“LẤY PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI LÀM YẾU TỐ CƠ BẢN CHO SỰ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG CHO ĐẤT NƯỚC”

16 24 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 00:39

Chính vì những lẽ trên, việc phát huy và sử dụng nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNHHĐH ở nước ta hiện nay là một điều hết sức cần thiết và cần có những sự quan tâm đúng mực.Việt Nam đang thực hiện quá trình CNHHĐH đất nước để hòa nhập vào trào lưu tiến bộ của thế giới. Mục tiêu đó chỉ có thể đạt được trên cơ sở đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp hài hòa giữa tài lực và vận lực của đất nước. Bản thân là một sinh viên trong tương lai gần sẽ trở thành một trong những con người có trách nhiệm xây dựng đất nước, chúng em tự cảm thấy mình phải phấn đấu nỗ lực hơn để trở thành những nguồn lực có chất lượng cao để đóng góp sức mình vào sự phát triển của đất nước. Lời mở đầu Bước vào thời kì đổi mới, sở phân tích khoa học điều kiện nước quốc tế, Đảng ta nêu quan điểm đạo q trình thực cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước điều kiện Những quan điểm Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa VII nêu phát triển bổ sung qua đại hội Một quan điểm “lấy phát huy nguồn lực người yếu tố cho phát triển nhanh bền vững” nhấn mạnh vai trò to lớn người nghiệp CNH-HĐH phát triển kinh tế xã hội Chủ trương đắn tiếp tục khẳng định bước đường tiến lên chủ nghĩa xã hội Lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh “vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm trồng người” “muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần người xã hội chủ nghĩa” - trở thành tư tưởng quán xuyến cho toàn nghiệp cách mạng Đảng ta, chủ trương, sách, đường lối Đảng quán triệt việc chăm sóc, bồi dưỡng phát huy nhân tố người Chủ tịch Hồ Chí Minh người tầm nhìn vĩ đại, lời dạy Người giúp nhận thức nhiều điều to lớn Việt Nam thực q trình CNH-HĐH đất nước để hòa nhập vào trào lưu tiến giới Mục tiêu đạt sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp hài hòa tài lực vận lực đất nước Bản thân sinh viên tương lai gần trở thành người trách nhiệm xây dựng đất nước, chúng em tự cảm thấy phải phấn đấu nỗ lực để trở thành nguồn lực chất lượng cao để đóng góp sức vào phát triển đất nước Chính lẽ trên, việc phát huy sử dụng nguồn nhân lực nghiệp CNHHĐH nước ta điều cần thiết cần quan tâm mực A- SỞ KHOA HỌC CỦA QUAN ĐIỂM: “LẤY PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI LÀM YẾU TỐ BẢN CHO SỰ PHÁT TRIỂN NHANH BỀN VỮNG CHO ĐẤT NƯỚC” I SỞ LÝ LUẬN Quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lê nin vai trò nhân tố người tiến trình phát triển xã hội Trong lịch sử, người sản phẩm xã hội, mặt khác chủ thể thúc đẩy xã hội phát triển Trong tiến trình cải biến xã hội theo đường cách mạng, người luôn mục tiêu, đồng thời động lực tiến trình Với đời triết học Mác, vấn đề người nhìn nhận, đánh giá lý giải cách sâu sắc, khoa học tồn diện Đặc biệt, triết học Mác phân tích đắn khoa học vị trí, vai trò người phát triển xã hội Vai trò quan trọng khơng thể thay người tiến trình phát triển lịch sử thể tập trung số điểm sau: Thứ nhất, nhờ hoạt động lao động, người không tạo nên bước chuyển quan trọng mình, “tách” khỏi giới động vật để trở thành người theo nghĩa từ này, mà "tự nhân đơi lên cách tích cực, cách thực” C.Mác khẳng định V.I Lênin rõ rằng, người nhân tố định, làm biến đổi giới hành động thực tiễn Trên sở thực tiễn, nhận thức người thực khách quan ngày đầy đủ hơn, sâu sắc hơn, tiếp cận gần chất khách thể Quá trình vươn lên khơng ngừng nhận thức, phản ánh giới khách quan q trình người tích cực hố lực tư thơng qua trừu tượng hố, khái qt hố, suy lý lơgíc để nắm bắt quy luật vận động, phát triển giới Trên sở đó, người vận dụng hiểu biết, tri thức giới vào hoạt động thực tiễn nhằm cải biến giới, phục vụ lợi ích Nhờ người mà tự nhiên hoang sơ trở thành tự nhiên nhân tạo, thành giới tự nhiên mang tính người với đặc tính hồn tồn mới; đến lượt nó, giới tự nhiên hoà nhập vào đời sống xã hội người thành tố thiếu Đồng thời, trình tác động vào giới tự nhiên, người hồn thiện tố chất: thể chất, trí tuệ, tình cảm, tâm lý để ngày thể đầy đủ tư cách thực thể thống tự nhiên - sinh học với xã hội - văn hoá Thứ hai, lực nhận thức cải tạo giới, người đóng vai trò chủ thể hoạt động sáng tạo lịch sử, làm cho lịch sử vận động theo hướng tiến Lịch sử nhân loại lịch sử hoạt động người Con chủ thể quan hệ kinh tế - xã hội giá trị tinh thần xã hội Theo quan niệm vật lịch sử, phát triển xã hội loài người từ trước đến (và tiếp tục sau này), suy cho cùng, định phát triển lực lượng sản xuất Trong cấu trúc lực lượng sản xuất, người không phận cấu thành mà thế, đóng vai trò đặc biệt quan trọng - kết nối yếu tố khác với để chúng phát huy tác dụng V.I.Lênin hoàn toàn ông coi "lực lượng sản xuất hàng đầu tồn thể nhân loại cơng nhân, người lao động" Thực tế cho thấy, lao động người khơng cải biến tự nhiên, mà cải biến thân người quan hệ người với người Ph.Ăngghen khẳng định: “Lao động điều kiện toàn đời sống loài người” Như vậy, người xã hội loài người tồn tại, phát triển khơng phải nhờ vào sức mạnh thần bí, vơ hình từ bên ngồi, mà hoạt động sản xuất vật chất Con người sử dụng sức lao động (cả bắp lẫn trí tuệ) kết hợp với công cụ, phương tiện sản xuất khác để tác động vào tự nhiên, cải biến tự nhiên nhằm thoả mãn nhu cầu thân xã hội Lực lượng sản xuất phát triển đòi hỏi phải thay đổi quan hệ sản xuất lỗi thời lúc đó, người - với tư cách chủ thể quan hệ sản xuất - hoạt động thực tiễn cách mạng tạo lập nên quan hệ sản xuất mới, phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất; theo đó, tạo nên bước phát triển phương thức sản xuất xã hội Trong cách mạng xã hội, người ln đứng vị trí trung tâm, lực lượng tiến hành đấu tranh đưa xã hội sang giai đoạn phát triển mới, tiến Đó vai trò tích cực nhân tố người phát triển lịch sử thông qua trình thay hợp quy luật hình thái kinh tế - xã hội hình thái kinh tế - xã hội khác cao Nói cách khác, thơng qua q trình đó, người sáng tạo, "viết nên" lịch sử Theo Mác, phát triển sản xuất nghiệp phồn vinh xã hội, sống tốt đẹp cho thành viên cộng đồng xã hội phát triển người toàn diện trình thống để làm tăng thêm sản xuất xã hội, để sản xuất người toàn diện nữa, Mác coi kết hợp chặt chẽ phát triển sản xuất phát triển người biện pháp mạnh để cải biến xã hội Thứ ba, quan hệ so sánh với nguồn lực khác phát triển xã hội, người đóng vai trò nguồn lực trọng yếu nhất; thế, nguồn lực vơ tận, khai thác khơng cạn Như biết, phát triển xã hội cần đến hệ thống nguồn lực khác nhau, tài nguyên thiên nhiên, vốn, lao động, Trong đó, người thể nguồn tài nguyên quý giá Các nguồn lực vật chất người đương nhiên cần thiết cho phát triển, song chúng nguồn lực hữu hạn, nghĩa bị cạn kiệt số tái tạo được; nữa, chúng thực phát huy giá trị kết hợp với nguồn lực người Trong đó, nguồn lực người tiềm trội hẳn Đặc biệt, điều kiện cách mạng khoa học cơng nghệ phát triển mạnh ngày nay, trí tuệ coi nguồn tài nguyên vô hạn; đồng thời, lao động trí tuệ người ảnh hưởng định suất, chất lượng lao động vậy, người trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng phát triển bền vững Như vậy, thấy nhân tố người đóng vai trò to lớn lịch sử phát triển nhân loại Một mặt, toàn nhân tố hợp thành thể xã hội, người ln đứng vị trí trung tâm; mặt khác, hệ thống động lực thúc đẩy lịch sử xã hội phát triển, người động lực bản, quan trọng đóng vai trò định Quan điểm Chủ Tịch Hồ Chí Minh vai trò người tiến trình phát triển đất nước Trong đường lối lãnh đạo, Đảng Cộng sản việt Nam xác định: “Con người trung tâm chiến lược phát triển, đồng thời chủ thể phát triển” Con người vốn quý xã hội nên người giữ vai trò vừa chủ thể, vừa sản phẩm tiến trình cải biến tự nhiên xã hội Điều khẳng định, người mục tiêu phát triển cao trình phát triển tự nhiên, xã hội, đồng thời động lực q trình phát triển Vì vậy, người trở thành nhân tố then chốt nhân tố định phát triển lịch sử Bởi vì, người trí tuệ lực sáng tạo vơ hạn theo chiều hướng tiến Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, khái niệm người luôn nhắc đến mục tiêu thiêng liêng cao nghiệp cách mạng mà đời Người theo đuổi Tư tưởng người, việc giải phóng phát triển người, coi người nhân tố định thành công cách mạng quán xuyến tư duy, đường lối phương pháp lãnh đạo cách mạng Hồ chí Minh Người bộc bạch ham muốn độ Người là: “Đất nước hoàn toàn độc lập, tự Đồng bào cơm ăn, áo mặc, học hành” Trong tư tưởng, Hồ Chí Minh quan niệm: Đất nước độc lập, tự phải gắn liền với ấm no hạnh phúc cho người hưởng thụ cụ thể: ăn, mặc, ở, học tập, việc làm… Người nói: “Chủ nghĩa xã hội người ăn no, mặc ấm, sung sướng, tự do”, “Được ấm no, hạnh phúc học hành tiến bộ” Mục đích “Chủ nghĩa xã hội cho dân giàu, nước mạnh”, “Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, trước hết nhân dân lao động” Và nằm tư tưởng Hồ Chí Minh người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu đòi hỏi chủ nghĩa xã hội với đặc trưng phải vừa “hồng”, vừa “chuyên” Hồng phẩm chất, đạo đức người cách mạng: yêu nước, trung với nước, hiếu với dân; yêu thương người, sống nghĩa, tình; cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư; chống chủ nghĩa cá nhân tinh thần quốc tế sáng Chuyên thể trí tuệ, tài năng, lực cá nhân người gắn liền với khổ cơng học tập, rèn luyện để tri thức, nâng cao tri thức dùng tri thức để phục vụ lợi ích cho phát triển cộng đồng, chủ nghĩa xã hội Hồng chuyên, hay cách gọi khác đức tài người cần thiết Do đó, Hồ Chí Minh ln nhấn mạnh, đề cao nêu bật vai trò giáo dục đào tạo tiến trình xây dựng người xã hội chủ nghĩa coi chiến lược lâu dài “Vì lợi ích trăm năm phải trồng người” Tóm lại: Cơng nghiệp hóa, đại hóa q trình tất yếu mang tính quy luật phổ biến để xây dựng đất nước giàu mạnh Quá trình đòi hỏi bước chuyển chất xã hội nước ta chuyển từ văn minh nông nghiệp sang văn minh cơng nghiệp đòi hỏi phải nỗ lực trí tuệ, kỹ năng, lĩnh dân tộc Vì vậy, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh người xã hội chủ nghĩa vào chiến lược nâng cao chất lượng nhân lực II SỞ THỰC TIỄN: Thực tiễn Việt Nam, trình xây dựng bảo vệ đất nước - Một số sách Đảng, Nhà Nước: + Đảng ta khẳng định mục tiêu đến năm 2020, nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại + Quyết định phê duyệt đề án dạy nghề cho lao động nông thôn 2009-2020 + Chiến lược công tác dạy nghề giai đoạn 2011-2020 - Nguồn lao động: + Việt Nam đứng thứ 14 nước đông dân giới Theo kết điều tra (Tổng cục Dân số) năm 2011, Việt Nam gần 87.611 nghìn người Điều phản ánh nguồn nhân lực Việt Nam phát triển dồi Trong đó, số người độ tuổi lao động tăng nhanh chiếm tỷ lệ cao, khoảng 79% dân số nước Rõ ràng Việt Nam “cơ hội vàng” sở hữu lực lượng lao động trẻ dồi giai đoạn tăng trưởng kinh tế 2010 – 2020 Trong đó, nguồn nhân lực nơng dân chiếm số lượng đơng (71%) chất lượng yếu kém, thiếu áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất Nguồn nhân lực công nhân gần 11% dân số Nguồn nhân lực trí thức tốt nghiệp từ đại học, cao đẳng trở lên chiếm khoảng 3% dân số Theo số liệu thống kê năm 2010, số 20,1 triệu lao động qua đào tạo tổng số 48,4 triệu lao động làm việc, 8,4 triệu người cấp, chứng sở đào tạo nước Số người từ 15 tuổi trở lên đào tạo nghề chuyên môn kỹ thuật rât thấp, chiếm khoảng 40% + cấu đào tạo bất hợp lý thể qua tỷ lệ: đại học đại học 1, trung học chuyên nghiệp 1,3 công nhân kỹ thuật 0,92; giới tỷ lệ -4-10 Theo đánh giá ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam thiếu lao động trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam thấp nhiều so với nước khác Nếu thang điểm 10 chất lượng nhân lực Việt Nam đạt 3,79 điểm, xếp thứ 11/12 nước châu Á tham gia xếp hạng WB; Hàn Quốc đạt 6,91; Ấn Độ 5,76; Malaysia 5,59 Chất lượng đào tạo trường đại học nhiều hạn chế, đầu thiếu chuyên môn, thiếu kĩ cần thiết, phần lớn sinh viên trường chưa định hướng nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn chưa vững, hầu hết không đạt yêu cầu doanh nghiệp Phân bố chưa cân đối Tóm lại: thể thấy nguồn nhân lực Việt Nam sau - Nguồn nhân lực dồi chưa quan tâm mức, chưa - quy hoạch, khai thác, đào tạo hiệu Tỷ trọng lao động nơng nghiệp cao, lao động thiếu việc làm khơng việc làm nhiều Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao dẫn đến tình trạng mâu thuẫn lượng chất cấu phân bố lao động theo ngành nghê vùng miền cân đối Sự kết hợp, bổ sung, đan xen nguồn nhân lực từ nơng dân, cơng nhân, trí thức, … chưa tốt, thiếu cộng lực để phối hợp thực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thực tiễn giới: Các quan niệm cơng nghiệp hố Ngày nay, cơng nghiệp hố, đại hố mang tính tất yếu q trình phát triển kinh tế quốc gia Kinh nghiệm lịch sử cho thấy Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố đường để biến kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành kinh tế đại, mà cơng nghiệp vai trò đặc biệt quan trọng Với cách tiếp cận khác quan niệm Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố điểm khơng hồn tồn giống tất nhiên dẫn đến sách giải pháp thực thi khác quốc gia, chí nước thời kỳ lịch sử khác Điều thể rõ đa dạng việc lựa chọn mơ hình Cơng nghiệp hoá - Hiện đại hoá nước giới Nhưng tựu chung lại thể quan điểm lấy phát huy nguồn lực người yếu tố cho phát triển nhanh bền vững Nhật Bản: Nếu nhắc đến công công nghiệp hóa đại hóa đất nước khơng thể không nhắc đến Nhật Bản Một đất nước Châu Á với xuất phát điểm nghèo đói, lạc hâu, nguồn tài nguyên nghèo nàn Chỉ vòng 30 năm từ cuối kỉ 19 đến đàu tế kỉ 20, Nhật Bản bước phát triển ngoạn mục khiến giới phải thay đổi cách nhìn đất nước nhỏ bé này: - - - Vai trò người lãnh đạo: Để cải cách thay đổi đất nước điều vơ khó khăn đòi hỏi người thật trí tuệ can đảm Nhật Bản qua thời kì quan người lãnh đạo mẫu mực Ta kể đến Minh Trị Thiên Hoàng tiếng với Duy tân Minh Trị Ông biết sử dụng người tài, biết lắng nghe cận thần dân chúng, ông sở hữu lòng bao dung chăm chỉ, nhiều ý tưởng Khơng thể khơng kể đến sách cải cách làm thay đổi thần kì nước Nhật sau chiến tranh (1952-1973) Tinh thần Samurai người xã hội Nhật Bản: Nhật Bản tiếng với văn hóa võ sĩ dũng mãnh- võ sĩ Samurai Samurai trở thành biểu tượng cho giới võ sĩ đáng kính nể xã hội Họ to luyện tư tưởng trầm lặng , an nhiên Phật giáo Họ phải co đủ yếu tố: trung thành, can đảm danh dự đẻ giữu gìn yếu tố họ phải thêm lòng tín nghĩa tự trọng Tinh thần Samurai ăn sâu vào tâm thức xã hội, người Nhật Bản Nó diện lĩnh vực thành phần xã hội tài nguyên vô giá Rất nhiều ng lanhc đạo Nhật khia thác tài nguyên tạo nên thành công cho công CNH-HĐH Nhật Nền giáo dục: Trong công CNH-HĐH, ng lãnh đạo Nhật Bản khôn ngoan xây dựng giáo dục tuyệt đối Hình người lãnh đạo đất nước đc suy tôn tối đa Tất ý chí, tinh thần, vật chất quốc gia , dân chúng dành cho phục vụ, hi sinh người lãnh đạo Điều ăn sâu trog tiềm thức ng dân Nhật Làm cho cải cách, đổi trở nên dễ dàng ng dân nước đồng lòng Tóm lại: Nhật Bản sách cải cách hợp lí, kịp thời Lãnh đạo đất nước sáng suốt hướng đắn mạnh dạn Nhân dân nước đồng lòng, cần cù, chịu khó, kỉ cương cao, chất lượng cao Nền giáo dục tiên tiến biết theo kịp giới Singapore: Singapore diện tích 660 km2, rộng thành phố Hà Nội Việt Nam chút Đi xe máy lèo 30 phút xuyên hết đất nước Dân số gần triệu người, xấp xỉ dân số Sài Gòn Tài nguyên thiên nhiên hồn tồn khơng Chỉ người, đất để Năm 1960, GDP Singapore 0,7 tỷ đô-la Mỹ, thu nhập bình qn đầu người 427 đơ-la Mỹ/ năm Thế mà năm 2005, GDP Singapore 116 tỷ đơ-la Mỹ, thu nhập bình qn đầu người 26,892 đô-la Mỹ/năm Nước Singapore nước thu nhập bình qn đầu người lớn thứ châu Á, sau Nhật Bản nằm hàng nước tiên tiến, văn minh, giàu giới Kinh nghiệm quan trọng thấy đảng PAP ơng Lý Quang Diệu tập hợp nhiều người tài, người học vấn cao Là người lãnh đạo, cần phải nhiều người tài Khơng tài, khơng thể lãnh đạo Đó ý kiến ơng Lý Quang Diệu Bản thân ơng Tổng bí thư Lý Quang Diệu tốt nghiệp ngành luật trường đại học danh tiếng Cambridge Anh năm 1949, ông 26 tuổi Quan điểm ơng Tổng bí thư đảng kiêm Thủ tướng Lý Quang Diệu trọng dụng, thu hút nhân tài đảng PAP thực triệt để, hiệu “Lãnh đạo xấu đuổi người tốt,người giỏi, không cho họ giữ chức vụ quan trọng” Đất nước Singapore khơng tìm tòi sử dụng người tài công dân Singapore, mà thu hút nhân tài từ nước khác đến Người tài đến Singapore làm việc, định cư lâu dài, gia nhập quốc tịch Singapore dễ dàng B VÌ SAO PHẢI LẤY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI LÀM YẾU TỐ BẢN CHO SỰ PHÁT TRIỂN NHANH BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC: Nguồn lực người gì?: Nguồn lực người tổng thể yếu tố thuộc thể chất, tinh thần, đạo đức, phẩm chất, trình độ tri thức, vị xã hội,… tạo nên lực người, cộng đồng người, sử dụng phát huy trình xây dựng phát triển đất nước Nguồn lực người ln ln đóng vai trò định hoạt động kinh tế nguồn lực để phát triển kinh tế : - Nhà kinh tế người Anh, William Petty cho lao động cha, đất đai mẹ cải vật chất C.Mác cho người yếu tố số LSX Trong truyền thống VN xác định ''Hiền tài nguyên khí quốc gia" Chủ nghĩa Xã hội xây dựng thành cơng hay khơng tuỳ thuộc vào việc phát huy tốt nguồn lực người hay không? Khi Việt Nam bước vào nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh khẳng định: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần người xã hội chủ nghĩa" Để làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh, cần nghiên cứu vai trò nguồn lực người số lĩnh vực đời sống xã hội Vai trò nguồn lực người lĩnh vực kinh tế - Bền vững kinh tế thể tăng trưởng kinh tế nhanh ổn định Để tăng trưởng kinh tế phải nhân tố tất yếu: nhan tố tự nhiên, nhân tố người, yếu tố vật chất người tạo (công nghệ, vốn) Nguồn lực người xem xét chủ yếu góc độ lực lượng lao động xã hội, tương lai Vai trò người lao động Lênin nhấn mạnh lực lượng sản xuất hàng đầu nhân loại Con người đầu vào trực tiếp trình sản xuất Con người chủ thể khai thác, sử dụng nguồn lực khác, kết hợp người, nguồn lực khác phát huy tác dụng Mặc khác người khách thể, đối tượng khai thác lực thể chất trí tuệ cho phát triển => Con người vừa chủ thể vừa khách thể trình kinh tế xã hội, nguồn lực nguồn lực Đầu tư cho phát triển nguồn lực người mang lại hiệu kinh tế cao, tiết kiệm việc khai thác sử dụng nguồn lực khác Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia giới cho thấy đầu tư cho phát triển nguồn lực người mang lại tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định Kinh tế tăng trưởng mang lại giàu vật chất => Khơng ngồi mục đích đáo ứng tốt nhu cầu sống thân người.=> Con người không tác động mà mục tiêu cuối phát triển kinh tế Vai trò nguồn lực người lĩnh vực trị Từ giai cấp cơng nhân đảng lãnh đạo tồn xã hội người giải phóng khỏi áp dân tộc, áp giai cấp, trở thành người làm chủ đất nước, nhân dân tự tổ chức thành nhà nước lãnh đạo giai cấp công nhân Quán triệt quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin xây dựng nhà nước chun vơ sản, Hồ Chí Minh nhiều lần lưu ý rằng, nước ta phải đến dân chủ thực sự, "Chúng ta phải sức thực cải cách xã hội, để nâng cao đời sống nhân dân, thực dân chủ thực sự” Xét nguồn lực người phương diện trị, mà người dân tri thức, lực, thấy trách nhiệm việc lựa chọn người đức tài vào quan nhà nước góp phần xây dựng nhà nước vững mạnh Cán nhà nước hiểu biết lý luận, hiểu biết thực tiễn, thấy trách nhiệm nhân dân, hết lòng phụng nhân dân thực tơn trọng quyền làm chủ nhân dân dân mến, dân tin, dân ủng hộ Cán tích cực tuyên truyền đường lối Đảng, phổ biến luật pháp nhà nước đến nhân dân, làm cho dân hiểu dân tin; người dân chủ động tích cực thực đường lối đó, ý thức tơn trọng luật pháp, thực nghĩa vụ công dân, hiểu rõ quyền lợi mình, kiên đấu tranh với tượng tiêu cực xã hội làm tăng sức mạnh nhà nước xã hội chủ nghĩa thể khẳng định, nguồn lực người yếu tố quan trọng việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước dân, dân, dân; trình đấu tranh bảo vệ thành cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại kẻ thù Vai trò nguồn lực người lĩnh vực xã hội Bền vững mặt xã hội phải thực tiến cơng xã hội, xóa đói giảm nghèo, lấy số phát triển người làm mục tiêu cao phát triển xã hội Ở đây, vị trí trung tâm người lên với tư cách mục tiêu cao phát triển xã hội Mục tiêu phát triển bền vững chủ yếu tạo nhiều hàng hóa, cải mà nhằm nâng cao chất lượng sống người, không phân biệt tầng lớp, chủng tộc, giới tính, vùng miền.=> Vậy để phát triển xã hội bền vững trước hết cần phát triển người cách bền vững Từ thực tiễn phát triển đất nước thời gian qua Đảng ta rút học kinh nghiệm tue tưởng đạo thời gian tới : Phát triển nhanh phải đơi với nâng cao tính bền vững Quan điểm Đảng thể quan tâm đặc biệt tới người trước hết treeb hết phải nêu cao vai trò người với tư cách chủ thể tích cực q trình tác động cải tạo tự nhiên, biến dổi tự nhiên, phương tiện, động lực tăng trưởng kinh tế đồng thời mục tiêu cao phát triển kinh tế- xã hội C NHẬN THỨC CỦA BẢN THÂN I ĐÁNH GIÁ QUAN ĐIỂM LẤY PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NHỮNG LÀM YẾU TỐ BẢN CHO SỰ PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC Trước hết phải khẳng định quan điểm đắn áp dụng cho quốc gia, dân tộc Sự tồn bền vững phát triển theo đường tiến xã hội quốc gia dân tộc phụ thuộc vào yêu tố nguồn lực chủ yếu: vốn, khoa học công nghệ, người, cấu kinh tế quản lý nhà nước Trong đó, nguồn lực người coi yếu tố định Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt đội ngũ chuyên gia, cán quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển ngày cao thời kỳ hội nhập trở thành đòi hỏi thiết nghiệp CNH, HĐH hội nhập quốc tế Việt Nam lợi dân số đơng, thời kỳ “dân số vàng” nên lực lượng lao động dồi Đây nguồn lực vô quan trọng để đất nước ta thực thành công Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020 Tuy nhiên, thực tế chất lượng nguồn nhân lực nhiều bất cập, cần cải thiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội thông qua Đại hội VII, khẳng định: “phát huy nhân tố người sở bảo đảm cơng bằng, bình đẳng quyền lợi nghĩa vụ công dân; kết hợp tốt tăng trưởng kinh tế với tiến xã hội; đời sống vật chất đời sống tinh thần; đáp ứng nhu cầu trước mắt với chăm lo lợi ích lâu dài; cá nhân với tập thể cộng đồng xã hội”(1) Tại Đại hội VIII, vấn đề phát triển nguồn nhân lực Đảng ta trọng, coi động lực tạo nên lực lượng sản xuất - nhân tố định tốc độ phát triển bền vững phương thức sản xuất nước ta điều kiện hội nhập quốc tế Đảng ta xác định: người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển Nguồn lực bản, to lớn, định phải hàm lượng trí tuệ, phẩm chất ngày cao đáp ứng nghiệp CNH, HĐH Đại hội VIII nêu rõ: “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng phát huy nguồn lực to lớn người Việt Nam nhân tố định thắng lợi công CNH, HĐH”(2) Nghị Trung ương khóa VIII (12-1996) định hướng chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo thời kỳ CNH, HĐH nhiệm vụ đến năm 2000 khẳng định: “Lấy việc phát huy nguồn lực người yếu tố cho phát triển nhanh bền vững”(3) Nghị xác định: phát triển nguồn nhân lực phải trách nhiệm Đảng, Nhà nước toàn xã hội thực nhiều biện pháp, giáo dục đào tạo then chốt, quốc sách hàng đầu; phát triển giáo dục, đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến khoa học công nghệ củng cố quốc phòng, an ninh Chú trọng phát triển nguồn lực người cách tồn diện trí tuệ, sức khỏe, đạo đức, thái độ… Những quan điểm, chủ trương Đảng cụ thể hóa chế, sách, chương trình, dự án nhằm thực mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đại hội IX (2001) Đảng nêu rõ: “đáp ứng yêu cầu người nguồn nhân lực nhân tố định phát triển đất nước thời kỳ CNH, HĐH”, đồng thời khẳng định phương hướng: “Tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến bản, toàn diện phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với cấu hợp lý; triển khai thực chương trình phổ cập trung học sở; ứng dụng nhanh công nghệ tiên tiến, đại; bước phát triển kinh tế tri thức”(4) Đại hội X thể rõ tâm phấn đấu để giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ thực quốc sách hàng đầu; tập trung đổi toàn diện giáo dục đào tạo, chấn hưng giáo dục để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao(5)… với giải pháp cụ thể: quản lý trình phát triển dân số nguồn nhân lực mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội; đổi phương thức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực gắn với tạo việc làm, tạo việc làm chỗ thông qua phát triển sản xuất, tập trung vào sản phẩm giá trị kinh tế cao, xuất Đại hội XI (2011) Đảng xác định ba khâu đột phá chiến lược, khẳng định: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao”(6) Đại hội xác định: “gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ”(7) Để thực chiến lược này, Đảng ta đưa nhiều giải pháp: “xây dựng hoàn thiện giá trị, nhân cách người Việt Nam; đổi toàn diện giáo dục quốc dân theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý khâu then chốt”(8); “xây dựng thực chiến lược quốc gia nâng cao sức khỏe, tầm vóc người Việt Nam”(9) Đảng ta nêu rõ định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập: gắn phát triển nguồn nhân lực với việc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; gắn việc phát triển nguồn nhân lực với q trình dân chủ hóa, nhân văn hóa đời sống xã hội, khai thác hiệu giá trị văn hóa truyền thống đại; nâng cao chất lượng sử dụng đội ngũ cán khoa học, cơng nghệ; chiến lược phát triển người sở hệ thống sách đồng hướng tới người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển Giải tốt vấn đề tạo yếu tố nội sinh nguồn nhân lực, sở bền vững cho phát triển hội nhập Trong đó, vấn đề mấu chốt Đảng nêu là: “Đổi sách đào tạo, sử dụng đãi ngộ trí thức, trọng dụng tôn vinh nhân tài, kể người Việt Nam nước ngoài”(10) Nghị khẳng định: Việt Nam tắt đón đầu phát triển giới thời kỳ hội nhập cách đầu tư vào yếu tố người Mặc dù đặc biệt quan tâm đạt nhiều thành tựu to lớn bối cảnh hội nhập quốc tế, việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực đặt cấp thiết Theo đánh giá Ngân hàng Thế giới (WB), chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam thấp so với nhiều nước, đặc biệt thiếu lao động trình độ tay nghề, cơng nhân kỹ thuật bậc cao Chất lượng nhân lực Việt Nam đạt 3,79/10 điểm (xếp thứ 11/12 nước châu Á tham gia xếp hạng WB) Hàn Quốc 6,91; Ấn Độ 5,76; Malaysia 5,59; Thái Lan 4,94 cấu phân bổ lao động theo ngành nghề cân đối Các ngành kỹ thuật - công nghệ, nông - lâm ngư nghiệp chiếm tỷ trọng thấp, ngành khoa học xã hội như: luật, kinh tế, ngoại ngữ lại chiếm tỷ lệ cao Nhiều ngành nghề, lĩnh vực tình trạng vừa thừa lại vừa thiếu nhân lực Như vậy, việc nâng cao trình độ nguồn nhân lực yêu cầu cấp thiết xây dựng phát triển đất nước Chúng ta cần nhanh chóng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tiến tới “nền kinh tế tri thức”; cập nhật, trọng dụng phát huy tài năng, giá trị nguồn nhân lực cấp cao để theo kịp tốc độ chung toàn cầu Thời kỳ hội nhập mở nhiều hội việc làm với yêu cầu ngày cao người lao động, là: kỹ giao tiếp, làm việc nhóm, ngoại ngữ, tin học tác phong công nghiệp… Hiện nay, chất lượng nguồn nhân lực nước ta nhiều hạn chế, chưa trang bị tốt chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ mềm trình độ ngoại ngữ nên khơng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng Bên cạnh đó, thị trường lao động chênh lệch cung - cầu, nhu cầu nhà tuyển dụng với người lao động, kiến thức đào tạo nhà trường với thực tiễn sống… Công tác dự báo thơng tin thị trường lao động nhiều hạn chế Để phát huy mạnh nguồn nhân lực tận dụng thời kỳ “dân số vàng” trình hội nhập quốc tế, nguồn nhân lực Việt Nam cần phải trang bị, rèn luyện chuyên môn nghề nghiệp, nâng cao lực tư khoa học, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, áp dụng công nghệ không ngừng phát triển kỹ nghề nghiệp II.TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN “LẤY PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI LÀM YẾU TỐ BẢN CHO SỰ PHÁT TRIỂN NHANH CHO ĐẤT NƯỚC” Trách nhiệm thân trình đưa quan điểm vào thực tiễn “Muốn thức tỉnh dân tộc trước hết phải thức tỉnh niên” Đó lời dạy ý nghĩa Bác Hồ vĩ đại dành tặng cho hệ niên học sinh sinh viên câu nói giá trị sâu sắc xã hội ngày mà Việt Nam ngày lên, phát triển tiến tới đổi mới, thực cơng nghiệp hố, đại hố đất nước.Và với quan điểm đắn “ Lấy phát huy nguồn lực người làm yếu tố cho phát triển nhanh bền vững cho đất nước” vai trò trách nhiệm quan trọng cao niên tảng , lực lượng nòng cốt xây dựng phát triển đất nước Là em dân tộc Việt Nam anh hùng, khơng muốn đất nước trở nên giàu mạnh, văn minh? Để trả lời cho câu hỏi “ Bạn làm để Việt Nam lớn mạnh hơn?”, tơi nghĩ lại chặng đường dài, không nhiệm vụ, trách nhiệm riêng cá nhân ai, mà toàn Đảng, toàn dân, tồn qn ta, tất cấp Chính quyền từ Trung ương đến địa phương, Ban, Ngành, Đồn thể, tầng lớp xã hội, trọng trách lớn thuộc Đảng Nhà nước Như vậy, với nỗ lực, đóng góp cá nhân, phải trơng đợi hi vọng nhiều từ nỗ lực yếu tố khác Nhận thức vai trò nguộc lực người trình phát triển xã hội đất nước, muốn phát triển đất nước, việc làm thay đổi thân theo chiều hướng tích cực lên Mỗi cơng dân Việt Nam, ai sức thi đua yêu nước, tích cực học tập, phấn đấu rèn luyện nhân cách, đạo đức, thể lực trí lực, phát huy mạnh cá nhân đất nước ta ngày trở nên lớn mạnh Mỗi công dân Việt Nam, không phân biệt đẳng cấp, tôn giáo, địa vị, dân tộc, giới tính, nghề nghiệp, cần phải tự ý thức gìn giữ phát huy truyền thống quý báu dân tộc đoàn kết, cần cù, sáng tạo để góp phần đưa đất nước ta ngày lên Việc tơi cần làm để thay đổi thân trước cần sức khoẻ Sức khỏe thể chất sức khỏe tâm thần cường tráng đáp ứng yêu cầu cầu thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, thời kỳ kinh tế tri thức, thời kỳ hội nhập quốc tế Trong viết Sức khỏe thể dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc cần sức khỏe làm thành công Mỗi người dân yếu ớt, tức nước yếu ớt, người dân mạnh khỏe tức nước mạnh khỏe” Như vậy, hoạt động người (hoạt động thể chất hoạt động tinh thần) cần tảng sức khỏe tốt Khi sức khỏe, người thực điều mong muốn Tiếp đến, Cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lực thân đến đâu, tơi ưu nhược điểm gì, cố gắng hiểu mình, hiểu người, nhận thức đầy đủ xã hội trước lên kế hoạch vào thực kế hoạch, dự định Người đời thường nhắc đến câu nói tiếng Tơn Tử: “Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất bại” (biết biết ta, trăm trận trăm thắng) Tôi sinh viên trường kinh tế, điều quan trọng sinh viên học tập nghiên cứu khoa học! Tơi thiết nghĩ, sức mạnh tri thức đường nhanh vinh quang dẫn đến thành công! Là sinh viên kinh tế nói chung sinh viên chuyên ngành kinh tế đầu tư nói riêng tơi ln lĩnh hội kiến thức lúc, nơi, tơi Trên lớp, tập trung nghe giảng, lĩnh hội kiến thức từ thầy Tại nhà, tơi tích cực tìm tòi nghiên cứu tài liệu học tập tiếp cận kênh thông tin, kiện quan trọng mang tính thời kinh tế, trị, văn hóa, giáo dục,… để nắm bắt tình hình đất nước giới nâng cao hiểu biết luật đầu tư luật kinh tế nước nước ngồi, tìm hiểu mơi trường kinh doanh để bước đầu tư đắn Tơi thường xun hỏi thăm, trò chuyện thầy cơ, người thành công trước họ người cho nhiều kinh nghiệm học tập lẫn đời sống Trong thời đại mà đất nước ngày hội nhập sâu rộng mặt, khoa học, công nghệ phát triển nhanh chóng khơng tưởng, tơi cần phải tảng ngoại ngữ thật tốt, kiến thức tin học thật tốt để sau trường, thứ vũ khí giúp tơi thực ước mơ đưa đất nước ta trở nên lớn mạnh Tơi nghĩ rằng, thân tốt lên, điều khơng nghĩa đất nước lớn mạnh lên thêm Bởi mà với việc thân phải tự giác ln khơng ngừng rèn luyện, cố gắng, phấn đấu, tơi cần phải đóng vai trò sứ giả biết truyền cảm hứng, kinh nghiệm, kiến thức, kỹ cho người xung quanh tôi, theo sau Để kiến thức, kinh nghiệm lan tỏa sâu rộng, nối tiếp phát triển, sáng tạo, áp dụng rộng rãi vào đời sống Trong nguồn lực đất nước ta nhiều hạn chế, cạnh tranh từ quốc gia thời kỳ hội nhập ngày gay gắt khốc liệt, khơng tinh thần sẻ chia, đoàn kết, giúp đỡ tiến bộ, sớm muộn kinh tế nước nhà bị lệ thuộc vào nước lớn Để dễ dàng trao đổi, sẻ chia kiến thức, kinh nghiệm ấy, tơi tích cực tham gia hoạt động Đoàn thể, xã hội Như: tự giác tham gia vào hoạt động Hội sinh viên trường đại hoc KTQD, phấn đấu trở thành Đảng viên rộng hội viên tổ chức quần chúng nhân dân xã, phường nơi cư trú, từ đó, tổ chúc hoạt động tình nguyện địa phương khác, tổ chức tuyên truyền qua củng cố niềm tin, long yêu nước cho bạn sinh viên trường nói riêng xã hội nói chung, nhằm gắn kết người chia sẻ kiến thức, kỹ mà học Nếu kiến thức, kinh nghiệm nằm sách vở, tồn tư số người đất nước ta phát triển đây? Tuổi trẻ tương lai xã hội, mà văn hóa xấu ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống, đạo đức phận không nhỏ giới trẻ, đe dọa nghiêm trọng đến tương lai đất nước Thời gian không chờ đợi, mà thân bạn trẻ khác, phải tích cực, tự giác học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, kỹ sống, đồng thời phải sứ giả cộng đồng biết định hướng, truyền cảm hứng, tinh thần đoàn kết, yêu nước, noi theo lý tưởng Bác Hồ vĩ đại, thực ước mơ phát triển đất nước ngày thêm giàu mạnh! ... dễ dàng B VÌ SAO PHẢI LẤY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI LÀM YẾU TỐ CƠ BẢN CHO SỰ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC: Nguồn lực người gì?: Nguồn lực người tổng thể yếu tố thuộc thể chất, tinh thần,...A- CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUAN ĐIỂM: “LẤY PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI LÀM YẾU TỐ CƠ BẢN CHO SỰ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG CHO ĐẤT NƯỚC” I CƠ SỞ LÝ LUẬN Quan điểm Chủ nghĩa... nghiệp II.TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN “LẤY PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI LÀM YẾU TỐ CƠ BẢN CHO SỰ PHÁT TRIỂN NHANH CHO ĐẤT NƯỚC” Trách nhiệm thân trình đưa quan điểm vào thực tiễn “Muốn thức tỉnh dân
- Xem thêm -

Xem thêm: “LẤY PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI LÀM YẾU TỐ CƠ BẢN CHO SỰ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG CHO ĐẤT NƯỚC”, “LẤY PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI LÀM YẾU TỐ CƠ BẢN CHO SỰ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG CHO ĐẤT NƯỚC”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay