Nghiên cứu sinh tổng hợp và thu nhận poly y glutamic axit và hướng ứng dụng trong thực phẩm

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 22:48

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN CHÍ DŨNG NGHIÊN CỨU SINH TỔNG HỢP THU NHẬN POLY γ GLUTAMIC AXIT HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC PHẨM LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Hà Nội – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN CHÍ DŨNG NGHIÊN CỨU SINH TỔNG HỢP THU NHẬN POLY γ GLUTAMIC AXIT HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC PHẨM Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Mã số: 62420201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN LIÊN HÀ GS.TS ĐẶNG THỊ THU Hà Nội – 2016 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN CHÍ DŨNG NGHIÊN CỨU SINH TỔNG HỢP VÀ THU NHẬN POLY γ GLUTAMIC AXIT VÀ HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC PHẨM Chuyên ngành: Công nghệ sinh học... Công nghệ sinh học Mã số: 62420201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN LIÊN HÀ GS.TS ĐẶNG THỊ THU Hà Nội – 2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sinh tổng hợp và thu nhận poly y glutamic axit và hướng ứng dụng trong thực phẩm , Nghiên cứu sinh tổng hợp và thu nhận poly y glutamic axit và hướng ứng dụng trong thực phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay