Hoàn thiện đề án xác định VTVL đối với cán bộ phòng, ban ở trường đại học hùng vương tỉnh phú thọ

167 7 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 06:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ––––––––––––––––––––– TRẦN THỊ YẾN HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI CÁN BỘ PHỊNG, BAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ LU N V N THẠC S HOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ––––––––––––––––––––– TRẦN THỊ YẾN HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI CÁN BỘ PHỊNG, BAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LU N V N THẠC S HOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Sơn THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN T i xi thiệ ề : x u v th ị h vị trí việ ủ Hù g Vươ g” g trì h ghiê trê ứu sở ghiê PGS.TS Ph V gi phò g, b ứu thự ủ với ề tài: “H Trườ g Đ i họ hâ , ượ thự hiệ u thự tễ ưới hướ g ẫ kh v tốt ghiệp tru g thự , kh g s họ ủ Sơ C kết qu tr g u g trì h kh T i xi s Qu hịu tr h hiệ ời hép ủ ày Th i Ngu n ng 14 th ng n m 2015 Học viên Trần Thị Yến Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www lrc.tnu.edu LỜI CẢM ƠN Đ h h hươ g trì h h ế quí th y tr g h Đ i họ Th i Nguyê t tì h T i xi g i ời biết sâu s họ viết u Tâ gi yb v ày, t i xi hâ , trườ g Đ i họ Sư ph t i tr g thời gi ế PGS.TS Ph V họ t p, ghiê Sơ ứu gười th y t tì h hướ g ẫ ộ g viê t i tr g suốt qu trì h thự hiệ u v Nhờ qu tâ hỉ b ới ó th h h u T i g xi g Vươ g t h u v hữ g kiế v gi iều kiệ thời gi Cuối ù g t i xi hâ h hỗ trợ v t hất ẫ ti h th h h u vẫ ò hiệu g ghiệp trườ g Đ i họ Hù t i ó th họ t p, ghiê gi ì h, gười thâ giúp t i yê tâ ứu h hết ò g giúp ỡ, họ t p, ghiê ứu v ùt i v ó g góp qu b u ủ th y, t i ốg g hiều thiếu sót, h thiệ u g h v , hiê h h u ượ góp qu b u ủ qu th y b Th i Ngu n ng 14 th ng n m 2015 Học viên Trần Thị Yến Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNii http://www lrc.tnu.edu.v n MỤC LỤC ời i ời ii iii D h hữ viết t t iv D h b g v D h sơ ồ, b g bi u vi MỞ ĐẦU 1 ự họ ề tài í h ghiê ứu ủ ề tài 3 h h th ối tượ g ghiê Nhiệ v ghiê Gi thuyết kh ứu họ Phươ g ph p ghiê Ph vi giới h Cấu trú u ứu ứu ghiê ứu v Chương 1: CƠ SỞ LÝ LU N VỀ HỒN THIỆN ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁN BỘ PHỊNG BAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG L P 1.1 Tổ g qu 1.2 vấ ột số kh i iệ 1.2.1 X ị h, x ề ghiê ứu ơb ị h ề 1.2.2 Việ , vị trí việ vị trí việ tr g vị ghiệp g p 1.2.3 X 1.3 Đ b ị h vị trí việ i trườ g , v i trò ủ i họ ủ ề phò g b x trườ g ị h vị trí việ ủ i họ g p 11 phò g, g p 12 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNiii http://www lrc.tnu.edu.v n 1.3.1 Đ i trườ g ủ ề trườ g ề ủ phò g, b x ị h vị trí việ ủ phò g, b i họ 13 1.4 Nội u g h thiệ trườ g ủ ề x ị h vị trí việ ủ phò g i họ 13 1.4.1 Xây ự g kế h ị h vị trí việ i họ 12 1.3.2 V i trò ủ b x phò g b 1.4.2 ự họ h thự hiệ h thiệ trườ g ề x ị h vị trí việ i họ 13 ội u g ủ h thiệ ề x ị h vị trí việ h thiệ 14 1.4.3 Chuẩ bị ội g thự hiệ hoàn thiệ 1.4.4 Xây ự g quy trình hồn thiệ 1.4.5 Khai thác s ề án xác ị h vị trí việ làm 14 ề án xác ị h vị trí việ làm 15 g guồ ự hoàn thiệ ề án xác ị h vị trí việ làm ủ cán phòng, ban 17 1.4.6 i tra h giá việ hoàn thiệ ề án xác ị h vị trí việ làm ủ cán phòng, ban 17 1.5 C yếu tố h hưở g ế h thiệ 1.5.1 Yếu tố từ hủ th qu yếu tố kh c 19 trườ g ết u ị h vị trí việ 18 18 1.6 i h ghiệ xây ự g ề b x 18 1.5.2 Yếu tố từ kh h th qu 1.5.3 C ề i họ ủ trườ g x ị h vị trí việ ủ phò g, i họ tr g ướ trê giới 19 hươ g 21 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ HỒN THIỆN ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁN BỘ PHÒNG, BAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 22 2.1 Cơ ấu tổ y, h t ộ g t 2.1.1 Tì h hì h ấu tổ , ủ Trườ g Đ i họ Hù g Vươ g 22 y ủ trườ g Đ i họ Hù g Vươ g 22 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.1.2 Tì h hì h h t ộ g t 2.2 Tổ kh 2.2.1 ủ trườ g Đ i họ Hù g Vươ g 26 s t 27 í h kh s t 27 2.2.2 Nội u g kh s t 27 2.2.3 Đối tượ g phươ g ph p kh 2.2.4 X số iệu kh 2.3 Thự tr g ề s t 28 s t 28 x ị h vị trí việ ủ phò g, b trườ g Đ i họ Hù g Vươ g 29 2.3.1 Nh thứ ự g ề x ủ qu , viê thiết ph i xây ị h vị trí việ 29 2.3.2 Thự tr g gt tuyê truyề h phò g b ề vị trí việ 30 2.3.3 Thự tr g kế h h xây ự g ề vị trí việ h phò g ban Trườ g Đ i họ Hù g Vươ g 36 2.3.4 Thự tr g tổ thự hiệ 2.3.5 ết qu x ị h vị trí việ ủ trườ g Đ i họ Hù g Vươ g 41 2.4.1 Qu kế h h h thiệ 2.4.2 Tổ h thiệ ề ề x 2.4.4 h i th s g ị h vị trí việ ề 45 guồ ự phò g b 2.4.5 Phối hợp với vị trí việ 42 ị h vị trí việ 44 2.4.3 Quy trì h tổ thự hiệ x vị trí việ 38 t ượ tồ t i 40 2.4 Thự tr g h thiệ Đề phò g b ề sở b b h h thiệ ề x 46 gà h iê qu tổ h thiệ ề ị h vị trí việ 48 2.4.6 i tr 2.5 Đ h gi phò g, b h gi kết qu h thiệ hu g h thiệ ề x ề vị trí việ 49 ị h vị trí việ ủ trườ g Đ i họ Hù g Vươ g 50 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐH http://www.lrc.tnu.edu.vn TNv Câu Ý kiế ủ g hí phò g b h gi qu trì h tổ thự hiệ ề VTV h t i Trườ g Đ i họ Hù g Vươ g Mức độ đánh giá TT NỘI DUNG p kế h h tổ thự hiệ h vự tổ t ượ gi ủ kh i ề thường tốt g g phâ tí h, thố g kê, g ự h gi việ thự hiệ ỗi viê Chưa ó kiế thứ , kỹ g việ , khu g Tổ rà s t, VTV hâ sự, ó kh xây ự g b Bình Thà h p CĐ, TC, T giúp việ tri Thà h p tổ huyê ề Tốt phò g b tr h hiệ v s với VTV tr g ề án Chuẩ bị ki h phí thự hiệ tri Tổ Th h tr , ki h gi thự hiệ Câu 5: Ý kiế ủ ề g hí ứ phò g b VTV ề tr thự hiệ ủ kh i ề VTV ộ thự hiệ qu trì h h thiệ ề VTV Trườ g Đ i họ Hù g Vươ g Mức độ thực TT Qu NỘI DUNG kế h h h thiệ ề Nhà trườ g p kế h Thà h p thiệ VTV h h thiệ hỉ ,b VTV thư k giúp việ h ề Hướ g ẫ quy trì h h thiệ Phân ề g hiệ v rõ rà g tr g CĐ, TC, Tổ h thiệ vị ề Thà h p Tổ huyê Rà s t i h tổ h thiệ ề VTV VTV tr g ề Rà s t bổ su g b g VTVL ề tổ , b 3 Tốt t g việ , khu g g ự với từ g Bình Chưa thường tốt Qu , hỉ thự hiệ bướ x Quy trì h tổ thự hiệ h thiệ Thà h p Xây ự g thự hiệ h thiệ b Tổ biê s S g ph ề VTV ph p quy hướ g ẫ thự hiệ tài iệu hướ g ẫ thự hiệ ề qu bộ, viê ủ Xây ự g ội g thiệ ề Đ ề viê ề VTV p ứ g hu u qu hà trườ g ố vấ gt tổ thự hiệ h VTV b guồ ự Điều hỉ h s thự hiệ h thiệ ổi ề ề VTV kịp thời phù hợp với yêu u thự tế trì h ấp ó thẩ quyề phê uyệt s g Th guồ ự ưu h v t hất ph Đ b h b h h thiệ trườ g tr g việ ề VTV u tư ki h phí sở v việ v t ự tài ự thự hiệ h thiệ Tổ qu s g hiệu qu ề VTV sở v t hất, tr g thiết bị việ S Qu v ề VTVL h i th hỉ ị h VTV g ph ề bộ, viê g ghệ th g ti tr g h gi kết qu h thiệ Tổ gt ki h thiệ ề VTV Qu , the thiệ ề Tổ õi ề gt qu VTV tr th h tr tr g qu trì h thự hiệ gt ki tr , h gi thự hiệ h VTV h gi , tổ g kết thự hiệ ề VTV Câu 6: Nhằ h thiệ ề Vươ g, the biệ ph p s u ây g hí hữ g tr g h vự qu TT h Xây ự g kế h viê Trườ g Đ i họ Hù g thiết phò g Đà t Mức độ thực Tốt thiết ủ ị h vị trí việ ối với gt Bình thường Chưa tốt trườ g Đ i họ Hù g Vươ g h h thiệ Đề x ị h VTV x ị h VTV ủ phò g, b g ự qu ị h VTV X ị h ổi ới ? Xây ự g quy trì h h thiệ Đề x phò g b ồi ưỡ g phò g, b thứ v i trò h thiệ Đề viê h NỘI DUNG Nâ g VTV việ h thiệ Đề ủ C VC phò g, b h h tổ hâ VTV , hệ thố g tiêu huẩ viê phò g, b ủ trườ g Đổi ới gt h gi bộ, viê ghề ghiệp yêu u ủ ề x ủ the bộ, huẩ VTV Tăng cường đổi kiểm tra, đánh giá kết thực hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm cán phòng ban trường Đại học Hùng Vương Câu 7: Đ việ ề ủ VTV ượ ội g viê ghị, ề xuất với h thự thi ó hiệu qu phò g b hằ g hất ượ g trườ g Đ i họ Hù g Vươ g Đồ g hí ó kiế hà trườ g, với ấp, gà h? Xi g hí vui ò g h biết i iều b thâ - Họ tê :………………………………………………………………… - Chứ v :………………………………………………………………… - Đơ vị g t :………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn đồng chí! Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho giáo viên) Đ â g phò g b hất ượ g gt qu Trườ g Đ i họ Hù g Vươ g, xi thiết tí h kh thi ủ tươ g ứ g h h thứ v i trò thiết ủ x gt h thiệ Đề ị h vị trí việ viê ối với phò g b trườ g Đ i họ Hù g Vươ g Xây ự g kế h h h thiệ Đề BP2 BP3 BP4 x ị h VTV ủ ị h VTV ồi ưỡ g h thiệ Đề x têu huẩ viê việ ị h VTV CBVC phòng, b phò g, b Đổi ới BP6 g ự qu hâ X ị h h BP5 viê phòng, ban Xây ự g quy trì h h thiệ Đề x h ủ tổ VTV , hệ thố g ủ bộ, viê ủ trườ g g t h gi the huẩ bộ, ghề ghiệp yêu u ủ ề VTV Tăng cường đổi kiểm tra, đánh giá kết thực hoàn thiện đề BP7 án xác định vị trí việc làm cán phòng ban trường Đại học Hùng Vương vị trí việ h h cán tí h h ấu “x” trố g “…” phù hợp với kiế Biện pháp Nâ g ề g hí vui ò g góp biệ ph p ưới ây bằ g tr g hữ g ph TT BP1 h thiệ Tính cần thiết Rất Khơng Cần cần cần thiết thiết thiết ủ ì h Tính khả thi hồng Rất khả khả thi thi thi Ng ài biệ ph p qu trê , the g hí ó thê biệ ph p qu lý khác? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xi biết i iều b g hí vui ò g h thâ - Họ tê :………………………………………………………………… - Chứ v :………………………………………………………………… - Đơ vị g t :………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn đồng chí! U ND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH A VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Thọ ng th ng n m 2015 PHỤ LỤC ĐỀ ÁN Vị trí việc làm cán phòng ban Trường Đại học Hùng Vương ĐỀ ÁN Vị trí việc làm cán phòng ban Trường Đại học Hùng Vương C ứ Nghị ị h số 41/2012/NĐ-CP gày 08 th g 2012 ủ Chí h phủ, quy ị h vị trí việ tr g vị ghiệp g p C ứ Th g tư số 14/2012/TT- NV gày 18 th g 12 2012 ủ ộ trưở g ộ Nội v , hướ g ẫ thự hiệ Nghị ị h số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 2012 ủ Chí h phủ; Thự hiệ g v số 157/SNV-CCVC ngày 26 tháng n 2015 ủ Sở Nội v tỉ h Phú Thọ việ xây ự g Đề vị trí việ ấu viê Phần I SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ I SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN hái quát đặc điểm, nội dung tính chất hoạt động Trường Đại học Hùng Vương 1.1 Nội dung hoạt động Trường Đại học Hùng Vương Trườ g Đ i họ Hù g Vương ượ h p 2003 the Quyết ị h số 81/2003/QĐ-TTg gày 29/4/2003 ủ Thủ tướ g Chí h phủ, trê Ư sở â g ấp từ trườ g C ẳ g sư ph Phú Thọ; trườ g i họ gà h, ấp, t guồ hâ ự ó hất ượ g , ột tru g tâ ghiê ứu kh họ huy gi g ghệ ph v h ghiệp ph t tri ki h tế - x hội ủ tỉ h Phú Thọ khu vự Đà t , ph t tri â g hất ượ g guồ hâ ự ột ba hiệ v trọ g tâ , khâu ột ph the hốt ph t tri ki h tế- x hội the hướ g g ghiệp h , hiệ ih Từ ượ h p ế y, Trườ g Đ i họ Hù g Vươ g u h ượ h , hỉ thườ g xuyê ủ Tỉ h uỷ, Hội g nhân dân (HĐND) Uỷ b hâ â tỉ h (U ND); qu tâ , giúp ỡ ủ ộ Gi t , ộ ế h h Đ u tư ộ, gà h Tru g ươ g ê s u g 12 m quy mô t ph t tri h h, t g gấp 4,5 (s với 2003), quy t i họ hính quy hiệ y 6200 si h viê Đội g gi viê ượ bổ su g, ph t tri số ượ g hất ượ g Cơ sở v t hất trườ g họ vừ ượ i t â g ấp sở (thị x Phú Thọ), vừ ượ u tư xây ự g ới t i h phố Việt Trì; tr g thiết bị kỹ thu t, thiết bị ội thất từ g bướ ượ u tư, u s p ứ g yêu u hiệ v t ghiê ứu kh họ S u hơ 10 m (2003-2015) h t ộ g thự hiệ hiệ v t , Trườ g Đ i họ Hù g Vương u g ấp hâ ự h ề ki h tế - x hội ủ tỉ h Phú Thọ tỉ h â 16,4 ghì ộ g ó trì h ộ từ tru g ấp trở ê , ó lao ộ g ó trì h ộ i h 6,86 ghì gười ( hí h quy 3,6 ghì gười, vừ họ vừ 3,26 ghì gười); ộ g ó trì h ộ ẳ g 3,7 ghìn người; lao ộ g ó trì h ộ tru g ấp 9,1 ghì gười Ng ài r , ò t trê 70 si h viên nướ , Tru g Quố Hà Quố 1.2 Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động - vị ghiệp g p, trự thuộ Ủy b hâ â tỉ h Phú Thọ, - Tổ gi g y, họ t p h t ộ g gi the têu huẩ ủ ộ Gi Đà t - Có tư h ph p hâ ấu riê g gi ị h h t ộ g 1.3 Cơ chế hoạt động Đơ vị ghiệp ó thu, ki h phí h t ộ g thườ g xuyê the ng hiệ v gâ s h hà ướ b guồ thu ghiệp tr g h t ộ g t Những yếu tố tác động đến hoạt động Trường Thự hiệ têu gi the quy ị h ủ u t gi Đ i họ Điều ệ trườ g Đ i họ Thu ợi: Từ ượ h p ế y, Trườ g Đ i họ Hù g Vươ g u h ượ h , hỉ thườ g xuyê ủ Tỉ h uỷ, Hội g hâ â (HĐND) Uỷ b hâ â tỉ h (U ND); qu tâ , giúp ỡ ủ ộ Gi Đà t , ộ ế h h Đ u tư ộ, gà h Trung ươ g ê hỉ tr g vò g 10 m quy mô t ph t tri h h, ế y t tườ g ó 8200 si h viê hệ t Đội g gi viê ượ bổ su g, ph t tri số ượ g hất ượ g Cơ sở v t hất trườ g họ vừ ượ i t â g ấp sở (thị x Phú Thọ), vừ ượ u tư xây ự g ới t i h phố Việt Trì; tr g thiết bị kỹ thu t, thiết bị ội thất từ g bướ ượ u tư, u s p ứ g yêu u hiệ v t , ghiê ứu.( p i ph trướ y guyê ) Trì h ộ ội g gi g viê tươ g ối , iều kiệ thu ợi h g t tổ h t ộ g ủ hà trườ g hó kh : - Về b ội g viê ò thiếu số ượ g, trì h ộ huyê hư , hư thự p ứ g ượ yêu u ủ VTV - Cơ sở v t hất từ g bướ ượ tr g bị p ứ g hu u gi g y họ t p - Ng ài r , Trườ g ò g p hiều khó kh vướ g tr g qu trì h xây ự g ph t tri , biệt khó kh tài hí h, xây ự g sở v t hất ph v gi g y, họ t p NC H t i sở Việt Trì II CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN C ứ u t gi i họ ; C ứ Điều ệ Trườ g Đ i họ b hà h kè the ị h số 70/2014/QĐ-TTg gày 10/12/2014 ủ Thủ tướ g Chí h phủ; C ứ Quyết ị h số 472/QĐ-U ND gày 24/02/2010 ủ U ND tỉ h Phú Thọ việ phê uyệt quy hế tổ h t ộ g ủ Trườ g Đ i họ Hù g Vươ g; C ứ Quyết ị h số 2765/2006/ QĐ-U , gày 03 th g 10 2006 ủ U ND tỉ h Phú Thọ việ b hà h quy ị h phâ ấp qu tổ y bộ, g , viê Nhà ướ tỉ h Phú Thọ; C ứ Quyết ị h số 20/QĐ-ĐHHV gày 12/5/2012 ủ U ND tỉ h Phú Thọ phê uyệt quy h h ph t tri trườ g Đ i họ Hù g Vươ g gi i 2012-2020 C ứ Th g tư số 14/2012/TT- NV gày 18 th g 12 2012 ủ ộ trưở g ộ Nội v , hướ g ẫ thự hiệ Nghị ị h số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 2012 ủ Chí h phủ vị trí việ tr g vị ghiệp g p Phần II XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP I XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM C ứ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều ủ Th g tư số 14/2012/TT-BNV gày 18 th g 12 2012 ủ ộ trưở g ộ Nội v , x ị h h vị trí việ tr g vị ghiệp g p the thứ tự s u: A Vị trí việ ủ trườ g Đ i họ Hù g Vươ g: STT Nội u g 1.1 Hiệu trưở g: 01 1.2 Phó Hiệu trưở g: 03 1.3 Chủ tị h Hội g trườ g: 01 2.1 Phò g Tổ bộ: 06 gười - Trưở g phò g: 01 gười - Phó Trưở g phò g: 02 gười - Gi g viê , huyê viê : 03 gười 2.2 Phò g Đà t : 11 gười - Trưở g phò g: 01 gười - Phó Trưở g phò g: 02 gười - Gi g viê , huyê viê : 08 gười 2.3 Phò g Qu kh họ : 08 gười - Trưở g phò g: 01 gười - Phó Trưở g phò g: 02 gười - Gi g viê , Chuyê viê : 05 gười 2.4 Tru g tâ Hợp t Đà t : 07 gười - Gi ố : 01 gười - Phó gi ố : 01 gười - Gi g viê , huyê viê : 05 gười 2.5 Phò g Th h tr h thí b hất ượ g: 06 gười Số gười 01 11 - Trưở g phò g: 01 gười - Phó trưở g phò g: 01 gười - Gi g viê , huyê viê : 04 gười 2.6 Phò g C g t Chí h trị HSSV: 08 gười - Trưở g phò g: 01 gười - Phó Trưở g phò g: 01 gười - Gi g viê , huyê viê : 06 gười 2.7 Phò g Qu trị ời số g: 05 gười - Trưở g phò g: 01 gười - Phó Trưở g phò g: 02 gười - Gi g viê , huyê viê : 02 gười 2.8 Phò g Hà h hí h: 03 gười - Trưở g phò g: 01 gười - Phó trưở g phò g: 01 gười - Gi g viê , huyê viê : 01 gười 2.9 Phò g ế h h Tài hí h: 11 gười - Trưở g phò g: 01 gười - Phó Trưở g phò g: 02 gười - Gi g viê , huyê viê : 08 gười 2.10 Tru g tâ Th g t Tư iệu Thư việ : 23 gười - Gi ố : 01 gười - Phó Gi ố : 02 gười - Gi g viê , huyê viê : 20 gười 2.11 Qu tú x - Trưở g b : 01 gười - Phó Trưở g b : 02 gười - Gi g viê , huyê viê : 05 gười 2.12 Tru g tâ ghiê ứu ứ g g H&CGCN: 05 gười - Gi ố : 01 gười - Phó Gi ố : 01 gười - Gi g viê , huyê viê : gười 2.13 Tru g tâ Ng i gữ Ti họ - Gi ố : 01 gười - Phó Gi ố : gười - Gi g viê , huyê viê : 03 gười 11 23 II XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC C ứ Điều 5, Điều ủ Th g tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 2012 ủ ộ trưở g ộ Nội v , x ị h số ượ g gười việ tr g vị ghiệp g p hư s u: TT I III VỊ TRÍ VIỆC À Vị trí việ g với g việ h , qu , iều hà h Vị trí ấp trƣở g vị ghiệp g p Vị trí ấp phó ủ gƣời ứ g u vị ghiệp g p Vị trí ấp trƣở g vị thuộ trự thuộ Vị trí ấp phó ủ gƣời ứ g u vị thuộ trự thuộ Vị trí việ g với g việ hỗ trợ, ph v Lái xe: V thƣ: C g t y tế: Nhân viên hành chính: Nhâ viê ễ tâ , ph v vệ si h: Số ƣợ g gƣời việ 62 01 03 24 38 08 03 01 04 III XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP C ứ Điều 8, Điều ủ Th g tư Th g tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 2012 ủ ộ trưở g ộ Nội v , x ị h ấu viê the h ghề ghiệp hư s u: - Viê tươ g ứ g với h ghề ghiệp h g II h tươ g ươ g ( ếu ó) 12 gười = 10 % tổ g số; - Viê tươ g ứ g với h ghề ghiệp h g III h tươ g ươ g ( ếu ó) 103 gười = 85.8 % tổ g số; - Viê tƣơ g ứ g với h ghề ghiệp h g IV h tƣơ g ƣơ g ( ếu ó) gƣời = 4.2 % tổ g số; IV IẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT C ứ Quy h h ph t tri Trườ g Đ i họ Hù g Vươ g gi i 2012 – 2020, ị h hướ g ế 2030, ế 2015 * tiêu th quy t , xây ự g ội g ế 2015 (The Nghị ủ Đ i hội Đ g Trườ g Đ i họ Hù g Vươ g thứ XVIII hiệ kỳ 2010-2015 Quy h h ph t tri trƣờ g Đ i họ Hù g Vƣơ g gi i 20122020, ị h hƣớ g ế 2030) Bảng 2.1: Quy mô đào tạo, phát triển đội ngũ Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2020 Chỉ tiêu Quy ế Quy ế t 2015 t 2020 Tổ g số CBGV ( gƣời) Gi g viên ( gƣời) CBCNV ( gƣời) GV trình ộ Tiế s ( gƣời) 763 560 203 62 11% 336 60% 926 780 146 117 15% 546 70% Tỷ ệ GV trình ộ Th s ( gƣời) Tỷ ệ Hiệ t i, tr g 2014 hà trườ g h p thê 02 vị ới: Q KTX, Tru g tâ NCUD H& CGCN (the ú g quy h h tỉ h phê uyệt) N 2015, hà trườ g ượ phê uyệt h p tru g tâ Gi Quố phò g trự thuộ Trườ g Đ i họ Hù g Vươ g, ượ gi hiệ v t g hỉ gi quố phò g h trườ g Đ i họ , ẳ g tr g tỉ h Phú Thọ tỉ h â Tr g 2015 hà trườ g ự kiế h p thê ột số vị ới hằ phù hợp với quy ph t tri ủ hà trườ g: Thà h p kh Th – Th th , Tru g tâ Nghiê ứu Gi , V hó ghệ thu t D v y việ bổ su g thê hỉ têu biê hế h hà trườ g ấp thiết tr g gi i hiệ y phù hợp với quy h h U ND tỉ h phê uyệt SỞ NỘI VỤ PHÊ DUYỆT THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ U ND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHỤ LỤC DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG L P Số TT Tên vị trí việc làm A I 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.3 Tổ g số Sự ghiệp gi - Đà t Trườ g i họ Vị trí việ g với g việ h , qu , iều hà h Hiệu trưở g Phó Hiệu trưở g Trưở g vị thuộ phòng ban trườ g Phó trưở g vị trự thuộ trườ g Vị trí việ g với g việ h t ộ g ghề ghiệp Chuyê viê , huyê viê kiê gi g viê tươ g ươ g Vị trí việ g với g việ hỗ trợ, ph v Số lượng vị trí việc làm 62 Số có mặt giũa quý II năm 2014 120 36 34 01 03 16 16 01 03 16 16 26 81 03 Đề xuất bổ sung năm 2016 10 10 Phú Thọ ng th ng n m 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ U ND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHỤ LỤC TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG L P TT Đơ vị Tổ g số Số ượ g vị trí việ Chia ra: Vị Vị trí trí g Vị Vị trí g với trí lãnh Tổ g công với , việ công hự số t qu h t việ hiệ lý g hỗ HĐ trợ, 68 ghề h ghiệp p v Số ượ g gười việ Chia ra: Viên Hợp Viên g g Lãnh với Tổ g lao , h t công số ộ g qu ộ g việ theo lý ghề hỗ NĐ ghiệp trợ, 68 ph v 10 11 12 120 36 26 120 36 81 01 120 36 26 120 36 81 01 Trườ g Đ i họ Hù g Vươ g Phú Thọ ng tháng n m 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ U ND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHỤ LỤC CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG L P ( hà h kè the Th g tư số 14/2012/TT- NV gày 18 th g 12 2012 ủ ộ trưở g ộ Nội v ) TT Đơ vị Tổ g số Trườ g Đ i họ Hù g Vươ g Số ượ g viê gười ộ g tươ g ứ g với h ghề ghiệp h tươ g ươ g Chia Chứ Chứ Chứ Chứ danh danh danh danh Tổ g ghề ghề ghề ghề Khác số ghiệp ghiệp ghiệp ghiệp h gI h g II h g III h g IV 120 12 104 120 12 104 Phú Thọ ng th ng n m 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ––––––––––––––––––––– TRẦN THỊ YẾN HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI CÁN BỘ PHỊNG, BAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ Chuyên... việ Vì v y, ề tài: “Hồn thiện đề án xác định VTVL cán phòng, ban trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ ghiê ứu Mục đích nghiên cứu đề tài Đề xuất VTV tiề biệ ph p, ối với h thứ xây ự g h thiệ... hươ g 53 Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁN BỘ CÁC PHÒNG, BAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG ĐẾN N M 2020 54 3.1 C guyê t ề xuất biệ ph
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện đề án xác định VTVL đối với cán bộ phòng, ban ở trường đại học hùng vương tỉnh phú thọ, Hoàn thiện đề án xác định VTVL đối với cán bộ phòng, ban ở trường đại học hùng vương tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay