486 CAU HOI TRAC NGHIEM VAT LY 9

44 11 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 05:56

Tổng hợp câu hỏi vật lí 9 THCS. Bao gồm chương I Điện học; Chương II Điện Từ học, Chương 3 Quang học. Các câu hỏi được sắp xếp từ thông hiểu đến vận dụng. Chúc các thầy cô thành công ..................................................................................................................................... 1 CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Câu 1: Một dây dẫn có chiều dài l điện trở R Nếu nối dây dẫn với dây có điện trở R’ : A R’ = 4R B R’= R C R’= R+4 D.R’ = R – Câu 2: Khi đặt hiệu điện 12V vào hai đầu cuộn dây dẫn dòng điện qua có cường độ 1,5A Chiều dài dây dẫn dùng để quấn cuộn dây ( Biết loại dây dẫn dài 6m có điện trở Ω.) A.l = 24m B l = 18m C l = 12m D l = 8m Câu 3: Hai dây dẫn làm đồng có tiết diện S Dây thứ có chiều dài 20cm điện trở 5Ω Dây thứ hai có điện trở 8Ω Chiều dài dây thứ hai là: A 32cm B.12,5cm C 2cm D 23 cm Câu 4: Hai dây dẫn làm từ vật liệu có tiết diện, có chiều dài l1,l2 Điện trở tương ứng chúng thỏa điều kiện : R1 l1 A R2 = l R1 l2 B R2 = l1 C R1 R2 =l1 l2 D R1 l1 = R2 l2 Câu 5: Chọn câu trả lời sai : Một dây dẫn có chiều dài l = 3m, điện trở R = Ω , cắt thành hai dây có chiều dài l1= , l2 = 21 có điện trở tương ứng R1,R2 thỏa: A R1 = 1Ω B R2 =2Ω C Điện trở tương đương R1 mắc song song với R2 R SS = Ω D Điện trở tương đương R1 mắc nối tiếp với R2 Rnt = 3Ω Câu 6: Hai dây dẫn đồng có chiều dài Dây thứ có tiết diện S1 = 0.5mm2 R1 =8,5 Ω Dây thứ hai có điện trở R2 = 127,5Ω , có tiết diện S2 : A.S2 = 0,33 mm2 B S2 = 0,5 mm2 C S2 = 15 mm2 D S2 = 0,033 mm2 Câu 7: Một dây dẫn đồng có điện trở 9,6Ω với lõi gồm 30 sợi đồng mảnh có tiết diện Điện trở sợi dây mảnh là: A R = 9,6 Ω B R = 0,32 Ω C R = 288 Ω D R = 28,8 Ω Câu 8: Hai dây dẫn làm đồng có chiều dài l Dây thứ có tiết diện S điện trở 6Ω Dây thứ hai có tiết diện 2S Điện trở dây thứ hai là: A 12 Ω B Ω C Ω D Ω Câu 9:Hai dây dẫn hình trụ làm từ vật liệu, có chiều dài , có tiết diện S1,S2 ,diện trở tương ứng chúng thỏa điều kiện: R1 S1 A R = S 2 R1 S2 B R = S R1 S12 = C R2 S 22 R1 S 22 = D R2 S12 Câu 10: Một sợi dây làm kim loại dài l1 =150 m, có tiết diện S1 =0,4 mm2 có điện trở R1 60 Ω Hỏi dây khác làm kim lọai dài l2= 30m có điện trở R2=30Ω có tiết diện S2 A S2 = 0,8mm2 B S2 = 0,16mm2 C S2 = 1,6mm2 D S2 = 0,08 mm2 Câu 11: Biến trở linh kiện : A Dùng để thay đổi vật liệu dây dẫn mạch B Dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện mạch C Dùng để điều chỉnh hiệu điện hai đầu mạch D Dùng để thay đổi khối lượng riêng dây dẫn mạch Câu 12: Khi dịch chuyển chạy tay quay biến trở, đại lượng sau thay đổi : A Tiết diện dây dẫn biến trở B Điện trở suất chất làm biến trở dây dẫn C Chiều dài dây dẫn biến trở D Nhiệt độ biến trở Câu 13: Trên biến trở có ghi 50 Ω - 2,5 A Hiệu điện lớn phép đặt lên hai đầu dây cố định biến trở là: A.U = 125 V B U = 50,5V C.U= 20V D U= 47,5V Câu 14: Một điện trở chạy quấn dây hợp kim nicrơm có điện trở suất ρ = 1,1.10-6 Ω.m, đường kính tiết diện d1 = 0,5mm,chiều dài dây 6,28 m Điện trở lớn biến trở là: A 3,52.10-3 Ω B 3,52 Ω C 35,2 Ω D 352 Ω Câu 15: Phát biểu sau nói mối liên hệ cường độ dòng điện qua dây dẫn hiệu điện hai đầu dây dẫn đó? A Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện hai đầu dây dẫn B Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn C Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện hai đầu dây dẫn D Cường độ dòng điện qua dây dẫn không tỉ lệ với hiệu điện hai đầu dây dẫn Câu 16: Khi hiệu điện hai đầu dây dẫn tăng thì: A Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khơng thay đổi B Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện C Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm D Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu điện Câu 16: Hiệu điện hai đầu dây dẫn giảm lần A Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khơng thay đổi B Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm C Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm nhiêu lần D Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng nhiêu lần Câu 17: Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn có dạng A Một đường thẳng qua gốc tọa độ C Một đường thẳng không qua gốc tọa độ B Một đường cong qua gốc tọa độ D Một đường cong không qua gốc tọa độ Câu 18: Để tìm hiểu phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn ta tiến hành thí nghiệm A Đo hiệu điện hai đầu dây dẫn với cường độ dòng điện khác B Đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn ứng với hiệu điện khác đặt vào hai đầu dây dẫn C Đo điện trở dây dẫn với hiệu điện khác D Đo điện trở dây dẫn với cường độ dòng điện khác Câu 19: Khi thay đổi hiệu điện hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có mối quan hệ: A Tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn B Tỉ lệ nghịch với hiệu điện hai đầu dây dẫn C Chỉ tỉ lệ hiệu điện hai đầu dây dẫn tăng D Khơng tỉ lệ với hiệu điện hai đầu dây dẫn Câu 20: Cường độ dòng điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu bóng đèn Điều có nghĩa hiệu điện tăng 1,2 lần A Cường độ dòng điện tăng 2,4 lần B Cường độ dòng điện giảm 2,4 lần C Cường độ dòng điện giảm 1,2 lần D Cường độ dòng điện tăng 1,2 lần Câu 21: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn hiệu điện 6V cường độ dòng điện qua 0,5A.Nếu hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn 24V cường độ dòng điện qua là: A 1,5A B 2A C 3A D 1A Câu 22: Đặt hiệu điện U hai đầu dây dẫn khác nhau, đo cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn tính giá trị U/I, ta thấy giá trị U/I A Càng lớn hiệu điện hai đầu dây dẫn lớn B Không xác định dây dẫn C Càng lớn với dây dẫn dây có điện trở nhỏ D Càng lớn với dây dẫn dây có điện trở lớn Câu 23: Điện trở R dây dẫn biểu thị cho A Tính cản trở dòng điện nhiều hay dây B Tính cản trở hiệu điện nhiều hay dây C Tính cản trở electron nhiều hay dây D Tính cản trở điện lượng nhiều hay dây Câu 24: Nội dung định luật Omh là: A Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện hai đầu dây dẫn tỉ lệ với điện trở dây B Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn không tỉ lệ với điện trở dây C Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn tỉ lệ nghịch với điện trở dây D Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện hai đầu dây dẩn tỉ lệ thuận với điện trở dây Câu 25: Biểu thức định luật Ohm là: A R = U U B I = I R C I = R D U = I.R U Câu 26: Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R = 6Ω 0,6A Khi hiệu điện hai đầu điện trở là: A 3,6V B 36V C 0,1V D 10V Câu 27: Mắc dây dẫn có điện trở R = 12Ω vào hiệu điện 3V cường độ dòng điện qua A 36A B 4A C.2,5A D 0,25A Câu 28: Một dây dẫn mắc vào hiệu điện 6V cường độ dòng điện qua dây dẫn 0,5A Dây dẫn có điện trở A 3Ω B 12Ω C.0,33Ω D 1,2Ω Câu 29: Chọn biến đổi biến đổi sau: A 1kΩ = 1000Ω = 0,01MΩ B 1MΩ = 1000kΩ = 1.000.000Ω C 1Ω = 0,001kΩ = 0,0001MΩ D 10Ω = 0,1kΩ = 0,00001MΩ Câu 30: Đặt hiệu điện U = 12V vào hai đầu điện trở Cường độ dòng điện 2A Nếu tăng hiệu điện lên 1,5 lần cường độ dòng điện A 3A B 1A C 0,5A D 0,25A Câu 31: Đặt vào hai đầu điện trở R hiệu điện U = 12V, cường độ dòng điện chạy qua điện trở 1,2A Nếu giữ nguyên hiệu điện muốn cường độ dòng điện qua điện trở 0,8A ta phải tăng điện trở thêm lượng là: A 4,0Ω B 4,5Ω C 5,0Ω D 5,5Ω Câu 32: Khi đặt hiệu điện 4,5V vào hai đầu dây dẫn dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,3A Nếu tăng cho hiệu điện thêm 3V dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là: A 0,2A B 0,5A C 0,9A D 0,6A Câu 33: Một dây dẫn mắc vào hiệu điện 5V cường độ dòng điện qua 100mA Khi hiệu điện tăng thêm 20% giá trị ban đầu cường độ dòng điện qua là: A 25mA B 80mA C 110mA D 120mA Câu 34: Sử dụng hiệu điện gây nguy hiểm thể? A 6V B 12V C 24V D 220V Câu 35: Để đảm bảo an tòan sử dụng điện, ta cần phải: A mắc nối tiếp cầu chì loại cho dụng cụ điện C sử dụng dây dẫn vỏ bọc cách điện B rút phích cắm đèn khỏi ổ cắm thay bóng đèn D làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện 220V Câu 36: Cách sử dụng sau tiết kiệm điện năng? A Sử dụng đèn bàn có công suất 100W B Sử dụng thiết bị điện cần thiết C Sử dụng thiết bị đun nóng điện D Sử dụng thiết bị điện để chiếu sáng suốt ngày đêm Câu 37: Bóng đèn ống 20W sáng bóng đèn dây tóc 60W A Dòng điện qua bóng đèn ống mạnh B Hiệu suất bóng đèn ống sáng C Ánh sáng tỏa từ bóng đèn ống hợp với mắt D Dây tóc bóng đèn ống dài Câu 38: Công thức cơng thức tính cường độ dòng điện qua mạch có hai điện trở mắc song song : I1 R1 I1 U2 C I = R D I = U 2 Câu 39: Trong phát biểu sau phát biểu sai ? A Để đo cường độ dòng điện phải mắc ampe kế với dụng cụ cần đo B Để đo hiệu điện hai đầu dụng cụ cần mắc vôn kế song song với dụng cụ cần đo C Để đo điện trở phải mắc oát kế song song với dụng cụ cần đo (x) D Để đo điện trở dụng cụ cần mắc ampe kế nối tiếp với dụng cụ vôn kế song song với dụng cụ Câu 40: Phát biểu sau xác ? A I = I1 = I2 B I = I1 + I2 A Cường độ dòng điện qua mạch song song B Để tăng điện trở mạch , ta phải mắc điện trở song song với mạch cũ C Khi bóng đèn mắc song song , bóng đèn tắt bóng đèn hoạt động D Khi mắc song song, mạch có điện trở lớn cường độ dòng diện qua lớn Câu 41: Chọn câu sai : A Điện trở tương đương R n điện trở r mắc nối tiếp : R = n.r B Điện trở tương đương R n điện trở r mắc song song : R = r n C Điện trở tương đương mạch mắc song song nhỏ điện trở thành phần D Trong đoạn mạch mắc song song cường độ dòng điện qua điện trở Câu 42: Công thức mạch điện có hai điện trở mắc song song? U1 R1 U1 I2 C U = R D U = I 2 Câu 43: Câu phát biểu nói cường độ dòng điện mạch mắc nối tiếp song song ? A Cường độ dòng điện đoạn mạch B Hiệu điện tỉ lệ thuận với điện trở đoạn mạch C Cách mắc khác hiệu điện đoạn mạch mắc nối tiếp song song D Cường độ dòng điện đoạn mạch nối tiếp , tỉ lệ nghịch với điện trở đoạn mạch mắc song song Câu 44: Các công thức sau cơng thức cơng thức tính điện trở tương đương hai điện trở mắc song song ? A U = U1 = U2 A R = R1 + R2 1 C R = R + R B U = U1 + U2 1 B.R=R +R R1 R2 D R = R − R Câu 45: Khi mắc R1 R2 song song với vào hiệu điện U Cường độ dòng điện chạy qua mạch rẽ : I1 = 0,5 A , I2 = 0,5A Thì cường độ dòng điện chạy qua mạch : A 1,5 A B 1A C 0,8A D 0,5A Câu 46: Một mạch điện gồm hai điện trở R1 R2 mắc song song với Khi mắc vào hiệu điện U cường độ dòng điện chạy qua mạch : I = 1,2A cường độ dòng điện chạy qua R2 I2 = 0,5A Cường độ dòng điện chạy qua R1 : A I1 = 0,5A B I1 = 0,6A C I1 = 0,7A D I1 = 0,8A Câu 47: Hai điện trở R1 = 3Ω , R2 = 6Ω mắc song song với , điện trở tương đương mạch : A Rtđ = 2Ω B.Rtđ = 4Ω C.Rtđ = 9Ω D Rtđ = 6Ω Câu 48: Hai bóng đèn có ghi : 220V – 25W , 220V – 40W Để bóng đèn hoạt động bình thường ta mắc song song vào nguồn điện : A 220V B 110V C 40V D 25V Câu 49: Hai điện trở R1 = 8Ω , R2 = 2Ω mắc song song với vào hiệu điện U = 3,2V Cường độ dòng điện chạy qua mạch : A 1A B 1,5A C 2,0A D 2,5A Câu 50: Hai điện trở R1 , R2 mắc song song với Biết R1 = 6Ω điện trở tương đương mạch Rtđ = 3Ω Thì R2 : A R2 = Ω B R2 = 3,5Ω C R2 = 4Ω D R2 = 6Ω Câu 51: Mắc ba điện trở R1 = 2Ω , R2 = 3Ω , R3 = 6Ω song song với vào mạch điện U = 6V Cường độ dòng điện qua mạch A 12A B 6A C 3A D 1,8A Câu 52: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, công thức sau sai? A U = U1 + U2 + …+ Un B I = I1 = I2 = …= In C R = R1 = R2 = …= Rn D R = R1 + R2 + …+ Rn Câu 53: Đại lượng không thay đổi đoạn mạch mắc nối tiếp? A Điện trở B Hiệu điện C Cường độ dòng điện D Cơng suất Câu 54: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp có điện trở tương đương là: A R1 + R2 R1 R2 R1 + R2 C R + R D R R 2 Câu 55: Cho hai điện trở R1= 12Ω R2 = 18Ω mắc nối tiếp Điện trở tương đương R12 đoạn mạch nhận giá trị giá trị sau đây: A R12 = 12Ω B.R12 = 18Ω C R12 = 6Ω D R12 = 30Ω Câu 56: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp Mối quan hệ hiệu điện hai đầu mổi điện trở điện trở biểu diễn sau: U1 R1 B R1 R2 U1 R2 U1 U2 A U = R B U = R C R = R D.A C 2 1 Câu 57: Người ta chọn số điện trở loại 2Ω 4Ω để ghép nối tiếp thành đoạn mạch có điện trở tổng cộng 16Ω Trong phương án sau đây, phương án sai? A Chỉ dùng điện trở loại 2Ω C.Chỉ dùng điện trở loại 4Ω B Dùng điện trở 4Ω điện trở 2Ω D Dùng điện trở 4Ω điện trở 2Ω Câu 58: Hai điện trở R1= 5Ω R2=10Ω mắc nối tiếp Cường độ dòng điện qua điện trở R1 4A Thông tin sau sai? A Điện trở tương đương mạch 15Ω C Cường độ dòng điện qua điện trở R 8A B Hiệu điện hai đầu đoạn mạch 60V D Hiệu điện hai đầu điện trở R1 20V Câu 59: Phát biểu sau nói cường độ dòng điện đoạn mạch nối tiếp? A Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn lớn điện trở vật dẫn nhỏ B Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn lớn điện trở vật dẫn lớn C Cường độ dòng điện vật dẫn mắc nối tiếp với nhau D Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn khơng phụ thuộc vào điện trở vật dẫn Câu 60: Đoạn mạch gồm hai điện trở R R2 mắc nối tiếp, gọi I cường độ dòng điện mạch U1 U2 hiệu điện hai đầu điện trở, U hiệu điện hai đầu đoạn mạch, hệ thức sau đúng? U U1 R1 A I = R + R C U = R 2 B U1 = I.R1 D Các phương án trả lời Câu 61: Điện trở R1= 10Ω chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu U1= 6V Điện trở R2= 5Ω chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu U2= 4V Đoạn mạch gồm R1 R2 mắc nối tiếp chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu đoạn mạch là: A 10V B 12V C 9V D.8V Câu 62: Điện trở R1= 30Ω chịu dòng điện lớn 2A điện trở R 2= 10Ω chịu dòng điện lớn 1A Có thể mắc nối tiếp hai điện trở vào hiệu điện đây? A 40V B 70V C.80V D 120V Câu 63: Định luật Jun-Lenxơ cho biết điện biến đổi thành : A Cơ D.Hoá C Nhiệt DNăng lượng ánh sáng Câu 64: Trong biểu thức sau đây, biểu thức biểu thức định luật Jun-Lenxơ? A Q = I².R.t B Q = I.R².t C Q = I.R.t D Q = I².R².t Câu 65: Nếu nhiệt lượng Q tính Calo phải dùng biểu thức biểu thức sau? A Q = 0,24.I².R.t B Q = 0,24.I.R².t C Q = I.U.t D Q = I².R.t Câu 66: Phát biểu sau với nội dung định luật Jun- Lenxơ? A Nhiệt lượng tỏa dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở thời gian dòng điện chạy qua B Nhiệt lượng tỏa dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ nghịch với điện trở thời gian dòng điện chạy qua C Nhiệt lượng tỏa dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu điện trở thời gian dòng điện chạy qua D Nhiệt lượng tỏa dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở thời gian dòng điện chạy qua Câu 67: Cầu chì thiết bị giúp ta sử dụng an tồn điện Cầu chì hoạt động dựa vào: A Hiệu ứng Jun – Lenxơ B Sự nóng chảy kim loại C Sự nở nhiệt D A B Câu 68: Cho hai điện trở mắc nối tiếp, mối quan hệ nhiệt lượng toả dây điện trở viết sau: Q1 R1 Q1 R2 Q1 Q2 A Q = R B Q = R C R = R D A C 2 1 Câu 69: Cho hai điện trở mắc song song, mối quan hệ nhiệt lượng toả dây điện trở biểu diễn sau: Q1 R1 A Q = R 2 Q1 R2 B Q = R C Q1 R2 = Q2.R1 D A C Câu 70: Một dây dẫn có điện trở 176Ω mắc vào nguồn điện có hiệu điện U=220V Nhiệt lượng tỏa dây dẫn 15 phút là: A 247.500J B 59.400calo C 59.400J D A B Câu 71: Hai dây đồng chất có chiều dài tiết diện gấp đôi ( l =2l2 ; S1 = 2S2) Nếu mắc chúng vào nguồn điện có hiệu điện U khoảng thời gian thì: A Q1 = Q2 B Q1 = 2Q2 C.Q1 = 4Q2 D Q1= Q2 Câu 72: Một bếp điện có hiệu điện định mức U = 220V Nếu sử dụng bếp hiệu điện U’ = 110V sử dụng thời gian nhiệt lượng tỏa bếp sẽ: A Tăng lên lần B Tăng lên lần C Giảm lần D Giảm lần Câu 73: Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R=80Ω cường độ dòng điện qua bếp I=2,5A Nhiệt lượng mà bếp tỏa 1giây là: A 200J B 300J C 400J D 500J Câu 74: Hai dây dẫn đồng chất mắc nối tiếp, dây có chiều dài l1= 2m, tiết diện S1= 0,5mm² Dây có chiều dài l2= 1m, tiết diện S2= 1mm² Mối quan hệ nhiệt lượng tỏa dây dẫn viết sau: A Q1 = Q2 B 4Q1 = Q2 C Q1 = 4Q2 D Q1 = 2Q2 Câu 75: Điện trở suất xếp theo thứ tự: Bạc, đồng, nhôm, Vonfam, kim loại dẫn điện tốt ? A Vonfam B Nhôm C Bạc D Đồng Câu 76: Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S làm chất có điện trở suất ρ , có điện trở R tính cơng thức A R = ρ S l B R = S ρ l C R = l ρ S D R = ρ l S Câu 77: Điện trở suất điện trở dây dẫn hình trụ có: A.Chiều dài m tiết diện 1m2 B Chiều dài 1m tiết diện 1cm2 C Chiều dài 1m tiết diện 1mm2 D Chiều dài 1mm tiết diện 1mm2 Câu 78: Nếu giảm chiều dài dây dẫn lần tăng tiết diện dây lên lần điện trở suất dây dẫn sẽ: A Giảm 16 lần B Tăng 16 lần C không đổi D Tăng lần Câu 79: Một dây dẫn đồng có chiều dài l = 100cm , tiết diện mm2 ,điện trở suất ρ =1 ,7.10 -8 Ωm Điện trở dây dẫn : A 8,5.10 -2 Ω B 0,85.10-2Ω C 85.10-2 Ω D 0,085.10-2Ω Câu 80: Nhận định không : A Điện trở suất dây dẫn nhỏ dây dẫn dẫn điện tốt.B Chiều dài dây dẫn ngắn dây dẫn điện tốt C Tiết diện dây dẫn nhỏ dây dẫn điện tốt.D Tiết diện dây dẫn nhỏ dây dẫn điện Câu 81: Một dây dẫn nhơm hình trụ, có chiều dài l = 6,28m, đường kính tiết diện d = mm, điện trở suất ρ = 2,8.10-8Ωm , điện trở dây dẫn : A.5,6.10-4 Ω B 5,6.10-6Ω C 5,6.10-8Ω D 5,6.10-2Ω Câu 82: Hai dây dẫn có chiều dài , tiết diện, điện trở dây thứ lớn điện trở dây thứ hai gấp lần, dây thứ có điện trở suất ρ = 1,6.10 -8 Ω m , điện trở suất dây thứ hai : A 0,8.10-8Ωm B 8.10-8Ωm C 0,08.10-8Ωm D 80.10-8Ωm Câu 83: Chọn câu trả lời đúng: A Điện trở dây dẫn ngắn luôn nhỏ điện trở dây dẫn dài B Một dây nhơm có đường kính lớn có điện trở nhỏ sợi dây nhơm có đường kính nhỏ C Một dây dẫn bạc luôn có điện trở nhỏ dây dẫn sắt D Nếu người ta so sánh hai dây đồng có tiết diện, dây có chiều dài lớn có điện trở lớn Câu 84: Nhận định không đúng? Để giảm điện trở dây dẫn người ta: A Giảm tiết diện dây dẫn dùng vật liệu có điện trở suất nhỏ.B Dùng vật liệu có điện trở suất nhỏ C Tăng tiết diện dây dẫn dùng vật liệu có điện trở suất nhỏ.D Tăng tiết diện dây dẫn Câu 85: Công thức khơng phải cơng thức tính công suất P đọan mạch chứa điện trở R, mắc vào hiệu điện U, dòng điện chạy qua có cường độ I A P= U.I B U P= I U2 C P= R D P=I 2.R Câu 86: Công suất điện cho biết : A Khả thực cơng dòng điện B Năng lượng dòng điện C Lượng điện sử dụng đơn vị thời gian D Mức độ mạnh, yếu dòng điện Câu 87: Trên bóng đèn có ghi 12 V– 6W A Cường độ dòng điện lớn mà bóng đèn chịu 2A B Cường độ dòng điện lớn mà bóng đèn chịu 0,5A C Cường độ dòng điện tối thiểu mà bóng đèn sáng 2A D Cường độ dòng điện qua bóng đèn đèn sáng bình thường 0,5A Câu 88: Trên bóng đèn có ghi 110V-55W Điện trở A 0,5 Ω B 27,5Ω C 2Ω D 220Ω Câu 89: Chọn câu trả lời sai: Một quạt điện có ba nút điều chỉnh tốc độ quay nhanh theo thứ tự tăng dần nút (1), (2) (3).Công suất quạt bật : A Nút (3) lớn B Nút (1) lớn C Nút (1) nhỏ công suất nút (2) D Nút (2) nhỏ công suất nút (3) Câu 90: Số oát ghi dụng cụ điện cho biết : A Công suất mà dụng cụ tiêu thụ hoạt động bình thường B Điện mà dụng cụ tiêu thụ hoạt động bình thường thời gian phút C Cơng mà dòng điện thực dụng cụ hoạt động bình thường D Cơng suất điện dụng cụ sử dụng với hiệu điện không vượt hiệu điện định mức 10 Câu 91: Một bàn điện có cơng suất định mức 1100W cường độ dòng điện định mức 5A điện trở suất 1,1.10-6Ωm tiết diện dây 0,5mm2, chiều dài dây : A 10m.B 20m C 40m D 50m Câu 92: Hai bóng đèn, có cơng suất 75W, có cơng suất 40W, họat động bình thường hiệu điện 120V Khi so sánh điện trở dây tóc hai bóng đèn : A Đèn cơng suất 75W có điện trở lớn B Đèn cơng suất 40W có điện trở lớn C Điện trở dây tóc hai đèn D Khơng so sánh Câu 93: Trong công thức P = I2.R tăng gấp đơi điện trở R giảm cường độ dòng điện lần cơng suất: A Tăng gấp lần B Giảm lần C Tăng gấp lần D Giảm lần Câu 94: Hai bóng đèn có ghi số 12V- 9W 12V- 6W mắc song song vào nguồn điện có hiệu điện 12V A Hai đèn sáng bình thường B Đèn thứ sáng yếu bình thường C Đèn thứ sáng mạnh bình thường D Đèn thứ hai sáng yếu bình thường Câu 95: Năng lượng dòng điện gọi là: A Cơ B Nhiệt C Quang D Điện Câu 96: Số đếm công tơ điện gia đình cho biết: A Thời gian sử dụng điện gia đình B Cơng suất điện mà gia đình sử dụng C Điện mà gia đình sử dụng D Số dụng cụ thiết bị điện sử dụng Câu 97: Thiết bị điện sau hoạt động chuyển hoá điện thành nhiệt năng? A.Quạt điện B Đèn LED C Bàn điện D Nồi cơm điện Câu 98: Cơng thức tính cơng dòng điện sản đoạn mạch là: A A = U.I2.t B A = U.I.t C A = U2.I.t D A = P t Câu 99: Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện 12V cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch 0,5A Cơng dòng điện sản đoạn mạch 10 giây là: A 6J B 60J C 600J D 6000J Câu 100: Mỗi ngày cơng tơ điện gia đình đếm 2,5 số Gia đình tiêu thụ ngày lượng điện là: A 90000J B 900000J C 9000000J D 90000000J Câu 101: Một bóng đèn loại 220V-100W sử dụng hiệu điện 220V Điện tiêu thụ đèn 1h là: A 220 KWh B 100 KWh C KWh D 0,1 KWh Câu 102: Một đèn loại 220V – 75W đèn loại 220V – 25W sử dụng hiệu điện định mức Trong thời gian, so sánh điện tiêu thụ hai đèn: A A1 = A2 B A1 = A2 C A1 = A2 D A1 < A2 Câu 103: Một bàn sử dụng hiệu điện định mức 220V 10 phút tiêu thụ lượng điện 660KJ Cường độ dòng điện qua bàn là: A 0,5 A B 0,3A C 3A D 5A 30 Câu 122: Tác dụng kính cận để A tạo ảnh ảo nằm khoảng cực viễn mắt B tạo ảnh ảo nằm khoảng cực viễn mắt C tạo ảnh thật nằm khoảng cực viễn mắt.D tạo ảnh thật nằm khoảng cực viễn mắt Câu 123: Tác dụng kính lão để A tạo ảnh ảo nằm khoảng cực cận mắt B tạo ảnh ảo nằm khoảng cực cận mắt C tạo ảnh thật nằm khoảng cực cận mắt.D tạo ảnh thật nằm khoảng cực cận mắt Câu 124: Mắt người nhìn rõ vật cách mắt từ 10cm đến 100cm Mắt có tật phải đeo kính ? A Mắt cận, đeo kính hội tụ B Mắt lão, đeo kính phân kì C Mắt lão, đeo kính hội tụ D Mắt cận, đeo kính phân kì Câu 125: Mắt người có khoảng cực viễn 50cm Thấu kính mang sát mắt sử dụng phù hợp thấu kính A hội tụ có tiêu cự 50cm B hội tụ có tiêu cự 25cm C phân kỳ có tiêu cự 50cm D phân kỳ có tiêu cự 25cm Câu 126: Mắt bạn Đơng có khoảng cực cận 10cm, khoảng cực viễn 50cm Bạn Đơng khơng đeo kính thấy vật cách mắt khoảng A từ 10cm đến 50cm B lớn 50cm C lớn 40cm D lớn 10cm Câu 127: Khi không điều tiết, tiêu điểm mắt cận nằm A trước màng lưới B màng lưới C sau màng lưới D thể thủy tinh Câu 128: Khi không điều tiết, tiêu điểm mắt lão nằm A trước màng lưới B màng lưới C sau màng lưới D thể thủy tinh Câu 129: Khoảng cực cận mắt cận A khoảng cực cận mắt thường B lớn khoảng cực cận mắt thường C nhỏ khoảng cực cận mắt thường D lớn khoảng cực cận mắt lão Câu 130: Khoảng cực cận mắt lão A khoảng cực cận mắt thường B lớn khoảng cực cận mắt thường C nhỏ khoảng cực cận mắt thường D nhỏ khoảng cực cận mắt cận Câu 131: Khoảng nhìn rõ mắt cận ( khoảng cách từ Cc đến Cv ) A khoảng nhìn rõ mắt lão B lớn khoảng nhìn rõ mắt lão C nhỏ khoảng nhìn rõ mắt lão D khoảng nhìn rõ mắt bình thường Câu 132: Mắt bạn Đơng có khoảng cực viễn 40cm Loại kính thích hợp để bạn đeo A hội tụ, có tiêu cự 40cm B phân kỳ, có tiêu cự 40cm C hội tụ, có tiêu cự lớn 40cm D phân kỳ, có tiêu cự lớn 40cm Câu 133: Mắt bạn Đơng khơng thể nhìn rõ vật xa mắt 50cm Để khắc phục bạn cần A đeo sát mắt thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm B đeo sát mắt thấu kính phân kỳ có tiêu cự 50cm 31 C khơng cần đeo kính D đeo kính hội tụ nhìn gần đeo kính phân kỳ nhìn xa Câu 134: Có thể dùng kính lúp để quan sát A Trận bóng đá sân vận động B Một vi trùng C Các chi tiết máy đồng hồ đeo tay D Kích thước nguyên tử Câu 135: Phát biểu phát biểu sau nói kính lúp là: A Kính lúp dụng cụ bổ trợ cho mắt quan sát vi khuẩn B Kính lúp thực chất thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn C Sử dụng kính lúp giúp ta quan sát rõ ảnh thật vật nhỏ D Kính lúp thực chất thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn Câu 136: Một người quan sát vật nhỏ kính lúp, người phải điều chỉnh để A ảnh vật ảnh ảo chiều, lớn vật B ảnh vật ảnh thật chiều, lớn vật C ảnh vật ảnh ảo, ngược chiều, lớn vật D ảnh vật ảnh ảo chiều, nhỏ vật Câu 137: Nhận định khơng đúng? Quan sát vật nhỏ qua kính lúp, ta nhìn thấy A Anh chiều với vật B Anh lớn vật C Anh ảo D Anh thật lớn vật Câu 138: Kính lúp Thấu kính hội tụ có A tiêu cự dài dùng để quan sát vật nhỏ B tiêu cự dài dùng để quan sát vật có hình dạng phức tạp C tiêu cự ngắn dùng để quan sát vật nhỏ D tiêu cự ngắn dùng để quan sát vật lớn Câu 139: Trong kính lúp sau, kính lúp dùng để quan sát vật cho ảnh lớn nhất? A Kính lúp có số bội giác G = B Kính lúp có số bội giác G = 5,5 C Kính lúp có số bội giác G = D Kính lúp có số bội giác G = Câu 140: Số bội giác tiêu cự ( đo đơn vị xentimet ) kính lúp có hệ thức: A G = 25 f B G = 25 f C G = 25 + f D G = 25 – f Câu 141: Thấu kính dùng làm kính lúp? A Thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm B Thấu kính phân kì có tiêu cự 50cm C Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm D Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm Câu 142: : Số ghi vành kính lúp 5x Tiêu cự kính lúp có giá trị A f = 5m B f = 5cm C f = 5mm D f = 5dm Câu 143: Khi quan sát vật kính lúp, để mắt nhìn thấy ảnh ảo lớn vật ta cần phải A đặt vật khoảng tiêu cự B đặt vật khoảng tiêu cự C đặt vật sát vào mặt kính D đặt vật vị trí Câu 144: Dùng kính lúp có số bội giác 4x kính lúp có số bội giác 5x để quan sát vật với điều kiện thì: A Kính lúp có số bội giác 4x thấy ảnh lớn kính lúp có số bội giác 5x B Kính lúp có số bội giác 4x thấy ảnh nhỏ kính lúp có số bội giác 5x C Kính lúp có số bội giác 4x thấy ảnh kính lúp có số bội giác 5x D Khơng so sánh ảnh hai kính lúp Câu 145: Số bội giác kính lúp 32 A lớn tiêu cự lớn B nhỏ tiêu cự nhỏ C tiêu cự tỉ lệ thuận D lớn tiêu cự nhỏ Câu 146: : Một kính lúp có tiêu cự f = 12,5cm, độ bội giác kính lúp là: A G = 10 B G = C G = D G = Câu 147: : kính lúp có độ bội giác G = 5, tiêu cự f kính lúp A 5cm B 10cm C 20cm D 30cm Câu 148: Trên hai kính lúp có ghi “2x” “3x” A Cả hai kính lúp có ghi “2x” “3x” có tiêu cự B Kính lúp có ghi “3x” có tiêu cự lớn kính lúp có ghi “2x” C Kính lúp có ghi “2x” có tiêu cự lớn kính lúp có ghi “3x” D Khơng thể khẳng định tiêu cự kính lúp lớn Câu 149: Câu trả lời khơng đúng? Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10cm để quan sát vật nhỏ Vật đặt cách kính 5cm A Anh cách kính 5cm B Anh qua kính ảnh ảo C Anh cách kính 10cm D Anh chiều với vật Câu 150: Chiếu chùm ánh sáng trắng qua kính lọc màu tím, chùm tia ló có màu A đỏ B vàng C tím D trắng Câu 151: Khi chiếu chùm ánh sáng đỏ qua lọc màu xanh, phía sau lọc A ta thu ánh sáng Màu đỏ B ta thu ánh sáng Màu xanh C tối (khơng có ánh sáng truyền qua) D ta thu ánh sáng Ánh sáng trắng Câu 152: Các nguồn phát ánh sáng trắng là: A mặt trời, đèn pha ôtô B nguồn phát tia laze C đèn LED D đèn ống dùng trang trí Câu 153: Chọn phát biểu A.Có thể tạo ánh sáng vàng cách chiếu ánh sáng trắng qua lọc màu vàng B.Bút Lade hoạt động phát ánh sáng xanh C.Ánh sáng đèn pha ôtô phát ánh sáng vàng D.Bất kỳ nguồn sáng phát ánh sáng trắng Câu 154: Chọn câu phát biểu A Chiếu ánh sáng trắng qua lọc màu ta ánh sáng có màu lọc B Chiếu ánh sáng trắng qua lọc màu ta ánh sáng có màu trắng C Chiếu ánh sáng trắng qua lọc màu ta ánh sáng có màu đỏ D Chiếu ánh sáng màu qua lọc màu ta ánh sáng có màu trắng Câu 155: Sau kính lọc màu xanh ta thu ánh sáng màu xanh Chùm ánh sáng chiếu vào lọc A ánh sáng đỏ B ánh sáng vàng C ánh sáng trắng D ánh sáng từ bút lade Câu 156: Chọn phát biểu A Khi nhìn thấy vật có màu (trừ vật đen) có ánh sáng màu vào mắt ta B Tấm lọc màu hấp thụ tốt ánh sáng màu C Chiếu ánh sáng trắng qua lọc màu vàng ta thu ánh sáng trắng D Các đèn LED phát ánh sáng trắng Câu 157: Chiếu chùm ánh sáng trắng chùm ánh sáng màu xanh qua lọc màu xanh Các chùm ánh sáng qua lọc có màu A trắng B đỏ C xanh D vàng 33 Câu 158: Dùng bể nước nhỏ có thành bên suốt đựng nước có pha mực đỏ, sau dùng đèn pin chiếu chùm ánh sáng xuyên qua hai thành đối diện bể nước ánh sáng xuyên qua bể nước có màu A trắng B đỏ C vàng D xanh Câu 159: Tấm lọc màu có cơng dụng A chọn màu ánh sáng truyền qua trùng với màu lọc B trộn màu ánh sáng truyền qua C giữ nguyên màu ánh sáng truyền qua D ánh sáng truyền qua chuyển sang màu sáng Câu 154: : Khi chiếu hai ánh sáng đỏ lục lên tờ giấy trắng ta thấy tờ giấy có ánh sáng màu vàng Nếu chiếu thêm vào tờ giấy ánh sáng màu lam thích hợp ta thấy tờ giấy có ánh sáng màu A đỏ B lục C trắng D lam Câu 155: Làm vòng tròn nhỏ bìa cứng, dán giấy trắng có trục quay, chia vòng tròn thành ba phần tơ màu đỏ, lục lam Cho vòng tròn quay thật nhanh nhìn mặt giấy ta nhận thấy có màu A kẽ sọc đỏ lục B kẽ sọc đỏ lam C kẽ sọc lục lam D trắng Câu 156: : Chiếu ánh sáng màu đỏ ánh sáng màu vàng vào vị trí màu trắng, ánh sáng màu vàng bị chắn kính lọc màu xanh lam Nhìn ta thấy có màu A trắng B da cam C đỏ D xanh lam Câu 157: Hiện tượng sau trộn ánh sáng màu? A Chiếu ánh sáng tím với ánh sáng vàng vào chổ màu trắng Ta thu ánh sáng có màu khác B Chiếu ánh sáng đỏ, lục, lam với độ mạnh yếu thích hợp lên màu trắng Ta thu ánh sáng màu trắng C Chiếu ánh sáng trắng lên mặt ghi đĩa CD cho tia phản xạ lên màu trắng Ta thu ánh sáng có nhiều màu khác D Chiếu ánh sáng đỏ, lục, lam với độ mạnh yếu khác lên màu trắng Ta thu ánh sáng có nhiều màu khác Câu 158: Khi trộn ánh sáng có màu Trường hợp không tạo ánh sáng trắng? A Trộn ánh sáng đỏ, lục, lam với độ sáng thích hợp B Trộn ánh sáng đỏ cánh sen, vàng, lam với độ sáng thích hợp C Trộn ánh sáng vàng lam với độ sáng thích hợp D Trộn ánh sáng đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím với độ sáng thích hợp Câu 159: Chiếu ánh sáng tím qua kính lọc tím, ta thấy kính lọc có màu A tím B đen C trắng D đỏ Câu 154: Khi thấy vật màu trắng ánh sáng vào mắt ta có màu A đỏ B xanh C vàng D trắng Câu 155: Khi nhìn thấy vật màu đen A ánh sáng đến mắt ta ánh sáng trắng B ánh sáng đến mắt ta ánh sáng xanh C ánh sáng đến mắt ta ánh sáng đỏ D khơng có ánh sáng từ vật truyền tới mắt Câu 156: Ánh sáng tán xạ vật truyền A theo phương ánh sáng tới B vng góc với phương ánh sáng tới C song song với phương ánh sáng tới D theo phương Câu 157: : Hiện tượng sau biểu tác dụng sinh học ánh sáng? 34 A Ánh sáng mặt trời chiếu vào thể làm cho thể nóng lên B Ánh sáng chiếu vào hỗn hợp khí clo khí hiđro đựng ống nghiệm gây nổ C Ánh sáng chiếu vào pin quang điện làm cho phát điện D Ánh sáng mặt trời lúc sáng sớm chiếu vào thể trẻ em chống bệnh còi xương Câu 158: Ánh sáng có tác dụng nhiệt lượng ánh sáng biến thành A điện B nhiệt C D hóa Câu 159: Tác dụng sau khơng phải ánh sáng gây ra? A Tác dụng nhiệt B Tác dụng quang điện C Tác dụng từ D Tác dụng sinh học Câu 160: Về mùa hè, ban ngày đường phố ta không nên mặt quần áo màu tối quần áo màu tối A hấp thụ ánh sáng, nên cảm thấy nóng B hấp thụ nhiều ánh sáng, nên cảm thấy nóng C tán xạ ánh sáng nhiều, nên cảm thấy nóng D tán xạ ánh sáng ít, nên cảm thấy mát CHƯƠNG IV: SỰ BẢO TỒN VÀ CHUYỂN HĨA NĂNG LƯỢNG Câu 1: Thả bóng bàn rơi từ độ cao định, sau chạm đất bóng khơng nảy lên đến độ cao ban đầu A bóng bị trái đất hút B bóng thực cơng C bóng chuyển thành động D phần chuyển hóa thành nhiệt Câu 2: Một tơ chạy đột ngột tắt máy, xe chạy thêm đoạn dừng A xe giảm dần B động xe giảm dần C động xe chuyển hóa thành dạng lượng khác ma sát D động xe chuyển hóa thành Câu 3: Nội dung sau thể đầy đủ định luật bảo toàn lượng? A Năng lượng không tự sinh mà biến đổi từ dạng sang dạng khác B Năng lượng không tự mà biến đổi từ dạng sang dạng khác C Muốn thu dạng lượng phải tiêu hao dạng lượng khác D Muốn thu dạng lượng phải tiêu hao hay nhiều dạng lượng khác Câu 4: Hiệu suất pin mặt trời 10% Điều có nghĩa: Nếu pin nhận A điện 100J tạo quang 10J B lượng mặt trời 100J tạo điện 10J C điện 10J tạo quang 100J D lượng mặt trời 10J tạo điện 100J Câu 5: Nói hiệu suất động điện 97% Điều có nghĩa 97% điện sử dụng chuyển hóa thành A B nhiệt C nhiệt D lượng khác Câu 6: Ở nhà máy nhiệt điện A biến thành điện B nhiệt biến thành điện C quang biến thành điện D hóa biến thành điện Câu 7: Trong điều kiện sau đây, nhà máy thủy điện cho công suất phát điện lớn hơn? A Mùa khô, nước hồ chứa ít.B Mùa mưa hồ chứa đầy nước 35 C Độ cao mực nước hồ chứa tính từ tua bin thấp D Lượng nước chảy ống dẫn nhỏ Câu 8: Bộ phận nhà máy thủy điện có nhiệm vụ biến đổi lượng nước thành điện A lò đốt than B nồi C máy phát điện D tua bin Câu 9: Trong dụng cụ thiết bị điện sau thiết bị chủ yếu biến điện thành nhiệt năng? A máy quạt B bàn điện C máy khoan D máy bơm nước Câu 10: Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin A nhiên liệu B nước C nước D quạt gió Câu 11: Khi nước hồ chứa giảm xuống đến cận mức báo động nhà máy thủy điện sử dụng biện pháp A cho số tổ máy ngừng hoạt động B ngừng cấp điện C tăng đường kính ống dẫn từ hồ đến máy phát D tăng số máy phát điện so với bình thường Câu 12: Ưu điểm bật nhà máy thủy điện A tránh ô nhiễm môi trường B việc xây dựng nhà máy đơn giản C tiền đầu tư khơng lớn D hoạt động tốt mùa mưa mùa nắng Câu 13: Điểm sau ưu điểm điện gió? A Khơng gây nhiễm mơi trường B Khơng tốn nhiên liệu C Thiết bị gọn nhẹ.D Có cơng suất lớn Câu 14: Q trình chuyển hóa lượng nhà máy điện hạt nhân là: A Năng lượng hạt nhân – Cơ – Điện B Năng lượng hạt nhân – Cơ – Nhiệt – Điện C Năng lượng hạt nhân – Thế – Điện D Năng lượng hạt nhân – Nhiệt - Cơ – Điện Câu 15: Q trình chuyển hóa lượng nhà máy điện gió : A Năng lượng gió – Cơ – Điện B Năng lượng gió – Nhiệt – Cơ – Điện C Năng lượng gió – Hóa năng- Cơ – Điện D Năng lượng gió – Quang – Điện Câu 16: : Nguồn phát điện gây ô nhiễm môi trường nhiều A nhà máy phát điện gió B pin mặt trời C nhà máy thuỷ điện D nhà máy nhiệt điện Câu 17: Trong nhà máy phát điện, nhà máy phát điện có cơng suất phát điện không ổn định nhất? A Nhà máy nhiệt điện đốt than B Nhà máy điện gió C Nhà máy điện nguyên tử D Nhà máy thủy điện *******HẾT******* Câu 1: Một bóng đèn thắp sáng có điện trở 15 Ω cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn 0,3 A Hiêụ điện hai đầu dây tóc bóng đèn bao nhiêu? 36 A U = V B U = 15,3 V C U = 4,5 V D Một giá trị khác Câu 2: Trong đoạn mạch mắc nối tiép, công thức sau sai? A U = U1 + U2 + .+ Un B I = I1 = I2 = = In C R = R1 = R2 = = Rn D R = R1 + R2 + + Rn Câu 3: Điều sau nói cơng suất dòng điện? A Cơng suất dòng điện đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh cơng dòng điện B Cơng suất dòng điện đo cơng dòng điện thực giây C Cơng suất dòng điện đoạn mạch tích hiệu điện hai đầu đoạn mạch với cường độ với cường độ dòng điện chạy đoạn mạch D Cả ba phát biẻu Câu 4: Hãy chọn biẻu thức biểu thức sau để dùng để tính nhiệt lượng toả dây dẫn có dòng điện chạy qua B Q = A Q = I2.R.t U 2.t R C Q = U.I.t D Cả ba công thức Câu 5: Khi hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn tăng hay giảm lần cường độ dòng điện qua dây dẫn thay đổi nào? A Khơng thay đổi B Giảm hay tăng nhiêu lần C Tăng hay giảm nhiêu lần D Khơng thể xác định xác Câu 6: Hiệu điện U = 10 V đặt vào hai đầu điện trở có giá trị R = 25 Ω Cường độ dòng điện chạy qua điện trở nhận giá trị sau đúng? A I = 2,5 A B I = 0,4 A C I = 15 A D I = 35 A Câu 7: Trong công thức sau đây, công thức không phù hợp với đoạn mạch mắc song song? A I = I1 + I2 + .+ In B U = U1 = U2 = = Un C R = R1 + R2 + .+ Rn D 1 1 = + + + R R1 R2 Rn Câu 8: Trong đơn vị sau đây, đơn vị đơn vị công? A Jun (J) B W.s C KW.h D V.A Câu 9: Phát biểu sau với nội dung định luật Ôm? A Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn, với điện trở dây B Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn tỉ lệ thuận với điện trở dây C Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn tỉ lệ nghịch với điện trở dây D Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không phụ thuộc vào hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn điện trở dây Câu 10: Hãy chọn công thức công thức mà cho phép xác định cơng dòng điện sản đoạn mạch A A = U.I2.t B A = U2.I.t C A = U.I.t D A = R2.I.t Câu 11: Chọn công thức sai công thức đây: A I = U R B R = U I C I = U.R D U = I.R Câu 12: Phát biểu sau khơng nói phụ thuộc điện trở dây dẫn? A Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài dây B Điện trỏ dây dãn tỉ lệ nghịch với tiết diện dây C Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào nhiệt độ D Điện trở dây dẫn không phụ thuộc vào chất dây Câu 13: Khi dịch chuyển chạy tay quay biến trở, đai lượng sau thay đổi theo? A Tiết diện dây dẫn biến trở 37 B Điện trở suất chất làm dây dẫn biến trở C Chiều dài dây dẫn biến trở D Nhiệt độ biến trở Câu 14: Công thức sau cho phép xác điện trở dây dẫn hình trụ đồng chất? l S S C R = l ρ A R = ρ B R = ρ S l D Một công thức khác Câu 15: Điều sau nói biến trở? A Biến trở dùng để điều chỉnh nhiệt độ điện trở mạch B Biến trở dùng để điều chỉnh hiệu điện mạch C Biến trở dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện mạch D Biến trở dùng để điều chỉnh chiều dòng điện mạch Câu 16: Trong cơng thức tính cơng suất sau Hãy chọn cơng thức sai? A P = A t B P = A t C P = U.I D P= I2.R Câu 17: Phát biểu sau nói điện năng? A Dòng điện có mang lượng, lượng gọi điện B Điện chuyển hố thành nhiệt C Điện chuyển hố thành hố D Các phát biểu a, b, c Câu 18: Cho hai điện trở R1 = 20 Ω , R2 = 30 Ω mắc song song với Điện trở tương đương R đoạn mạch là: A 10 Ω B 50 Ω C 60 Ω D 12 Ω Câu 19: Trên bién trở chạy có ghi 100 Ω - 2A Hiệu điện lớn phép đặt lên hai đầu dây cố định biến trở có thẻ nhận giá trị giá trị sau: A 200 V B 50 V C 98 V D Môt giá trị khác Câu 20: Khi mắc bóng đèn vào hiệu điện 3V dòng điện chạy qua có cường độ 0,2A Cơng suất tiêu thụ bóng đèn là: A 0,6 J B 0,6W C 15W D Một giá trị khác Câu 21: Đặt hiệu điện U = 12V vào hai đầu điện trở Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 2A Nếu tăng hiệu điện lên 1,5 lần cường độ dòng điện là: A 3A B 1A C 0,5A D 0,25A Câu 22: Nếu tăng chiều dài dây dẫn lên n lần điện trở: A Tăng n lần B Giảm n lần C Tăng 2n lần D Giảm n2 lần Câu 23: Nếu bạc có điện trở suất 1,6.10-8 Ω.m thì: A Một khối bạc hình trụ, chiều dài 1m, tiết diện 1m2 có điện trở 1,6.10-8 Ω B Một khối bạc hình trụ, chiều dài 2m, tiết diện 2m2 có điện trở 3,2.10-8 Ω C Một khối bạc hình trụ, chiều dài 1m, tiết diện 0,5m2 có điện trở 1,6.10-8 Ω D Tất phát biểu Câu 24: Trong số bóng đèn sau, bóng sáng mạnh nhất? A 220V-25W B 110V-150W C 40V-100W D 110V-100W Câu 25: Phép biến đổi đơn vị không đúng? A 1kW = 1000W = 0,001MW B 1MW = 103kW = 106W C 10 W = 1kW = 1000W D 1W = 10-3kW = 10-7MW Câu 26: Trong loại thiết bị sau, thiết bị ( linh kiện ) có cơng suất nhỏ nhất? 38 A Đèn LED B Đèn pha ôtô C Đèn pin D Tivi Câu 27: Sở dĩ ta nói dòng điện có lượng vì: A Dòng điện thực cơng học, làm quay động B Dòng điện có tác dụng nhiệt, đun sơi nước C Dòng điện có tác dụng phát sáng D Tất nội dung a, b, c Câu 28: Đơn vị đo cơng dòng điện là: A Jun.(J) B Kilơjun (KJ) C Kilơốt.giờ.(KW.h) D Tất đơn vị Câu 29: Chọn phép biến đổi A 1J = 0,24 cal B cal = 0,24J C 1J = 4,18 cal D cal = 4,6J Câu 30: Tình sau không làm người bị điện giật? A Tiếp xúc với dây điện bị bong lớp cách điện B Thay bóng đèn khơng ngắt cầu chì C Hai tay tiếp xúc với hai cực bình ăcquy xe gắn máy D Đi chân đất sửa chữa điện Câu 31: Để tránh điện giật, cần thực biện pháp sau đây? A Vỏ máy thiết bị nối đất B Thay dây dẫn điện cũ C Dùng cầu dao chống điện giật D Tất biện pháp Câu 32: Hai điện trở mắc nối tiếp Hiệu điện hai đầu điện trở U U2 Cho biết hệ thức sau đúng? A U U1 = R1 R2 B R1 R2 = U U1 C U1.R1 = U2.R2 D U1 U = R1 R2 Câu 33: Nếu mắc hai điện trở song song R1 = Ω R2 = 12 Ω ta điện trở tương đương có giá trị: A Nhỏ Ω B Nhỏ 12 Ω C Lớn Ω D Lớn 12 Ω Câu 34: Tăng chiều dài dây dẫn lên n lần phải tăng hay giảm tiết diện lần để điện trở giữ không đổi A Tăng n lần B Tăng n2 lần C Giảm 2n lần D Giảm n2 lần Câu 35: Cho biết R1 = Ω , R2 = Ω , R3 = Ω Điện trở tương đương mạch điện hình có trị số là: R3 R1 R2 A Ω B 10 Ω C Ω D Ω Câu 36: Một biến trở gồm dây dẫn có giá trị từ đến 100 Để thay đổi giá trị biến trở, người ta thường thay đổi: A Chiều dài dây B Tiết diện dây C Vật liệu dây D Nhiệt độ dây dẫn Câu 37: Dòng điện từ dây dẫn đến bóng đèn Bóng đèn sáng lên, toả nhiều nhiệt dây dẫn Lí do: A Cường đẫnòng điện qua dây tóc bóng đèn lớn qua dây dẫn B Điện trở dây tóc bóng đèn lớn điện trở dây dẫn C Chiều dài dây tóc bóng đèn lớn chiều dài dây dẫn D Điện trở suất vật liệu làm dây tóc bóng đèn nhỏ điện trở suất dây dẫn Câu 38: Điện trở vật không phụ thuộc vào: 39 A Tiết diện thẳng vật B Điện trở suất vật C Khối lượng riêng vật D Chiều dài vật Câu 39: Cần kết hợp tiết diện S chiều dài L vật dẫn để có điện trở nhỏ nhất? A L S B 2L S C L 2S D 2L S Câu 40: Giảm bán kính dây dẫn lần điện trở: A Tăng lần B Tăng lần C Giảm lần D Giảm lần Câu 41: Một nguồn điện cung cấp công suất P cho bóng đền có điện trở R Đèn sáng bình thường Nếu mắc điện trở R2 khác nối tiếp với bóng đèn thì: A Đèn sáng cũ B Độ sáng đèn giảm cường độ dòng điện giảm C Độ sáng đèn tăng điện trở toàn mạch tăng lên D Độ sáng đèn tăng giảm tuỳ thuộc vào giá trị R2 Câu 42: Một bóng đèn có ghi 12V-3W Trường hợp sau đèn sáng bình thường? A Hiệu điện hai đầu bóng đèn 12V B Cường độ dòng điện qua bóng đèn 0,25A C Cường độ dòng điện qua bóng đèn 0,5A D Trường hợp a b Câu 43: Khi ta cần mắc điện trở song song với điện trở cũ? A Muốn giảm điện trở mạch điện B Muốn tăng điện trở mạch điện C Muốn giảm cường độ dòng điện qua mạch D Muốn giảm cơng suất tiêu thụ mạch điện Câu 44: Có hai điện trở Ω 10 Ω mắc nối tiếp với Nếu công suất điện trở Ω P cơng suất điện trở 10 Ω là: A P B P C P D 2P Câu 45: Khi hiệu điện hai đầu dây dẫn V cường độ dòng điện chạy qua 0,6A Nếu hiệu điện tăng lên đến 18Vthì cường độ dòng điện bao nhiêu? A 0,6A B 1,2A C 0,3A D Một kết khác Câu 46: Mắc nối tiếp hai điện trở có giá trị R1 = 12 Ω , R2 = Ω vào hai đầu đoạn mạch AB Cường độ dòng điện chạy qua R1 0,5A.Hiệu điện hai đầu AB là: A 6V B 7,5V C 9V D Một giá trị khác Câu 47: Mắc song song hai điện trở R1 = 30 Ω R2 = 25 Ω vào mạch điện có hiệu điện 30V Cường độ dòng điện mạch là: A 1A B 2,2A C 1,2A D 0,545A Câu 48: Một biến trở chạy dài 50m làm dây dẫn hợp kim nikêlin có điện trở suất 0,4.10 -6 ,tiết diện 0,5mm2 Điện trở lớn biến trở là: A 40 Ω B 0,04 Ω C 6,25 Ω D Một giá trị khác Câu 49: Hai điện trở R1 = Ω , R2 = 15 Ω mắc nối tiếp Cường độ dòng điện qua điện trở R 2A Thông tin sau sai? A Điện trở tương đương mạch 20 Ω B Cường độ dòng điện qua điện trở R2 2A C Hiệu điện hai đầu đoạn mạch 40V D Hiệu điện hai đầu điện trở R2 40V Câu 50: R1 = 12 Ω , R2 = 18 Ω mắc nối tiếp vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện 15V Kết luận sau sai? A Điện trỏ tương đương đoạn mạch 30 Ω B Cường độ dòng điện chạy điện trở 0,5A 40 C Hiệu điện hai đầu R1 6V D Hiệu điện hai đầu R2 6V Câu 51: Cho hai điện trở, R 1= 20 Ω chịu dòng điện có cường độ tối đa 2A R = 40 Ω chịu dòng điện có cường độ tối đa 1,5A Hiệu điện tối đa đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 R2 mắc nối tiếp là: A 210V B 90V C 120V D 100V Câu 52: Cho hai điện trở, R 1= 15 Ω chịu dòng điện có cường độ tối đa 2A R = 10 Ω chịu dòng điện có cường độ tối đa 1A Hiệu điện tối đa đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 R2 mắc song song là: A 40V B 10V C 30V D 25V Câu 53: Một bếp điện có ghi 220V - 1kW hoạt động liên tục với hiệu điện 220V Điện mà bếp tiêu thụ thời gian bao nhiêu? A kW.h B 2000 W.h C 7200 J D 7200 kJ Câu 54: Khi mắc bếp điện vào mạch điện có hiệu điện 220Vthì cường độ dòng điện qua bếp 4A Hỏi thời gian 30 phút nhiệt lượng toả bếp bao nhiêu? A 1584 Kj B 26400 J C 264000 J D 54450 kJ Câu 55: Trong thời gian 20 phút nhiệt lượng toả điện trở 1320 kJ Hỏi cường độ dòng điện qua bao nhiêu?Biết hiệu điện hai đầu điện trở là:220V A A B 30A C A D Một giá trị khác Câu 56: Khi dòng điện có cường độ 3A chạy qua vật dẫn 10 phút toả nhiệt lượng 540 kJ Hỏi điện trở vật dẫn nhận giá trị nàoấuu đúng? A Ω B 600 Ω C 100 Ω D Một giá trị khác Câu 57: Khi dòng điện có cường độ 2A chạy qua vật dẫn có điện trở 50 Ω toả nhiệt lượng 180 kJ Hỏi thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn bao nhiêu? A 90 phút B 15 phút C 18 phút D Một giá trị khác Câu 58: Dòng điện chạy qua dây dẫn có hình dạng có tác dụng từ? A Chỉ có dòng điện chạy qua cuộn dây có tác dụng từ B Chỉ có dòng điện chạy qua cuộn dây quấn quanh lõi sắt có tác dụng từ C Chỉ có dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng có tác dụng từ D Dòng điện chạy qua dây dẫn có hình dạng có tác dụng từ Câu 59: Khi ta dặt kim nam châm thử nối tiếp đường sức từ nam châm thì: A Các kim nam châm hướng xác định B Mỗi kim nam châm hướng khác C Các kim nam châm hướng khác nhau, hai kim nam châm đặt hai đầu hướng Nam - Bắc D Các kim nam châm hướng khác nhau, hai kim nam châm đặt hai đầu hướng Câu 60: Ở đâu có từ trường? A Xung quanh vật nhiễm điện B Xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện, xung quanh Trái Đất C Chỉ nơi có hai nam châm tương tác với D Chỉ nơi có tương tác nam châm với dòng điện Câu 61: Trên nam châm, chỗ hút sắt mạnh nhất? A Phần B Chỉ có từ cực Bắc C Cả hai từ cực D Mọi chỗ hút sắt mạnh Câu 62: Trong thí nghiệm phát tác dụng từ dòng điện, dây dẫn AB bố trí nào? A Tạo với kim nam châm góc B Song song với kim nam châm C Vng góc với kim nam châm D Tạo với kim nam châm góc nhọn Câu 63: Từ trường không tồn đâu? A Xung quanh nam châm B Xung quanh dòng điện 41 C Xung quanh điện tích đứng yên D Xung quanh trái đất Câu 64: Đường sức từ đường cong vẽ theo qui ước cho: A Có chiều từ cực Nam tới cực Bắc bên nam châm B Bắt đầu từ cực kết thúc cực nam châm C Có chiều từ cực Bắc tới cực Nam bên ngồi nam châm D Có chiều từ cực Bắc tới cực Nam bên nam châm Câu 65: Muốn cho đinh thép trở thành nam châm, ta làm sau: A Hơ đinh lên lửa B Dùng len cọ xát mạnh, nhiều lần vào định C Lấy búa đập mạnh nhát vào đinh D Quệt mạnh đầu đinh vào cực nam châm Câu 66: Theo qui tắc nắm tay phải bốn ngón tay hướng theo: A Chiều dòng điện chạy qua vòng dây B Chiều đường sức từ C Chiều lực điện từ D Không hướng theo chiều Câu 67: Theo qui tắc bàn tay trái chiều từ cổ tay ngón tay hướng theo: A Chiều đường sức từ B Chiều dòng điện C Chiều lực điện từ D Chiều cực Nam, Bắc địa lý Câu 68: Ta nói điểm F khơng gian có từ trường khi: A Một vật nhẹ để gần F bị hút phía F B Một đồng để gần F bị đẩy xa F C Một kim nam châm đặt F bị quay lệch khỏi hướng Nam - Bắc D Một kim nam châm đặt F bị nóng lên Câu 69: Điều sau nói từ trường? A Xung quanh nam châm ln có từ trường B Từ trường tác dụng lực lên nam châm thử đặt C Xung quanh Trái Đất ln có từ trường D Các phát biểu A, Bvà C Câu 70: Phát biểu sau nói đường sức từ dòng điện ống dây? A Dạng đường sức từ giống dạng đường sức từ nam châm thẳng B Chiều đường sức từ bên ống dây xác định theo qui tắc nắm tay phải C Các đường sức từ không cắt D Các phát biẻu A, B C Câu 71: Điều sau sai nói nhiễm từ sắt thép? A Lõi sắt, lõi thép đặt từ trường chúng bị nhiễm từ B Trong điều kiện , sắt nhiễm từ mạnh thép C Trong điều kiện nhau, sắt nhiễm từ yếu thép D Sắt bị khử từ nhanh thép Câu 72: Hãy chọn câu phát biểu sai câu sau: A Đoạn dây dẫn có dòng điện đặt từ trường cắt đường sức từ có lực từ tác dụng lên B Qui tắc bàn tay trái dùng để xác định chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện đặt từ trường C Khung dây có dòng điện quay từ trường mặt phẳng khung đặt vng góc với đường sức từ D Khung dây có dòng điện quay từ trường mặt phẳng khung đặt khơng vng góc với đường sức từ Câu 73: Điều sau nói cực từ ống dây có dòng điện chạy qua? A Đầu có dòng điện cực Nam, đầu lại cực Bắc B Đầu có dòng điện vào cực Nam, đầu lại cực Bắc C Đầu có đường sức từ cực Bắc, đầu lại cực Nam D Đầu có đường sức từ vào cực Bắc, đầu lại cực Nam 42 Câu 74: Lõi sắt nam châm điện thường làm chất : A Nhôm B Thép C Sắt non D Đồng Câu 75: Qui tắc bàn tay trái dùng để xác định: A Chiều lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện đặt từ trường B Chiều dòng điện chạy ống dây C Chiều đường sức từ nam châm D Chiều đường sức từ dòng điện dây dẫn thẳng Câu 76: Muốn nam châm điện có từ trường mạnh ta phải: A Tăng cường độ dòng điện qua ống dây đến mức cho phép B Tăng số vòng ống dây C Tăng thời gian dòng điện chạy qua ống dây D Kết hợp cách Câu 77: Khi nói tác dụng lực từ lên khung dây dẫn có dòng điện Lực từ làm cho khung dây quay khi: A Mặt phẳng khung đặt vng góc với đường sức từ B Mặt phẳng khung đặt không song song với đường sức từ C Mặt phẳng khung đặt khơng vng góc với đường sức từ D Cả A, B C sai Câu 78: Có thể dùng qui tắc nắm tay phải để xác định chiều: A Đường sức từ lòng ống dây biết chiều dòng điện B Hai cực ống dây biết chiều dòng điện C Dòng điện ống dây biết chiều đường sức từ D Cả A, B C Câu 79: Vì chế tạo động điện có cơng suất lớn, ta phải dùng nam châm điện để tạo từ trường? A Vì nam châm điện dễ chế tạo B Vì nam châm điện tạo từ trường mạnh C Vì nam châm điện gọn nhẹ D Một câu trả lời khác Câu 80: Treo kim nam châm thử gần ống dây có dòng điện chạy qua ( hình ) Quan sát tượng chọn câu trả lời câu sau: A Bên trái ống dây cực từ Bắc, bên phải ống dây cực từ Nam B Đường sức từ lòng ống dây có chiều từ phải sang trái C Chốt B cực dương, chốt A cực âm D Cả A, B C Câu 81: Ống dây MN có lõi sắt, có dòng điện chạy qua ( hình ).Phát biểu sau đúng? A Chiều dòng điện từ B qua ống dây , đến K A 43 B Đầu M cực từ Nam, đầu N cực từ Bắc C Đầu M cực từ Bắc, đầu N cực từ Nam D Cả phát biểu sai Câu 82: Áp dụng qui tắc bàn tay trái để xác định lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện chạy qua (hình dưới) có chiều: A Từ phải sang trái B Từ trái sang phải C Từ xuống D Từ lên Câu 83: Áp dụng qui tắc bàn tay trái để xác định chiều dòng điện dây dẫn ( hình ) có chiều: A Từ phải sang trái B Từ trái sang phải C Từ trước sau D Từ sau đến trước Câu 84: Treo kim nam châm thử gần ống dây ( hình bên ) Hiện tượng xảy ta đóng khố K? A Kim nam châm bị ống dây hút B Kim nam châm bị ống dây đẩy C Kim nam châm đứng yên D Kim nam châm lúc đầu bị ống dây đẩy ra, sau quay 180o , cuối bị ống dây hút Câu 85: Hình bên mơ tả khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt từ trường, khung quay có vị trí mà mặt phẳng khung vng góc với đường sức từ Ở vị trí khung dây, ý kiến đúng? A Khung không chịu tác dụng lực điện từ B Khung chịu tác dụng lực điện từ khơng quay C Khung tiếp tục quay tác dụng lực điện từ lên khung D Khung quay tiếp chút tác dụng lực điện từ mà quán tính Câu 86: Một ống dây có dòng điện chạy qua đặt gần kim nam châm ( hình bên ) Người ta thấy kim nam châm đứng yên Nếu đặt vào lòng ống dây lõi sắt non thì: 44 A Kim nam châm đứng yên B Kim nam châm quay theo chiều kim đồng hồ dừng lại trục nằm dọc theo trục ống dây C Kim nam châm quay ngược chiều kim đồng hồ dừng lại trục nằm dọc theo trục ống dây D Kim nam châm quay theo chiều kim đồng hồ không dừng lại trục nằm dọc theo trục ống dây ... Mỗi ngày cơng tơ điện gia đình đếm 2,5 số Gia đình tiêu thụ ngày lượng điện là: A 90 000J B 90 0000J C 90 00000J D 90 000000J Câu 101: Một bóng đèn loại 220V-100W sử dụng hiệu điện 220V Điện tiêu thụ... sánh Câu 93 : Trong công thức P = I2.R tăng gấp đơi điện trở R giảm cường độ dòng điện lần cơng suất: A Tăng gấp lần B Giảm lần C Tăng gấp lần D Giảm lần Câu 94 : Hai bóng đèn có ghi số 12V- 9W 12V-... vật đến máy ảnh là: A 2m B 7,2m C 8m D 9m Câu 96 : Anh vật in màng lưới mắt A Anh ảo nhỏ vật B Anh ảo lớn vật.C Anh thật nhỏ vật D Anh thật lớn vật Câu 97 : Khi nhìn rõ vật ảnh vật nằm A Thể thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: 486 CAU HOI TRAC NGHIEM VAT LY 9, 486 CAU HOI TRAC NGHIEM VAT LY 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay