Arm. Naturhist. Mus. Wien Vol 2-0189-0212

24 1 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 23:53

AD E T R E S rar y org E C lib DESCRIPSIT htt p:/ /w w w bio div ers ity STEPHANUS ENDLICHER ina lD ow nlo ad f rom Th eB iod ive rsi ty He rita ge L ibr ary (_Mense üccemhri 1838.') rig Ji HirCii:iiIAiVI /; w ww HERBAKII bio log iez en tr um at STIRPIÜM AÜSTRALASICARUM rom ow nlo ad f lD ina rig eB Th ty ive rsi iod ary ibr ge L rita He /; w ww org rar y lib ity ers w bio div /w w htt p:/ bio log iez en tr at um MYRTACEAE CIIAMiiELAUCIEAE , Sfamina 20 cum ovario connato Corollae petala limbo brevissime quinquefido , cum Cali/x tubo obconico, basi carinatis, «listinctis gineis multiannulato , zonis cartila- , calycis limbo inserta, com- Ova- erecla Ovula!, inferum, uniloculare apice attenuatus imberbis , stii/riui ; , petalis basilaria, erecta, terminale Hollandiae austro-occidentalis , ramulis alternls triquetris, capitulls terminalibus , exlrorsum anatropa — Frutex Novae i^ertlcillatisque, foliis confertis, sessilihus, involucri foliolis suhcoriaceis lib ers ity POLYZONE PURPUREA King Georges Sound CRoeJ neam longa, dorso acute convexa, glaberrima terniinata, laevia, opposilis verticillatisque, glabris, inferne foliorum delapsonim siiperne dense fcliosis , Folia imbricata, acerosa, subrlavato-triquetra apice rubentia, obtusa facie plana, v, sesquili- , /w w , mucrone brevissimo calloso punctorura nigricantiura seriebus notata htt p:/ Frutex ut videtur humilis, ramulis w bio div In yovae HoUandiae austro-occidentalis interioribus, inter Swan-River et cicatriculis toriilosis aceroso- pluriseriatis, , coloratis compressus, jS'/'^/ms subcapitatum Fructus , org , rar y r«Mw ovata , /; w ww inserta, filamenta brevissima, planato-subulata, alterna ananthera, feitilibus conformia; antherae biloculares, subglobosae membranacea dorso juxta angulum utrirqv.e In- interinra sensim ma- OTata, obtusiuscula, subcoriacea, quatuor lineas longa, duas et dimidiam lincam ibr - lata, uninervia, basi decolora, cxtima subherbacea, laxiuscule imbricata, superne pulcherrime purpurea, subtus convexiusculum, supra planum, ge L jora, merabranaceo ary Capitula in apicibus ramulorum solitaria, sessilia, deprcsse hemisphaerica, dianietro semipollicari volucri fuliola quadri-quinqueseriata, glaberrima, intcgerriraa minutissime areolatum, Receptacutum Flores convexis, glaberrimum rita arcolis quindecim ad viginti, sessiles, singuli bractenlis membranaceis gerainis, oppositis, imo caljci insertis, naviculari- carinatis , acutis uninerviis, duas circiter lineas longis, primura mar- He in siugulis capitulis ty , ovario connatus unam lincam longiis, Cnlycis tubus obconicus, basi zouis subcartilagineis, annularibus sursum laxe imbricatis, hinc inde interruptis, raargine angustissimo, libero , cum senis- sub lente valde , iod Dctonis, obsolete pentagonus, , ive rsi ginlbus sese aniplectentibus inclusi, deindc patentinsculis stipati lobos inserta, ovata, obtusiuscula, inter ejusdem uninervia, subcarinata, erecto-conniventia, rom , Th eB augcnte incisis vestitiis, limbus supra ovarium paiillo ampliatus, in tubimi dimidia linca paullo longiorem productus, breviter quinquefidus, lobis ereetis, obtusis Petala quinque, submembranacca , lami- nae caljcis tubum intus vesticnti basi lata sessilia, marginibus sub lente minutissime serrulata , Candida, dimi- inferura, vertice , , glaberrimus; petalis breviora, siiV''"' terminale , antherae biloculares, subglobosae, dorso inOcula 2, basilaria, erecta, extrorsum uniloculare , ligulato-compressus lD S/i/lus subcentralis breviter exsertus , complanatum ina anatropa Ovarium rig sertae ow nlo ad f diam lineam longa Slamina cum petalis inserta, decem perfecta totidem ananthcris, paullo brevioribus alterna; filamenta complanato-subulata , basi dilatatus , apice filiformis, sigraoideo-inciirvus, minutissime capitatum, niidura 25 * en tr supTA receptaciilum planum, involucratum sessiles, singuli bracteolis geininis, meni- loi'es branaceis bio log iez Jp um at P O L Y Z O N E ST 198 ENDLICHER STIRPIÜM AUSTRALASICARUM DECADES lU THRYPTOMENE Slamina 10, cum orbiculata initvvin\ ; tro-occidenfalis; soUtarüs , , oppositis , Stylus bre- incomplete bivalvis, truiicata, Novae Hollandiae Fruticulus multo hrevioribus folio ad orientem ab urhe \ew-York interioribus, Ramuli tetragoni, tenues, glaberrimi, cinerci aus- mucronatis, pedunculis ax'Ulari- THRYPTOMENE AUSTRALIS lia — erectum, exalbuminosum unifloris , filamenta filiformi- e connectivo glaiidula terminato 2, basilaria, erecta, anatiopa opposiUs, semiteretlhus, erectis, foliis In \ovae Hollandiae austro-occidcntalis Kami sterilia nulla; , , cl.Hoe legit semipcdales Fo- alterni et oppositi, stricti, /; w ww bus discretis sllgma capitatum Capsula obconica, apice Semen abortu monosperma Ovula uniloculare , , supra ovarinm , Coro/^rte petala 5, calycis at Ovariiim vissimus, imberbis petalis inserta locuüs globosis subulata, antherae büoculares, pendulis ovario connato um , Calyx tubo cum caducissimae , quinquepartiti laciaiis petaloideis, indivisis en tr linibo inserta liiiibi bio log iez Bracteolae distinctae haud producto, decussatim opposita, intcrnodiis (rilioearibiis sejiincta, siibsemiteretia, diias lineas longitiidine paiillo superantia, erecta, apice patentia, facie plana, dorso convexiiisciila, glandiilis itumersis crebris notata, Pvdunculits brevissiraiis pleriimque usqiie ad anthosira glaberrimus limbum , , pediinciilo insertae, oppositae, lineam longae inembranaceis nee tarnen scariosn-petaloideiim, albidum, paullo latiores, integcrriraae , amplectens, alterara orario connatus rar y carinatae , , nee ultra quinquepartitnra expansiis, illiid laxiuscula obsolete angula, aciitae, aeqiia- cxterior caducissima, Interior Calycis tuhus obconico-teres persistens diiltiiis cum longitudinaliter rugosus, altera pana, superans, folii ers summo rnarginibus , longittidinis w bio div Bracteolae diiae, quintam partein capitula , lineara longus, ovarium in prodiictiis, supra laclniae orbiciilatae, lineam longae, /w w tiis les, fuscescentes vix , foliorum approxiraatorum axillis saepius deciduac Petala 5, laminae carnosae, decoloris, ovarii verticeni coronantis htt p:/ rcferentia in v lib rainulorum, ity Flores juvta apices solitarie oppositi, brevissirae pedunculati, spicas breves foliosas, org basi attenuata siibcorapressa, superne incrassata, apice acuta, in raucronem brevem, rigidiim, subcarti- lagineum, recurFum desinentia niargini inserta, calycis laciniis alterna, iisdera aequilonga et confurmia, in sicco pallide rosca., patentia, Slamina 10, cum absque sterilium ru- , locull globosi, e connectivo in ibr , , introrsum sulco longitudinali dehiscentes Oearium inferum , ge L vam producto penduli brevlora, omnia fertilia petalis inserta, iisdem paullo ary decidua dimentis; ^/amen^a filiforiui-subulata, anWii^rae biloculares glandulam par- uniloculare Ovula gemina, e basi erecta, extrorsum anatropa, horiim unum jam in alabastro altero multo minus glaberrimus, slaminibus brevior; Stigma capitatum, nudum rita terminalis siniplex, clum, membranacea, tcnui, hinc venosa Embryo massa homogenea, Semen unicum, erc- lactea ive rsi ty testa He obconica, calycis lirabo genitalibusque deciduis vertice plana, incomplete bivalvis Stylus Capsula sublignosa, Mem Mas V 89, t / 13 Desf exä reliq DC Prodr.JlI 209 eB in iod CHAMAELAUCIUM Chamaelauclum ßesfont Th Bracteolae geminae concavae, dorso mucronatae, florem primum includentes, sub an, basi secedentes Calyx tubo rom patentes lliesi cum basi ovario connato ovata ow nlo ad f serta, Stamina 20, cum petalis inserta, alterna fertilium filamenta subulata, antherae bilocula res >S'^_j//«/.y filiformis lD tropa Ovarimn inferum ; , uniloculare Stigma capitatum ina producto rig dam — , Fruliculi , ananthera, connectivo simplici Ovula supra ovarium producto, , limbi quinquefidi laciniis indivisis, subpetaloideis Corollae petala , summo calj'cis ligulaeformia v in , glandulam tubo inintegra, pelluci- e placenta basilari erecta Novae HoUamliae , ana- austro-occldenfa- ST (is; foliis hiis V ENDLICHER STIRPIUM AUSTRALASICARUM UECADES semiteretibus linear i-(r if/tie/r is v terminalibus breviter pedunculatis ramis virgatis, opposilis, «aepiits confertis, floribus axillari- , albis , CHAMAELAUCIUM VIRGATUSI eil opposilis remolis lincari foliis 193 III - semiteretibus pedunculis terminalibus congestis , brevioribus, bracteolis ptrsisten^ibus, stigmate barbato In Novae UoUandiae austro-occidentaüs interioribus, ad orientem ab urbc \ew-York basi penna columbina quadripollicares, stricliusculos berrimum, epidermide fusca purpurascentes , , Folia opposita , paribus internodio octo glaberriraa, internodiis sejunctis, pbjllopodiis prominulis inserta, lineari-semileretia, circiter linearum paullo longiora, obtusiusrula, siraplicissimos, bi- apice floriferos proferentera, Iiebetate tetragonum, gla- nitida, lacere secedcnte rcstitum , siiperne sensim band crassiorem, inferne ramulos aliquot opposilos, angustata, dorso convexa, glanduloso-subexasperata basi nonnibil , facie plana, lineae quadrantem lata, striotiuscula Pedunculi in apice ramulorura inter ultimum par folioTum itracteolae trcs V quatuor congesti, sesquilintam longi summo pedunculo membranaceae, insertae, flo- /; w ww rcin priraum includentes, sub antlicsi usque ad trcs quartas longitudinis partes patentes, persistentes, ova- tae, obtusae, concavae, inaequales, altera interior major, tres lineas longa, quatuor lineas lata, ab altera exteriore paullo minore basi marginibus amplexa, utraque dorso infra apicem in raucronera brevem, ri- illiid productus, glaberriraus obsolete striatus , , herbaceo-viridis ; qiiinquepartiti lobi liriibi lib longe supra deraura plerumque , ima basi cum ovario connatus, , rar y duas et dimidiam lineam longus Ca/(/c/s tabus carapanulatus, org gidiusculura producta, glaberriraa, fusca, interioris margines tenerrime raembranacei laceri ity ovati, obtusi, lineam longi, paullo latiores, integerrimi, glaberrimi, marginc nonnibil teneriorc rubentes ope laminae carnosae eundem vestientis inserta, ovata , cum decem putails inserta, iisdera multo breviora, breviora gerrimis alternantia; krtWium filamenta lineari-subulata, alterna paullo vertice , planum uniloculare Stylus caljcis tubo brevior, compressus , ; »tiff- htt p:/ , De ovulorum basilarium nuraero dubius haereo barbato V E R T R D C O I A DC ge L I ary viale subterminali an^/tcrae biloculares, , calycis basi connatum, vix unius Ovarium tum antice adnati flavi basi Stamina ibr lineae longiludineni aeqiians , /w w loculi connectivi glandulaeformis obtusa, , sterilibus ligulaeforraibus, intc- cum totidem fertilia ciliata w bio div sesquiüneam longa, una linea paullo latiora, alba, glaberrima, sub lente minutissime ers Petata quinque, sumrao caljcis tubo DC in Dict dass.sc nat l7 Prodr lll 210 Endlicher in Enumerat plant f/uVcJ 46 47 Diplaclini» « Brown msc Chrysorrhoe Lindlcy in Bot Mag Comp II 357 Chamaelaocii sp Desfont in Mem Mus V 42 ( cum sis CoroUae cum petalis ovario connato, iimbi petala 5, summo inserta, alterna subulata, antherae biloculares n'Mminferum, uniloculare ty secedenles quinquefidi , inclusus v e.\sertus ortu monosperma, apice incomplete bivaMs baibatus Novae Hollandiae amtro-occiilentalis trit/uelris, lerminalibus cori/nibosis lD ina stiifma citpitatum , , 20, anatropa Stylus üViiox- Capsula unilocularis, ab- Seinen erectum, exalbuminosum foliis ; rig floribus ; Slamina fertilium filanienta glandulam pellucidam producto Ova- 10, e placenta basilari erecta v v in trifida, Calyx barbatis v plumo- laciniis , inserta, integra v palmatipartita connectivo simplici Ovula nudus palmatipartitis liguiaeformia, integra v , niis, , v lobis caljcis tubo ananthera patentes, deciduae v pers.istentes ive rsi tubo dorso muticae V mucronatae, florem primum includfn- , hiiic longitudinaliter iod sub anthesi eB , Th tes He 19 rom ( Bracfeolae geminie concavae ow nlo ad f 272 rita Verticorilia r at , opposilis, saepius cunfeiiis, albis r luteia — um virgaeforracm video bipedalcra, en tr Ramulum attCDuatum, apice foliorura fasciculo definitum, Roe leyil el bio log iez fulio Frutices semilerelibus v ENDLICHER STIBPIUM AUSTRALASICARÜM DECADES ST 194 III VERTICORDIA COMPTA multindis, laciniis linear! -siibulatis pliimoso- multipartitis, pctalls V lobls calycinis que sterilibus fimbriatis stjlo incluso imberbi , , folüs oboTato-trlquetris a latere staminibus- corapressis dorso lae- vibus, peduDciilis subcorjrabosis, bracteolis distiactis muticis In Novae Hollandiae auslro-occidenCalis interioribus , ad orientem urbis \ew-Yorle Afiinis Verlicordiae Hügelii, stricti teretiusculi , vix nigoso FoHa vcstiti linearum sejunctis, triquetra, a latcribns , basi excavata inserta at dimidiam lineam longa, dorso acute conTexa, laevia, marginibus plana, unam et lineam lata, facie angustissima nudo cortice cinerascente, triiiin , apice obtusiusculo raucronem brevissimura, oculo coDspiciendum gerentia, punctis glandulosis nigris immersis notata, glaberrima , um compressissima, duas Roe quae magis ad V insignem accedit, facillime graciles, glabri, opposita, paribiis in inferiore raniorum parte internodiis legil cl Pedunculi e en tr Ramuli distinguitur a qua folionim forma, marginibus arctissime applicilis cohaerentes brevissiraa, subcupuliformi persistente lirabi demum patentes et mox deciduae, basi Calycis tubus obconicus, angulatus, basi patentim pilosus, su- quinquepartiti lobi palmatim multifidi, laciniae basi purpurascentes /; w ww perne glaber, apice obtusissimae, , bio log iez summorun] folionim axillis üliformcs, glabcrrimi, quatuor lineas long! , corymbiim terminalem formantes Bracleolae membranaceae, concavae, pedunculi apici nonnihil Incrassato opposite insertae, in alabastro , apice alba, plu- moso-ranltipartitae Petala 5, ovata, sesquilineam longa, fimbriata, uninervia, nervo saepius In aristam Stom/na basi brevissiraa monadelpha, fertilia decem, tereti filiforraia , petala aequantia, cum org excurrente ity VERTICORDIA ROEI trifidis, laciniis tripartitis, lobulis lineari-subulatis fimbriatis, staminibus sterilibus indivisis stylo subexserto imberbi, , In \ovae Hollandiae ausiro-oecidentalis interioribus Folia conferta, acute triquetra, ge L rita plumoso-multipartitis, petalis integerrimis, nudis, stylo incluso obsolete barbato He trifidis f lineam Calycis tubus obconicus VERTICORDIA PICTA V lobis calycinis multifidis, laciniis lineari-subulatis staminibus sterilibus indivisis pe- ibr ary longa, dimidiam lineam lata, punctata Pedunculi glaberrimi, pollicarcs triquetris, Roe htt p:/ , legit cl divaricato-ramosissimus, glaber folüs imbricatls /w w dunculis corynibosis, bracteolis distinctis muticis Fruliculus semipedalis plumoso-multipartitis, pcta- w bio div lis lobis calycinis ers V lib rar y totidem sterilibus, subpetaloideis, pauUo longioribus, fimbriato laceris alternantia
- Xem thêm -

Xem thêm: Arm. Naturhist. Mus. Wien Vol 2-0189-0212, Arm. Naturhist. Mus. Wien Vol 2-0189-0212

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay