TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ HỌC NEO PI RMBTI

18 7 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 00:17

Nội dung: Bộ trắc nghiệm MBTI NEO-PI-R TRẮC NGHIỆM NEO-PI-R Giới thiệu chung mô tả trắc nghiệmtrắc nghiệm đánh giá nhân cách cách toàn diện dành cho niên người trưởng thành, cụ thể từ 17 tuổi đến 89 tuổi, đ ược phát triển Paul Costa Robert McCrae Cơ sở trắc nghiệm NEO-PI-R Mơ hình nhân tố nhân cách (FFM), tên gọi, mơ hình nét nhân cách c bản, đ ược sử dụng để mô tả nhân cách người thuyết cung cấp cho nhà tâm phương tiện, ngôn ngữ để mô tả hiểu rõ đặc ểm nhân cách người áp dụng nghiên c ứu, đánh giá Trong lịch sử phát triển mô hình nhân tố, có r ất nhiều quan điểm khác để trả lời câu hỏi: nhân tố nhân cách bao gồm nh ững nhân tố Goldberg (1981, 1989): Sức sống (Surgency), Tán thành (Agreeableness), tận tâm (Conscientiousness), Ổn định tình cảm Trí tuệ; Botwin Buss (1989): Hướng ngoại, Tán thành, T ận tâm, Tình c ảm bất ổn định (Emotional instability) Văn hoá (Culture) Tuy nhiên, Mơ hình nhân tố theo Costa McCrae (1985) nhiều người ch ấp nhận cả, bao gồm nhân tố: Nhiễu tâm (Neuroticism), H ướng ngoại (Exraversion), Cầu thị, ham hiểu biết (Openness), Dễ chấp nh ận (Agreeableness) Làm chủ thân (Conscientiousness) Người ta thường gọi tắt theo chữ đầu nhân tố để dễ nh OCEAN Mỗi nhân tố mang ý nghĩa riêng “Nhiễu tâm đánh giá bất ổn đ ịnh cảm xúc, “Hướng ngoại” đánh giá số lượng cường độ tương tác liên cá nhân, “Cầu thị, ham hiểu biết” mô tả việc lao vào th nghiệm điều mới, đánh giá nắm bắt kinh nghiệm, khả chịu đ ựng trình thử nghiệm, “Dễ chấp nhận” đánh giá chất lượng định hướng liên cá nhân, “Làm chủ thân” đánh giá m ức đ ộ tổ ch ức, uy tín, động hành vi cá nhân Trong trình phát triển Mơ hình nhân tố nói chung b ộ tr ắc nghiệm NEO-PI-R nói riêng, Costa McCrae bổ sung thêm ti ểu thang đo cho nhân tố lớn nói Nhiễu tâm Lo âu Thù địch Trầm cảm Hướng Cầu thị, ham Dễ chấp Làm chủ ngoại Cởi mở, thân hiểu biết Giàu tưởng nhận thân thiện Quảng giao tượng Óc thẩm mĩ Hiểu xúc Tin tưởng Năng lực Thẳng thắn Ngăn nắp cảm Vị tha Tự khẳng định Tự ti, mặc Tích cực hoạt Đa dạng hố cảm Khó kiểm động hoạt động sốt xung tính Dễ bị tổn Tìm kiếm kích thích Xúc cảm tích thương Giàu ý tưởng Phục tùng Khiêm tốn Các giá trị Nhân hậu cực nhân tố tiểu thang đo Có trách nhiệm Nỗ lực thành đạt Kỷ luật tự giác Thận trọng Như vậy, trắc nghiệm NEO-PI-R xây dựng dựa nhân tố lớn tiểu thang đo cho nhân tố, tiểu thang đo có items, tổng cộng 240 items trắc nghiệm; s d ụng thang đo tr ả lời gồm khoảng (Hồn tồn khơng đồng ý, khơng đồng ý, trung l ập, đồng ý, hoàn toàn đồng ý) Thời gian để hoàn thành trắc nghiệm khoảng 30-40 phút Trắc nghiệm NEO-PI-R thực máy tính giấy Các nhà phát triển trắc nghiệm cung cấp hai phiên S R, S dành cho người tự trả lời trắc nhiệm R dành cho người quan sát đối tượng Bên cạnh Costa McCrae cung cấp phiên thu gọn trắc nghiệm, gồm 60 câu, có tên gọi NEO-FFI Lịch sử hình thành Khởi đầu từ nghiên cứu thay đổi nhân cách theo đ ộ tu ổi, Costa McCrae xuất trắc nghiệm vào năm 1978 v ới nhân tố N, E, O với tên gọi Neuroticism-Extraversion-Openness Inventory (NEO-I) Sau đó, họ nhận nhân tố n ữa: Agreeableness Conscientiousness Theo đó, hướng dẫn NEO đ ời, l tên NEO-PI với đầy đủ nhân tố (Big Five Personality Traits) vào năm 1985 NEO trở thành tên gọi cho trắc nghiệm không tên viết tắt ba nhân tố Bên cạnh đó, trắc nghiệm bao g ồm thêm tiểu thang đo cho cho nhân tố NEO Bộ trắc nghiệm tiếp tục chỉnh sửa thêm vào tiểu thang đo vào năm 1990, 1992 gọi NEO-PI-R Tuy nhiên đến giữa, cuối nh ững năm 90, Costa McCrae nhận có vài items cũ, lỗi thời khó hiểu đ ối v ới vài người Sau đó, Costa McCrae phát triển trắc nghiệm, thay items lỗi Năm 2005, trắc nghiệm NEO-PI-3 đời, phiên với 37 items chỉnh sửa Cách tiến hành Người trả lời sử dụng trắc nghiệm NEO-PI-R phiên dành cho máy tính giấy Đối với giấy, người làm trắc nghiệm sử dụng phiếu trả lời chấm tay chấm máy Yêu cầu người làm trắc nghiệm phải trả lời hết tất câu h ỏi trắc nghiệm Nếu người trả lời không m ột items lựa chọn câu trả lời “trung lập” Ngồi khơng có thêm nh ững quy định khác việc trả lời trắc nghiệm, quy định thời gian tối thiểu Xử kết Bộ trắc nghiệm NEO-PI-R tính theo bảng điểm chuẩn (đi ểm thô quy đổi điểm chuẩn T-score) Tuy nhiên, trắc nghi ệm NEOPI-R chưa chuẩn hoá sử dụng Việt Nam, h ơn n ữa, thông tin chi tiết hướng dẫn sử dụng trắc nghiệm không công bố rộng rãi mạng hay sách giới thiệu chung tr ắc nghiệm tâm nên nhóm gặp khó khăn việc tìm hiểu cách xử cụ thể kết trắc nghiệm NEO-PI-R Kết người trả lời biểu diễn biểu đồ theo nhân tố dựa theo điểm chuẩn quy đổi trước Từ đó, ta có đánh giá cụ thể mặt nhân cách người trả lời Biểu đồ đánh giá chung Đánh giá tiểu thang đo (Lo âu)  Lưu ý để đảm bảo độ xác kết quả: Nếu có nhiều 41 items bị bỏ kết trắc nghiệm khơng có giá trị phân tích Nếu 41 items bị bỏ, items đ ược m ặc định đáp án “trung lập” Cần thận trọng xử kết trắc nghiệm trường hợp sau: - Nhiều 150 items 50 items có đáp án “hồn tồn đồng ý”, “đồng ý” - Khi có items “hồn tồn khơng đồng ý” liên tiếp 10 items “khơng đồng ý” liên tiếp 11 items “trung lập” liên tiếp 10 items “đồng ý” liên tiếp 15 items “hoàn toàn đồng ý” liên tiếp (Phạm Minh Hạc, 2007) Các số rút dựa phân tích đối t ượng tr ả lời từ mẫu chuẩn hoá Việt Nam Ở nguồn tài liệu khác n ước ngoài, số 6, 9, 10, 14, 4 Lưu ý sử dụng lâm sàng - Cung cấp cho nhà tâm hiểu biết khuynh h ướng thân chủ để tạp điều kiện thuận lợi trình tư vấn - NEO-PI-R công cụ để đánh giá tâm dùng ph ỏng vấn Không thể dùng trắc nghiệm để chẩn đoán bệnh, nhiên có cơng dụng định chẩn đốn Nh ững người có T-score thang đo N > 70 nên xem xét có ch ỉ báo tâm bệnh - Bộ trắc nghiệm không sử dụng với trẻ nhỏ, người bệnh tâm thần giai đoạn cuối chứng trí Trắc nghiệm MBTI Giới thiệu chung mô tả trắc nghiệm Trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs, hay Chỉ số phân loại MyersBriggs (Myers-Briggs Type Indication), thường viết ngắn gọn MBTI, phương pháp sử dụng câu hỏi trắc nghiệm tâm để tìm hiểu tâm lý, tính cách cách người nh ận th ức th ế gi ới xung quanh, đưa định cho vấn đề Việc hiểu đa dạng cảu dạng tính cách cá nhân khác giúp người nhận đánh giá điểm m ạnh, ểm yếu cảu người, nhờ trả lời câu hỏi tất người không giống Phương pháp kiểm kê tính cách khởi nguồn từ thuyết phân loại Psychological Types Carl Gustav Jung xuất năm 1921 phát triển Katharine Cook Briggs gái bà, Isabel Briggs Myers, từ khoảng Thế chiến thứ hai Các câu hỏi tâm ban đầu phát triển thành Chỉ số phân loại Myers-Briggs công bố vào năm 1962 MBTI trả lời cho câu hỏi người giới có cá tính khác nhau, khơng giống MBTI t ập trung vào đ ối tượng dân số bình thường nhấn mạnh vào khác biệt tự nhiên c người Ngày MBTI trở nên phổ biến sử dụng nh phương pháp phân loại tính cách xác, giúp ng ười hi ểu rõ thân người xung quanh tìm cơng việc phù hợp Dù phổ biến giới kinh doanh toàn giới, MBTI bị trích rộng rãi bở học giả điểm yếu ph ương pháp luận, hợp lệ thống kê tin cậy  Phân loại : MBTI phân loại tính cách dựa nhóm bản, nhóm c ặp lưỡng phân yếu tố chức năng, nhận thức:  Xu hướng Tự nhiên: Hướng ngoại (Extraversion) - Hướng nội (Introversion) + Hướng ngoại – hướng giới bên gồm hoạt động, người, đồ vật + Hướng nội - hướng vào nội tâm, bao gồm ý nghĩ, tư tưởng, trí tưởng tượng  Đây mặt đối lập bổ sung lẫn Tuy nhiên, m ặt chiếm ưu việc phát triển tính cách ảnh hưởng đển cách ứng xử Tìm hiểu Nhận thức Thế giới: Giác quan (Sensing) - Trực  giác (INtution) - Đây xu hướng đối lập cách tiếp nh ận thơng tin từ giới bên ngồi - Trung tâm “Giác quan” não ý đến chi tiết liên quan đến hình ảnh, âm thanh, mùi vị… đưa đ ến từ giác quan thể Nó phân loại, xếp ghi nhận chi tiết kiện thực tế diễn Nó cung cấp thông tin chi tiết kiện xảy khứ - Trung tâm “Trực giác” não chịu trách nhiệm tìm hiểu, diễn dịch, hình thành mơ hình từ thơng tin thu th ập đ ược; s ắp x ếp mơ hình liên hệ chúng với Nó giúp cho não b ộ suy đoán khả tiên đoán tương lai  Quyết định chọn lựa: trí (Thinking) - Tình cảm (Feeling): - Đây xu hướng đối lập cách đ ưa quy ết đ ịnh lựa chọn Phần trí não người phân tích thơng tin m ột cách khách quan, làm việc dựa đúng/sai, suy luận đưa kết luận m ột cách có hệ thống Nó chất logic người Phần cảm giác não đưa định dựa xem xét tổng thể; yêu/ghét; tác động qua lại lẫn nhau; giá trị nhân đạo hay thẩm mỹ Đó chất chủ quan người  Cách thức Hành động: Nguyên tắc (Judgment) - Linh hoạt (Perception): Đây cách thức mà người lựa chọn để tác động tới giới bên Nguyên tắc: tiếp cận giới cách có kế hoạch, có tổ ch ức, có chuẩn bị, định đạt đến kết cục rõ ràng Linh hoạt: tiếp cận giới cách tự nhiên, tìm cách thích nghi với hồn cảnh, thích kết cục bỏ ngỏ, ch ấp nh ận nh ững c h ội mới, chấp nhận thay đổi kế hoạch ĐẶC ĐIỂM CHUNG: I – INTROVERSION – (HƯỚNG NỘI) Suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng trước hành động Cần có khoảng thời gian riêng tư đáng kể để nạp l ượng Hứng thú với đời sống nội tâm, tự cô lập v ới th ế gi ới bên ngồi Thích nói chuyện riêng tư người Hiếm chủ động xin ý kiến người khác E – EXTRAVERSION– (HƯỚNG NGOẠI) Hành động trước hết, suy nghĩ cân nhắc sau Cảm thấy khổ sở bị cách ly với giới bên Hứng thú với người việc xung quanh Quảng giao, thích tiếp xúc với nhiều người Dễ bắt chuyện S – SENSING – (CẢM GIÁC) Sống với Thích giải pháp đơn giản thực tế Có trí nhớ tốt chi tiết kiện kh ứ Giỏi áp dụng kinh nghiệm Thoải mái với thông tin rõ ràng chắn N – INTUITION – (TRỰC GIÁC) Hay nghĩ đến tương lai Sử dụng trí tưởng tượng, hay sáng tạo khả m ới Thường nhớ đến ý mối liên hệ Giỏi vận dụng thuyết Thoải mái với nhập nhằng, hay thông tin không rõ ràng T – THINKING – (LÝ TRÍ) Ln tìm kiếm kiện tính logic để đưa kết luận Có xu hướng để tâm đến nhiệm vụ, công việc cần phải hồn thành Dễ dàng đưa phân tích thấu đáo khách quan Chấp nhận xung đột phần tự nhiên mối quan hệ gi ữa người với người F – FEELING – (TÌNH CẢM) Xem xét cảm xúc cá nhân ảnh hưởng quy ết đ ịnh lên ng ười khác trước đưa định Nhạy cảm với nhu cầu phản ứng người khác Tìm kiếm trí ý kiến số đơng Khó xử có xung đột; có phản ứng tiêu cực x ảy b ất hòa J – JUDGING – (NGUYÊN TẮC) Có kế hoạch chu đáo trước hành động Tập trung vào hoạt động có tính nhiệm vụ, hồn tất cơng đo ạn quan trọng trước tiếp tục Làm việc tốt không bị stress hồn thành cơng việc trước thời hạn Tự đặt mục tiêu, thời hạn, chuẩn mực để quản cu ộc s ống P – PERCEIVING – (LINH HOẠT) Có thể hành động mà khơng cần lập kế hoạch; lập kế hoach tùy theo tình hình Thích làm nhiều việc lúc, thích đa dạng, có th ể v ừa làm v ừa chơi Chịu sức ép tốt, làm việc hiệu công việc gần h ết h ạn Tìm cách tránh né cam kết ảnh hưởng đến s ự linh đ ộng, s ự t ự da đạng thân Mỗi yếu tố nhóm kết hợp với tạo thành 16 nhóm tính cách MBTI: phục vụ cho mục đích hướng nghiệp ISTJ Thanh tra viên ISFJ Nhà tư vấn INTJ INFP Cố vấn chiến lược Người hòa giải (Inspector) ISTP Thợ thủ cơng (Counselor) ISFP Nhạc sĩ (Mastermind) INFJ Người che chở (Crafter) ESTJ Người giám sát (Composer) ESFJ Nhà cung cấp (Protector) (Architect) ENTJ ENFP Ngun sối (Field Nhà vơ địch (Supervisor) ESTP Nhà sáng lập (Provider) ESFP Người trình marshal) ENFJ Giáo viên (Champion) ENTP Nhà phát minh (Promoter) diễn (Teacher) (Inventor) (Healer) INTP Kiến trúc sư (Performer) Đây trắc nghiệm tính cách Myers-Brigg cho kết tính cách lực tương lai 2 MBTI có ứng dụng điển hình sau: - MBTI cơng cụ hỗ trợ nhận dạng số tính cách, cá tính, tâm riêng người (khám phá thân) - MBTI giúp tổ chức, xếp cá nhân lại v ới đ ể t ạo nên tập thể gắn kết, làm việc hiệu quả, phát huy tối đa nh ững ểm mạnh hạn chế khuyết điểm cá nhân nh việc bố trí cá nhân với vai trò nhiệm vụ phù h ợp v ới tính cách, sở thích họ Giúp thành viên nhóm hiểu đưa ứng xử phù hợp - Các công ty thường dùng cơng cụ MBTI để kiểm tra tính cách c ứng viên tuyển dụng, để xem ứng viên mạnh mặt y ếu mặt nào, xem thử ứng viên có thích hợp với cơng việc mà cơng ty giao hay không - Trong việc quản nhân cho dự án, vấn đề phát triển nhóm đ ể thực cho phần dự án đóng vai trò hết s ức vai trò quan trọng Nó ảnh hưởng đến chất lượng, tiến đ ộ d ự án Các thành viên nhóm hòa hợp cơng việc th ực hi ện d ự án với tiến độ thời gian đề từ lúc ban đầu Để thành lập nhóm, nhóm trưởng thường dùng cơng cụ MBTI để test thành viên chuẩn bị tham gia vào nhóm, xem th cá tính thành viên có hòa hợp với nhóm khơng - MBTI phục vụ cho mục đích hướng nghiệp Qua trắc nghiệm thu thập tính cách điển hình, đối chiếu với yêu cầu tính cách kỹ ngành nghề để đánh giá độ tương hợp đ ưa khuy ến nghị nhóm ngành nghề phù hợp Cách tiến hành trắc nghiệm MBTI Người trả lời sử dụng trắc nghiệm MBTI phiên dành cho máy tính giấy Đối với giấy, người làm trắc nghiệm có th ể sử dụng phiếu trả lời chấm tay chấm máy Yêu cầu đối v ới người làm trắc nghiệm phải trả lời hết tất câu hỏi trắc nghiệm, trả lời trung thực câu hỏi cách chọn câu cặp câu trả lời mô tả nh ất người tr ả l ời Ngồi khơng có thêm quy định khác việc trả lời trắc nghiệm, khơng có quy định thời gian tối thiểu ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA BỘ TRẶC NGHIỆM NEO–PI–R & MBTI  Ưu điểm - Xây dựng dựa tiêu chí, quy chuẩn đo lường - Phân chia nhân tố chi tiết rõ ràng - Có thể thực nhiều nhóm tuổi thực với nhiều người lúc - Thuận tiện sử dụng, đánh giá theo nhân tố riêng lẻ  Nhược điểm - Dài , tốn nhiều thời gian - Có khác biệt ngơn ngữ, văn hóa dẫn đến khó khăn chuyển ngữ trắc nghiệm - Yêu cầu người trả lời phải hiểu ngơn ngữ - Có thể xảy không đồng câu trả l ời chủ quan thực tế khách quan - MBTI bị trích rộng rãi bở học giả ểm y ếu v ề phương pháp luận, hợp lệ thống kê tin cậy MỤC LỤC TRẮC NGHIỆM NEO-PI-R Giới thiệu chung mô tả trắc Lịch sử hình thành Cách tiến hành Xử kết Lưu ý sử dụng lâm sàng TRẮC NGHIỆM MBTI Giới thiệu chung mô tả trắc nghiệm Những ứng dụng điển hình Cách tiến hành MỘT SỐ ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Minh Hạc, 2007 Nghiên cứu giá trị nhân cách theo phương pháp NEO-PI-R cải biên, NXB Khoa học Xã hội Phan Thị Mai Hương, 2007 Mơ hình nhân tố nhân trắc nghiệm NEO-PI-R, Tạp chí Tâm học Số (98) Iliescu, Dragos, 2008 NEO-PI-R sample report, http://romania.testcentral.ro/media/neopir-f-en-75E86LIN.pdf Pittenger, David J (tháng 11 năm 1993) “Measuring the MBTI And Coming Up Short.” (PDF) Journal of Career Planning and Employment 54 (1): 48–52 ... theo phương pháp NEO- PI- R cải biên, NXB Khoa học Xã hội Phan Thị Mai Hương, 2007 Mơ hình nhân tố nhân trắc nghiệm NEO- PI- R, Tạp chí Tâm lý học Số (98) Iliescu, Dragos, 2008 NEO- PI- R sample report,... hướng dẫn sử dụng trắc nghiệm không công bố rộng rãi mạng hay sách giới thiệu chung tr ắc nghiệm tâm lý nên nhóm gặp khó khăn việc tìm hiểu cách xử lý cụ thể kết trắc nghiệm NEO- PI- R Kết người trả... xem xét có ch ỉ báo tâm bệnh - Bộ trắc nghiệm không sử dụng với trẻ nhỏ, người bệnh tâm thần giai đoạn cuối chứng trí Trắc nghiệm MBTI Giới thiệu chung mô tả trắc nghiệm Trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs,
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ HỌC NEO PI RMBTI, TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ HỌC NEO PI RMBTI, MBTI có những ứng dụng điển hình sau:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay