Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, sự lưu hành của virus cúm gia cầm và hiệu quả sử dụng vaccine h5n1trong thực địa tại tỉnh thái nguyên

139 29 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 06:20

1 ` ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN VĂN PHÚC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, SỰ LƯU HÀNH CỦA VIRUS CÚM GIA CẦM HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VACCINE H5N1 TRONG THỰC ĐỊA TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN VĂN PHÚC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, SỰ LƯU HÀNH CỦA VIRUS CÚM GIA CẦM HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VACCINE H5N1 TRONG THỰC ĐỊA TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: THÚ Y Mã số: 60 64 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y Người hướng dẫn khoa học: 1.TS NGUYỄN QUANG TÍNH PGS.TS TƠ LONG THÀNH Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Trần Văn Phúc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập thực đề tài này, nhận quan tâm, bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy giáo, đồng nghiệp, bạn bè động viên khích lệ gia đình Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Tập thể giáo viên hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quang Tính PGS.TS Tô Long Thành trực tiếp hướng dẫn, bảo tơi tận tình suốt q trình nghiên cứu hồn thành Luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm khoa thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình học tập Tơi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo cán nhân viên thuộc Chi cuc Thú y tỉnh Thái Nguyên, hộ gia đình ni gia cầm địa bàn tỉnh đồng nghiệp ngành giúp trình thực đề tài Cuối tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ủng hộ, động viên, giúp đỡ gia đình, bạn bè đồng nghiệp suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Thái Nguyên, tháng 12 năm 2015 Tác giả Trần Văn Phúc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii iiii DANH MỤC TỪ CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Tên viết tắt Tên đầy đủ % Phần trăm ºC Độ C cs Cộng TP Thành phố HGKT Hiệu giá kháng thể GMT Geometric Mean Titer HI Haemagglutination Inhibition HA Haemagglutination 10 Read time Real time Polymerase Chain Reaction RT - PCR Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên bảng Trang Bảng 3.1 Tình hình chăn ni gia cầm Thái Ngun Từ năm 2010 đến 2014 40 Bảng 3.2 Diễn biến tnh hình dịch cúm gia cầm tỉnh Thái Nguyên từ năm 2010 đến 2014 41 Bảng 3.3 Tỷ lệ gia cầm mắc bệnh cúm theo mùa vụ 43 Bảng 3.4 Tỷ lệ mắc bệnh cúm theo loại gia cầm 46 Bảng 3.5 Tỷ lệ mắc bệnh cúm gia cầm theo phương thức chăn nuôi 47 Bảng 3.6 Tỷ lệ mắc bệnh cúm gia cầm theo quy mô đàn 49 Bảng 3.7 Kết tiêm phòng vaccine cúm cho đàn gia cầm tỉnh Thái Nguyên Bảng 3.8 Kết theo dõi độ an toàn vaccine đàn gia cầm sau tiêm năm 2014 50 Bảng 3.9 Hiệu giá kháng thể trung bình gà tiêm vaccine H5N1 mũi 53 Bảng 3.10 Tần số phân bố mức kháng thể gà tiêm vaccine H5N1 mũi 56 Bảng 3.11 Hiệu giá kháng thể trung bình gà tiêm vaccine H5N1 mũi 60 Bảng 3.12 Tần số phân bố mức kháng thể gà tiêm vaccine H5N1 mũi 62 Bảng 3.13 Hiệu giá kháng thể trung bình vịt tiêm vaccine H5N1 mũi 66 Bảng 3.14 Tần số phân bố mức kháng thể vịt tiêm vaccine H5N1 mũi 69 Bảng 3.15 Hiệu giá kháng thể trung bình vịt tiêm vaccine H5N1 mũi 73 Bảng 3.16 Tần số phân bố mức kháng thể vịt tiêm vaccine H5N1 mũi 75 Bảng 3.17 Giám sát cảm nhiễm lưu hành virus cúm đàn gia cầm tiêm vaccine 78 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 52 v DANH MỤC HÌNH, ĐỒ THỊ Tên hình, đồ thị Trang Hình 2.1 Cấu trúc kháng nguyên virus cúm 15 Hình 3.1 Biểu đồ tỷ lệ loại gia cầm nuôi tnh Thái Nguyên qua năm (từ 2010 – 2014) 41 Hình 3.2 Biểu đồ tỷ lệ gia cầm mắc bệnh cúm theo mùa vụ 44 Hình 3.3 Biểu đồ tỷ lệ mắc bệnh cúm theo loại gia cầm 46 Hình 3.4 Biểu đồ tỷ lệ số huyết mẫu dương tính đạt bảo hộ gà sau tiêm vaccine mũi thời điểm lấy mẫu 54 Hình 3.5 Biểu đồ biến động hiệu giá kháng thể đàn gà tiêm vaccine địa bàn tỉnh Thái Nguyên 55 Hình 3.6 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết gà thời điểm 30 ngày sau tiêm vaccine mũi 57 Hình 3.7 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết gà thời điểm 60 ngày sau tiêm vaccine mũi 58 Hình 3.8 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết gà thời điểm 90 ngày sau tiêm vaccine mũi 58 Hình 3.9 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết gà thời điểm 120 ngày sau tiêm vaccine mũi 59 Hình 3.10 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết gà thời điểm 150 ngày sau tiêm vaccine mũi 59 Hình 3.11 Biểu đồ tỷ lệ số huyết mẫu dương tính đạt bảo hộ gà sau tiêm vaccine mũi thời điểm lấy mẫu 61 Hình 3.12 Biểu đồ biến động hiệu giá kháng thể đàn gà tiêm vaccine mũi địa bàn tỉnh Thái Nguyên 62 Hình 3.13 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết gà thời điểm 30 ngày sau tiêm vaccine mũi 63 Hình 3.14 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết gà thời điểm 60 ngày sau tiêm vaccine mũi 63 Hình 3.15 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết gà 64 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi thời điểm 90 ngày sau tiêm vaccine mũi Hình 3.16 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết gà thời điểm 120 ngày sau tiêm vaccine mũi 64 Hình 3.17 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết gà thời điểm 150 ngày sau tiêm vaccine mũi 65 Hình 3.18 Biểu đồ tỷ lệ số huyết mẫu dương tính đạt bảo hộ vịt sau tiêm vaccine mũi thời điểm lấy mẫu 67 Hình 3.19 Biểu đồ biến động hiệu giá kháng thể đàn vịt tiêm vaccine mũi địa bàn tỉnh Thái Nguyên 68 Hình 3.20 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết vịt thời điểm 30 ngày sau tiêm vaccine mũi 70 Hình 3.21 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết vịt thời điểm 60 ngày sau tiêm vaccine mũi 71 Hình 3.22 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết vịt thời điểm 90 ngày sau tiêm vaccine mũi 71 Hình 3.23 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết vịt thời điểm 120 ngày sau tiêm vaccine mũi 72 Hình 3.24 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết vịt thời điểm 150 ngày sau tiêm vaccine mũi 72 Hình 3.25 Biểu đồ tỷ lệ số huyết mẫu dương tính đạt bảo hộ vịt au tiêm vaccine mũi thời điểm lấy mẫu74 74 Hình 3.26 Biểu đồ biến động hiệu giá kháng thể đàn vịt tiêm vaccine mũi địa bàn tỉnh Thái Nguyên 74 Hình 3.27 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết vịt thời điểm 30 ngày sau tiêm vaccine mũi 76 Hình 3.28 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết vịt thời điểm 60 ngày sau tiêm vaccine mũi 76 Hình 3.29 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết vịt thời điểm 90 ngày sau tiêm vaccine mũi 77 Hình 3.30 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết vịt thời điểm 120 ngày sau tiêm vaccine mũi 77 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 BỆNH CÚM GIA CẦM 1.1.1 Giới thiệu chung bệnh cúm gia cầm 1.1.2 Lịch sử bệnh cúm gia cầm .4 1.1.3 Dịch tễ học bệnh cúm gia cầm 1.1.4 Triệu chứng bệnh tích bệnh cúm gia cầm 10 1.1.5 Đáp ứng miễn dịch chống virus cúm gia cầm 14 1.1.6 Các phương pháp chẩn đoán bệnh cúm gia cầm 18 1.2 ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VIRUS CÚM TYPE A 19 1.2.1 Đặc điểm hình thái, cấu trúc 19 1.2.2 Đặc tính kháng nguyên virus cúm type A 19 1.2.3 Thành phần hóa học sức đề kháng virus 20 1.2.4 Quá trình nhân lên virus 20 1.2.5 Độc lực virus 22 1.2.6 Danh pháp 22 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NGỒI NƯỚC 23 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii 1.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 23 1.2.2 Tình hình nghiên cứu giới 27 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 ĐỐI TƯỢNG VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 30 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu .30 2.1.2 Vật liệu, hóa chất dụng cụ nghiên cứu 30 2.2 ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 31 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.2.4.4 Tần số phân bố mức kháng thể vịt têm vaccine H5N1 mũi thời điểm lấy mẫu Tần số phân bố mức kháng thể vịt tiêm vaccine mũi thời điểm lấy mẫu thể qua bảng 3.16 Bảng 3.16 Tần số phân bố mức kháng thể vịt têm vaccine H5N1 mũi Thời điểm lấy mẫu sau têm vaccine mũi (ngày) Tổng số mẫu (n) (-) ≤3 30 120 11,67 15,83 22,50 19,17 20,00 10,00 0,83 60 120 1,67 3,33 17,50 23,33 37,50 9,17 7,50 90 120 15,00 14,17 20,83 16,67 18,33 10,83 4,17 120 120 25,83 34,17 20,83 10,00 7,50 1,67 0,00 Tỉ lệ mẫu có hiệu giá kháng thể log2 (%) Qua bảng 3.16 cho thấy, kiểm tra hiệu giá kháng thể phản ứng HI thời điểm khác hiệu giá kháng thể mẫu phân bố từ ≤ - log2, với tỷ lệ khác thời điểm Tại thời điểm 30 ngày hiệu giá kháng thể mẫu tập trung từ - log2, mẫu đạt tỷ lệ log2 thấp (0,83%) Tại thời điểm 60 ngày hiệu giá kháng thể mẫu tập trung mức cao từ - log2, mẫu đạt tỷ lệ log2 7,50% Có thể nhận thấy huyết vịt có hiệu giá kháng thể thời điểm tăng cao so với thời điểm 30 ngày sau tiêm vaccine mũi Tại thời điểm 90 ngày hiệu giá kháng thể mẫu tập trung mức cao từ - log2, mẫu đạt tỷ lệ log2 giảm xuống 4,17% Tại thời điểm 120 ngày hiệu giá kháng thể mẫu huyết vịt tập trung mức ≤ - 5log2 Khơng có mẫu đạt hiệu giá kháng thể ≥ log2 Kết phân bố hiệu giá kháng thể gà thời điểm lấy mẫu thể qua hình 3.27 đến 3.30 Hình 3.27 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết vịt thời điểm 30 ngày sau têm vaccine mũi Hình 3.28 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết vịt thời điểm 60 ngày sau têm vaccine mũi Hình 3.29 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết vịt thời điểm 90 ngày sau têm vaccine mũi Hình 3.30 Biểu đồ phân bố hiệu giá kháng thể huyết vịt thời điểm 120 ngày sau têm vaccine mũi * Từ kết bảng 3.9 đến 3.16 thấy: thời gian bảo hộ đàn gà, vịt tỉnh Thái nguyên tiêm vaccine tương đối ngắn Sở dĩ đàn gia cầm tỉnh nhiều thú y viên sở tiêm, nên có sai số kỹ thuật tiêm, khơng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về: vị trí tiêm, liều lượng thuốc, kỹ thuật tiêm, kỹ thuật bảo quản vaccine… gia cầm thực địa có tiếp xúc đàn với đàn khác, loài với loài khác, với động vật lợn, chim bồ câu, nguồn thức ăn, nước uống thiên nhiên… Vì vậy, thời gian bảo hộ đàn gia cầm tiêm tương đối ngắn Như vậy, sử dụng vaccine thực địa, cần tiêm nhắc lại thời gian ≤ tháng đảm bảo khả phòng bệnh (khơng phải 25 tuần khuyến cáo nhà sản xuất) 3.3 GIÁM SÁT SỰ CẢM NHIỄM LƯU HÀNH CỦA VIRUS CÚM GIA CẦM ĐƯỢC TIÊM VACCINE H5N1 CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN Cùng với việc lấy mẫu huyết gà, vịt tiêm phòng vaccine để đánh giá khả đáp ứng miễn dịch độ dài miễn dịch, đồng thời lấy mẫu dịch ổ nhớp để giám sát lưu hành virus cúm H5N1 đàn gia cầm tỉnh Thái Nguyên phương pháp RT - PCR Kết trình bày bảng 3.17 Bảng 3.17 Giám sát cảm nhiễm lưu hành virus cúm đàn gia cầm tiêm vaccine Gà Thời điểm Phương sau tiêm pháp mũi giám định (ngày) Vịt Tiêm Tiêm Không tiêm Không tiêm vaccine vaccine Kết Số Số Kết Số Kết Số Kết mẫu mẫu mẫu mẫu (n) (+)/(-) (n) (+)/(-) (n) (+)/(-) (n) 30 50 - 30 - 50 - 30 - 60 50 - 30 - 50 - 30 - 50 - 30 - 50 - 30 - 120 50 - 30 - 50 - 30 - 150 50 - 30 - 50 - 30 - 90 RT - PCR Ghi chú: (-): âm tính; (+): dương tính Kết bảng 3.17 cho thấy, thời điểm 30, 60, 90, 120 150 ngày sau tiêm vaccine H5N1, 100% số mẫu dịch ổ nhớp gà, vịt cho kết âm tính Như vậy, khơng có lưu hành virus cúm gia cầm H5N1 đàn gà, vịt tiêm vaccine tỉnh Thái Nguyên Cụ thể: - Không có cảm nhiễm lưu hành virus cúm H5N1 đàn gia cầm trước tiêm vaccine - Khơng có cảm nhiễm lưu hành virus cúm H5N1 gia cầm thời điểm 30, 60, 90, 120 150 ngày sau tiêm vaccine Từ kết cho thấy, chủ trương tiêm vaccine tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia cầm nhằm tiêu diệt mầm bệnh đem lại kết rõ rệt địa bàn tỉnh Thái Nguyên KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Kết luận Từ năm 2010 - 2014, tổng đàn gia cầm tỉnh Thái Nguyên có xu hướng tăng dần qua năm; dịch cúm gia cầm Thái Nguyên xảy rải rác từ năm 2010 - 2012, năm 2013 2014 khơng có dịch xảy địa bàn tỉnh Tỷ lệ mắc cúm gia cầm cao vào vụ Đông Xuân (86,38%) Tỷ lệ mắc bệnh cúm gia cầm thay đổi theo loại gia cầm, tỷ lệ nhiễm cao gà (71,71%) Gia cầm nuôi theo phương thức chăn thả tự tỷ lệ mắc bệnh cúm cao phương thức bán chăn thả ni nhốt, quy mơ đàn nhỏ tỷ lệ nhiễm bệnh cao Năm 2014 tỷ lệ tiêm phòng cho toàn đàn gia cầm đạt 31,18% Vaccine sử dụng tiêm phòng an tồn với gia cầm Tại thời điểm 60 ngày sau tiêm mũi 2, huyết gia cầm có hàm lượng KT cao sau giảm dần đến 150 ngày khơng khả bảo hộ Giám sát cảm nhiễm lưu hành virus cúm đàn gia cầm tiêm vaccine: thời điểm 30, 60, 90, 120 150 ngày sau tiêm vaccine H5N1, 100% số mẫu dịch ổ nhớp gà, vịt cho kết âm tính Như vậy, khơng có lưu hành virus cúm gia cầm H5N1 đàn gà, vịt tiêm vaccine tỉnh Thái Nguyên Đề nghị - Tiếp tục nghiên cứu đặc điểm bệnh cúm gia cầm để làm rõ đặc điểm bệnh địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm phòng cúm gia cầm hàng năm để khống chế dịch bệnh Cố gắng tăng tỷ lệ tiêm phòng cúm cho đàn gia cầm tỉnh nhằm khống chế hoàn toàn dịch cúm địa bàn TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tếng việt [1] Vũ Triệu An (1998), “Miễn dịch học”, Nxb Y học, Hà Nội [2] Bùi Quang Anh, Văn Đăng Kỳ (2004), “Bệnh cúm gia cầm: lưu hành bệnh, chẩn đốn kiểm sốt dịch bệnh”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 11(3), tr 69 - 75 [3] Trần Ngọc Bích, Nguyễn Tấn Rõ, Nguyễn Phúc Khánh, Trần Thị Hồng Liễu (2014), “Khảo sát khả đáp ứng miễn dịch vaccine Newcastle số giống gà thả vườn”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 2, tr 128 - 132 [4] Lê Phú Bình (2010), “Giám sát sau tiêm phòng vaccine cúm gia cầm H5N1 Bình Định 02 năm 2009 – 2010”, Luận Văn Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam [5] Bộ Nông nghiệp PTNT (2005), Tiêu chuẩn ngành - Quy trình chẩn đốn bệnh cúm gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội [6] Nguyễn Văn Cảm (2011), “Hiệu biện pháp giám sát cúm gia cầm Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 18, số 2, tr 81 - 83 [7] Cục Thú y (2004), “Bệnh cúm gia cầm biện pháp phòng chống”, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội [8] Nguyễn Thị Dàng (2010),” Nghiên cứu số đặc điểm dịich tễ, lưu hành bệnh cúm gia cầm hiệu sử dụng vaccine thực địa tỉnh Bắc Ninh”, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, ĐH Thái Nguyên, tr 77 [9] Trương Văn Dung (2008), “Những kết nghiên cứu đạt bệnh cúm gia cầm Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tr - [10] Nguyễn Tiến Dũng (2004),” Bệnh cúm gà”, Hội thảo số biện pháp khôi phục đàn gia cầm sau dập dịch, Hà Nội, tr 5-9 [11] Nguyễn Hữu Đệ (2011), “Tình hình dịch cúm gia cầm kết têm phòng vacxin H5N1, H5N2 Trung Quốc cho gà, vịt nuôi Bắc Ninh từ năm 2004 đến năm 2010”, Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp, ĐH Nông nghiệp Hà Nội [12] Nguyễn Thị Thúy Hà (2007),” Nghiên cứu đáp ứng miễn dịchsố sở chăn ni gà giống quốc gia sử dụng vaccine phòng chống cúm gia cầm H5N1”, Luận Văn Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam [13] Trần Xuân Hạnh (2004), “Một vài vấn đề phòng bệnh cúm gia cầm vắc xin”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 11(3), tr 84 - 85 [14] Ninh Văn Hiểu (2006), “Tình hình cúm gia cầm kết têm vacxin H5N2, H5N1 trung Quốc để phòng bệnh cho gà, vịt địa bàn tỉnh Nam Định”, Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp, ĐH Nơng nghiệp Hà Nội [15] Lê Thanh Hồ (2004), “Họ Orthomyxoviridae nhóm virus cúm A gây bệnh cúm gà người”, Viện khoa học công nghệ [16] Nguyễn Mạnh Hùng (2008), “Đánh giá hiệu sử dụng vaccine phòng bệnh cúm gia cầm địa bàn thành phố Hải Phòng”, Luận văn thạc sỹ Nơng nghiệp, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội [17] Đào Yến Khanh (2005), “Kiểm nghiệm khảo nghiệm vắc xin cúm gia cầm ngoại nhập”, Luận văn thạc sỹ Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội [18] Văn Đăng Kỳ (2012), “ Dịch cúm gia cầm từ đầu năm 2012 đến biện pháp phòng chống”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 19, số 5, tr 79 - 84 [19] Phạm Sỹ Lăng (2004),” Diễn biến bệnh cúm gà giới, Hội thảo số biện pháp khôi phục đàn gia cầm sau dập dịch”, Hà Nội, tr 33 - 38 [20] Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Bá Thành, Trương Thị Kim Dung, Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Hiền Trung, Xầm Văn Lang, Chau Bora, Nguyễn Thị Thanh Tâm (2009), “Một số kết nghiên cứu cúm gia cầm (Avian influenza) đồng Sơng Cửu Long”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 11, tr 237 - 245 [21] Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Hiếu Thuận, Nguyễn Nhựt Xuân Dung (2011), “Khảo sát hiệu giá kháng thể vịt Super thời điểm tiêm phòng vaccine cúm gia cầm khác nhau”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 18, số 5, tr - 11 [22] Lê Văn Năm (2004a), “Bệnh cúm gà”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 11(1), tr 81 - 86 [23] Lê Văn Năm (2004b), “Kết khảo sát biểu lâm sàng bệnh tích đại thể bệnh cúm gia cầm số sở chăn nuôi tỉnh phía Bắc”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 11(3), tr 86 - 90 [24] Nguyễn Thị Bích Nga Lê Thanh Hòa (2012), “Xác định nhóm kháng nguyên 1.1 2.3.2.1 virut cúm A/H5N1 xuất Việt Nam qua phân tích đặc điểm di truyền phả hệ gen Hemagglutinin (H5) giai đoạn 2004 - 2011”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 19, số 2, tr 16 - 23 [25] Nguyễn Thị Thúy Nghĩa (2008), “Đánh giá đáp ứng miễn dịch vịt tiêm vaccine cúm gia cầm H5N1 trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên”, Luận văn Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam [26] Bùi Thị Minh Nguyệt (2010), “Giám sát lưu hành virus cúm gia cầm tác dụng vắc xin H5N1 sau têm phòng tỉnh Bắc Giang”, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, ĐH Thái Nguyên, tr 93 [27] Vũ Thị Tuyết Nhung (2011), “Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh cúm gia cầm đáp ứng miễn dịch gà, vịt vacxin H5N1 tỉnh Thái Nguyên”, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, ĐH Thái Nguyên, tr.81 [28] Nguyễn Như Thanh (1997), “Miễn dịch học thú y”, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội [29] Mạc Phương Thanh (2010), “Đánh giá đáp ứng miễn dịch đàn gia cầm sau tiêm phòng vaccine H5N1 chương trình phòng chống dịch cúm gia cầm Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, ĐH Thái Nguyên, tr 75 [30] Tô Long Thành (2005), “Một số thông tin bệnh cúm gia cầm”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 12(1), tr 84 - 91 [31] Tô Long Thành Đào Yến Khanh (2009), “Khảo nghiệm thực địa vaccine cúm gia cầm H5N2 nhập từ Hà Lan Trung Quốc Phần 1: Độ an toàn vaccine đáp ứng miễn dịch gà sau tiêm phòng”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, Tập XVI, số - 2009, tr 10 - 18 [32] Nguyễn Văn Thiện (2008), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội [33] Nguyễn Thu Thủy (2013), “Tình hình sản xuất cung ứng vaccine phục vụ cơng tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 20(1), tr 91 - 95 [34] Nguyễn Ngọc Tiến, Hoàng Văn Năm, văn Đăng Kỳ, Nguyễn Tùng Ken Inui (2011), “Lưu hành virut cúm gia cầm độc lực cao H5N1 Việt Nam vaccine phòng bệnh cúm gia cầm”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 18, số 6, tr 76 - 78 [35] Nguyễn Ngọc Tiến (2013), “Tình hình dịch cúm gia cầm giai đoạn 2009 - 2013 giải pháp phòng chống”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 20, số 1, tr 82 - 90 [36] Trần Thị Trúc (2013), “ Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ biến đổi bệnh lý bệnh cúm gia cầm type A/H5N1 tỉnh Bắc Giang”, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, ĐH Thái Nguyên, tr 65 [37] Nguyễn Tùng, Nguyễn Hoàng Đăng, Ngô Thu Hương, Đỗ Thị Hoa, Ken Inui, Nguyễn Văn Cảm, Nguyễn Bá Hiên (2011), “Độc lực virut cúm gia cầm độc lực cao H5N1 nhánh HA gia cầm”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 18, số 3, tr - II Tài liệu tếng nước [38] Alexander D J (1993), “Orthomyxovirus Infections”, Viral Infectons of Vertebrates, Vol III, pg 277 - 316 [39] Alexander D J (1996), Highly Pathogenic Avian Infuenza (fowl plague), OIE Manual of standards for diagnostc test and vaccine, List A and B diseases of mammals, birds and bees, 3rd ed, pp 155 - 160 [40] Alexander D J (2000), “A review of avian in diferent bird species”, Vet Microbiol, pg - 13 [41] Fuller T L., Ducatez M F., Njabo K Y., Couacy-Hymann E., Chasar A., Aplogan G L., Lao S., Awoume F., Téhou A., Langeois Q., Krauss S., Smith T B (2015), “Avian influenza surveillance in Central and West Africa, 20102014”, Epidemiol Infect, 143(10), pg 2205 - 2212 [42] Haider N., Sturm-Ramirez K., Khan S U., Rahman M Z., Sarkar S., Poh M K., Shivaprasad H L., Kalam M A., Paul S K., Karmakar P C., Balish A., Chakraborty A., Mamun A A., Mikolon A B., Davis C T., Rahman M., Donis R O., Heffelfinger J D., Luby S P., Zeidner N (2015), “Unusually High Mortality in Waterfowl Caused by Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) in Bangladesh”, Transbound Emerg Dis [43] Hill S C., Lee Y J., Song B M., Kang H M., Lee E K., Hanna A., Gilbert M., Brown I H., Pybus O G (2015), “Wild waterfowl migration and domestic duck density shape the epidemiology of highly pathogenic H5N8 influenza in the Republic of Korea”, Infect Genet Evol, 1348 (15), pg 246 - 254 [44] Ito T and Kawaoka Y (1998), Avian influenza, p 126-136 In K G Nicholson, R G Webster, and A J Hay (ed.), Textbook of infuenza, Blackwell Sciences Ltd, Oxford, United Kingdom [45] Kawaoka Y (1991), “Diference in receptor specificity among influenza A viruses from diferent species of animals”, J Vet Med Sci, pg 357 - 358 [46] Lu X., Tumpey T M., Morken T., Zaki S R., Cox N J., and Katz J M (1999), “A mouse model for the evaluation of pathogenesis and immunity to influenza A (H5N1) viruses isolated from human”, J Virology, pg 5903-5911 [47] Muphy B R and Webter R G (1996), Orthomyxoviruses, p 1397-1445 In B N Fields, D M Knipe, P M Howley et al (ed.), FieldsVirology, 3rd ed Lippincot-Raven Pblishers, Philadenphia [48] Naguib M M., Arafa A S., El-Kady M F., Selim A A., Gunalan V., MaurerStroh S., Goller K V., Hassan M K., Beer M., Abdelwhab E M., Harder T C (2015), “Evolutionary trajectories and diagnostic challenges of potentially zoonotic avian influenza viruses H5N1 and H9N2 co-circulating in Egypt”, Infect Genet Evol, 1348 (15), pg 236 - 241 [49] Nallar R., Papp Z., Epp T., Leighton F A., Swaford S R., DeLiberto T J., Dusek R J., Ip H S., Hall J., Berhane Y., Gibbs S E., Soos C (2015), “Demographic and Spatiotemporal Paterns of Avian Influenza Infection at the Continental Scale, and in Relation to Annual Life Cycle of a Migratory Host”, PLos One, 10 (6) [50] Nguyen D T., Bryant J E., Davis C T., Nguyen L V., Pham L T., Loth L., Inui K., Nguyen T., Jang Y., To T L., Nguyen T D., Hoang D T., Do H T., Nguyen T T., Newman S., Jennifer Siembieda, Pham D V (2015), “Prevalence and distribution of avian influenza a(H5N1) virus clade variants in live bird markets of Vietnam, 2011-2013”, Avuan Dis, 58(4), pg 599 - 608 [51] OIE, Council of European Communitis (1992) Council Directive 92/40/EEC of 19 th may 1992 introducing Community measures for the control of avian influeza, Official Journal of Eropean Communities L176, pg - 15 [52] Osman N., Sultan S., Ahmed A I., Ibrahim R S., El-Wanes S A., Ibrahim E M (2015), “Molecular epidemiology of avian influenza virus and incidence of H5 and H9 virus subtypes among poultry in Egypt in 2009-2011”, Acta Virol, 59 (1), pg 27 - 32 [53] Ou C., Zhang Q., Wu G., Shi N., Ong C (2015), “Dryocrassin ABBA, a novel active substance for use against amantadine-resistant H5N1 avian influenza virus”, Front Microbiol, 16 (6), pg 592 [54] Seo S and Webter R G (2001), “Cross-reactive cell-mediated immunity and protection of chickens from lethal H5N1 influenza virus infection in the HongKong poultry markets”, J Virology, pg 2516 - 2525 [55] Shin J H., Woo C., Wang S J., Jeong J., An I J., Hwang J K., Jo S D., Yu S D., Choi K., Chung H M., Suh J H., Kim S H (2015), “Prevalence of avian influenza virus in wild birds before and after the HPAI H5N8 outbreak in 2014 in South Korea”, J Microbiol, 53(7), pg 475 - 480 [56] Webster R G., Bean W J., Gorman O T., Chambers T M and Kawaoka Y (1992), “Evolution and ecology of influenza A viruses”, Microbiol Rev., pg 152 - 179 ... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ, lưu hành virus cúm gia cầm hiệu sử dụng vaccine H5N1trong thực địa tỉnh Thái Nguyên MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác định số đặc điểm dịch. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN VĂN PHÚC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, SỰ LƯU HÀNH CỦA VIRUS CÚM GIA CẦM VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VACCINE H5N1 TRONG THỰC ĐỊA TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN... ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH CÚM GIA CẦM TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN 40 3.1.1 Tình hình chăn ni gia cầm Thái Nguyên từ năm 2010 đến 2014 40 3.1.2 Diễn biến tình hình dịch cúm gia cầm tỉnh Thái Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, sự lưu hành của virus cúm gia cầm và hiệu quả sử dụng vaccine h5n1trong thực địa tại tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, sự lưu hành của virus cúm gia cầm và hiệu quả sử dụng vaccine h5n1trong thực địa tại tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay