Xác định tỷ lệ tiêu hóa và năng lượng trao đổi của bột lá keo giậu đối với gà thịt

146 8 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 06:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN VIỆT HÀ XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CỦA BỘT LÁ KEO GIẬU ĐỐI VỚI GÀ THỊT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP CHUN NGÀNH: CHĂN NI THÁI NGUN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN VIỆT HÀ XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CỦA BỘT LÁ KEO GIẬU ĐỐI VỚI GÀ THỊT Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số ngành: 60 62 01 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TỪ QUANG HIỂN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn phần đề tài NCS Từ Quang Trung, hợp tác thực Các kết công bố luận văn đồng ý nghiên cứu sinh chưa tác giả cơng bố trước Thái nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Trần Việt Hà Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Hoàn thành luận văn này, ngồi nỗ lực thân, tơi nhận giúp đỡ quý báu, bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn GS.TS Từ Quang Hiển suốt trình thực luận văn Nhân dịp hồn thành luận văn tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy giáo hướng dẫn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành với quan tâm giúp đỡ Ban giám hiệu, thầy cô giáo khoa Chăn nuôi thú y khoa sau Đại học, cán thư viên trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn, Ban lãnh đạo, cán công nhân viên chức đơn vị: Trại giống gia cầm trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Viện khoa học sống - Đại học thái nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhiệt tình cho tơi q trình thực luận văn Trong q trình thực luận văn này, tơi nhận quan tâm, động viên sâu sắc gia đình bạn bè Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Thái nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Trần Việt Hà Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục đích đề tài Ý nghĩa đề tài Điểm đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu keo giậu 1.1.1 Nguồn gốc keo giậu 1.1.2 Năng suất chất xanh keo giậu 1.1.3 Thành phần hoá học keo giậu 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến suất thành phần hóa học thức ăn xanh 19 1.3 Phương pháp xác định tỉ lệ tiêu hóa giá trị lượng thức ăn chăn nuôi 25 1.3.1 Phương pháp xác định tỉ lệ tiêu hóa 25 1.3.2 Phương pháp xác định giá trị lượng 28 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.1 Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu 33 2.2 Nội dung nghiên cứu 33 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 2.3 Phương pháp nghiên cứu 33 2.3.1 Thí nghiệm 1: Xác định tỉ lệ têu hóa chất dinh dưỡng bột 33 2.3.2 Thí nghiệm 2: Xác định lượng trao đổi bột keo giậu có hiệu chỉnh theo lượng nitơ tích lũy thể gà 38 2.4 Xử lý số liệu 40 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 41 3.1 Kết xác định tỷ lệ tiêu hóa BLKG 41 3.1.1 Thành phần hóa học phần bột keo giậu 41 3.1.2 Tính tỷ lệ AIA/DD phần DD/AIA dịch hồi tràng 43 3.1.3 Tỷ lệ têu hóa chất dinh dưỡng KPTN KPCS 45 3.1.4 Lượng chất dinh dưỡng ăn vào têu hóa phần 48 3.1.5 Tính tỷ lệ tiêu hóa bột keo giậu 51 3.1.6 Tính lương trao đổi bột keo giậu 51 3.2 Kết xác định NLTĐ có hiệu chỉnh theo lượng nitơ tích lũy thể 53 3.2.1 Protein, lượng thô AIA phần 53 3.2.2 Protein, lượng thô AIA chất thải 57 3.2.3 Kết xác định hàm lượng nitơ VCK KP chất thải NLTĐ hiệu chỉnh 57 3.2.4 Kết xác định lượng trao đổi phần BLKG 59 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 62 4.1 Kết luận 62 4.2 Đề nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO ĐỀ TÀI Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AIA Khống khơng tan BLKG Bột keo giậu Cal Calo Cs Cộng DD Dinh dưỡng DE Năng lượng tiêu hóa DM Chất khơ g gam GEd Năng lượng thô vật chất khô phần GEe Năng lượng thô vật chất khô chất thải Kcal Kilocalo Kg Kilogam KP Khẩu phần KPCS Khẩu phần sơ KPTN Khẩu phần thí nghiệm ME Năng lượng trao đổi MEd Năng lượng trao đổi chưa hiệu chỉnh MEN Năng lượng trao đổi hiệu chỉnh N Nitơ Nd Nitơ phần Ne Nitơ chất thải NL Năng lượng NR Lượng nitơ tích lũy TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TH Tiêu hóa TLTH Tỷ lệ têu hóa VCK Vật chất khơ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần nguyên liệu phần sở 34 Bảng 3.1 Thành phần hóa học phần bột keo giậu (%) 41 Bảng 3.2 Chất dinh dưỡng khống khơng tan thức ăn (%) 44 Bảng 3.3 Chất dinh dưỡng khống khơng tan dịch hồi tràng (%) 45 Bảng 3.4 Tỷ lệ têu hóa chất dinh dưỡng phần (%) 47 Bảng 3.5 Chất dinh dưỡng ăn vào tiêu hóa phần bột keo giậu (g/con/ngày) 50 Bảng 3.6 Tỷ lệ têu hóa chất dinh dưỡng BLKG 51 Bảng 3.7 Protein, lượng thô AIA phần 54 Bảng 3.8 Protein, lượng thô AIA VCK phần 56 Bảng 3.9 Protein, lượng thô AIA chất thải 57 Bảng 3.10 Nitơ VCK KP chất thải NLTĐ hiệu chỉnh 58 Bảng 3.11 Năng lượng trao đổi phần 60 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Nguyễn Thị Liên, Vũ Duy Giảng, Từ Quang Hiển (1999), “Đánh giá khả sinh trưởng giá trị dinh dưỡng keo giậu công thức bón phân khác nhau”, Tạp chí Nơng nghiệp Cơng nghiệp thực phẩm, 2/1999, tr 88 - 89 Phạm Tấn Nhã (2014), Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng số loại thức ăn chăn nuôi gà Sao giai đoạn sinh trưởng Đồng sông Cửu Long, Luận án tiến sĩ, Đại học Huế 10 Tôn Thất Sơn, Nguyễn Thị Mai (2007), “Xác định giá trị lượng trao đổi (ME) số giống đỗ tương làm thức ăn cho gia cầm phương pháp trực tiếp”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nơng nghiệp, tập V, số (2007) 11 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2001), Phương pháp xác định độ ẩm, TCVN 4326 - 2001 (ISO 6496: 1999) 12 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2001), Phương pháp xác định tỷ lệ nitơ protein, TCVN 4328:2007 (ISO 6496:2003) 13 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2007), Phương pháp xác định hàm lượng chất béo (lipit) thô, TCVN 4331:2007 (ISO 6492:2002) 14 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2007), Phương pháp xác định hàm lượng tro, TCVN 4327:2007 (ISO 5984:2002) 15 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2007), Phương pháp xác định hàm lượng xơ thô, TCVN 4329:2007 (ISO 6865:2000) 16 TCVN 4325:2007 (ISO 6497:2002) thay TCVN 4325 - 1986 17 Nguyễn Bách Việt (1994), Ảnh hưởng bột keo giậu đến khả sản xuất sữa bò tăng khối lượng dê, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn học Nông nghiệp I, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 18 Viện Chăn nuôi quốc gia (1995), Thành phần giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc - gia cầm Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 140 - 141; 168 - 169 19 Viện Chăn nuôi quốc gia (2001), Thành phần giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh 20 Acamovic T and D’Mello J.P.F (1984), “Trypsine inhibition by Leucaena leaf meal, Leucaena seeds and mimosine”, Leucaena Research Reports, 5: 74 – 75 21 Acamovic T, D’Mello J.P>F and Fiona M.Renwich (1986), “The presence of saponins in Leucaena leaf meal and seeds”, Leucaena Research Reports, 7: 106 - 107 22 Akbar M.A and Gupta P.C (1984a), “ Nutrient compositon of different cultvars of Leucaena leucocephala”, Leucaena Research Reports 5: 14 15 23 Anslow R.C (1957), “ Investigation into the potential productivity of ‘Acacia’ (Leucaena glauca) in Mauritius”, Revue agricole et sucriI’re de l’Ile Maurice 24 Arora S.K and Joshi U.N (1984), “Chemical compositon of Leucaena seeds”, Leucaena Research Reports 5: 16 25 Austin M.T., Sorensson C.T., Brewbaker J.L and Sun W (1992), “Mineral nutriment concentrations in edible forage fractons of 20 Leucaena genotypes at Waimanalo, Hawaii”, Leucaena Research Reports 13: 77 - 81 26 Brewbaker J.L., Plucknett D.L and Gonzalez V (1972), Varietal Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn variaton and yield trials of Leucaena leucocephala (Koa haole) in Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Hawaii, Research Bulletin 166 Honululu, Hawaii (USA): University of Hawaii Agircultural Experiment Station, p 28 27 Brewbaker J.L and Hutton M.E (1979), Leucaena In: G.A.Ritchie (Editor), New Agricultural Crops AAAS Selected Symposium 38, West View Press, Colorado, Chapter 28 Brewbaker J.L (1985), Leguminous tree and shrubs for Southeast Asia and South Pacrific Ariculture, ACIAR, 12: 43 - 50 29 Chandrasekaran N.R (1981), “Studies on forage potential of Leucaena” Leucaena Research Reports 2: 19 - 21 30 Cheeke P.R (1976), Nutritonal and physiological properties of saponins, Nutr Rep int 13: 315 - 324 31 D’Mello J.P.F and Taplin D.E (1978), Leucaena leucocephala in poultry diets for the tropics, Worl Rev Anim Prod 14:3: 41 - 47 32 D’Mello J.P.F and Thomas D (1978), The nutritve value of dried Leucaena leaf meal from Malawi: Studies with young chicks, Trop Agric (Trinidad) 55: 45 - 50 33 D’Mello J.P.F and Fraser K.W (1981), “ Evaluaton of Leucaena leaf meal from Malawi as a source of xanthophyll for laying hen” Trop Sci., 23: 75 34 D’Mello J.P.F and Acamovic T (1982a), “Apparent metabolizable energy value of dried Leucaena leaf meal for young chicks” Trop Agric (Trinidad) 59: 329 - 332 35 D’Mello J.P.F and Acamovic T (1989), Leucaena leucocephala in poultry nutriton - a review, Anim Feed Sci Technol 26: - 2, -28 36 Damothiran and Chandrasekaran N.R (1982) “Nutrition studies with leucaena forrage”, Leucaena Research Reports, 3: 21 - 22 37 Deshumkh A.P., Doiphode D.S., Desale J.S and Deshmukh J.S (1987), Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn “Chemical compositon of Sababul as influenced by types and growth Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn stages”, Journal of Maharashtra Agricultural University (India) 12: 25 27 38 Dhamothiran L., Paramathma M., Surendran C and Chandrasekharan (1991), “Leucaena - a source of protein and concentrate”, Journal of Agri Food Chem., 29: 912 39 El - Ashry M.A; Khatab H.M; El - Nor S.A.A and Abo - El - Nor S.A (1993), “Leucaena leucocephala: a new forage for farm animals in Egypt The chemical composition of Leucaena leaves and mimosine detoxification at different stages of maturity” Egyptian J Anim Prod 30: 1, 83 - 91 40 Gandara F.R., Goldfaib., Arias Manotti A.A and Ramirez W.M (1986), “Leucaena leucocephala (Lam) as a winter protein bank for natve grassland in Corriantes province” Revista, Argentina de Production Animal 6: 561 - 572 41 Garcia G.W (1988), Production of Leucaena (Leucaena leucocephala) and Cassava (Manihotesculenta) forages and their nitrogen utilisation by growing dairy cattle fed sugarcane based diets Ph.D Thesis, Department Livestock Sciences Faculty of Agriculture University of West Indies 42 Garcia G.W., Ferguson T.U., Neckles F.A and Archibald K.A.E (1996a), “The nutritive value and forage productivity of Leucaena leucocephala”, Anim Feed Scie Technol 60: 29 - 41 43 Garcia G.W., Ferguson T.U., Neckles F.A and Archibald K.A.E (1996b), “The nutritive value and forage productivity of Leucaena leucocephala”, Anim Feed Scie Technol 60: 29 - 41 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 44 Gee J.M., Blackburn N.A and Johnson I.T (1983), “The influence of guar gum on intestinal cholesterol transport in the rat” Br J Nutr., 50: 215 - 224 45 Ghatnekar S.D., Auti D.G and Kamat V.S (1983), “Biomanagement of Leucaena plantation in Ion Exchange (India) Ltd In: Chouinar A.ed” Leucaena research in the Asian - Pacifc region - Proceedings of a workshop held in Singapore, Nov 1982 Ottawa: IDCR: 109 - 112 46 Grant G., Greer F., McKenzie N.H and Puszatai A (1985) “Nutritonal response of mature rats to kidney bean (Phaseolus vulgaris) lectins” J Sci Food Agri., 36: 409 - 414 47 Guevarra A.B., Whitney A.S and Thompson J.R (1978), “Influence of intr - row spaccing and cutting regimes on the growth and yielg of Leucaena” Agronomy Journal 70: 1033 - 1037 48 Gupta V.K., Kewalramano N., Ramachandra K.S and Upadhyay V.S (1986), “Evaluaton of Leucaena species and hybrids in relaton to growth and chemical compositon”, Leucaena Research Reports 7: 43 - 45 49 Gupta B.K., Ahuja A.K and N.S Malik (1992) “Seasonal variation in antquality factors of Leucaena leucocephala in India” Leucaena Research Reports 51: 26 - 28 50 Herrenra P.G (1967) “Effect of height of cuting on pigion pea and Kao – haole” Agri Tro P23: 34 - 42 51 Hewitt D and Ford J.E (1982), “Influence of tanins on the nutritional quality of food grains”, Proc Nutr Soc 41: - 17 52 Horne P.M, D.W Catchpoole and A Ella (1985), “Cuttng manegement of tree and shrub legumes” Forage in Souheast Asian and South Pacifc Agiculture, ACIAR, p12 - 64 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 53 Hu TW and Kiang T (1982), “Wood production of spacing trial of leucaena in Taiwan”, Leucaena Research Reports 3: 59 - 61 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 54 Jones R.J (1979), “Value of Leucaena leucocephala as a feed for ruminants in the tropics”, World Animal Review 31: 13 - 23 55 Jones R.J and Harrison R.L (1980), “Survival of individual plants of Leucaena leucocephala in grazed stands”, Trop Agric 57: 265 - 266 56 Jones R.M and Jones R.J (1983), “Nutriment concentration in edible material of Leucaena leucocephala cv Peru and Cunningham”, Leucaena Research Reports 4: 57 Kadam S.S., Smithard R.R., Eyre M.D and Armstrong D.G (1987), “Effects of heat treatment of antinutritional factors and quality of protein in winged bean”, J Sci Food Agric 39: 267 - 275 58 Kamada Y., Oshiro N., Oku H, F and Chinen I (1997), “Mimosine toxicity in broiler chicks fed Leucaena leucocephala seed powder”, Anim Sci Tech 68: 2, 121 - 130 59 Keulen J Van and Young B.A., (1977) “Evaluation of Acid - Insoluble Ash as a Natural Marker in Ruminant Digestibility Studies”, Journal of Animal Science 78: 1757 - 1762 60 Lammers P.J., Kerr B.J., Honeyman M.S., Stalder K., Dozier III W.A., Weber T.E., Kidd M.T., and Bregendahl K., (2008), “Nitrogen corrected apparent metabolizable energy value of crude glycerol for laying hens”, Poultry Science, 87: 104 - 107 61 Leeson S and Summers J.D (1997), Commercial Poultry Nutrition: 22 26 Guelph, Ont Univercity Books 62 Lowry J.B., Cook N and Wilson R.D (1984), “Flavonol glycoside distribution in cultivars and hybrids of Leucaena leucocephala”, J Sci Food Agric 35: 401 - 407 63 Lyon C.K and Kohler G.O (1981), “Leaf protein concentrates from Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Leucaena leaves”, Leucaena Research Reports 2: 81 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 64 NAS (1984), “Leucaena: promising forage and tree crop for the tropics”, Second Editon Washington, DC: NAS, p 31 - 32; 100 65 Oakenfull D (1981), “Saponins in food - a review”, Food chemistry 6: 19 - 40 66 Oakes A.J (1968) “Advacing fontiers of Leucaena leucocephala dexcrition, culture, unitlization” Plant Science 15 - 50 67 Osman A.M (1981), “Effects of cutting interval on the relative dry mater production of four cultivars of Leucaena”, Leucaena Research Reports.2: 33 - 34; 35 - 38 68 Pathack P.S and Patil B.D (1981), “Nodulaton and seedling growth in Leucaena leucocephala cultivars”, Leucaena Research Reports 2: 25 69 Proverbs G (1984), “Leucaena ‘A versatile plant’ ”, Wildey (Barbados): CARDI: 34 70 Savory R (1979), Leucaena leucocephala (Lam) de Wit: varietal evaluation and agronomy, Ph.D, thesis London: University of London, pp 327 71 Scott T.A and Hall J.W., (1998), “Using acid insoluble ash marker ratio (diet:digesta) to predict digestbility of wheat and barley metabolizable energy and nitrogen retenton in broiler chicks” Poultry Science, 77: 674 - 679 72 Shih W.C and Hu T.W (1981), “The yields of forage of Leucaena leucocephala in Taiwan”, Leucaena Research Reports 2: 55 - 56 73 Soedomo R (1984), “The use of agriculture waste by - products supplemented with Leucaena leaves for growing goats”, Proc Of Inter Worshop Khokaen, Thailand 29 Nov - Des 74 Szyska M., ter Meulen U., Boonlm Cheva - Isarakul., Posri S and Potkhanond N (1984), “Results of research on Leucaena as an animal Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn feed in west Germany”, Leucaena Research Reports 5: - 11 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 75 Takahashi M and Ripperton J.C (1949), “Kao haole (Leucaena glauca), its establishment, culture, and utilization as forage crop”, Hawaii Agric Exp Station Bulletin 100 76 Toruan - Mathius, Nurita and Dedy Suhendi (1992), “Potential of six cultivators of diploid Leucaena Diversiforlia as animal feed”, Leucaena Research Reports 13: 56 - 58 77 Upadhyay V.S., Rekib A and Pathak P.S (1974), “Nutritive value of Leucaena leucocephala”, Ind Vet I 51: 534 - 537 78 Valdebouze P., Bergeron E., Gaborit T and Delort - laval J (1980), “Content and distribution of trypsine inhibitors and heamagglutinins in some legume seeds”, Can J Plant Sci., 60: 695 - 701 79 Verma S.V.S and McNab I.M (1982), “Guar meal in the diets for broiler chickens”, Br Poultry Sci., 23: 95 - 105 80 Vogmann H., Pfirter H.P., Prabucki A.L., (1975), “A new method of determing metabolisability of energy and digestibility of faty acids in broiler diets” British Journal Poultry Science, 16: 531 - 534 81 Wood J.F., Carter P.M and Savory R (1983), “Investgatons into the effects of processing on the retention of carotenoid fractions of Leucaena leucocephala during storage, and the effects on mimosine concentration”, Anim Feed Sci Technol 9: 207 - 317 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO ĐỀ TÀI Hình Khu vực trồng keo giậu thí nghiệm Hình Bột keo giậu Hinh Gà thí nghiệm Hình Mổ gà thu dịch hồi tràng Hình Trộn thức thí nghiệm Hình Mẫu thức ăn để phân tch Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... cứu xác định tỷ lệ tiêu hóa lượng trao đổi bột keo giậu gà Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành đề tài: Xác định tỷ lệ tiêu hóa lượng trao đổi bột keo giậu gà thịt Mục đích đề tài - Xác định tỷ. .. NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN VIỆT HÀ XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CỦA BỘT LÁ KEO GIẬU ĐỐI VỚI GÀ THỊT Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số ngành: 60 62 01 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA... têu hóa chất dinh dưỡng lượng trao đổi bột keo giậu Vì vậy, xác định tỷ lệ tiêu hóa lượng trao đổi bột keo giậu điểm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn đề tài Số hóa Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định tỷ lệ tiêu hóa và năng lượng trao đổi của bột lá keo giậu đối với gà thịt , Xác định tỷ lệ tiêu hóa và năng lượng trao đổi của bột lá keo giậu đối với gà thịt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay