Câu hỏi trắc nghiệm toán 7

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 00:31

Câu hỏi trắc nghiệm toán Câu 1: Chọn câu trả lời câu sau Cho tỉ lệ thức thì: Câu 2: Tìm câu trả lời sai Từ tỉ lệ thức với Có thể suy : Câu 3: Chọn câu trả lời câu sau Thay tỉ số số hữu tỉ tỉ số số nguyên: Câu 4: Chọn câu phát biểu A B C D Hai đường thẳng điểm chung hai đường thẳng song song Hai đường thẳng song song hai đường thẳng có điểm chung Hai đường thẳng không song song hai đường có vơ số điểm chung Hai đường thẳng khơng song song hai đường thẳng cắt Câu 5: Chọn câu trả lời Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b góc tạo thành có cặp góc sole thì: A B C D A b song song với Đường thẳng a cắt đường thẳng b Đường thẳng a vng gócvới đường thẳng b Đường thẳng a trùng với đường thẳng b Đáp án Câu Đáp án C B D A A
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm toán 7, Câu hỏi trắc nghiệm toán 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay