Nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

189 9 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 06:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Style Definition: 3c: Font color: Pink, Vietnamese Style Definition: 2c: Font color: Blue, Vietnamese Style Definition: 1c: Font color: Red, Vietnamese Formatted: Font: 27 pt TRẦN THÚY AN Formatted: Tab stops: 6.77 cm, Left Formatted: Font: pt NGHIÊN CỨU VAI TRỊ CỦA PHỤ NỮ NƠNG THƠN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Formatted: Tab stops: 6.65 cm, Left Thái Nguyên - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Formatted: Font color: Black Formatted: Space Before: 15 pt Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black TRẦN THÚY AN NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN Formatted: Font color: Black, Swedish (Sweden) TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN Formatted: Font color: Black Formatted: Line spacing: single, Widow/Orphan control Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60 62 01 16 Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black, Swedish (Sweden) Formatted: Line spacing: single Formatted: Font color: Black Formatted: Widow/Orphan control Mã số ngành: LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ngƣời hƣớng dẫn khoahoa học: PGS.TS ĐINH NGỌC LANĐinh Ngọc Lan Formatted: Font color: Black Formatted: Font: Bold, Font color: Black Formatted: Font: Bold Formatted: Font color: Black ii Formatted: Font color: Black, Swedish (Sweden) Thái Nguyên - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Swedish (Sweden) Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu trích dẫn q trình nghiên cứu trích dẫn ghi rõ nguồn gốc Tác giả Trần Thuý An Formatted: Font color: Black ii LỜI CẢM ƠN Formatted: Font: 14 pt, Font color: Black Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Formatted: Font color: Black, Vietnamese quan tâm, giúp đỡ tận tình nhiều tập thể cá nhân Nhân đây: Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, Bộ phận Sau Đại Formatted: Vietnamese họcPhòng đào tạo, Phòng Sau Đại học, Ban chủ nhiệm Khoa KT&PTNT thầy cô Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tnh giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện mặt để thực đề tài Đặc biệt xin cảm ơn PGS.TS Đinh Ngọc Lan, hướng dẫn bảo tận tnh đóng góp nhiều ý kiến q báu cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn quan, ban, ngành, đoàn thể gồm: Huyện uỷ Phú Lương, UBND huyện Phú Lương, Phòng LĐ-TB &XH huyện Phú Lương, Phòng Thống kê huyện Phú Lương, Phòng Nơng nghiệp huyện Phú Lương, Các tổ chức hội đoàn thể huyện Phú Lương, UBND xã Cổ Lũng, Phủ Lý, Yên Ninh Formatted: Font color: Black, Vietnamese Cuối xin trân thành cảm ơn sâu sắc tới gia đình bạn bè, người chia sẻ, động viên, khích lệ giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành tốt luận văn Một lần xin chân thành cảm ơn tất giúp đỡ quý báu tập thể cá nhân dành cho Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Formatted: Vietnamese Tác giả luận văn Formatted: Font color: Black Trần Thuý An iii iiii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i Formatted: Font color: Black LỜI CẢM ƠN ii Formatted: Space After: pt, Line spacing: 1.5 lines MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Câu hỏi nghiên cứu Ý nghĩa đề tài 4.1 Ý nghĩa khoa học 4.2 Ý nghĩa thực tiễn Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học 1.1.1 Giới tính Giới 1.1.2 Phát triển kinh tế hộ gia đình 13 1.2 Cơ sở thực tiễn 17 1.2.1 Thực trạng vai trò phụ nữ giới Việt Nam 17 1.2.2 Một số nghiên cứu phụ nữ gia đình số địa phương nước ta: 24 1.2.3 Một số vấn đề đặt với phụ nữ nông thôn 27 1.2.4 Vị trí, vai trò phụ nữ phát triển kinh tế nông thôn 34 iv Chƣơng 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 40 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 40 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 40 2.2 Nội dung nghiên cứu 40 2.3 Phương pháp nghiên cứu: 40 2.3.1 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 40 2.3.2 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 41 2.3.3 Phương pháp thu thập số liệu: 42 2.3.4 Phương pháp tổng hợp phân tch số liệu 43 2.3.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 44 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 46 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 46 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 53 3.2 Thực trạng vai trò phụ nữ phát triển kinh tế nông thôn huyện Phú Lương 58 3.2.1 K hái t v ề t hực trạ ng vai trò c ph ụ nữ trê n đ ị a bà n hu yệ n Phú Lư ng 58 3.2.2 Một số thông tin chung hộ điều tra 60 3.3 Vai trò phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình 65 3.3.1 Vai trò hoạt động sản xuất 65 3.3.2 Vai trò phụ nữ hoạt động tái sản xuất 71 3.3.3 Vai trò phụ nữ tiếp cận khoa học kỹ thuật 71 3.3.4 Vai trò phụ nữ kiểm soát nguồn lực kinh tế hộ 74 3.3.5 Vai trò phụ nữ việc định hoạt động78 3.3.6 Vai trò phụ nữ tham gia công tác xã hội 81 3.3.7 Vai trò phụ nữ cơng tác chăm sóc sức khoẻ gia đình 83 v 3.3.8 Việc sử dụng quỹ thời gian phụ nữ 84 3.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến vai trò phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế hộ gia đình 88 3.4.1 Yếu tố thuận lợi 88 3.4.2 Yếu tố chủ quan 89 3.4.3 Yếu tố khách quan 90 3.5 Quan điểm, phương hướng giải pháp nhằm nâng cao vai trò phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế hộ huyện Phú Lương 94 3.5.1 Quan điểm việc nâng cao vai trò phụ nữ 94 3.5.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò phụ nữ nơng thơn phát triển kinh tế 95 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 Formatted: Space After: pt Formatted: Font color: Black vi DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BQ Nghĩa : Bình quân CC : Cơ cấu CCB : Cựu chiến binh CNH Công nghiệp hóa CNVC : : Cơng nhân viên chức CK : Cùng kỳ CT : Chỉ thị DT : Diện tích ĐVT : Đơn vị tnh GDI : Gender Development Index – Chỉ số phát triển giới HDI : Chỉ số phát triển người HĐH : Hiện đại hóa HĐND : Hội đồng nhân dân KH : Kế hoạch KHKT : Khoa học kỹ thuật LĐ : Lao động LĐ – TB&XH : Lao động – Thương binh xã hội LHPN : Liên hiệp phụ nữ NCT : Người cao tuổi NN & PTNT : Nông nghiệp Phát triển nông thôn NQ : Nghị NS : Năng suất NST Nhiễm sắc thể QĐ : : Quyết định : Trung học sở THPT Trung học phổ thông TTg : Formatted: Font color: Black THCS : Thủ tướng TW UBND Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black : Trung ương : Ủy ban nhân dân Formatted: 1c, Lef, Line spacing: single vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Diện tch đất phân theo loại đất theo xã, thị trấn huyện Phú Lương năm 2014 50 Bảng 3.2 Diện tch, suất, sản lượng số trồng huyện năm 2014 54 Bảng 3.3 Số lượng gia súc, gia cầm huyện Phú Lương giai đoạn 2012-2014 55 Bảng 3.4 Tổng số nữ phân theo độ tuổi 58 Bảng 3.5 Tỉ lệ phụ nữ tham gia hoạt động đoàn thể năm 2014 59 Bảng 3.6 Tình hình chung hộ nông dân 61 Bảng 3.7 Bình quân lao động nhân hộ nông dân 62 Bảng 3.8 Tỷ lệ dân số theo tuổi theo giới tính hộ nơng dân 63 Bảng 3.9 Trình độ học vấn thành viên gia đình theo giới tnh 64 Bảng 3.10 Sự phân công lao động hoạt động trồng trọt 64 Bảng 3.11 Sự phân công lao động hoạt động chăn nuôi 66 Bảng 3.12 Sự phân công lao động hoạt động lâm nghiệp 67 Bảng 3.14 Tỷ lệ nữ tham gia hoạt động tái sản xuất 71 Bảng 3.15 Nguồn tiếp cận thông tin phụ nữ 72 Bảng 3.16 Tỷ lệ tham gia lớp tập huấn phụ nữ nam giới 73 Bảng 3.17 Quyền phân công gia đình kiểm sốt nguồn lực kinh tế hộ 75 Bảng 3.18 Tình hình quản lý vốn vay hộ 77 Bảng 3.19 Quyền định hoạt động 79 Bảng 3.20 Tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động cộng đồng 82 Bảng 3.21 Thời gian lao động sản xuất hàng ngày phụ nữ nam giới 85 Bảng 3.22 Thời gian làm nội trợ nghỉ ngơi hàng ngày phụ nữ nam giới 86 Bảng 3.23 Quan điểm hộ điều tra vấn đề liên quan đến giới 92 13 Nguyễn Kim Hà, phân cô ng l ao đ ộng nam nữ nh m ột công cụ phân tch giới, NXB khoa học xã hội, năm 1999 14 Nguyễn Thế Hiếu, Vai trò phụ nữ kinh tế hộ gi a đì nh 150 Bùi Đình Hồ, Điều tra đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao đời Formatted: Indent: Lef: cm, Hanging: 1.15 cm, Line spacing: Multiple 1.45 li sống kinh tế- xã hội phụ nữ dân tộc người vùng cao tỉnh Bắc Cạn, báo cáo kết nghiên cứu khoa học đề tài cấp Bộ, mã số B9602-14 ĐT 16 Phạm Thị Huệ, Viện gia đình giới, “Quy ề n lực vợ chồng gia đì nh nô ng thô n Việ t Nam” 17 Vũ Tuấn Huy Deborah S.Carr, “Ph ân công l ao động nội trợ gia đì nh” Xã hội học số 4(72), 2000 181 Khoản 4, Điều 5, Luật Bình đẳng giới năm 2006 Formatted: Font color: Black, Condensed by 0.2 pt 19.Nguyễn ThịLân (2004), Vai trò phụ nữ dân tộc dao huyện Bạch Thông Formatted: Font color: Black tỉnh Bắc Cạn hoạt động xố đói giảm nghèo- Báo cáo khoa học 2012 Paul Read, Harry Minas &Steven Klimidis (1999), Việt Nam thăm dò sơ tuổi thọ, cải phát triển kinh tế”, báo cáo hội thảo quốc tế chăm sóc sức khoẻ, Hạ Long 7-10/4/1999 2113 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Luật bình đẳng giới, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2214 Trần Thị Quế, 1999 Những khái niệm giới vấn đề giới Việt Nam, NXB Thống Kê, Hà Nội 2315 Lê Thị Quý, Xã hội học giới, NXB GDVN, 2009 24 Phòng T h ống kê huyệ n Phú Lương, b o c o t h n g n i ê n n ă m 2013, 2014, 2015 2516 Ths Nguyễn Thanh Tâm, “Quan niệm bình đẳng giới”, Tạp chí luật học, số 3/2006, tr 59 - 60 Formatted: Font color: Black, Expanded by 0.3 pt Formatted: Font color: Black 26 Ths Nguyễn Thanh Thụy, Nghiên cứu vấn đề bì nh đ ẳng giới 708/Hoạt độ ng tổ chức số ng gi a đ ì nh Bì nh Đị nh – Thực trạng giải đ óng gó p c phụ ph áp” , Hội Liên hiệp Phụ nữ Bình Định, 2002 – 2003 nữ Việ t Nam thời kỳ 217 Lê Thi (1998), Phụ nữ nông thôn phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, NXB Khoa học- xã hội, Hà Nội 2818 Tổ chức Lao động quốc tế, Thúc đẩy bình đẳng giới, năm 2002 29 Ủy ban Quốc gia VSTBPNVN (2004), Hướ ng dẫn lồng ghép giới hoạch đị nh thực thi sách, Nxb Phụ nữ, Hà Nội) 3019 Uỷ ban quốc gia tiến phụ nữ, phân tch tình hình đề xuất sách nhằm tăng cường tiến phụ nữ bình đẳng giới Việt Nam, Hà Nội, năm 2000 3120 Vương Thị Vân (2009), Vai trò phụ nữ nơng thơn phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 3221 Đỗ Văn Viện – Đỗ Văn Tiến, Kinh tế hộ nông dân, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 33 PGS.TS Trần Thị Kim Xuyế n, “Gi a đì nh nh ững vấ n đề gi a đì nh hiệ n đại ”, 2001, NXB thống kê II Tài liệu internet: 34 Htp:/www.dictonary.bachkhoatoanthu.gov.vn 35 Htp://www.dostbinhdinh.org.vn/HNKH7/T_luan16.htm/Vai trò phụ nữ nam giới tổ chức sống gi a đì nh Bì n h Đị nh 3622 hoilhpn.org.vn 37 Htp://www.hua.edu.vn/tc_khktnn/download.asp?ID=256/Khảo sát vai trò phụ nữ nông nghiệ p nông t hôn xã Ng hĩ a Hi ệ p, Yên Mỹ , Hưn g Y ên 38.Htp://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=5&News_ID=12344 đẩy mạnh cơng nghiệ p hố, hiệ n đại hoá Formatted: Font color: Black, Not Expanded by / Condensed by Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Not Expanded by / Condensed by Formatted: Font color: Black 3923 Htp://www.tapchicongsan.org.vn/Thực bình đẳng giới góp phần nâng cao chất lượng sống gia đình tiến xã hội 4024 Htp://www.vietnamforumcsr.net/default.aspx/Vấn đề bình đẳng giới lao động việc làm phụ nữ Formatted: Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.45 li 80 Formatted: Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.45 li Formatted: Top: 3.5 cm PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt, Font color: Black Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Phiếu điều tra số:………………………………………………………………… Xóm:……………………………… Xã:………………………………………… Họ tên điều tra viên:……………………………………………………………… Ngày vấn:………………………………………………………………… Họ tên chủ hộ:………………………………Nam (Nữ):…………………… I MỘT SỐ THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ HỘ: Formatted: Font color: Black Formatted: Bullets and Numbering 1.1 Danh sánh người gia đình (gồm chủ hộ): Tuổi TT Họ tên Nam Nữ Quan hệ với chủ hộ (vợ, con…) Trình độ VH Đƣ ợ c đào tạo (trung cấp, CĐ, ĐH) Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Nghề nghiệp ( sản xuất NN, cán bộ….) Formatted Table 1.2 Nguồn gốc hộ:  Bản địa  Từ nơi khác đến Formatted: Font color: Black Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black 1.3 Theo chuẩn nghèo mới:  Là hộ nghèo  Là hộ cận nghèo Là hộ TB  Là hộ khá, giàu Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black II THÔNG TIN VỀ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG: 2.1 Ai gia đình ơng (bà) người phân công lao động, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh gia đình: ồng Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black ợ Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black 2.2 Phân công lao động sản xuất nông nghiệp Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black 2.2.1 Phân công lao động hoạt động trồng trọt Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Formatted: Font color: Black Formatted: Bullets Vợ 1.Trồng lúa - Làm đất (cày, bừa) - Gieo mạ - Cấ y - Bón phân - Làm cỏ, phun thuốc - Gặt - Tuốt - Phơi Trồng màu - Làm đất - Gieo hạt, trồng - Bón phân Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Ngƣời thực Loại công việc Chồng Cả hai Đi thuê and Numbering Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Formatted Table - Phun thuốc - Thu hoạch Formatted: Indent: Lef: cm 2.2.2.Phân công lao động hoạt động chăn nuôi Loại công việc Ngƣời thực Vợ Chồng Cả h a i Lấy (mua) thức ăn Chăm sóc Đi bán 2.2.3.Phân công lao động hoạt động lâm nghiệp Loại công việc Vợ Ngƣời thực Chồng Cả hai Phát cây, dọn đồi, đốt Cuốc hố Trồng rừng Chăm sóc rừng - Chọn mặt hàng để bán - Đi mua, chở hàng Thuê Formatted Table Formatted: Space After: pt, Line spacing: single Formatted: Space After: pt, Line spacing: single Formatted: Space After: pt, Line spacing: single Formatted: Space After: pt, Line spacing: single 2.2.4 Phân công lao động hoạt động dịch vụ Loại công việc Formatted: Space After: pt, Line spacing: single Formatted: Font color: Black Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Ngƣời thực Vợ Chồng Cả hai Formatted: Justified, Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt Formatted: Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt - Bán hàng Formatted: Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt - Ghi sổ, quản lý Formatted: Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt - Trả nợ, đòi nợ khách hàng Formatted: Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt Formatted: Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt Formatted: Font color: Black Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black 2.2.5.Phân công lao động hoạt động khác Loại cơng việc Vợ Ai làm Chồng Cả hai Hoạ t độ ng tái sả n xuấ t Formatted: Space After: pt Formatted: Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt - Nội trợ: nấu cơm, giặt, Formatted: Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt - Chăm sóc sức khỏe gia đình Formatted: Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt - Kèm dạy học cho - Lấy củi đun Formatted: Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt - Mua sắm, xây dựng, sửa chữa Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black, Spanish (International Sort) Hoạ t độ ng cộ ng đ ng Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black - Tham gia họp xóm Formatted: Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt - Đi đám ma, đám cưới,lễ, Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black, English (U.S.) - Lao động cơng ích - Sinh hoạt đồn thể Formatted: Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt - Tham gia lãnh đạo chi bộ, xóm, Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black đồn thể xóm Formatted: Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt Formatted: Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt III TIẾP CẬN THÔNG TIN Formatted: Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt 3.1.Nguồn thông tin mà ông (bà) tếp cận từ đâu? Nguồn cung cấp thông tin Formatted: Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt Ngƣời đƣợc tiếp cận Chồng Vợ Formatted: Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt Formatted: Space After: pt, Line spacing: At least 19 pt Formatted: Font color: Black Formatted: Bullets Từ chồng (Vợ) and Numbering Formatted: Font: Times New Hội đoàn thể Roman, Font color: Black Từ chợ Formatted Table Họ hàng, người thân quen Cán khuyến nông Xem tivi, đài, sách báo, tạp chí, tin Kinh nghiệm thân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Formatted: Font color: Black http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.2.Ơng bà có tham dự lớp tập huấ 3.3.Ông bà tham dự nội dung sau : - Kỹ thuật trồng trọt: Vợ - Kỹ thuật chăn nuôi: Vợ Chồ - Quản lý sử dụng vốn: Vợ - Chăm sóc sức khoẻ: Vợ - Kế hoạch hố gia đình: Vợ Formatted: Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, English (U.S.) - Kiến thức sử dụng nước sạch: Vợ - Kiến thức bảo vệ môi trường: Vợ ồng - Lồng ghép kiến thức giới: Vợ Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font color: Black Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black hồng Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black + Ai người trả tền lãi vay? IV TIẾP CẬN VÀ KIỂM SOÁT CÁC NGUỒN LỰC 4.1 Ai người gia đình đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)?   Chồng  Vợ Cả hai 4.2 Gia đình ơng bà có vay vốn khơng?  Có Khơng + Nếu có đứng tên vay vốn?   Chồng  Vợ  Người khác + Ai người quản lý vốn vay gia đình ơng bà?   Chồng  Vợ Cả hai + Ai người định việc sử dụng vốn vay?   Chồng  Vợ Cả hai Formatted: Indent: First line: 1.27 cm Formatted: Font color: Black Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Formatted: Line spacing: 1.5 lines Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black, English (U.S.)   Chồng  Vợ  Người khác 4.3 Ai người kiểm sốt kinh tế, tài sản gia đình ông bà?   Chồng Cả hai Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black  Vợ Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black, English (U.S.) 4.4 Gia đình ông bà có xe máy không ?   Có Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black  Không Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black + Ai người đứng tên đăng ký xe máy?   Chồng Cả hai Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black  Vợ Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black V NGƢỜI RA QUYẾT ĐỊNH 5.1.Trong gia đình ơng bà người định nội dung sau: Nội dung Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Ngƣời định Vợ Chồng Cả hai Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Formatted: Font color: Black Formatted: Bullets Cất giữ tài gia đình and Numbering Formatted: Font: Times New Định hướng sản xuất kinh tế hộ Roman, Font color: Black Mua sắm tài sản lớn Formatted Table Bán sản phẩm nông nghiệp Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black, English (U.S.) Xây sửa chữa nhà cửa Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Việc học hành Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black, English (U.S.) Tham gia việc thôn xã Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black VI SỬ DỤNG QUỸ THỜI GIAN CỦA PHỤ NỮ Formatted: Font color: Black 6.1.Trong ngày ông bà sử dụng quỹ thời gian cho việc nào? Loại công việc 1.Công việc tạo thu nhập Số thực (giờ) Chồng Vợ Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black Formatted Table La o đ ộ ng trồ ng trọ t La o đ ộ ng chăn nu ô i La o đ ộ ng sả n xuấ t khác 2.Công việc nội trợ 3.Lấy củi đun 4.Chăm sóc sức khỏe gia đình 5.Dạy học hành 6.Tham gia công tác xã hội 7.Vui chơi, thăm bạn bè 8.Nghỉ ngơi VII CÁC NỘI DUNG KHÁC: Formatted: Font color: Black 7.1 Khi có người gia đình ốm (đặc biệt cháu nhỏ) ông bà thường: - Tự mua thuốc điều trị ( Vợ làm Formatted: Bullets and Numbering Chồng làm ) - Đưa đến trạ - Mời bác sỹ đế 7.2 Ông (bà) cho ý kiến nội dung sau: + Việc nội trợ nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc con… việc phụ nữ : + Đi họp, tập huấn, nghe tuyên truyền việc đàn ông: + Làm nhà, mua bán tài sản lớn việc đàn ông: + Mua bán đồ dùng hàng ngày việc phụ nữ : Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Black + Quyền định cuối đàn ông: + Vợ phải nghe chồng CHỦ HỘ (ký tên) CÁN B Ộ ĐIỀU TRA (ký tên) Formatted: Font: 13 pt, Not Italic, Font color: Black Formatted: Lef, Space After: 10 pt 41.Htp://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Nhan-dinh-ve-muc-do-bat-binh-danggioi Formatted: Font: 13 pt, Font color: Black Formatted: Lef, Space After: 10 pt, Tab stops: Not at 0.95 cm Formatted: Font: 13 pt, Font color: Black Formatted: Font: 13 pt, Font color: Black 80 Formatted: Lef, None, Tab stops: Not at 1.15 cm Formatted: Not Different first page header 80 a Formatted: Left ... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu vai trò phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế hộ địa Formatted: Font color: Black bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Formatted: Space Before: pt Mục tiêu nghiên cứu. .. Formatted: Font color: Black Nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi sau liên quan đến vai trò phụ nữ nông thôn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (1) Vai trò phụ nữ phát triển kinh tế nông thôn Formatted: Font... Black TRẦN THÚY AN NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN Formatted: Font color: Black, Swedish (Sweden) TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN Formatted:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay