Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác theo hướng thu hồi nitơ và tiết kiệm năng lượng

141 7 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 23:24

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI PHẠM HƢƠNG QUỲNH NGHIÊN CỨU XỬ NƢỚC RỈ RÁC THEO HƢỚNG THU HỒI NITƠ TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG Hà Nội - 2016 i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI PHẠM HƢƠNG QUỲNH NGHIÊN CỨU XỬ NƢỚC RỈ RÁC THEO HƢỚNG THU HỒI NITƠ TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường MS: 62520320 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Nguyễn Thị Sơn PGS.TS Nguyễn Ngọc Lân Hà Nội - 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác, phần tham khảo ghi rõ luận án Tác giả Phạm Hương Quỳnh i LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Viện Khoa học Công nghệ Môi trường, Viện Đào tạo sau Đại học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt trình học tập thực cơng trình Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Sơn, PGS.TS Nguyễn Ngọc Lân - Viện Khoa học Cơng nghệ Mơi trường tận tình hướng dẫn, định hướng tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình nghiên cứu học tập Xin chân thành cảm ơn cán phòng thí nghiệm Nghiên cứu Triển khai Cơng nghệ Mơi trường - Viện Khoa học Công nghệ Môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho q trình nghiên cứu Trong thời gian qua tơi nhận nhiều giúp đỡ, tạo điều kiện đồng nghiệp, giúp đỡ tinh thần vật chất gia đình người thân Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý báu Tác giả Phạm Hương Quỳnh ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Sự hình thành đặc trƣng nƣớc rỉ rác 1.1.1 Sự hình thành nước rỉ rác 1.1.1.1 Lượng nước rỉ rác phát sinh 1.1.1.2 Qu tr nh sinh h xảy r h n ấp 1.1.1.3 C yếu tố ảnh hư ng ến ượng v ặ trưng nướ r 1.1.2 Đặc trưng nước rỉ rác 1.1.2.1 Đặ trưng nước rỉ rác số bãi chôn lấp giới 1.1.2.2 Đặ trưng nước rỉ rác số bãi chôn lấp Việt Nam 10 1.2 Phƣơng pháp xử nƣớc rỉ rác 11 1.2.1 Phương pháp xử 11 1.2.1.1 Phương ph p ng keo tụ 11 1.2.1.2 Phương ph p oxi hó 12 1.2.1.3 Công nghệ Stripping khử nitơ 15 1.2.1.4 Phương ph p kết tinh Magnesium Ammonium Phosphate (MAP) 15 1.2.2 Xử sinh học 19 1.2.2.1 Xử yếm khí 19 1.2.2.2 Xử l c sinh h c thiếu khí 21 1.2.2.3 Xử bãi l c trồng 22 1.3 Tình hình nghiên cứu xử nƣớc rỉ rác 27 1.3.1 Một số công nghệ xử nước rỉ rác giới 27 1.3.2 Công nghệ xử nước rỉ rác Việt Nam 31 1.3.2.1 Một số công nghệ xử ý nước rỉ r 1.3.2.2 Một số công nghệ xử ý nước rỉ r ã ược nghiên cứu 31 ã ược áp dụng 32 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 40 2.2 Phân tích lựa chọn phƣơng pháp xử nƣớc rỉ rác 41 2.3 Thiết bị vật liệu nghiên cứu 42 2.3.1 Thiết bị nghiên cứu tách MAP 42 2.3.2 Thiết bị tích hợp yếm khí, thiếu khí 45 2.3.2.1 Kết cấu nguyên hoạt ộng thiết bị 45 2.3.2.2 Phương ph p vật liệu nghiên cứu 46 2.3.2.3 Kh i ộng thiết bị yếm - thiếu khí 48 iii 2.3.3 Thiết bị mô bãi lọc trồng 50 2.3.3.1 Kết cấu thiết bị 50 2.3.3.2 Lựa ch n thực vật cho bãi l c trồng 51 2.3.3.3 Hoạt hóa bãi l c trồng 52 2.3.4 Thiết kế thí nghiệm 54 2.3.5 Một số thông số quan trọng vận hành hệ thống xử 54 2.4 Phƣơng pháp thống kê xử số liệu thực nghiệm 55 2.4.1 Phương pháp thiết lập phương trình hồi quy thực nghiệm 55 2.4.2 Xác định hệ số hồi quy 55 2.4.3 Kiểm tra độ phù hợp 57 2.4.4 Ngơn ngữ lập trình R 57 2.5 Phƣơng pháp phân tích 58 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 59 3.1 Tách nitơ tạo tinh thể MAP (bƣớc 1) 59 3.1.1 Quá trình tạo MAP mơi trường giả định 60 3.1.1.1 Ảnh hư ng nồng ộ Amoni b n ầu 60 3.1.1.2 Ảnh hư ng củ ộ pH tới trình tạo MAP 61 3.1.1.3 Ảnh hư ng thời gian phản ứng tới trình tạo MAP 63 3.1.1.4 Ảnh hư ng tố ộ khuấy trộn tới hiệu tạo MAP 64 3.1.1.5 Thiết lập phương tr nh hồi quy 66 3.1.1.6 Ảnh hư ng pH, thời gian phản ứng tố ộ khuấy ến kí h thước tinh thể MAP m i trường giả ịnh 67 3.1.1.7 Kết phân tí h MAP m i trường giả ịnh 70 3.1.2 Tách nitơ nước rỉ rác bãi chôn lấp Đá Mài 71 3.1.2.1 Đối tượng nghiên cứu 72 3.1.2.2 Ảnh hư ng củ h m ượng NH4 + b n ầu 72 3.1.2.3 Ảnh hư ng việc bổ xung mầm tinh thể 73 3.1.2.4 T h nitơ nước rỉ rác kết tinh MAP 74 3.1.2.5 Kết phân tí h MAP thu ược từ nước rỉ rác 74 3.2 Xử nƣớc rỉ rác phƣơng pháp sinh học (bƣớc 2) 77 3.2.1 Xử yếm khí nước rỉ rác 77 3.2.1.1 Ảnh hư ng COD dòng vào 77 3.2.1.2 Ảnh hư ng thời gi n ưu 79 3.2.1.3 Ảnh hư ng nguyên tố vi ượng 80 3.2.2 Xử nước rỉ rác lọc sinh học thiếu khí 82 3.2.2.1 Ảnh hư ng COD dòng vào 82 iv 3.2.2.2 Ảnh hư ng thời gi n ưu 85 3.2.2.3 Ảnh hư ng thể tí h ệm 85 3.2.3 Xử bãi lọc trồng 86 3.2.3.1 Ảnh hư ng thời gi n ưu 87 3.2.3.2 Ảnh hư ng COD dòng vào 88 3.2.3.3 Ảnh hư ng tổng nitơ dòng v o 89 3.3 Xử với dòng liên tục công nghệ kết hợp tách MAP- Sinh học 92 3.3.1 Đặc trưng nước rỉ rác dòng vào 92 3.3.2 Kết nghiên cứu xử với dòng liên tục công nghệ kết hợp 92 3.4 Đề xuất công nghệ xử nƣớc rỉ rác 93 3.4.1 Công nghệ xử nước rỉ rác đề xuất 93 3.4.1.1 Sơ quy trình cơng nghệ 93 3.4.1.2 Thuyết minh công nghệ 94 3.4.2 Tính tốn sơ hạng mục hệ thống xử nƣớc rỉ rác 95 3.4.2.1 Các tiêu chuẩn sử dụng v s tính tốn thiết kế 95 3.4.2.2 Tính tốn hạng mục 96 3.4.3 Đánh giá hiệu kinh tế 98 3.4.3.1 Hiệu kinh tế v m i trường công nghệ 98 3.4.3.2 So sánh với số công nghệ hành 99 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 105 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC 116 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ hình thành nước rỉ rác Hình 1.2 Cấu trúc tinh thể struvite 16 Hình 1.3 Cơ chế q trình phân huỷ yếm khí tạo khí metan 20 Hình 1.4 Mơ hình khuếch tán lọc sinh học 22 Hình 1.5 Sơ đồ hệ thống bãi lọc trồng ngập nước 25 Hình 1.6 Sơ đồ hệ lọc ngang (lọc ngầm) với thảm lau sậy 25 Hình 1.7 Sơ đồ hệ lọc đứng (lọc ngầm) với thảm lau sậy 26 Hình 1.8 Cơng nghệ xử nước rỉ rác bãi Ammasuo (Phần Lan) 27 Hình 1.9 Cơng nghệ xử nước rỉ rác bãi chôn lấp Deepmoor Anh 28 Hình 1.10 Cơng nghệ xử sinh học kết hợp oxy hóa Ozon 29 Hình 1.11 Cơng nghệ xử nước ríc rác bãi chốn lấp Sudokwon 30 Hình 1.12 Cơng nghệ xử nước rỉ rác Viện Cơ học bãi chôn lấp Nam Sơn, Hà Nội 33 Hình 1.13 Cơng nghệ xử nước rỉ rác công ty SEEN bãi chôn lấp Nam Sơn, Hà Nội 33 Hình 1.14 Cơng nghệ trạm xử nước rỉ rác bãi chơn lấp Gò Cát 34 Hình 1.15 Cơng nghệ xử nước rỉ rác sau hồn thiện bãi chơn lấp Gò Cát 35 Hình 1.16 Sơ đồ cơng nghệ xử nước rỉ rác bãi chốn lấp Phước Hiệp 37 Hình 1.17 Hệ thống hồ xử nước rỉ rác công ty Quốc Việt bãi chốn lấp Phước Hiệp 37 Hình 2.1 (a) Sơ đồ thiết bị tách MAP 43 Hình 2.1 (b) Mơ hình thiết bị tách MAP 43 Hình 2.2 Sơ đồ thiết bị xử tích hợp yếm khí - thiếu khí 45 Hình 2.3 Giá thể sinh học bể thiếu khí 47 Hình 2.4 Vi sinh vật thiết bị phản ứng 48 Hình 2.5 Sơ đồ bãi lọc trồng 50 Hình 2.6 Thiết bị mô bãi lọc chưa trồng 51 Hình 2.7 Cây riềng hoa (Canna lily) 52 Hình 2.8 (a) Thiết bị mơ giai đoạn hoạt hóa 53 Hình 2.8 (b) Thiết bị mơ giai đoạn vận hành 53 Hình 2.9 Sơ đồ mơ hình thuật tốn 55 Hình 3.1 Ảnh hưởng nồng độ amoni ban đầu tới hiệu tách amoni 61 Hình 3.2 Ảnh hưởng pH tới hiệu loại NH4+, PO43- Mg2+ 62 Hình 3.3 Ảnh hưởng thời gian lưu đến hiệu loại bỏ amoni 64 vi Hình 3.4 Ảnh hưởng tốc độ khuấy đến trình kết tinh MAP 66 Hình 3.5 Sơ đồ nghiên cứu tách nitơ tạo MAP 66 Hình 3.6 Ảnh hưởng pH đến kích thước tinh thể MAP 67 Hình 3.7 Tinh thể MAP 68 Hình 3.8 Kích thước tinh thể vận tốc khuấy 69 Hình 3.9 Ảnh SEM MAP từ chất chuẩn 70 Hình 3.10 Phổ XRay MAP từ chất chuẩn 71 Hình 3.11 Ảnh SEM MAP từ nước rỉ rác 75 Hình 3.12 Phổ XRD MAP thu từ nước rỉ rác 75 Hình 3.13 Ảnh hưởng COD dòng vào đến hiệu xử 78 Hình 3.14 Ảnh hưởng COD dòng vào đến hiệu xử 84 Hình 3.15 Ảnh hưởng thời gian lưu đến hiệu xử bãi lọc trồng 88 Hình 3.16 Ảnh hưởng COD dòng vào đến hiệu xử bãi lọc trồng 89 Hình 3.17 Sơ đồ quy trình cơng nghệ xử nước rỉ rác bãi chôn lấp Đá Mài 94 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Đặc trưng nước rỉ rác số quốc gia giới Bảng 1.2 Đặc trưng nước rỉ rác bãi chôn lấp khác Việt Nam 10 Bảng 1.3 Cơ chế xử chất ô nhiễm nước thải hệ thực vật 24 Bảng 1.4 So sánh ưu, nhược điểm bãi lọc trồng 26 Bảng 1.5 Hiệu xử N- NH4+ COD trình yếm khí – hiếu khí 28 Bảng 1.6 Kết vận hành hệ thống xử công nghệ SBR 28 Bảng 1.7 Hiệu xử qua công đoạn 29 Bảng 1.8 Nồng độ chất ô nhiễm trước sau xử 30 Bảng 1.9 Đặc trưng nước rỉ rác bãi chốn lấp Gò Cát trước sau xử 36 Bảng 1.10 Đặc trưng nước rỉ rác trước sau hệ thống xử bãi chốn lấp Phước Hiệp 38 Bảng 2.1 Đặc trưng nước rỉ rác bãi chôn lấp Đá Mài 40 Bảng 2.2 Vật liệu lọc sử dụng bãi lọc trồng 50 Bảng 2.3 Hiệu xử giai đoạn hoạt hoá bãi lọc trồng 52 Bảng 3.1 Kết thăm dò khả kết tinh MAP 59 Bảng 3.2 Tổng hợp kết nghiên cứu ảnh hưởng pH đến trình tách MAP tỷ lệ khác 62 Bảng 3.3 Ảnh hưởng thời gian phản ứng tới kích thước tinh thể MAP 68 Bảng 3.4 Ảnh hưởng vận tốc khuấy đến trình kết tinh MAP 69 Bảng 3.5 Đặc trưng nước rỉ rác bãi chôn lấp Đá Mài 72 Bảng 3.6 Ảnh hưởng nồng độ NH4+ đến hiệu tách nitơ, phốt 73 Bảng 3.7 Ảnh hưởng mầm tinh thể 73 Bảng 3.8 Hiệu tách nitơ tạo MAP nước rỉ rác 74 Bảng 3.9 Kết phân tích thành phần MAP thu từ nước rỉ rác 76 Bảng 3.10 Đặc trưng nước rỉ rác bãi chôn lấp Đá Mài sau tách MAP 77 Bảng 3.11 Ảnh hưởng COD dòng vào đến hiệu xử 78 Bảng 3.12 Ảnh hưởng thời gian lưu tới hiệu xử 80 Bảng 3.13 Ảnh hưởng nguyên tố vi lượng đến hiệu xử 81 Bảng 3.14 Đặc trưng dòng vào lọc thiếu khí 82 Bảng 3.15 Ảnh hưởng COD dòng vào tới q trình lọc thiếu khí 83 Bảng 3.16 Ảnh hưởng thời gian lưu tới q trình lọc thiếu khí 85 Bảng 3.17 Ảnh hưởng thể tích đệm đến hiệu xử lọc thiếu khí 86 Bảng 3.18 Đặc trưng dòng vào bãi lọc trồng 86 Bảng 3.19 Ảnh hưởng thời gian đến hiệu xử bãi lọc trồng 87 viii 97 Williams S, (1999), Struvite precipitation in the sludge stream at Slough wastewater treatment plant and opportunities for phosphorus recovery Environ Technol 20(7), pp743-747 98 Wojciechowska E, Gajewska M, Waara S, Obarska-Pempkowiak, H., Kowali, K.A., Albuquerque A, Randerson P, (2009), Leachate from sanitary landfills treated by constructed wetlands In: Proceedings of the 12th International Waste Management and Landfill Symposium, S Margherita di Pula (Cagliari), Sardinia, Italy, 5-9 Oct 2009 CISA, Environmental Sanitary Engineering Centre, Italy 99 Xia Y, Zhang T, Fang H.H.P, (2011) Thermophilic anaerobic degradation of microcrystalline cellulose using mixed culture enriched from anaerobic digestion sludge Procedia Environ Sci 12, pp3-8 100 Yalcuka Arda, Aysenur Ugurlu, (2009), Conparison ò holrizontal and vertical constructed wetland systems for landfill leachate treatment, Bioresource technology, No100, 2521-2526 101 Yong huy Song, Yunrong Dai, Qiong Hu, Xiaohua Yu, Feng Qian, 2014, Effects of three kinds of organic acids on phosphorus recovery by magnesium ammonium phosphate crystallization from synthetic swine wastewater, Chemosphere 101, pp41-48 102 Zainol N.A, Aziz H.A, Yusoff M.S, (2012), Characterization of leachate from Kuala Sepetang and Kulim landfill: A comparative study, Energy and Environment Research, Vol.2, No.2, pp45-52 103 Zeeman G, Wiegant W.M, Koster-Treffers M.E, Lettinga G,(1985), The influence of total ammonia concentration on the thermophilic digestion of cow manure Agric Wastes, 14, pp19-35 104 Zhang Z, Chen Y, Jilani W, Wu W, Liu li W, (2012), Optmzation of struvite crystallization protocol for pretreating the swine waster and its impact on subsequent anaerobic biodegradation of pollutants., bioresour Technol, 116, pp386-395 105 Zhu H, Parker W, Conidi D, Basnar R, Seto P, (2011) Eliminating methanogenic activity in hydrogen rector to improve biogas production in a two-stage anaerobic digestion process co-digesting municipal food waste and sewage sludge Bioresour Technol, 201, pp7086-7092 106 Zupancic Maija Justin, Zupancic Marija, (2009), Combined purification and reuse of landfill leachate by contructed wetland and irigation of grass and willows, Desalination, No247, 158-169 115 PHỤ LỤC Phụ lục 1: MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN TÁCH AMONI TẠO MAP pH 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 10,5 10,5 10,5 10,5 Thời gian (phút) 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 Vận tốc khuấy (vòng/phút) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 Tỷ lệ mol Mg2+:NH4+:PO431:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 Hiệu khử amoni (%) Min Max 44,67 48,29 43,07 46,69 42,69 46,31 39,95 43,57 29,68 33,30 42,17 45,39 42,54 45,76 41,32 44,54 37,31 40,53 29,32 32,94 47,83 51,05 44,16 47,38 44,49 47,71 41,18 44,40 20,38 24,00 49,67 52,89 49,22 52,44 48,27 51,49 40,75 43,97 24,16 27,38 29,32 32,94 20,38 24,00 24,16 27,38 20,02 23,64 20,02 23,64 22,41 25,63 21,65 25,27 5,81 9,43 5,45 9,07 23,40 27,02 3,24 1,86 2,88 6,50 8,67 12,29 12,12 15,74 22,41 25,63 0,62 4,24 2,82 6,44 6,20 9,82 4,45 8,07 21,65 25,27 0,68 4,30 1,62 5,24 7,85 4,47 39,59 43,21 116 pH 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,5 Thời gian (phút) 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 Vận tốc khuấy (vòng/phút) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 Tỷ lệ mol Mg2+:NH4+:PO431:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 Hiệu khử amoni (%) Min Max 5,81 9,43 41,41 45,03 41,78 45,40 41,56 44,18 36,55 40,17 5,45 9,07 47,07 50,69 43,40 47,02 44,73 47,35 40,42 44,04 8,31 11,93 54,21 57,83 51,46 55,08 52,01 54,63 39,99 43,61 3,24 1,86 48,73 52,35 47,32 50,94 48,06 50,68 36,25 39,87 2,88 6,50 38,96 42,58 36,02 39,64 33,84 36,46 18,50 22,12 8,67 12,29 23,31 26,93 18,77 22,39 16,50 19,12 12,42 16,04 12,12 15,74 21,50 25,12 19,68 23,30 15,69 18,31 10,15 13,77 3,98 7,60 0,62 4,24 2,82 6,44 6,20 9,82 8,30 11,92 5,38 9,00 6,22 9,84 4,45 8,07 4,57 8,19 7,25 3,87 0,43 4,05 0,68 4,30 1,62 5,24 117 pH 9,5 9,5 9,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Thời gian (phút) 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 Vận tốc khuấy (vòng/phút) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Tỷ lệ mol Mg2+:NH4+:PO431:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 Hiệu khử amoni (%) Min Max 4,58 8,20 19,05 22,67 1,30 4,92 6,11 9,73 5,30 8,92 7,85 4,47 19,35 22,97 22,39 26,01 22,79 26,41 23,22 26,84 23,36 26,98 25,13 28,75 25,51 29,13 24,58 28,20 26,53 30,15 24,21 27,83 27,11 30,73 26,20 29,82 29,87 33,49 29,86 33,48 30,12 33,74 30,31 33,93 31,53 35,15 32,01 35,63 31,26 34,88 15,64 19,26 18,82 22,44 21,76 25,38 48,10 49,30 47,50 48,70 46,04 47,24 44,54 45,74 34,46 35,66 48,79 49,99 47,81 49,01 46,59 47,79 44,93 46,13 34,23 35,43 48,32 49,52 48,91 50,11 49,43 50,63 47,25 48,45 29,39 30,59 53,08 54,28 52,52 53,72 63,04 64,24 46,59 47,79 29,87 31,07 118 pH 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 Thời gian (phút) 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 Vận tốc khuấy (vòng/phút) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Tỷ lệ mol Mg2+:NH4+:PO431:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 Hiệu khử amoni (%) Min Max 34,23 35,43 29,39 30,59 29,87 31,07 29,16 30,36 29,16 30,36 28,27 29,47 28,04 29,24 15,59 16,79 15,36 16,56 29,64 30,84 8,81 10,01 8,58 9,78 11,43 12,63 17,03 18,23 28,27 29,47 5,25 6,45 11,96 13,16 12,44 13,64 10,84 12,04 28,04 29,24 11,38 12,58 6,25 7,45 10,76 11,96 44,31 45,51 15,59 16,79 48,56 49,76 47,58 48,78 46,06 47,56 44,70 45,90 15,36 16,56 50,89 52,09 50,68 51,88 49,90 51,40 47,02 48,22 11,20 12,40 69,09 70,29 68,29 69,49 66,51 68,01 54,36 55,56 8,81 10,01 51,84 53,04 51,47 52,67 51,05 52,55 43,23 44,43 8,58 9,78 47,32 48,52 46,34 47,54 45,02 46,52 119 pH 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 Thời gian (phút) 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 Vận tốc khuấy (vòng/phút) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tỷ lệ mol Mg2+:NH4+:PO431:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 1:1,9:1 Hiệu khử amoni (%) Min Max 31,10 32,30 11,43 12,63 30,82 32,02 24,98 26,18 20,68 22,18 22,60 23,80 17,03 18,23 27,05 28,25 24,02 25,22 19,54 21,04 15,28 16,48 8,48 9,68 5,25 6,45 11,96 13,16 12,44 13,64 13,78 14,98 10,51 11,71 16,40 17,60 10,84 12,04 10,78 11,98 10,16 11,36 5,58 6,78 11,38 12,58 6,25 7,45 8,92 10,12 26,03 27,23 13,90 15,10 13,62 14,82 10,85 12,05 10,76 11,96 27,50 28,70 27,11 28,31 29,16 30,36 29,82 31,02 29,16 30,36 28,61 29,81 30,07 31,27 30,38 31,58 32,00 33,20 31,36 32,56 30,67 31,87 31,48 32,68 30,89 32,09 34,15 35,35 34,27 35,47 34,61 35,81 34,64 35,84 35,65 36,85 120 Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY TÁCH NITƠ TẠO MAP TRÊN PHẦN MỀM R Dữ liệu bảng đầu vào từ file excel {phụ lục 1} 1.Tỷ lệ 1:0,6:1 Call: lm(formula = y ~ x + I(x^2) + I(x^3) + I(x^4)) Residuals: -0.23436 0.60741 0.07279 -1.27231 0.41595 1.46866 -1.46377 0.40564 Coefficients: Estimate Std Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 13750.8611 3170.0616 4.338 0.0226 * x -6347.6296 1477.0902 -4.297 0.0232 * I(x^2) 1087.7633 256.4023 4.242 0.0240 * I(x^3) -81.9393 19.6536 -4.169 0.0251 * I(x^4) 2.2920 0.5614 4.083 0.0265 * $maximum [1] 9.213855 $objective [1] 25.7378 2, Tỷ lệ 1:1:1 Call: lm(formula = y ~ x + I(x^2) + I(x^3) + I(x^4)) Residuals: 0.1791 -0.5662 0.3652 0.3974 -0.1874 -0.7432 0.7762 -0.2211 Coefficients: Estimate Std Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 19745.4342 1682.3108 11.74 0.00133 ** x -9252.6964 783.8727 -11.80 0.00131 ** I(x^2) 1609.7513 136.0694 11.83 0.00130 ** I(x^3) -123.1506 10.4299 -11.81 0.00131 ** I(x^4) 3.4996 0.2979 11.75 0.00133 ** Signif codes: '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' $maximum [1] 9.0729 $objective [1] 45.18471 Tỷ lệ 1:1,6:1 Call: lm(formula = y ~ x + I(x^2) + I(x^3) + I(x^4)) Residuals: 0.22410 -0.72604 0.60641 0.01507 0.55296 -1.62886 1.29407 -0.33771 Coefficients: Estimate Std Error t value Pr(>|t|) 121 (Intercept) 17280.213 2925.385 5.907 0.00969 ** x -8103.280 1363.083 -5.945 0.00952 ** I(x^2) 1410.008 236.612 5.959 0.00945 ** I(x^3) -107.806 18.137 -5.944 0.00952 ** I(x^4) 3.060 0.518 5.907 0.00969 ** Signif codes: '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' $maximum [1] 9.113063 $objective [1] 47.59247 Tỷ lệ 1:1,9:1 Call: lm(formula = y ~ x + I(x^2) + I(x^3) + I(x^4)) Residuals: 0.2916 -1.3185 2.4516 -2.6866 2.3943 -1.9255 1.0262 -0.2331 Coefficients: Estimate Std Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 14636.251 6203.388 2.359 0.0995 x -6914.135 2890.469 -2.392 0.0966 I(x^2) 1211.056 501.745 2.414 0.0947 I(x^3) -93.099 38.459 -2.421 0.0941 I(x^4) 2.654 1.099 2.416 0.0945 Signif codes: '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' $maximum [1] 9.034814 $objective [1] 58.31026 Tỷ lệ 1:2:1 Call: lm(formula = y ~ x + I(x^2) + I(x^3) + I(x^4)) Residuals: 0.8315 -3.5709 5.6477 -3.7772 0.9476 -0.5545 0.7414 -0.2656 Coefficients: Estimate Std Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 6169.960 9609.727 0.642 0.567 x -2979.418 4477.652 -0.665 0.553 I(x^2) 534.201 777.258 0.687 0.541 I(x^3) -41.971 59.578 -0.704 0.532 I(x^4) 1.221 1.702 0.718 0.525 $maximum [1] 9.305326 $objective [1] 40.03854 122 Phụ lục KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XỬ SINH HỌC 3.1 Xử yếm khí 3.1.1 Ảnh hưởng COD dòng vào STT Thơng số Đơn vị Chu kỳ Dòng Dòng vào Chu kỳ Dòng Dòng vào pH COD mg/l 4.311 712 4.179 716 BOD mg/l 1.784 302 1.760 TN mg/l 181,1 135 TP mg/l 36,8 25,4 V khí ml 11,3 14 13 12,7 YCOD % 83,48 82,87 83,03 83,13 YBOD % 83,07 82,10 82,43 82,53 YTN % 25,46 28,47 28,15 27,36 10 YTP % 30,98 30,65 27,76 29,80 11 Ybiogas 0,262 0,337 0,31 0,30 12 Axit tổng mg/l 79 126,3 93 116 111 119,3 94,3 120,53 13 Axít bay mg/l 14,7 24,7 22,6 24,7 17,3 24,7 18,2 24,70 14 TTL COD mg/l 43,19 41,56 42,09 42,.28 15 CO2 mg/l 22 22 22 22 Chu kỳ Dòng Dòng vào Chu kỳ Dòng Dòng vào Chu kỳ Dòng Dòng vào Trung bình Dòng Dòng vào Thơng số pH COD l/gCOD CH Đơn vị 7,67 Trung bình Dòng Dòng vào STT 7,35 Chu kỳ Dòng Dòng vào 7,55 8,5 7,56 4.225 717 4.268 715 315 1.747 307 1.764 308 195,3 139,7 187,2 134,5 188 136,4 33,6 23,3 35,3 25,5 35,2 24,7 8,5 7,8 8,5 7,4 8,5 7,7 8,5 7,58 mg/l 5.156 822 5.129 830 5.121 825 5.35 826,00 BOD mg/l 2.738 362 2.720 375 2741 366 2.733 368,00 TN mg/l 195,3 143,6 206,7 142,5 200,4 136,1 201 140,70 TP mg/l 40,1 26,3 36,6 26,1 39,4 24,5 38,7 25,60 V khí ml 15 17 16 - 16 YCOD % 84,06 83,82 83,89 - 83,92 YBOD % 86,78 86,21 86,65 - 86,55 YTN % 26,47 31,06 32,09 - 29,87 10 YTP % 34,41 28,69 37,82 - 33,64 11 Ybiogas 0,288 0,330 0,310 - 0,31 12 Axit tổng mg/l 103,4 126,3 77 117,5 85.2 113,4 88,53 119,07 13 Axiít bay hoi mg/l 21,00 24,7 11 38,2 25.5 26,6 19,17 29,83 14 TTL COD mg/l 51,55 - 51,72 l/gCOD CH 52,01 51,59 123 15 STT CO2 Thông số pH COD mg/l 22 Chu kỳ Dòng Dòng vào Đơn vị 31,3 28,4 - 27,23 Chu kỳ Dòng Dòng vào Chu kỳ Dòng Dòng vào 7,6 7,7 8,5 7,58 Trung binh Dòng Dòng vào 7,5 7,6 mg/l 7.284 1.080 7.162 1.030 7.156 1.041 7.200,7 1.050 BOD mg/l 3.872 480 3.920 472 3.787 464 3.860 472 TN mg/l 236,3 162,4 244,1 148,1 247,1 140,8 242,5 150,4 TP mg/l 46,3 34,77 48,9 30,27 46,7 35,29 47,3 33,44 V khí lít - 22,7 YCOD % - 85,17 - 85,62 - 85,45 - 85,41 YBOD % - 87,60 - 87,96 - 87,75 - 87,77 YTN % - 31,27 - 39,33 - 43,02 - 37,87 YTP Hệ số sinh khí % - 24,90 - 38,10 - 24,43 - 29,14 - 0,30 - 0,326 - 0,34 - 0,324 10 11 l/gCOD CH 24 23,9 25 mg/l 73,4 147 87 125 58 131 72,8 134,33 13 Axit tổng Axiít bay hoi mg/l 21,7 32,3 32,4 42,2 31,6 23,5 28,6 32,67 14 T COD g 74,448 - 73,584 - 73,38 - 73,81 15 CO2 mg/l - 18,3 - 22,7 - 28,3 - 23,10 12 3.1.2 Ảnh hưởng thời gian lưu Thơng số STT Đơn vị Dòng vào Dòng T=36 T=42 T=48 T+54 8,5 6,8-7,2 6,8-7,4 7,4-7,8 7,4-7,9 pH COD mg/l 7.216 2.180 1.453 1.022 947 BOD mg/l 3.820 1.044 665,67 461 402 TN mg/l 239,7 167,3 147 147,4 148,7 TP mg/l 45,2 35,7 35,43 31,79 32,4 V khí lít 12,3 17,40 23,8 24,5 YCOD % 69,79 79,86 85,84 86,88 YBOD % 72,66 82,57 87,93 89,48 YTN % 30,21 38,67 38,51 37,96 10 YTP % 21,00 21,61 29,67 28,32 11 Hệ số sinh khí 0,20 0,25 0,32 0,33 12 Axit tổng mg/l 63,7 305 286 145 38 13 Axít bay mg/l 21,4 87,97 44,00 27,00 18,50 l/gCOD CH 124 14 TTL COD 15 CO2 g 60,4 69,2 74,3 75,2 mg/l 18,3 28 22 14 3.1.3 Ảnh hưởng nguyên tố vi lượng Thông số STT Đơn vị Dòng vào Ko có vi lượng Có vi lượng - 8,5 7,52 7,76 pH COD mg/l BOD mg/l TN mg/l TP mg/l V khí lít 22,5 26 YCOD % 85,63 88,82 YBOD % 89,01 93,85 YTN % 38,13 46,43 10 YTP % 27,88 35,62 11 Hệ số sinh khí 0,303 0,338 12 Axit tổng mg/l 78 235 241 13 Axít bay mg/l 22,4 87 64 14 Tổng tải lượng COD g 74,1 76,9 15 CO2 mg/l 27,6 31,3 l/gCOD 7.184 3.465 236,3 46,2 1.037 420 148,3 32,6 CH 807 235 128,4 29,1 3.2 Xử thiếu khí 3.2.1 Ảnh hưởng COD dòng vào STT Thơng số Dòng Hiệu xử Dòng vào Dòng Hiệu xử 7,5-7,6 7,7-7,8 - 7,5-7,7 7,7-7,8 - 715 Đơn vị Dòng vào - 826 pH COD mg/l 715 386 46,01 826 437 47,09 BOD5 mg/l 308 143,5 53,41 368 152 58,70 TN mg/l 136,4 67,7 50,37 140,7 62,5 55,58 TP mg/l 24,7 11,2 54,66 25,6 10,1 60,55 Thơng số Đơn vị Dòng Hiệu xử Dòng vào Dòng Hiệu xử STT pH 898 Dòng vào 1050 - 7,5-7,6 7,7-7,8 - 7,5-7,7 7,5-7,6 - COD mg/l 898 436 51,45 1050 506 51,81 BOD5 mg/l 387 148 61,76 472 185 60,81 TN mg/l 145,1 55,6 61,68 150,4 69,3 53,92 TP 30,4 10,6 65,13 33,44 12,7 62,02 mg/l 125 3.2.2 Ảnh hưởng thời gian lưu Thơng số STT T=12 Dòng Dòng vào Đơn vị 7,5 T=24 Dòng Dòng vào pH COD mg/l 1.016 587 1.036 501 1.042 472 BOD mg/l 468 214,5 471 182 475 166,7 TN mg/l 147,3 91,12 148,1 70,7 148,7 62,6 TP mg/l 32,8 17,5 33,2 12,9 33,4 11,5 YCOD % 42,22 - 51,64 - 54,70 YBOD % 54,17 - 61,36 - 64,91 YTN % 38,14 - 52,26 - 57,90 YTP % 46,65 - 61,14 - 65,57 - 7,6 7,7 T=36 Dòng Dòng vào 7,6 7,7 7,5 3.3 Xử bãi lọc trồng 3.3.1 Ảnh hưởng COD dòng vào 386 STT Thơng số Đơn vị Vào Ra pH - 7,5 7,5 COD mg/l 248 BOD mg/l 386 143, TN mg/l TP SS 436 HQX L (%) 506 HQX L (%) Vào Ra 7,5 7,6 35,75 436 303 30,50 23,4 83,69 148 28,5 67,7 22,5 66,77 55,6 mg/l 11,2 3,8 66,07 mg/l 89,5 30,5 65,92 10,6 103, HQX L (%) Vào Ra 7,7 506 7,6 361, 28,62 80,74 185 42,7 76,92 20,3 63,49 69,3 22,6 67,39 3,8 64,15 66,44 4,7 40,6 62,99 34,6 12,7 122,3 66,80 3.3.2 Ảnh hưởng thời gian lưu 42 ST T Thôn g số pH COD BOD Đơn vị - Dòng vào 7,6 dòng 54 HQX L (%) 7,6 dòng 60 HQX L (%) 7,5 dòng 72 HQX L (%) 7,7 dòng 96 HQX L (%) 7,6 dòng HQX L (%) 7,5 mg/l 501 382 23,75 366 26,95 348 30,54 322 35,73 304 39,32 mg/l 181 62,4 65,52 43,7 75,86 32,2 82,21 24,8 86,30 22,1 87,79 TN mg/l 67,4 37,2 44,81 21,5 68,10 19,7 70,77 17,7 73,74 15,2 77,45 TP mg/l 6,2 53,03 3,7 71,97 2,6 80,30 2,3 82,58 84,85 SS mg/l 13,2 120, 68,7 43,13 42,1 65,15 33,8 72,02 28,5 76,41 20,3 83,20 126 Phụ lục 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHỤP PHỔ MAP MẪU MAP CHỤP EDX TẠI VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU VIỆN HÀN LẤM VIỆT NAM Title : IMG1 -Instrument : 6490(LA) Volt : 20.00 kV Mag : x 100 Date : 2015/01/16 Pixel : 512 x 384 002 0.3 mm 1000 002 700 PKa 800 MgKa OKa 900 Acquisition Parameter Instrument : 6490(LA) Acc Voltage : 20.0 kV Probe Current: 1.00000 nA PHA mode : T4 Real Time : 64.59 sec Live Time : 50.00 sec Dead Time : 22 % Counting Rate: 2222 cps Energy Range : - 20 keV 500 PKb 400 NKa NKsum Counts 600 300 200 100 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 keV ZAF Method Standardless Quantitative Analysis Fitting Coefficient : 0.2345 Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound N K O K 0.525 51.61 0.21 64.82 Mg K 1.253 21.29 0.14 17.60 P K 2.013 27.10 0.15 17.58 Total 100.00 100.00 JED-2300 Mass% Cation K 55.4657 15.3392 29.1951 AnalysisStation 127 Title : IMG1 -Instrument : 6490(LA) Volt : 20.00 kV Mag : x 100 Date : 2015/01/16 Pixel : 512 x 384 002 1000 0.3 0.3 mm mm 002 Acquisition Parameter Instrument : 6490(LA) Acc Voltage : 20.0 kV Probe Current: 1.00000 nA PHA mode : T4 Real Time : 62.54 sec Live Time : 50.00 sec Dead Time : 19 % Counting Rate: 1911 cps Energy Range : - 20 keV 4.00 5.00 ILsum ILr2, ILb2 KKb ILl ILr 200 ILb 300 ILa 400 KKa 500 PKb ILesc PKa NaKsum ClKa ClKb Counts 600 ClLl KLl NKa NKsum NaKa 700 MgKa 800 KKesc OKa 900 100 0.00 1.00 2.00 3.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 keV ZAF Method Standardless Quantitative Analysis Fitting Coefficient : 0.2981 Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound N K O K 0.525 50.47 0.28 63.84 Na K 1.041 2.17 0.23 1.91 Mg K 1.253 20.43 0.19 17.00 P K 2.013 25.13 0.19 16.42 Cl K 2.621 0.45 0.20 0.26 K K 3.312 0.97 0.24 0.50 I L 3.936 0.38 0.75 0.06 Total 100.00 100.00 JED-2300 Mass% Cation K 54.3681 1.8189 14.4749 27.4764 0.4428 1.0476 0.3713 AnalysisStation 128 MẪU MAP CHỤP PHỔ XRAY VNU-HN-SIEMENS D5005- Mau MgNH4PO4.6H2O - M1 d=1.6203 100 d=2.5006 d=4.210 d=4.731 200 d=2.8022 d=8.765 Lin (Cps) 300 10 20 30 40 50 60 70 2-T heta - Scale File: Quynh-DHKTCNTN-MgNH4PO46H2O-M1.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.000 ° - End: 70.010 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 1.0 s - Temp.: 25.0 °C (Room) - Anode: Cu - Creation: 01/30/15 18:42:52 36-1491 (* ) - Ammonium Magnesium Phosphate Hydrate - NH4MgPO4·H2O - Y: 0.99 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056 VNU-HN-SIEMENS D5005- Mau MgNH4PO4.6H2O - M6 1000 d=4.264 900 800 700 d=1.3599 d=1.4170 d=1.3997 d=1.3892 d=1.5108 d=1.4827 d=1.4759 d=1.4595 d=1.5912 d=1.5545 d=1.6797 d=1.6548 d=1.7970 d=1.7604 d=1.7357 d=1.7124 d=1.8743 d=1.8500 d=1.8227 d=2.0529 d=2.0134 d=1.9810 d=1.9580 d=1.9205 d=2.1745 d=2.1273 d=2.3481 d=2.3908 d=2.2512 d=2.5475 d=2.5086 d=2.6900 d=2.6592 d=2.7213 d=2.9183 d=3.291 d=3.071 d=3.024 d=2.9551 d=3.192 100 d=3.558 d=3.473 200 d=4.611 300 d=4.150 d=5.618 400 d=2.8002 500 d=6.142 d=5.928 d=5.723 d=5.404 Lin (Cps) 600 10 20 30 40 50 60 70 2-T heta - Scale File: Quynh-DHKTCNTN-MgNH4PO46H2O-M6.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.000 ° - End: 70.010 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 1.0 s - Temp.: 25.0 °C (Room) - Anode: Cu - Creation: 01/30/15 17:45:56 15-0762 (* ) - Struvite, syn - NH4MgPO4·6H2O - Y: 4.55 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056 129 ... nước rỉ rác theo hướng thu hồi nitơ tiết kiệm lượng thực nhằm thu hồi nitơ, phốt xử lý nước rỉ rác đến đạt tiêu chuẩn thải Mục tiêu luận án - Nghiên cứu thu hồi nitơ, phốt nước rỉ rác phương... loại nặng nước rỉ rác có nồng độ nitơ, phốt cao Vì vậy, nước rỉ rác liệt kê vào nhóm nước thải giàu nitơ, phốt Hai bước xử lý nước rỉ rác nước ta xử lý sơ (kết hợp hóa học- hóa lý) xử lý sinh học... phốt nước rỉ rác kết tinh MAP - Nghiên cứu xử lý sinh học nước rỉ rác sau tách MAP công nghệ sinh học đơn giản, tiêu tốn lượng theo bước: + Xử lý yếm khí - thiếu khí tiêu tốn lượng + Xử lý nước rỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác theo hướng thu hồi nitơ và tiết kiệm năng lượng , Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác theo hướng thu hồi nitơ và tiết kiệm năng lượng , TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay