẩy nhanh chương trình tái cấu, nâng cao lực hoạt động khả cạnh tranh TCTD Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hố giảm bớt rào cản liên quan đến cổ phần hố 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam NHNo&PTNT Việt Nam cần xây dựng sách quy tắc quản trị chung cơng tác quản lý tín dụng, quản lý rủi ro toàn hệ thống đáp ứng yêu cầu quản lý mới, bảo đảm an toàn vốn, hạn chế rủi ro Các sách phải đảm bảo việc đạo kiểm soát tập trung thống Giám đốc chi nhánh; vai trò kiểm sốt trực tuyến Trung tâm điều hành; cho phép xác định mức RRTD phù Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn hợp, chấp nhận giai đoạn; đủ chặt chẽ để trì quy trình Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn giám sát đo lường RRTD hợp lý Cụ thể, NHNo & PTNT Việt Nam nên tạo điều kiện cho chi nhánh cách thực số kiến nghị sau: a Xây dựng quy trình tổng thể quản lý rủi ro tín dụng áp dụng hệ thống Ngân hàng n ng nghiệp phát triển n ng th n Việt nam đáp ứng yêu cầu sau - Xây dựng quy trình quản lý tổng thể quản lý rủi ro theo nguyên tắc chuẩn mực Ngân hàng đại Quy trình quản lý rủi ro phải xác định phương thức quản lý cho tất rủi ro lẫn rủi ro tương lai sản phẩm tín dụng, kênh tín dụng, nhóm khách hàng, đối tượng vay nói chung, theo yếu tố tạo RRTD - Xây dựng thực sách tín dụng rõ ràng, thống với cá quy định “ thận trọng ” kinh doanh ngân hàng (Basel I) với quy định nhà nước phù hợp với điều kiện hoạt động NHNo&PTNT Việt Nam - Đề quy trình giám sát khoản vay cách thường xuyên nhằm phát “dấu hiệu cảnh báo sớm” để có biện pháp khắc phục kịp thời Xây dựng quy trình giám sát phân tích tổng thể danh mục tín dụng, phát tín dụng dẫn đến rủi ro - Thực thống hệ thống chấm điểm xếp loại khách hàng để đánh giá rủi ro tiềm ẩn khoản tín dụng Hệ thống tín điểm cần sử dụng đầy đủ thơng tin định tính định lượng liên quan tới khách hàng vay vốn để tín điểm tổng thể b Tăng cường hiệu lực, hiệu tính độc lập hoạt động máy iểm tra, iểm soát nội trực thuộc Ban iểm soát Một hệ thống kiểm soát nội hợp lý đảm bảo cho việc đánh giá cách thường xuyên hợp lý chất phạm vi rủi ro mà ngân hàng gặp phải Để nâng cao hiệu hệ thống kiểm soát nội cần đảm bảo có phân quyền phù hợp; đảm bảo cán ngân hàng không giao trách nhiệm mâu thuẫn quyền lợi với nhau; có quy trình kiểm tra, kiểm sốt thống tồn hệ thống Hạn chế kệ thống kiểm tra, kiểm soát nội NHNo&PTNT Việt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn nam Tổng giám đốc (giám đốc) Ban điều hành vừa chủ quản Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn máy kiểm tra, kiểm soát nội bộ, vừa thành viên hệ thống điều hành nên dẫn đến không độc lập, khách quan việc đánh giá hiệu hoạt động hệ thống điều hành Mặt khác, chưa phân biệt rõ khái niệm kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, chưa cụ thể hóa nhiệm vụ, vị trí, quyền hạn kiểm tra, kiểm soát nội hệ thống, nên đời tổ kiểm tra kiểm soát nội chi nhánh thành viên chứa đựng mâu thuẫn chức giám sát – kiểm tra khâu quy trình hoạt động ngân hàng với chức kiểm tốn nội hồn tồn độc lập với quy trình nghiệp vụ hệ thống điều hành ngân hàng Để hoạt động kiểm tra, kiểm soát có hiệu bên cạnh giải pháp chế, sách, trình độ, kỹ cán cần xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội độc lập với Ban điều hành trực thuộc Ban kiểm soát – Hội đồng quản trị để tiếp cận cách có hệ thống tổng thể định hướng vào nhiệm vụ phát rủi ro quy trình nghiệp vụ tư vấn chiến lược cho ban lãnh đạo c Nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro thuộc Ngân hàng n ng nghiệp Phát triển n ng th n Việt nam Trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro thuộc NHNo&PTNT Việt Nam thành lập theo định số 235 ngày 01 tháng 06 năm 2001 Chủ tịch Hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam Qua thời gia hoạt động, Trung tâm phát huy nhiệm vụ theo dõi việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro chi nhánh thành viên quản lý quỹ dự phòng theo quy định Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT Việt nam Tuy nhiên, chưa đủ Trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro cần làm tốt nhiệm vụ tổng hợp, phân tích, theo dõi thơng tin rủi ro kinh doanh có biện pháp phòng ngừa trước mắt lâu dài hệ thống chi nhánh thành viên để đưa cảnh báo kịp thời d Đẩy mạnh hoạt động c ng nghệ th ng tin Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Trước yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực giới, hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam cần phải đại hóa cơng nghệ ngân hàng, đẩy mạnh việc xây dựng sở hạ tầng công nghệ thông tin, tạo tiền đề cho việc phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh kênh phân phối sản phẩm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Hoạt động tín dụng cần cung ứng đầy đủ đồng công nghệ thông tin đại, sử dụng thông tin đa dạng, trực tuyến tập trung Với hệ thống công nghệ xử lý tập trung giúp cho cấp lãnh đạo kiểm soát chất lượng hiệu đầu tư tín dụng, chấp hành định hướng mục tiêu tín dụng đề thời kỳ chi nhánh toàn hệ thống Ngồi ra, giúp đội ngũ tín dụng có đủ thơng tin để tham mưu việc định cho vay thông tin khách hàng, thông tin rủi ro cạnh tranh ngành, rủi ro thị trường Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn KẾT LUẬN Rủi ro hoạt động ngân hàng, đặc biệt rủi ro tín dụng khơng phải nỗi ám ảnh hệ thống ngân hàng nước mà nỗi ám ảnh chung hệ thống ngân hàng giới Những bất ngờ xảy ra, với ngân hàng giỏi nhất, nhiều kinh nghiệm khó đốn Trong bối cảnh kinh tế nay, chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh hầu hết doanh nghiệp, đối tượng để ngân hàng cung cấp tín dụng Việc phân tích thẩm định đối tượng vay phương án vay có vai trò quan trọng với kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Chính lý việc hạn chế rủi ro tín dụng ngày NHTM coi trọng hơn, có NHNo&PTNT - Chi nhánh Thái Ngun Hoạt động tín dụng ln hoạt động sinh lời chủ yếu định đến hiệu kinh doanh hoạt động kinh doanh Ngân hàng Tín dụng khơng mang lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng mà đóng góp vào q trình thực thi, bình ổn sách tiền tệ NHNN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trong điều kiện kinh tế thị trường tăng trưởng, cạnh tranh biến động mạnh, hoạt động ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, hoạt động tín dụng Thực tế hoạt động tín dụng NHTM địa bàn thành phố Thái Nguyên thời gian qua tăng trưởng cao tồn số khiếm khuyết, hiệu hoạt động chưa cao, chất lượng tín dụng chưa tốt, thể tỷ lệ nợ hạn cao Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, bám sát thực tế, luận văn hoàn thành số nhiệm vụ sau: - Luận văn hệ thống hóa, khái quát hóa vần đề lý luận tín dụng, rủi ro hoạt động ngân hàng Trong sâu nghiên cứu RRTD; khái niệm; dấu hiệu nhận biết RRTD hậu RRTD thân NHTM kinh tế xã hội - Luận văn đánh giá thực trạng rủi ro hoạt động kinh doanh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn NHNo&PTNT - Chi nhánh Thái Nguyên Trên sở đó, phân tích ngun nhân dẫn đến RRTD, tìm hiểu giải pháp chi nhánh áp dụng để phòng ngừa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn hạn chế RRTD, đánh giá cụ thể khoa học kết quả, tồn giải pháp chi nhánh áp dụng - Trên sở lý luận thực tiễn, luận văn đưa giải pháp cụ thể Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt nam, NHNo&PTNT Việt nam nằm hoàn thiện môi trường pháp lý, ổn định môi trường kinh tế; đổi nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dụng quy trình có liên quan đến hoạt động cho vay; tập trung đổi công nghệ ngân hàng, góp phần hồn thiện hoạt động quản lý, phòng ngừa hạn chế RRTD NHNo&PTNT -Chi nhánh Thái Nguyên Hạn chế rủi ro tín dụng đề tài rộng phức tạp, cần hoàn thiện thường xuyên lý luận thực tiễn Dù thân cố gắng tìm tòi học hỏi nghiên cứu song luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Vì vậy, tơi mong muốn nhận đóng góp ý kiến từ q Thầy giáo; bạn đồng nghiệp người thực quan tâm đến vấn đề để luận văn hồn thiện ứng dụng có hiệu cơng tác phòng ngừa hạn chế RRTD NHNo & PTNT - Chi nhánh Thái Nguyên trình hoạt động kinh doanh trước mắt lâu dài Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thùy Dương, (2014) "Vai trò tín dụng phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2010-2013" Tạp chí hoa học đào tạo ngân hàng, số 147, trang Hiệp hội ngân hàng (2015) Các ngân hàng chạy nước rút đưa nợ xấu 3% Tin tài – ngân hàng Tr12 Nguyễn Trí Hiếu (2015), Cần luật riêng để xử lý nợ xấu? – Vietnamnet.vn ngày 04/6/2015 Thùy Linh, Việt Trinh (2014) Quy trình thẩm định tín dụng ngân hàng Hà Nội: NXB Tài Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công văn 02/2013/TT-NHNN: Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Thông tư 09/2014/TT-NHNN - Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Thông tư 14/2014/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên, Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011 - 2014 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông Việt Nam, 2011 sổ tay tín dụng 10 Nhiều tác giả (2010) Quản trị Ngân hàng Thương mại đại Hà Nội: NXB Phương Đơng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 11 Nguyễn Thanh Phương (2011) "Vận dụng cơng cụ tài để phòng ngừa rủi ro theo thơng lệ quốc tế Việt Nam", Tạp chí iểm tốn số 9/2011 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 12 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật TCTD số 47/2010/QH12 13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật NHNN số 46/2010/QH12 14 Lê Văn Tề (2013) Tín dụng Ngân hàng Hà Nội: NXB Lao Động 15 Thời báo Ngân hàng, Thời báo kinh tế, tạp chí khoa học năm 2013, 2014, 2015 16 Tổng cục Thuế (2013), Công văn 869/TCT-CS việc dự phòng rủi ro tín dụng 17 Nguyễn Hồng Thụy Bích Trâm (2014) Mối quan hệ nợ xấu tăng trưởng DPG: nghiên cứu trường hợp ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, số 148, trang 23 18 Trương Thị Thu Trang (2012) Nghiên cứu giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng n ng nghiệp phát triển n ng th n Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên Luận văn Thạc sĩ Đại học kinh tế quản trị kinh doanh Thái Nguyên 19 Đào Thị Thanh Tú, Học viện Ngân hàng (2014), Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam - tapchitaichinh.vn 20 Văn phòng Chính phủ, Cơng văn 6500/VPCP-KTTH việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng năm 2010 Các website: htp://www.sbv.gov.vn htp://www.agribank.com.vn htp://www.cafef.vn htp://ueb.edu.vn htp://thoibaonganhang.vn htp://tapchi.vnu.edu.vn/tckh htp://nckh.hvnh.edu.vn htp://moj.gov.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 44 3.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thái. .. NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 78 4.1 Định hướng mục tiêu phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp. .. pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thái nguyên , Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay