Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin h5n1 trên gia cầm tại tỉnh quảng ninh

139 9 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 06:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ THẮM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ SAU TIÊM PHÒNG VẮC XIN H5N1 TRÊN ĐÀN GIA CẦM TẠI TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ THÚ Y THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ THẮM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ SAU TIÊM PHÒNG VẮC XIN H5N1 TRÊN ĐÀN GIA CẦM TẠI TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60.64.01.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ THÚ Y Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN QUANG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Các kết nghiên cứu luận văn trực tiếp nghiên cứu hướng dẫn TS Nguyễn Văn Quang, giúp đỡ chân tình các, anh chị, em: phòng Dịch tễ - Cơ quan Thú y vùng II Hải phòng, Chi Cục Thú y tỉnh Quảng Ninh Các số liệu kết trình bày luận văn hoàn toàn trung thực, khách quan, rút từ tình hình thực tế tỉnh Quảng Ninh năm qua chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Trần Thị Thắm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học tập, với nỗ lực thân, nhận giúp đỡ, hướng dẫn tận tình nhiều cá nhân tập thể, đến luận văn hồn thành Nhân dịp này, cho phép tơi tỏ lòng biết ơn cảm ơn chân thành tới: TS Nguyễn Văn Quang - nguyên Trưởng khoa chăn nuôi Thú y- Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Người thầy uyên bác, mẫu mực, tận tình chu đáo cổ vũ tinh thần, động viên, hướng dẫn bảo cho tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, khoa Sau Đại học, khoa Chăn nuôi - Thú y, thầy cô giáo giúp đỡ, tạo điều kiện để học tập, tiếp thu kiến thức chương trình học Các cán thuộc phòng Dịch tễ, Cơ quan Thú y vùng II Hải phòng Ban Lãnh đạo tồn thể cán Chi Cục Thú y, đồng nghiệp làm việc lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y tỉnh Quảng Ninh Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, người thân bạn bè động viên, giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn suốt q trình học tập, nghiên cứu, thực đề tài Một lần tơi xin bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn chân thành tới tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành chương trình học tập Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Trần Thị Thắm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Thời gian thực hện Ý nghĩa khoa học thực tiễn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu chung bệnh cúm gia cầm 1.2 Tình hình dịch cúm gia cầm giới nước 1.2.1 Tình hình dịch cúm gia cầm giới 1.2.2 Tình hình dịch cúm gia cầm Việt Nam 1.2.3 Tình dình dịch cúm gia cầm Quảng Ninh 10 1.3 Đặc điểm sinh học virus cúm type A 11 1.3.1 Đặc điểm cấu trúc chung virus thuộc họ Orthomyxoviridae 11 1.3.2 Đặc điểm hình thái, cấu trúc virus cúm type A 12 1.3.3 Đặc tnh kháng nguyên virus cúm type A 13 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.3.4 Thành phần hóa học virus 15 1.3.5 Quá trình nhân lên tác động gây bệnh virus 15 1.3.6 Độc lực virus 16 1.3.7 Danh pháp quốc tế 18 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 1.3.8 Phân loại virus 18 1.3.9 Nuôi cấy lưu giữ virus cúm gà 19 1.3.10 Miễn dịch chống bệnh cúm gia cầm 19 1.4 Dịch tễ học bệnh cúm gia cầm 24 1.4.1 Phân bố dịch 24 1.4.2 Động vật cảm nhiễm 24 1.4.3 Động vật mang virus 24 1.4.4 Sự truyền lây virus cúm gia cầm 25 1.4.5 Sức đề kháng virus cúm 26 1.5 Triệu chứng, bệnh tích bệnh cúm gia cầm 27 1.5.1 Triệu chứng lâm sàng bệnh cúm gia cầm 27 1.5.2 Bệnh tích bệnh cúm gia cầm 28 1.6 Chẩn đoán bệnh 28 1.7 Kiểm soát bệnh 29 1.8 Vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm 30 1.8.1 Các loại vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm 31 1.8.2 Một số loại vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm cách sử dụng 32 Chương VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Đối tượng nghiên cứu 36 2.2 Vật liệu nghiên cứu 36 2.3 Nội dung 36 2.3.1 Xác định số đặc điểm dịch tễ bệnh cúm gia cầm tỉnh Quảng Ninh 36 2.3.2 Xác định hiệu giá kháng thể gà, vịt sau têm phòng vắc xin H5N1 37 2.4 Phương pháp nghiên cứu 37 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi 2.4.1 Phương pháp điều tra dịch tễ học 37 2.4.2 Phương pháp xác định hiệu giá kháng thể gà, vịt sau têm vắc xin H5N1 37 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi i Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 42 3.1 Kết nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh cúm gia cầm tỉnh Quảng Ninh 42 3.1.1 Tỷ lệ mắc bệnh têu hủy bệnh cúm gia cầm từ cuối năm 2004 đến 42 3.1.2 Biến động tỷ lệ bệnh cúm gia cầm theo mùa vụ 44 3.1.3 Biến động tỷ lệ mắc bệnh cúm gia cầm theo loại gia cầm 45 3.1.5 Biến động tỷ lệ mắc bệnh cúm theo quy mô đàn gia cầm 48 3.2 Hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin H5N1 đàn gia cầm tỉnh Quảng Ninh 50 3.2.1 Kết tiêm phòng vắc xin cúm cho đàn gia cầm tỉnh Quảng Ninh năm 2014 50 3.2.2 Kết giám sát lâm sàng đàn gia cầm sau têm phòng vắc xin 51 3.2.3 Giám sát huyết học đàn gia cầm sau tiêm phòng vắc xin H5N1 52 3.2.4 Hiệu giá kháng thể vịt sau têm vắc xin H5N1 61 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 66 Kết luận 66 Đề nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI ĐỀ TÀI Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi ii DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ARN: Acid ribonucleic Cs: Cộng Ct: Cycle threshold GMT: Geometc Mean Titer H: Hemagglutinin HPAI: High Pathogenicity Avian Influenza KT: Kiểm tra N: Neuraminidase NN & PTNN: Nông nghiệp phát triển Nông thôn OIE: Office Internatonal Epizootes PBS: Phosphate Bufered Saline WHO: World Health Organizaton XN: Xét nghiệm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Hình 3.14 Phân bố hiệu giá kháng thể huyết vịt thời điểm sau tiêm vắc xin 60 ngày Hình 3.15 Phân bố hiệu giá kháng thể huyết vịt thời điểm sau tiêm vắc xin 90 ngày Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Hình 3.16 Phân bố hiệu giá kháng thể huyết vịt thời điểm sau tiêm vắc xin 120 ngày Từ kết nghiên cứu cho thấy, thời điểm hiệu giá kháng thể thể gia cầm đạt cao thời điểm thấp hay khơng kháng thể, từ xác định thời gian tiêm phòng lần sau cho phù hợp, nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia cầm địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng nước nói chung Cụ thể với gà cần têm nhắc lại thời gian ≤ tháng, vịt ≤ tháng đảm bảo khả phòng bệnh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu tỉnh Quảng Ninh, rút kết luận sau: Dịch cúm gia cầm xảy rải rác địa bàn Tỉnh Quảng Ninh từ năm 2004 đến năm 2015, tỷ lệ mắc bệnh biến động từ 0,03 - 13,18% tổng đàn Các mùa khác tỷ lệ mắc bệnh khác nhau, cao vào mùa Đông (79,21%), tếp mùa xuân (11,09%), mùa hè (9,38%), thấp mùa thu (0,31%) Vịt có tỷ lệ mắc bệnh 77,42%, gà 14,81% loại gia cầm khác mắc với tỷ lệ 7,77% Chăn thả gia cầm tự tỷ lệ mắc bệnh cúm 80,22%, bán chăn thả 13,09% ni nhốt hồn tồn tỷ lệ thấp 6,68% Chăn ni gia cầm quy mô 200 tỷ lệ mắc bệnh cúm cao (76,51%), thấp quy mô lớn 500 (10,74%) Năm 2014 tỷ lệ têm phòng cho toàn đàn gia cầm tỉnh Quảng Ninh đạt từ 81,60 - 92,40% Vắc xin H5N1 NAVET-VIFLUVAC vơ hoạt nhũ dầu có độ an tồn cao đến 95,14% Hiệu giá kháng thể đàn gà têm vắc xin NAVET-VIFLUVAC 60 ngày cao (5,62 log2) Hiệu giá kháng thể giảm dần (3,18 log2) lúc 150 ngày sau têm khơng khả bảo hộ Hiệu giá kháng thể đàn vịt têm vắc xin NAVET-VIFLUVAC 60 ngày cao (6,88 log2) Hiệu giá kháng thể giảm dần (4,62 log2) lúc 120 ngày sau têm khơng khả bảo hộ Đề nghị Sử dụng vắc xin NAVET-VIFLUVAC têm phòng bệnh cúm gia cầm cho đàn gia cầm tỉnh Thời gian têm nhắc lại sau mũi têm thứ khơng q 150 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ngày với gà 120 ngày với vịt để có khả bảo hộ tốt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bùi Quang Anh, Văn Đăng Kỳ (2004), “Bệnh cúm gia cầm: lưu hành bệnh, chẩn đoán kiểm soát dịch bệnh”, Khoa học kỹ thuật thú y, 11(3), tr 69 - 75 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm (2005), „„Báo cáo tổng kết cơng tác năm (2004-2005) phòng chống dịch cúm gia cầm”, Hội nghị Tổng kết năm phòng chống dịch cúm gà, ngày 18 tháng năm 2005, Hà Nội Bộ NN PTNT (2005), Tiêu chuẩn ngành - Quy trình chẩn đốn bệnh cúm gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Bộ Nông nghiệp & PTNT, Dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao H5N1 (2005) Caroline Yuen (2004), “Đánh giá têm chủng vắc xin cúm gà H5 năm 2003 Hồng Kông”, Khoa học kỹ thuật thú y, 11(2), tr 79 - 80 Cục Thú y (2004), Bệnh cúm gia cầm biện pháp phòng chống, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Cục Thú y (2005), Sổ tay hướng dẫn phòng chống bệnh cúm gia cầm bệnh cúm người, Hà Nội Trương Văn Dung, Nguyễn Viết Không (2004), “Một số hoạt động nghiên cứu khoa học Viện Thú y quốc gia bệnh cúm gia cầm giải pháp khoa học công nghệ thời gian tới”, Khoa học Kỹ thuật Thú y, 11(3), tr 62 - 68 Nguyễn Tiến Dũng (2004), Bệnh cúm gà, Hội thảo số biện pháp khôi phục đàn gia cầm sau dập dịch, Hà Nội, tr - 10 Nguyễn Tiến Dũng, Malik Peiris, Robert Webster, Đào Thanh Vân , Bùi Ngọc Anh, Nguyễn Thế Vinh, Ken't Inui, Bùi Nghĩa Vượng, Nguyễn Viết Không Ngô Thành Long (2004), “Nguồn gốc virus cúm gia cầm H5N1 Việt Nam năm 2003 2004”, Khoa học Kỹ thuật Thú y, 11(3), tr - 11 Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Qúi Phương, Đào Thanh Vân, Bùi Ngọc Anh, Bùi Nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Vượng, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Thuý Duyên (2005), “Giám sát bệnh cúm gia cầm Thái Bình”, Khoa học Kỹ thuật Thú y, 12(2), tr -12 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 12 Nguyễn Tiến Dũng (2008), “Vài nét cúm gia cầm H5N1”, Khoa học kỹ thuật Thú y, (4), tr 80 - 86 13 Lê Thanh Hồ (2004), Họ Orthomyxoviridae nhóm virus cúm A gây bệnh cúm gà người, Viện khoa học công nghệ 14 Ilaria Capua, Stefano Marangon (2004), “Sử dụng têm chủng vắc xin biện pháp khống chế bệnh cúm gà”, Khoa học kỹ thuật thú y, 11(2), tr 59 - 70 15 Ilaria Capua, Stefano Marangon (2005), DIVA “Một chiến lược ngăn trừ bệnh cúm gia cầm thành công Italia”, Khoa học kỹ thuật thú y, tr 80 - 82 16 Đào Yến Khanh (2005), Kiểm nghiệm khảo nghiệm vắc xin cúm gia cầm ngoại nhập, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 17 Văn Đăng Kỳ (2008), “Diễn biến tình hình dịch cúm gia cầm Việt Nam giải pháp phòng chống”, Khoa học kỹ thuật Thú y, XV (4), tr 87 - 91 18 Phạm Sỹ Lăng (2004), “Diễn biến bệnh cúm gia cầm Châu Á hoạt động phòng chống bệnh”, Khoa học Kỹ thuật Thú y, 11(3), tr 91 - 94 19 Phạm Sỹ Lăng (2004), Diễn biến bệnh cúm gà giới, Hội thảo số biện pháp khôi phục đàn gia cầm sau dập dịch, Hà Nội, tr 33 - 38 20 Maria Serena Beat, Roberta De Nardi (2005), Vắc xin nhũ dầu vô hoạt thông thường triệt tiêu thải ngăn ngừa khu trú virus vịt thịt Bắc Kinh công cường độc với virus H5N1 21 Mary J Pantn-Jackwood, Jenny Pfeiffer, Tô Long Thành, Nguyễn Tùng David Suarez (2008), „„Độc tnh virus cúm gia cầm thể độc lực cao H5N1 Việt Nam gà vịt, Hội thảo quốc tế Nghiên cứu phục vụ hoạch định sách phòng chống cúm gia cầm”, Cục Thú y, 2008 22 Lê Văn Năm (2004), “Bệnh cúm gà”, Khoa học Kỹ thuật Thú y, 11(1), tr 81 - 86 23 Lê Văn Năm (2004), “Kết khảo sát biểu lâm sàng bệnh tch đại thể bệnh cúm gia cầm số sở chăn ni tỉnh phía Bắc”, Khoa học kỹ thuật thú y, 11(3), tr 86 - 90 24 Nguyễn Như Thanh (1997), iễn dịch học Thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 25 Nguyễn Như Thanh (2001), Dịch tễ học Thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 26 Tô Long Thành (2005), “Kinh nghiệm phòng chống dịch cúm gia cầm sử dụng vắc xin cúm gia cầm Trung Quốc”, Khoa học Kỹ thuật Thú y, 12(3), tr 87 - 90 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 27 Tô Long Thành (2006), “Thông tn cập nhật bệnh cúm gia cầm vắc xin phòng chống”, Khoa học Kỹ thuật Thú y, 13(1), tr 66 - 76 28 Tô Long Thành (2007), “Các loại vắc xin cúm gia cầm đánh giá hiệu têm phòng”, Khoa học kỹ thuật thú y, 16(2), tr 84 - 90 29 Tô Long Thành (2007), “Hiệu sử dụng liều vắc xin vơ hoạt tồn thân virus H5N2 vắc xin tái tổ hợp H5 có chất bổ trợ vật nuôi”, Khoa học kỹ thuật Thú y, 14(4), tr - 14 30 Tô Long Thành Đào Yến Khanh (2009), “Kiểm nghiệm vắc xin cúm gà H5N2 nhập từ Hà Lan Trung Quốc”, Khoa học Kỹ thuật Thú y, 16 (1) 31 Tô Long Thành Đào Yến Khanh (2009), “Khảo nghiệm thực địa vắc xin cúm gia cầm H5N2 nhập từ Hà Lan Trung Quốc”, Phần 1: Độ an toàn vắc xin đáp ứng miễn dịchsau têm phòng, Khoa học kỹ thuật Thú y, 16(1), tr 10 - 18 32 Đỗ Ngọc Thúy (2008), Tin khoa học kỹ thuật cúm gia cầm, (4), tr 92 - 94 II TÀI LIỆU TIẾNG ANH 33 Alexander D J (1993), “Orthomyxovirus Infections In: Viral Infectons of Vertebrates, Volume 3: Viral Infectons of Birds”, The Netherlands, pp 287 316 34 Alexander D J (2000), “A review of avian in different bird species”, Vet Microbiol, (74), pp - 13 35 Biswas S K, Nayak D P (1996), “Influenza virus polymerase basic protein interacts with influenza virus polymerase basic protein at multple sites”, J Virol, (70), pp 6716 - 6722 36 Bosch F X., Orlich M., Klenk H D and Rott R (1979), “The structure of the hemagglutinin, a determinant for the pathogenicity of influenza viruses”, Virology, (95), pp 197 - 207 37 Buckler White, Muphy B R (1998), “Nucleotde sequence analysis of the nucleoprotein gene of an avian and a human influenza virus strain identfies two classes of nucleoproteins”, Virology, (155), pp 345 - 355 38 Capua Dalla M., Santucci U ht(2000), “Vaccinaton Số hóaI., bởiMaragon Trung tâmS.,Học liệuPozza – tp://www lrc.tnu.edu.vnfor ĐHTN Avian Influenza in Italy”, Vet Rec., pp 147, 751 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 39 Castrucci M R., Kawaoka Y (1993), “Biologic importance of neuramidase stalk length in influenza A virus”, J.Virology, (67), pp 759 - 764 40 Collins R A., Ko L S., So K L., Ellis T., Lau L T., Yu A C (2002), “Detecton of hyghly pathogenic avian influenza subtype H5(Euracian lineage) using NASBA”, J Virology Methods, 103(2), pp 213 - 215 41 Holsinger, Nichani L J., Pinto L H., Lamb R A (1994), “Influeza A virus M2 ion chanel protein: a structurefunction analysis ”, J Virology, (68), pp 1551 - 1563 42 Horimoto T., Kawaoka Y (1995), “Direct reverse transcriptase PCR to determine virulence potental of influenza A viruses in birds”, J Clin Microbiol, 33(3), pp 748 - 751 43 Ito T., Kawaoka Y (1998),” Avian infuenza”, United Kingdom pp 126-136 44 Ito T., Couceiro J N., Kelm S., Baum L G., Krauss S., Castrucci M R., Donatelli I., Kida H., Pauson J C., Webter R G., Kawoaka Y (1998), “Molecular basic for the generaton in pigs of influenza A viruses with pandemic potental”, J Virology, (72), pp 7367 - 7373 45 Kawaoka Y (1991), “Diference in receptor specificity among influenza A viruses from diferent species of animals”, J Vet Med Sci, (53), pp 357 358 46 Kawaoka (1988), Is the gene pool of influenza viruses in shorebirds and gulls different from that in wild ducks”, Virology, (179), pp 759 -767 47 Kingrbuy (1985), “Protectve immunity against avian influenza induced by a fowlpox virus recombinant”, Virology, Raven press NewYork, pp.1157 - 1178 48 Lu X., Tumpey T M., Morken T., Zaki S R , Cox N J., Katz J M (1999),”A mouse model for the evaluaton of pathogenesis and immunity to influenza A (H5N1) viruses isolated from human”, J Virology, (73), pp 5903 - 5911 49 Luong G., Palese P (1992), “Genetc analysis of influenza virus”, Curr Opinion Gen Develop, (2), pp 77 - 81 50 Luschow D., Werner O., Mettenleiter T C., Fuchs W (2001), Protection of chickens from lethal avian influenza A virus infection by live-virus vaccination Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn with infectious laryngotracheitis virus recombinants expressing the Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn heamagglutinin (H5) gene vacine (19), pp 4249 - 4259 51 Mo I P., Brugh M., Fletcher O J., Rowland G N., Swayne D E (1997), “Comparative pathology of chickens experimentaly inoculated with avian infuenza viruses of low and high pathogenicity”, Avian Dis, (41), pp 125 - 136 52 Muphy B R., Webter R G (1996), Orthomyxoviruses, OIE, Council of European Communites (1992), Council Directve 92/40/EEC of 19 th May 1992 introducing Community measures for the control of avian influenza, Official Journal of Eropean Communities, L167, pp 1-15 53 OIE, Council of European Communites (1992), Council Directive 92/40/EEC of 19 th May 1992 introducing Community measures for the control of avian influenza, Official Journal of Eropean Communities, L167, - 15 54 Seo S., Webter R G (2001), “Cross-reactive cell-mediated immunity and protecton of chickens from lethal H5N1 influenza virus infecton in the HongKong poultry markets”, J Virology, (75), pp 2516 - 2525 55 Swayne D E., Suarez D L (2000), Highly pathogenic avian influenza, Rev sci tech Off Int epiz., (20), pp 463 - 482 56 Vey M., Orlich M., Adle S., Klenk H D., Rott R., Garten W (1992), “Hemagglutinin activation of pathogenic avian influenza viruses of serotype H7 requires the protease recognition motif R -X-K/R-R”, Virology, (188), pp 408 - 413 57 Webster R G., Bean W J., Gorman O T., Chambers T M., Kawaoka K (1992), “Evoluton and ecology of influenza A viruses”, Microbiol Rev, (56), pp 152 - 179 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI ĐỀ TÀI Hình 1: Lấy mẫu huyết gia cầm Hình 2: Ghi thơng tn bảo quản mẫu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Hình Hình ảnh chắt mẫu huyết Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... NÔNG LÂM TRẦN THỊ THẮM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ SAU TIÊM PHÒNG VẮC XIN H5N1 TRÊN ĐÀN GIA CẦM TẠI TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60.64.01.01 LUẬN VĂN... mắc bệnh cúm gia cầm theo loại gia cầm 45 3.1.5 Biến động tỷ lệ mắc bệnh cúm theo quy mô đàn gia cầm 48 3.2 Hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin H5N1 đàn gia cầm tỉnh Quảng Ninh ... Kết tiêm phòng vắc xin cúm cho đàn gia cầm tỉnh Quảng Ninh năm 2014 50 3.2.2 Kết giám sát lâm sàng đàn gia cầm sau têm phòng vắc xin 51 3.2.3 Giám sát huyết học đàn gia cầm sau tiêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin h5n1 trên gia cầm tại tỉnh quảng ninh , Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin h5n1 trên gia cầm tại tỉnh quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay