Bộ câu hỏi đường dây 110KV

36 12 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 01:07

Đây là bộ câu hỏi chi tiết gồm các câu từ đơn giản đến nâng cao với các câu hỏi về đường dây 110KV giúp các bạn dễ dàng vượt qua các cuộc thi và vận hành đường dây an toàn . Chúc các bạn sẽ thi thật tốt TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM HỘI THI THỢ GIỎI 2014 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Nghề: Quản lý vận hành đường dây 110 Kv Câu Ranh giới đường dây không quy định theo nội dung sau đây: a- Tồn đường dây tính đến đầu cốt đấu vào má DCL đường dây trạm b- Tồn đường dây tính đến đầu cốt đấu vào má DCL đường dây trạm kể đoạn lèo đầu cốt đấu vào thiết bị khác cuộn cản, tụ điện, TU, chống sét… đường dây c- Toàn đường dây tính đến đầu cốt đấu vào má ngồi DCL đường dây trạm kể đoạn lèo đầu cốt đấu vào thiết bị khác cuộn cản, tụ điện, TU, chống sét… bao gồm thiết bị đấu nối đường dây d- Quy định khác Câu Trên cột đường dây không cấp điện áp 110kV phải có dấu hiệu cố định đây: a- Số thứ tự b- Ký hiệu tuyến đường dây c- Biển báo an toàn điện d Cả a, b c Câu Các trường hợp sau phải sơn màu báo hiệu (trắng, đỏ) treo đèn tín hiệu cảm ứng dây dẫn cùng: a- Cột cao từ 50m trở lên b- Cột cao 50m trị trí có u cầu đặc biệt cần thiết c- Khu vục gần sân bay d- b c Câu Đối với cột vượt cột néo sát cột vượt (cột kề), quy định kiểm tra định kỳ, phải tổ chức kiểm tra thêm nội dung sau đây: a- Tổ chức kiểm tra riêng 02 lần/năm b- Kiểm tra dự phòng năm/lần c- Kiểm tra tăng cường năm/lần d- Không quy định Câu Trong kiểm tra định kỳ lưới điện, phát chuỗi cách điện treo bị vỡ đến 02 bát cách điện chuỗi gồm 07 bát, yêu cầu phải thực hiện: a- Cho phép trì vận hành b- Phải tiến hành thay c- Đưa vào kế hoạch sửa chữa tháng d- Cả a c Câu Trong kiểm tra định kỳ lưới điện, phát bát sứ chuỗi cách điện treo gồm 07 bát yêu cầu phải thay số bát vỡ là: a- 01 bát b- 02 bát c- Cả a, b d- Cả a, b sai Câu Trong kiểm tra định kỳ lưới điện, phát chuỗi cách điện néo bị vỡ đến 02 bát cách điện chuỗi gồm 08 bát, yêu cầu phải thực hiện: a- Phải tiến hành thay b- Đưa vào kế hoạch sửa chữa quý gần c- Duy trì vận hành kết hợp thay kế hoạch công tác tháng d- Cả b c Câu Trong kiểm tra định kỳ lưới điện, phát chuỗi cách điện néo bị vỡ 02 bát cách điện chuỗi gồm 08 bát, yêu cầu phải thực hiện: a- Cho phép trì vận hành b- Phải tiến hành thay b- Báo cáo lãnh đạo để có đạo xử lý kịp thời d- Đưa vào kế hoạch sửa chữa tháng Câu Quy định tiêu chuẩn vận hành cột BTLT, độ lệch cho phép cột so với trục thẳng đứng dọc tuyến lấy theo giá trị sau đây: a- 1/150 chiều dài khoảng cột b- 1/150 chiều cao cột c- 1/150 chiều dài tay xà d- 1/150 chiều cao chuỗi cách điện Câu 10 Quy định tiêu chuẩn vận hành cột BTLT, độ lệch cho phép cột so với trục ngang tuyến lấy theo giá trị sau đây: a- 1/150 chiều cao cột b- 1/150 chiều dài tay xà c- 1/200 chiều cao cột d- 1/200 chiều dài tay xà Câu 11 Quy định tiêu chuẩn vận hành cột thép, độ lệch cho phép cột so với trục thẳng đứng dọc tuyến lấy theo giá trị sau đây: a- 1/200 chiều dài khoảng cột b- 1/200 chiều cao cột c- 1/200 chiều dài tay xà d- 1/200 chiều cao tay xà Câu 12 Quy định tiêu chuẩn vận hành cột thép, độ lệch cho phép cột so với trục ngang tuyến lấy theo giá trị sau đây: a- 1/200 chiều cao cột b- 1/200 chiều dài tay xà c- 1/250 chiều cao cột d- 1/250 chiều dài tay xà Câu 13 Quy định tiêu chuẩn vận hành cột thép, độ lệch cho phép tim cột so với trục ngang tuyến lấy theo giá trị sau đây: a- 100mm khoảng cột > 100m b- 100mm khoảng cột > 200m c- 100mm khoảng cột ≤ 200m d- Cả a, b, c Câu 14 Quy định tiêu chuẩn vận hành cột thép, độ lệch cho phép tim cột so với trục ngang tuyến lấy theo giá trị sau đây: a- 200mm khoảng cột ≤ 200m b- 200mm khoảng cột > 300m c- 200mm khoảng cột ≤ 300m d- Cả a, b, c Câu 15 Quy định tiêu chuẩn vận hành chuỗi cách điện, độ lệch cho phép chuỗi cách điện đỡ so với phương thẳng đứng lấy theo giá trị sau đây: a- ≤ 150 b- ≤ 100 c- ≤ 200 d- giới hạn từ 100- 200 Câu 16 Quy định tiêu chuẩn vận hành chuỗi cách điện, độ lệch cho phép chuỗi cách điện néo so với phương thẳng đứng lấy theo giá trị sau đây: a- Không quy định b- ≤ 150 c- ≤ 200 d- Giới hạn từ 50- 200 Câu 17 Đối với đường dây không 110kV qua khu vực ven biển, nhà máy xi măng, hóa chất… ngồi chế độ kiểm tra định kỳ yêu cầu: a- Tăng cường kiểm tra định kỳ đêm tháng/lần b- Tăng cường kiểm tra đột xuất tháng/lần c- Kiểm tra không điện (cắt điện) lần/năm d- Không quy định Câu 18 Quy định trường hợp sau cho phép tiếp tục vận hành lõi thép dây ACSR 185/29 bị tổn thương: a- Tổn thương ≤ 17% b- Tổn thương > 17% c- Tổn thương 17,5% d- Tổn thương 18,5% Câu 19 Đối với mối nối vị trí tiếp xúc lèo đường dây không 110kV quy định tần suất đo nhiệt độ: a 01 năm/lần đường dây mang tải đến định mức 03 tháng/lần đường dây vận hành tải b 01 năm/lần đường dây mang tải đến định mức 06 tháng/lần đường dây vận hành tải c 02 năm/lần đường dây mang tải đến định mức 06 tháng/lần đường dây vận hành tải d Không quy định Câu 20 Trong chế độ kiểm tra định kỳ nhiệt độ mối nối vị trí tiếp xúc lèo đường dây khơng 110kV mang tải đến định mức, độ chênh lệch nhiệt độ mối nối/ vị trí tiếp xúc lèo với dây dẫn mang điện > 150 C yêu cầu phải: a Tiếp tục theo dõi, vận hành tăng thời gian kiểm tra b Đưa vào kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng c Phải tiến hành sửa chữa ngay, không cho phép kéo dài d a b Câu 21 Trong chế độ kiểm tra định kỳ nhiệt độ mối nối tiếp xúc lèo đường dây không 110kV vận hành tải, độ chênh lệch nhiệt độ mối nối/ vị trí tiếp xúc lèo với dây dẫn mang điện > 750 C yêu cầu phải: a Tiếp tục theo dõi, vận hành tăng thời gian kiểm tra b Đưa vào kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng c Phải tiến hành sửa chữa ngay, không cho phép kéo dài d a b Câu 22 Các hạng mục cơng việc sau tổ chức kết hợp với công tác kiểm tra đường dây để thực hiện: a Củng cố tiếp địa (bị mất, đứt…) b Lắp lại giằng cột thép (bị mất,…) c Thay vài bát cách điện chuỗi cách điện vị trí qua khu vực ven biển, nhà máy xi măng, hóa chất kiểm tra không điện d Cả a, b c Câu 23 Khi tiến hành công tác đường dây không điện áp 110kV, phải ngừng công việc sửa chữa trường hợp sau đây: a Có giơng bão, trời mưa, gió mạnh cấp trở lên b Sương mù trời âm u hạn chế tầm nhìn phạm vi 10m c Phát sinh tượng đe dọa an toàn đến người thiết bị d Cả a, b c Câu 24 Các trường hợp sau xem trạng thái cố đường dây không: a Một phận cơng trình đường dây phát sinh hư hỏng gây cố điện b Cột nghiêng giới hạn cho phép có nguy đổ; c Chuỗi cách điện bị phóng điện bị vỡ số bát cách điện giới hạn cho phép có nguy gây cố chạm đất d Cả a, b c Câu 25 Các trường hợp sau xem trạng thái khơng bình thường đường dây không: a- Vỡ nhiều 02/07 bát chuỗi cách điện treo b- Một vài tiếp địa cột bị đứt, c- Dây chống sét bị tổn thương 17% tổng số sợi d- Cả a, b c Câu 26 Loại hồ sơ sau tài liệu kỹ thuật đường dây không: a- Hồ sơ hồn cơng cơng trình đường dây b- Hồ sơ nghiệm thu đóng điện bàn giao c- Sơ đồ tuyến đường dây vẽ đồ địa giới d- Hồ sơ đền bù, giải tỏa Câu 27 Để vượt khỏi vùng điện áp bước phải dùng phương pháp nào: a- Đi nhẹ nhàng b- Nhảy lò cò c- Đi nhanh d- Chạy nhanh Câu 28 Cấm làm việc cao có gió tới: a- Cấp b- Cấp c- Cấp d- Cấp Câu 29 Khi thực công tác chặt phát quang hành lang an toàn lưới điện cao áp khơng có khả đổ rơi cành vào đường dây thì: a- Cấm chặt có gió tới cấp b- Phải có phiếu cơng tác c- Chỉ cần lệnh công tác d- Thực theo a b Câu 30 Cơng việc làm có cắt điện hoàn toàn với điều kiện cụ thể sau đây: a- Có thể có nguồn điện đến 1000V để phục vụ sửa chữa b- Lối sang khu vực khác có điện mở c- Cả a b d- Cả a, b c sai Câu 31 Những công việc sau làm việc phải có phiếu cơng tác: a- Sửa chữa, tháo, lắp, đấu nối đường dây đường cáp cao áp b- Thao tác đóng, cắt, xử lý cố c- Kiểm tra định kỳ d- Cả a, b c sai Câu 32 Khi có nhiều đơn vị cơng tác làm việc đường dây cắt điện, thực nội dung sau sai: a- Mỗi đơn vị phải làm biện pháp an toàn riêng b- Một người huy trực tiếp 02 đơn vị công tác c- Mỗi đơn vị công tác cấp phiếu công tác d- Cả a, b c Câu 33 Cắt điện để làm việc thực quy định sau sai: a- Thiết bị cách ly từ phía cách cắt dao cách ly, tháo cầu chảy, tháo đầu cáp b- Các máy cắt, dao cách ly phải khóa mạch điều khiển tay điều khiển c- Thao tác cắt điện nhân viên vận hành thực d- Chỉ phải cắt dao phụ tải Câu 34 Khi đặt, tháo tiếp đất di động, thực sau việc thực sau sai: a- Thực đặt tháo tiếp đất người có bậc an toàn điện bậc b- Thực đặt tháo tiếp đất người có bậc an toàn điện bậc c- Chỉ đặt tiếp đất dây pha tiến hành công việc d- Đặt tiếp đất tất dây pha tiến hành công việc Câu 35 Khi cơng tác gần ĐZ cao áp có điện, trường hợp sau phải có phiếu cơng tác: a- Lắp đặt dây dẫn, dây chống sét ĐZ nằm vùng ảnh hưởng ĐZ khác b- Lắp đặt dây dẫn, dây chống sét ĐZ có giao chéo ĐZ khác (có điện trên) c- Chặt có nguy đổ vào đường dây d- Cả a, b c Câu 36 Nếu xảy tai nạn dây thắt lưng an toàn bị đứt, gẫy móc khơng thử kỳ hạn, người sau phải chịu hoàn toàn trách nhiệm: a- Cán an toàn Chi nhánh (Phân xưởng, Đội) b- Tổ trưởng c- Cả a b d- Cả a b sai Câu 37 Khi phát cán bộ, cơng nhân vi phạm qui trình có tượng đe dọa tới tính mạng người thiết bị phải: a- Nhắc nhở người vi phạm b- Báo cáo với cấp c- Lập tức ngăn chặn báo cáo với cấp d- Báo cho giám sát an toàn để ngăn chặn Câu 38 Khi kết thúc công việc, đơn vị công tác thực quy định sau sai : a- Đơn vị công tác thông báo điện thoại đề nghị đơn vị quản lý vận hành để đóng điện lại đường dây b- Đơn vị cơng tác phải thu dọn trường làm việc c- Đơn vị cơng tác phải rút hết biện pháp an tồn đơn vị công tác làm người đơn vị công tác khỏi nơi làm việc d- Bàn giao, trả nơi làm việc cho đơn vị quản lý vận hành Câu 39 Yêu cầu mối nối dây dẫn là: a- Chịu lực căng dây dẫn b- Chịu lực căng dây dẫn, điện trở tiếp xúc nhỏ, chịu tác động mơi trường ngồi, đạt u cầu thẩm mỹ Khơng bị ăn mòn chất hóa học khơng khí c- Cả a b sai d- Cả b c Câu 40 Mục đích cơng tác kiểm tra đêm là: a- Phát sai sót đường dây b- Phát tình trạng phóng điện sứ mà ban ngày không thấy c- Nắm vững chất lượng vận hành đường dây d- Dễ phát hiện tượng tiếp xúc không tốt mối nối Câu 41 Khơng đặt mối nối dây vị trí: a- Ở độ võng dây khoảng vượt b- Độ võng thấp c- Các khoảng cột gần trụ dừng (trụ néo) d- Tại khoảng vượt, độ võng thấp Câu 42 Các thiết bị an toàn dùng để sửa chữa đường dây cần phải: a- Bảo quản tốt b- Kiểm tra thử nghiệm định kỳ chế độ c- Kiểm tra định kỳ d- Hủy bỏ thay cần thiết Câu 43 Dây chằng đường dây 110KV thép tròn khơng mạ kẽm vận hành phải: a- Mạ kẽm lại đựơc vân hành b- Phải đựơc sơn để bảo vệ c- Sơn dể bảo vệ định kỳ phải sơn lại d- Thay bắt đầu sét rỉ Câu 44 Khi thay dây dẫn khoảng néo đường dây 110KV có đoạn vượt qua ĐDK 22KV cần phải: a- Lập dàn giáo cao đường dây 22KV 1m đỡ dây cần thay vượt qua b- Cắt điện làm tiếp đất đường dây 22KV c- Khơng cần cắt điện có đầy đủ biện pháp an tồn d- Tùy theo điều kiện chọn cách (a) (b) Câu 45 Khi cột thép bị nghiêng chỉnh cột cách: a- Dùng tời kéo cột thép trở vị trí thẳng đứng b- Đội móng cột để chỉnh lại độ nghiêng cột c- Đặt đệm có độ dày khơng 40cm bảng đế để điều chỉnh cột d- Đặt đệm có độ dày khơng q 40mm bàng đế để điều chỉnh cột Câu 46 Chiều cao hành lang ĐDK 110kV tính từ đáy móng cột đến điểm cao cơng trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định là: a- 4,0m b- 4,5m c- 3,0m d- 3,5m Câu 47 Mục đích việc đảo pha dây dẫn ĐDK: a- Để hạn chế không đối xứng dây dẫn b- Để cân dây dẫn c- Để hạn chế khơng đối xứng dòng điện điện áp d- Để hạn chế dòng điện thứ tự khơng Câu 48 ĐDK 110kV dài km phải đảo pha chu kỳ trọn vẹn: a- 50km b- 70km c- 90km d- 110km Câu 49 Những bảo vệ rơ le sau bảo vệ đường dây? a- Bảo vệ dòng điện thứ tự khơng b- Bảo vệ so lệch ngang c- Bảo vệ khoảng cách d- Cả a, b c Câu 50 ĐDK 110kV phải bảo vệ khỏi sét đánh trực tiếp nào? a- Bằng dây chống sét 2km đoạn đầu đường dây b- Bằng dây chống sét toàn tuyến, trừ đoạn tuyến đặc biệt phải có biện pháp bổ sung c- Bằng kim thu sét trực tiếp cột néo d- Cả a, b c Câu 51 Khu vực đông dân cư bao gồm khu vực đây? a- Bến đò b- Vùng đồng ruộng c- Những nơi xe cộ phương tiện giới không qua lại d- Cả a, b c Câu 52 Khoảng cách thẳng đứng dây chống sét dây dẫn khoảng cột ĐDK (khơng tính đến chao lệch dây gió tác động …) với chiều dài khoảng cột 300m quy định bao nhiêu? a- 4,5m b- 5,0m c- 5,5m d- 6,0m Câu 53 Quy định chế độ cố ĐDK (trong tính toán lý) chế độ sau đây? a- Là chế độ bị ngắn mạch pha b- Là chế độ làm việc dây dẫn dây chống sét bị đứt c- Là chế độ dây dẫn khơng bình thường d- Cả a, b c Câu 54 ĐDK điện áp 110kV cho phép dùng cách điện đứng vị trí đặc biệt đây? a- Bên cạnh chống sét b- Chỉ có vị trí đường sắt c- Chỉ có cột xuất tuyến d- Cả a, b c Câu 55 Khi làm việc ĐDK điện áp 110kV cắt điện chung cột với đường dây có điện (ĐDK mạch), khoảng cách nhỏ dây dẫn gần quy định bao nhiêu? a- 2,5m b- 3,0m c- 3,5m d- 4,0m d- Cả a, b Câu 122 Phân pha đường dây tải điện là: a- Tăng số pha đường dây b- Tăng số dây dẫn pha c- Cả hai trường hợp d- Cả a, b, c Câu 123 Góc bảo vệ dây chống sét đường dây tăng khả bảo vệ dây chống sét sẽ: a- Càng tăng b- Càng giảm c- Không thay đổi d- Cả a, c Câu 124 Cột thu lơi cao khả sét đánh vòng vào cơng trình bên sẽ: a- Càng tăng b- Càng giảm c- Không thay đổi d- Cả a, c Câu 125 Để nâng cao khả tải đường dây dài, người ta thực biện pháp nào: a- Nâng cao điện áp truyền tải đường dây b- Bù đường dây c- Điều chỉnh tham số đường dây d- Tất biện pháp Câu 126 Vai trò tụ bù dọc đường dây gì: a- Giảm điện áp đường dây không tải b- Tăng điện áp cuối đường dây đầy tải c- Giảm tồn thất điện d- Cả ba trường hợp Câu 127 Theo quan niệm tính tốn lý thuyết, đường dây dài: a- Lớn 100km b- Lớn 240km c- Có chiều dài 300km d- Có chiều dài 200km Câu 128 Quy định tiêu chuẩn vận hành cột BTLT, độ lệch cho phép tim cột so với trục ngang tuyến lấy theo giá trị sau đây: a- 100mm khoảng cột ≤ 100m b- 100mm khoảng cột ≤ 200m c- 100mm khoảng cột > 100m d- 100mm khoảng cột > 200m Câu 129 Công tác kiểm tra định kỳ ban đêm đường dây, thời gian tối thiểu tháng /1 lần với mục đích nhằm phát hiện: a- Sự phát nóng mối nối điểm tiếp xúc, b- Các tượng phóng điện, c- Âm bất thường, ánh sáng cột vượt d- Cả a, b, c Câu 130 Dây chống sét thông thường đường dây tải điện 110 kV bố trí lắp đặt: a- Nối đất trực tiếp vị trí cột tồn tưyến b- Nối đất đầu khoảng néo, đầu lại cột đỡ trung gian đấu qua mỏ phóng c- Nối đất trực tiếp số vị trí cột d- Nối đất trực tiếp cột đỡ Câu 131 Tại cột điện gần trạm biến áp, dây chống sét nối đất trực tiếp nhằm mục đích: a- Giảm sóng điện sét lan truyền vào trạm có sét đánh vào dây chống sét đường dây b- Giảm tổn thất điện đoạn đường dây c- Giảm sét đánh trực tiếp vào trạm d- Bảo vệ đường dây sét đánh vào trạm Câu 132 Để thuận tiện trình xây lắp quản lý vận hành sửa chữa người ta thường thiết kế giới hạn chiều dài khoảng néo khoảng: a- 10 km b- km c- 3km d- 2km Câu 133 Đối với đường dây dài, chế độ không tải gây nên tượng sau: a- Điện áp đầu hở mạch tăng cao b- Điện áp đầu hở mạch giảm thấp c- Điện áp hai đầu d- Tất tượng Câu 134 Phạm vi bảo vệ cột thu lôi phụ thuộc vào: a- Độ cao cột thu lơi b- Cường độ dòng điện sét c- Điện trở nối đất cột d- Cả a, b Câu 135 Khi xảy cố dây dẫn điện chạm đất điện áp bước lớn nguy hiểm khi: a- điểm gần chỗ chạm đất b- điểm xa chạm đất c- khoảng cách bước lớn d- khoảng cách bước nhỏ Câu 136 Tác hại phóng điện vầng quang đường dây tải điện cao áp: a- Gây tổn thất công suất điện b- Gây nhiểu vô tuyến điện c- Gây ổn định hệ thống điện d- Gây tổn thất điện nhiểu vô tuyến điện Câu 137 Đối với vị trí cột néo bình thường đường dây 110kV thường dùng sứ cách điện loại có tải trọng là: a- 70kN b- 50kN c- 120kN d- 160kN Câu 138 Dây nhôm lõi thép loại ACSR 240/53 có tổng số sợi nhơm là: a- 26 sợi b- 20 sợi c- 18 sợi d- 16 sợi Câu 139 Các cối hành lang đường dây ĐZ 110kV(theo qui định vận hành) phải chặt tỉa để đảm bảo bị đổ vào khoảng cách từ phận đến phận đường dây phải lớn bằng: a- 1m b- 0,5m c- 0,7m d- 1,2m Câu 140 Thời hạn kiểm tra định kỳ đường dây bình thường là: a- Hàng tháng (ngày) b- Theo quí (đêm) c- Hàng năm d- Cả a, b Câu 141 Theo tiêu chuẩn vận hành sai lệch (độ nghiêng cột) cột sắt so với trục thẳng đứng dọc tuyến ngang tuyến là: a- 1: 200 chiều cao cột b- 1: 150 chiều cao cột c- 1: 120 chiều cao cột d- 1: 100 chiều cao cột Câu 142 Theo tiêu chuẩn vận hành độ lệch chuỗi sứ cách điện đỡ dây dẫn so với phương thẳng đứng không : a- 15 b- 12 c- 10 d- Câu 143 Đối với cột điện có dây néo số sợi đứt dây néo cột (loại cáp thép nhiều sợi) phải thay dây khác bị đứt: a- Trên 17 % b- Trên 15 % c- Trên 10 % d- Trên % Câu 144 Đường dây 110 kV qua khu vực đông dân cư, khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn đến mặt đất chế độ làm việc bình thường qui định khơng nhỏ hơn: a- 8m b- 6m c- 5m d- 3m Câu 145 Đường dây 110 kV qua khu vực dân cư , khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn đến mặt đất chế độ làm việc bình thường qui định không nhỏ hơn: a- 6m b- 5m c- 4m d- 3m Câu 146 Theo qui trình vận hành sửa chữa đường dây khơng ranh giới đường dây qui định là: a- Toàn chiều dài đường dây tính từ cột xuất tuyến đầu trạm bao gồm đoạn lèo đoạn dây vào trạm b- Toàn chiều dài đường dây tính từ đầu cốt đấu vào má dao ngồi dao cách ly đường dây c- Toàn chiều dài đường dây tính từ cột xuất tuyến đầu trạm không bao gồm đoạn lèo đoạn dây vào trạm d- Tồn chiều dài đường dây tính từ cột xuất tuyến đầu trạm bao gồm đoạn dây vào trạm đến má DCL – Câu 147 Khi thi cơng căng dây lấy độ võng sai số cho phép lấy độ võng dây dẫn dây chống sét so với thiết kế không trị số là: a- 3% b- 5% c- 7% d- 10% Câu 148 Trong công tác thi công sửa chữa đường dây sử dụng tời quay tay (Tời cối xay) với chức nhiệm vụ là: a- Để kéo dây b- Nâng , hạ vật có trọng lượng lớn với khoảng cách di chuyển ngắn c- Để kéo vật có trọng lượng lớn với khoảng cách di chuyển ngắn d- Để kéo , nâng , hạ vật có trọng lượng lớn với khoảng cách di chuyển dài Câu 149 Trên đường dây tải điện nói dây dẫn có độ võng f = 10m nhiệt độ 30 0C có nghĩa là: a- Độ võng dây dẫn đường dây mang tải lớn nhất, nhiệt độ 300C b- Độ võng dây dẫn thi công nhiệt độ môi trường 300C c- Độ võng dây dẫn mang tải định mức nhiệt độ môi trường 300C d- Độ võng dây dẫn thi công nhiệt độ dây dẫn 300C Câu 150 Trong công tác sửa chữa ép nối dây dẫn sử dụng hàm ép loại có ký hiệu hàm ép M có ý nghĩa là: a- Hàm ép lục lăng dùng để ép vỏ nhơm b- Hàm ép tròn dùng để ép lõi thép c- Hàm ép tròn dùng để ép vỏ nhôm d- Hàm ép lục lăng dùng để ép lõi thép Câu 151 Độ lệch tim tuyến cột đường dây (nhô ngang tuyến) khoảng cột > 100m ĐDK cấp điện áp 110kV cho phép là: a- 200mm b- 150mm c- 100mm d- 80mm Câu 152 Chuyển vị đầu xà cột điện so với trục thẳng góc với tuyến đường dây ĐDK cấp điện áp 110 kV cho phép là: a- 100mm b- 80mm c- 60mm d- 50mm Câu 153 Trong khoảng cột đường dây 110kV cho phép tối đa số mối vá bảo dưỡng dây dẫn là: a- 02 b- 01 c- 03 d- 04 Câu 154 Trong trình thi cơng lắp dựng cột phương pháp trụ leo, góc hợp dây tăng néo đầu trụ mặt phẳng ngang để hệ thống Cột - Trụ -Dây néo ổn định đựơc bố trí góc a- 45 b- 30 c- 60 d- 90 Câu 155 Đối với dây dẫn có tiết diện > 240mm2 khoảng cột vượt qua đường sắt, số mối nối phép là: a- Không nối dây b- 01 mối c- 02 mối d- 03 mối Câu 156 Đối với cột vượt sông cột néo hãm vượt sơng, ngồi cơng việc kiểm tra cột khác, phải tổ chức kiểm tra riêng theo yêu cầu sau: a- Mỗi năm lần kiểm tra có điện b- Mỗi năm lần kiểm tra khơng điện c- tháng lần kiểm tra không điện d- Cả a, b Câu 157 Sai lệch (độ nghiêng cột) cột sắt so với trục thẳng đứng dọc tuyến ngang tuyến là: a- 1: 100 Chiều cao cột b- 1: 120 Chiều cao cột c- 1: 150 Chiều cao cột d- 1: 200 chiều cao cột Câu 158 Khi số sợi nhôm dây dẫn bị đứt tổn thương đến mức độ cần phải cắt dùng ống nối để nối lại a- Trên 15 % b- Trên 16 % c- Trên 17 % d- Trên 19 % Câu 159 Khi số sợi thép dây nhôm lõi thép bị đứt bị tổn thương đến mức độ phải cắt dùng ống nối để nối lại a- Trên 15 % b- Trên 16 % c- Trên 17 % d- Bất kỳ mức độ Câu 160 Theo qui định qui trình vận hành, điện trở tiếp địa cột đo kiểm tra định kỳ theo qui định sau: a- 1năm lần b- năm lần c- năm lần d- Đo cần thiết Câu 161 Các phận cột thép, xà thép, giằng cột, trình vận hành bị rỉ , ăn mòn đến mức độ phải sửa chữa thay tăng cường a- Quá 10 % tiết diện ngang b- Quá 15 % tiết diện ngang c- Quá 20 % tiết diện ngang d- Quá 25 % tiết diện ngang Câu 162 Khi tiến hành điều chỉnh cột nghiêng , phải nới lỏng êcu bu lơng móng phải néo hãm cáp thép có tiết diện đủ lớn cho đạt hệ số an toàn : a- K ≥ 1,5 b- K ≥ 2,0 c- K ≥ 2,2 d- K ≥ 2,5 Câu 163 Số sợt đứt dây néo cột (loại cáp thép nhiều sợi) bị đứt đến mức độ phải thay dây khác: a- Trên 10 % b- Trên 17 % c- Trên 20 % d- Khi có sợi bị đứt Câu 164 Khi cẩu để lắp dựng cột phương pháp trụ leo bị kẹt múp chân trụ hệ thống kéo (khơng nâng lên hạ xuống được) Để xử lí cố trường hợp phải tiến hành cơng việc sau: a- Khố chắn hệ thống cáp kéo lại b- Thi công hệ thống cáp treo giữ (vật) thay cho hệ thống cáp kéo bị kẹt cần xử lý c- Tiến hành xử lí điểm kẹt d- Sau xử lý kẹt xong tiến hành cẩu dựng tiếp Phương án theo trình tự bước xử lý sau đây: a- 1-2-3-4 b- 3-1-2-4 c- 1-3-2-4 d- 1-2-4-3 Câu 165 Nguyên nhân gây sai lệch thẳng đứng theo dọc ngang tuyến dựng cột thép đơn là: a- Do sai lệch cao độ mặt đầu trụ móng thi cơng lắp dựng sai qui trình b- Do cột chế tạo bị sai lệch kích thước hình học (các thanh, táp); c- Đường kính lỗ bulơng khoan rộng q giới hạn cho phép d- Cả a, b, c Câu 166 Trong công tác rải căng dây lấy độ võng, biện pháp thi công dây lèo cột néo để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thường thực sau: a- Đo xác định thực tế dây lèo pha so cắt dây lèo cho pha b- Đo xác định thực tế dây lèo pha so cắt dây lèo cho pha c- Đo cắt dây lèo pha theo vẽ thiết kế d- Cả a, b, c Câu 167 Trong công tác rải căng dây lấy độ võng, biện pháp chuyển dây từ puly sang chuỗi cách điện để đảm bảo không hư hỏng dây thường thực sau: a- Dùng khố móc CK móc vào dây dẫn kết hợp với hệ thống cáp - palăng b- Dùng máng đỡ dây để móc vào dây dẫn kết hợp với hệ thống cáp-palăng c- Dùng dây cáp thép buộc vấn vào dây dẫn kết hợp với hệ thống cáp – palăng d- Cả a, b, c Câu 168 Khi thi cơng ép khố néo ống nối dây dẫn mà khơng đạt kích thước mối ép cho trước nhà cấp hàng (có sai số kích thước mối ép so với kích thước hàm ép) thực xử lý theo biện pháp sau: a- Loại mối ép không đạt b- Ép lại lần , khơng đạt loại bỏ c- Ép lại nhiều lần đến đạt yêu cầu d- Báo cáo thực theo ý kiến giám sát Kỹ thuật Câu 169 Góc hợp dây néo tạm cột (hoặc xà) mặt phẳng nằm ngang (α) tháo hạ dây lấy độ võng dây dẫn bố trí góc với giá trị sau để đảm bảo an toàn cho hệ thống cột (hoặc xà) - Hố thế: a- α = 300 ÷ 450 b- α = 450 ÷ 600 c- α > 600 d- Không cần thiết Câu 170 Khi nâng, hạ trụ leo, yếu tố sau trọng nhất: a- Sơ đồ luồn cáp b- Điểm treo puly c- Sự hiệu chỉnh nhịp nhàng dây tăng néo đầu trụ d- Cả ba yếu tố Câu 171 Khi lấy độ võng mắc cố định dây dẫn người ta thường sử dụng múp giảm lực nhằm mục đích: a- Để giảm lực kéo cáp kéo b- Để giảm lực kéo cáp luồn múp giảm lực c- Cả a, b d- Cả a, b sai Câu 172 Đối với dây dẫn có tiết diện >240mm2, Qui phạm qui định không nối khoảng vượt sau dây: a- Vượt Sông b- Vượt đường dây cao (ĐDK); Đường dây thông tin (ĐTT) c- Vượt đường Quốc lộ d- Vượt đường sắt Câu 173 Dây ACKΠ 240/33 dây nhôm lõi thép có: a- Tiết diện phần nhơm 240cm2 phần thép 33cm2 b- Tiết diện phần nhôm xấp xỉ = 240mm2 phần thép xấp xỉ = 33mm2 c- Tiết diện toàn dây 240mm2 phần thép 33mm2 d- Đường kính phần nhơm 24cm đường kính phần thép 3,3cm Câu 174 Trong lưới truyền tải điện, dây ACKΠ70/72 dùng để: a- Làm dây tải điện b- Làm dây chống sét c- Làm dây chống sét kết hợp thông tin tải ba d- Làm dây chống sét nối đất chống sét trạm Câu 175 Đối với dây nhơm lõi thép số sợi nhơm lớp nhơm phía ngồi nhiều số sợi lớp bên là: a- sợi b- sợi c- sợi d- sợi Câu 176 Các cột kim loại ĐDK bố trí dây dẫn nằm ngang, mắc 02 dây chống sét góc bảo vệ dây ngồi khơng lớn trị số sau: a- 200 b- 150 c- 250 d- 300 Câu 177 Các cột kim loại ĐDK mắc 01 dây chống sét bảo vệ góc khơng lớn trị số sau: a- 200 b- 250 c- 270 d- 300 Câu 178 Trong quy phạm trang bị điện, điện trở nối đất cột ĐDK với dòng điện tần số cơng nghiệp điện trở suất đất ρ < 100Ωm là: a- 5Ω b- 10Ω c- 15Ω d- 20Ω Câu 179 Trong quy phạm trang bị điện, điện trở nối đất cột ĐDK với dòng điện tần số cơng nghiệp điện trở suất đất 100 < ρ < 500Ωm là: a- 5Ω b- 10Ω c- 15Ω d- 20Ω Câu 180 Trong quy phạm trang bị điện, điện trở nối đất cột ĐDK với dòng điện tần số cơng nghiệp điện trở suất đất 500< ρ < 1000Ωm là: a- 5Ω b- 10Ω c- 15Ω d- 20Ω Câu 181 Trong quy phạm trang bị điện, điện trở nối đất cột ĐDK với dòng điện tần số cơng nghiệp điện trở suất đất 1000 < ρ < 5000Ωm là: a- 5Ω b- 10Ω c- 15Ω d- 30Ω Câu 182 Biển báo nguy hiểm treo cột điện đặt cách mặt đất: a- ÷ 1,5m b- 1,5 ÷ 2m c- ÷ 2,5m d- 2,5 ÷ 4m Câu 183 Khi lắp dựng cột thép trụ leo theo phương pháp lắp dây néo đầu trụ (hay gọi dây chằng đầu trụ) phải bố trí để đảm bảo tính ổn định trụ q trình thi cơng sau: a- Bố trí dây cách b- Bố trí dây cách qua tim trụ móng c- Tuỳ theo địa hình thi cơng để bố trí dây dây Câu 184 Theo qui định hướng bulơng lắp ráp cột thép phải lắp sau: a- Từ cột quay cột từ quay xuống b- Từ cột quay vào cột từ quay xuống c- Từ cột quay cột từ đưới quay lên d- Tuỳ theo vị trí để thuận lợi cho thi cơng Câu 185 Cơng dụng chuỗi cách điện đường dây là: a- Dùng để cách điện dây dẫn b- Treo giữ dây dẫn, dây chống sét lên xà cột điện c- Cách điện dây dẫn, dây chống sét ĐZ với phận cột, xà đất d- Cả b & c Câu 186 Khi thực mối nối phải đảm bảo yêu cầu sau đây: a- Mặt ống nối khơng có vết nứt, ống nối phải thẳng, phải ép nối qui trình b- Các hàm ép nhơm thép phải kích thước qui định nhà chế tạo c- Phải ép nối qui trình d- Phải đảm bảo tất yêu cầu Câu 187 Đo khỏang cách từ dây dẫn đến mặt đất phải tiến hành theo điều kiện sau đây: a- Xác định theo độ võng dây dẫn nhiệt độ khơng khí cao b- Khi khơng có gió c- Khơng tính đến phát nóng dòng điện d- Tất điều kiện Câu 188 Điều kiện để thực đo điện trở tiếp địa cột là: a- Tiến hành trời khơng có mưa, giơng, sét b- Trước tháo đấu dây tiếp đất cột phải nối tắt tạm thời đầu dây tiếp đất vào cọc tiếp đất c- Tháo dây tiếp đất đường dâydây chống sét phải đeo găng tay cách điện d- Phải tuân thủ điều kiện Câu 189 Điện trở tiếp địa cột giá trị điện trở đo khi: a- Dây tiếp địa tách khỏi cột b- Dây tiếp địa không tách khỏi cột c- Là điện trở đo nối với dây chống sét d- Tất sai Câu 190 Trong trình vận hành, phận cột thép, xà thép cột bêtông, giằng… phải sửa chữa thay cải tạo tăng cường nào: a- Bị rỉ, bị ăn mòn 20% tiết diện ngang b- Bị bị nứt c- Bị cong giới hạn cho phép d- Tất trường hợp Câu 191 Khi xử lý cố vận hành phải thực theo: a- Phiếu định kỳ cơng tác đường dây quy trình an tồn b- Quy trình xử lý cố điều độ biện pháp kỹ thuật lập c- Quy trình vận hành đường dây cao thế, quy trình an tồn điện d- Phiếu cơng tác, phiếu thao tác Câu 192 Chuỗi sứ đỡ đường dây 110KV (có bát) phép vận hành tiếp tục để thay vào kế hoạch tháng khi: a- Mẻ sứ nhỏ 1,2cm b- Vỡ đến bát sứ c- Vỡ đến bát sứ d- Tay sứ bị cong vẹo Câu 193 Khi kiểm tra đường dây thấy có tượng nguy hiểm đến an toàn cho người thiết bị người kiểm tra phải: a- Tiếp tục tiến hành kiểm tra b- Báo cáo cho người phụ trách tiếp tục kiểm tra đường dây c- Tạm ngừng kiểm tra, báo cáo người phụ trách để xử lý kịp thời sau tiếp tục kiểm tra phần lại d- Tạm ngừng kiểm tra, tự xử lý theo quy trình sau tiếp tục kiểm tra phần lại Câu 194 Khi điều chỉnh cột thép bị nghiêng đai ốc nối để điều chỉnh phải: a- Tháo rời khỏi phần ren b- Chỉ cần nới vài ren để tránh hư ren đai ốc c- Giữ đủ ren đai ốc d- Giữ đoạn ren dư đủ, độ dày đai ốc Câu 195 Khi có thơng báo bão khẩn cấp cơng việc sau phép tiếp tục: a- Vệ sinh định kỳ b- Căng lại độ võng dây pha c- Các cơng việc để đối phó với bão d- Các móng cột đào để sửa chữa Câu 196 Khi làm việc đất có ảnh hưởng đến an toàn vận hành đường dây thiết bị đường dây phải được: a- Làm theo lệnh tổ trưởng b- Tiến hành theo phiếu công tác c- Làm việc bình thường phải đảm bảo an tồn d- Tiến hành không cần phiếu công tác thực phải có bậc an tồn trở lên Câu 197 Khi làm dàn giáo cho đoạn đường dây 110KV cần thay vượt qua đường dây hạ vận hành dàn giáo này: a- Cần làm gỗ đường dây hạ phải cắt điện b- Phải làm kim loại nối đất hiệu c- Cao đường dây hạ 1m đường dây hạ phải cắt điện d- Đường dây hạ phải cắt điện dàn giáo cao đường dây hạ 0,1m Câu 198 Khi thay đường dây 110KV vận hành có đoạn vượt qua đường lộ phải: a- Làm dàn giáo cao xe ôtô 1m b- Làm dàn giáo cao chiều cao lớn xe ôtô 1m c- Dàn gián có chiều cao độ cao cho phép vượt đường khoảng cách an toàn theo cấp điện áp 110KV d- Dàn giáo cần cao chiều cao cao xe Câu 199 Công dụng dây nhôm lõi thép: a- Tăng độ bền tăng độ dẫn điện dây b- Do hiệu ứng mặt ngồi nên có phần nhơm dẫn điện, thép để chịu lực c- Nhôm chủ yếu vừa dẫn điện vừa chịu lực; thép chủ yếu chịu lực, vừa dẫn điện d- Để tăng tiết diện dẫn điện cho dây dẫn đường dây truyền tải Câu 200 Công dụng tạ chống rung, lèo chống rung: a- Hạn chế biên độ rung dọc dây dẫn kế cận vị trí bắt khóa néo b- Hạn chế biên độ rung ngang dây dẫn kế cận vị trí bắt khố néo c- Hạn chế biên độ rung dọc toàn dây dẫn d- Hạn chế biên độ rung ngang toàn dây dẫn CÁC DẠNG CÔNG VIỆC TRONG PHẦN THI THỰC HÀNH Thay chuỗi (hoặc 1-2 bát chuỗi) sứ đỡ Thay chuỗi (hoặc 1-2 bát chuỗi) sứ néo Thay khoá néo hãm Thay xà đỡ Thay xà néo Nối dây mối nối ép Căng dây lấy độ võng Thay tạ chống rung đường dây ... truyền tải đường dây b- Bù đường dây c- Điều chỉnh tham số đường dây d- Tất biện pháp Câu 126 Vai trò tụ bù dọc đường dây gì: a- Giảm điện áp đường dây không tải b- Tăng điện áp cuối đường dây đầy... chạy đường dây c- Điện áp đường dây d- Vật liệu làm dây dẫn Câu 121 Tác dụng phân pha dây dẫn đường dây là: a- Giảm vầng quang điện b- Nâng cao khả tải c- Tăng tiết diện dây dẫn d- Cả a, b Câu. .. cột, cột, xà, dây nối đất sứ cách điện c- Cột, khu vực quanh cột, dây dẫn, dây chống sét, dây nối đất, sứ cách điện d- Cột, xà, sứ, dây dẫn, dây nối đất Câu 71 Khi sơn cột đường dây 110KV vận hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi đường dây 110KV, Bộ câu hỏi đường dây 110KV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay