ĐE khao sat tháng LOP 5

10 13 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 21:19

Bµi 1 : §óng ghi § , sai ghi S vµo « trèng ( 1 ® )a . 27000 cm < 27 m •c . 14,61 x 0,01 = 1461•b . 8 m 6 dm = 86 dm • d . 6,080 = 6,80•e . H×nh trßn cã ®­êng kÝnh 9 cm , diÖn tÝch cña h×nh trßn ®ã lµ 63,585 cm2• Trường Tiểu học Hợp Châu Họ tên:………………… Lớp 5A… KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG Năm học 2018 - 2019 Mơn : Tốn – lớp Thời gian: 40 phỳt Bài : Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống ( đ ) a 27000 cm < 27 m 2 b m dm = 86 dm   c 14,61 x 0,01 = 1461  d 6,080 = 6,80 e Hình tròn có đờng kính cm , diện tích hình tròn 63,585 cm2 Bài : Xếp số thập phân sau theo thứ tự từ lớn đến bÐ ( ® ) 25,376 25,5 25,491 25,83 25,385 25,4 Bài : Tính giá trị biĨu thøc ( ® ) a ( 16,57 - 8,435 ) x 0,15 : 0,01 b 8,16 : ( 1,32 + 3,48 ) - 0,645 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài : ( đ ) Mét thưa rng h×nh thang cã độ dài hai đáy 30,5m v 15,5 m v chiu cao 2m Tính diện tích ruộng Bài làm ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bµi : Một hộp chữ nhật dài 6,2 cm ; réng 4,5 cm ; cao 3,6 cm Diện tích xung quanh hình hộp cm2 ( ® ) Bµi lµm ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài : Tìm x ( đ ) a/ x x 0,34 = 1,19 x 1,02 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Trường Tiểu học Hợp Châu Họ tên:………………… Lớp 5A… KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG Năm học 2018 - 2019 Mơn : Tốn lp Thi gian: 40 phỳt Câu 1: Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống ( đ ) a/ Mọi hình lập phơng hình hộp chữ nhật b/ Mọi hình hộp chữ nhật hình lập phơng c/ Công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhËt lµ: S = (a+b) x x c  d/ Công thức tính diện tích hình tròn : S = r x x 3,14  C©u :Tính giá trị biểu thức ( đ ) a/ 6,12 x 2,5 + 43,5 : 0,5 b/ 512 x 0,1 - 3,21 : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu :Viết số đo thích hợp vào chỗ chÊm ( ® ) a/ dm 126 cm b/ dm 126 cm = ……………………….dm =……………… dm C©u : ViÕt số đo thích hợp vào ô trống bảng sau : ( đ ) Hình hộp chữ nhật Chiều dài Chiều rộng Chiều cao Diện tích đáy Diện tích xung quanh Diện tích toàn phần Thể tích 6,5 m 2,5m 4m 16,25 m C©u : Mét khèi đá hình lập phơng có cạnh 0,5 m Biết dm khối đá nặng 2,5 kg Hỏi khối đá nặng kg ? ( đ) Bài giải ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… C©u : TÝnh nhÈm ( ® ) 27,5 % cđa 440 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Trường Tiểu học Hợp Châu Họ tên:………………… Lớp 5A… ĐỀ KIỂM TRA GIƯA KÌ II Năm học 2018 - 2019 Mơn : Tốn – lớp Thời gian: 40 phút PhÇn I: Khoanh vào kết ( điểm ) Câu : Phân số 50 đợc viết dới dạng số thập phân : A 0,4 B 0,8 2 C 0,04 D 0,08 C©u : 10 m 8dm = ………….dm Số thích hợp vào chỗ chấm : A 108 B 1080 C 1008 C©u : Hình tròn có diện tích S = 12,56 cm lµ : A cm B cm D 1800 Bán kính hình tròn C 0,2 cm D cm C©u : Líp häc cã häc sinh giái , 10 häc sinh 14 học sinh trung bình , học sinh yếu Tỉ số phần trăm số học sinh giỏi số học sinh lớp lµ : A.8% B 25 % C 34 % D 15 % Câu : Hình thang cã diƯn tÝch b»ng 361,8 m , ®êng cao 12 m Trung bình cộng hai đáy : A 30,15 B 60,3 C 28,54 D 31,25 Phần II ( điểm ) Câu : Điền kết vào chỗ trống ( điểm ) Hình hộp chữ nhật Chiều dài Chiều rộng Chiều cao Diện tích đáy Diện tích xung quanh Diện tích toàn phần Thể tích Tính cm 10 cm 40 cm Câu : Một phòng hình hộp chữ nhật dài m , rộng 3,5 m , cao 3,2 m Ngêi ta muèn quÐt v«i tờng trần nhà Hỏi diện tích cần quét vôi mét vuông ? Biết tỉng diƯn tÝch c¸c cưa b»ng m ( điểm ) Bài giải ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Trường Tiểu học Hợp Châu Họ tên:………………… Lớp 5A… ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG Năm học 2018 - 2019 Mơn : Tốn – lớp Thời gian: 40 phút PhÇn : khoanh vào ý đặt trớc câu trả lời : ( đ ) 1/ Số thích hợp vào chỗ chấm : ( 0,5 đ ) 18 = …………….giê A 2,18 B 2,81 C 2,9 D 2,3 2/ Hỏi 25 % ngày ? ( 0,5 đ ) A 25 giê B 15 giê C giê D giê 3/ Trong tháng có ngày đầu tháng ngày thứ hai ngày cuối tháng ngày thứ hai Hỏi tháng tháng ? ( 0,5 đ ) A Tháng Hai B Tháng Ba C Tháng T D Tháng Năm 4/ Mua m vải phải trả 60000 đồng Hỏi mua 6,8 m vải loại phải trả nhiều tiền ? ( 0,5 đ ) A 15000 ®ång B 102000 ®ång C 42000 ®ång D 75000 đồng 5/ Có hai hình tròn , hình tròn lớn có bán kính gấp lần bán kính hình tròn bé Hỏi diện tích hình tròn lớn gấp lần diện tích hình tròn bé ? ( đ ) A lÇn B lÇn C lÇn D 12 lần 6/ Một bể chứa nớc hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5 m , chiều réng 1,4 m , chiỊu cao gÊp 1,5 lÇn chiỊu rộng Hỏi bể chứa đầy nớc đợc bao nhiªu lÝt ? ( BiÕt dm níc = lÝt níc ) ( ® ) A 525 lÝt B 5250 lÝt C 735 lÝt D 7350 lít 7/ Một vòi nớc chảy đầy bĨ giê 20 Hái vßi nớc nh chảy lúc vào bể sau bể đầy ? (1 đ ) A 13 giê 20 B 48 C 50 D giê 20 PhÇn hai ( ® ) 1/ TÝnh : ( ® ) a ( 256,8 - 146,4 ) : 4,8 - 20,06 b 17,28 : ( 2,92 + 6,68 ) +12,64 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2/ Mét bể cá hình hộp chữ nhật có kích thớc lòng bể : dài 2,5 m , rộng 1,8 m , møc níc cã bĨ cao 0,6 m Ngời ta thả vào bể đá làm non mức nớc bể cao 0,7 m Tính thể tích phần non ngập níc Bµi lµm ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Trường Tiểu học Hợp Châu Họ tên:………………… Lớp 5A… KHẢO SÁT THÁNG Năm học 2018 - 2019 Mơn : Tốn – lớp Thời gian: 40 phỳt Phần I Trắc nghiệm : Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời (5 đ) Chữ số số thập phân 34,086 thuộc hàng ? (0,5 đ) A Hàng phần mời B Hàng phần trăm C Hàng trăm Phân số viết dới dạng số thập phân (0,5 đ) A 6,8 B 7,5 C 0,75 D 8,6 TØ sè phần trăm 75 60 (0,5 đ) A 75,60 % B 125% C 12,5% D 25% 2 50806 dm = .m Số thích hợp vào chỗ trống (0,5đ) A 5,0806 B 50,806 C 508,06 D 5080,6 Một hình thang có đáy lớn dài 20 cm, đáy bé dài 12 cm diện tích 0,136 m Tính chiều cao hình thang ®ã ( ® ) A 90 cm B 85 cm C 80 cm D 75 cm Mét ngời 7,5 km hết 1,5 Hỏi ngời km hết l©u ? A 0,5 giê B 0,7 giê C 0,8 giê D.0,9giê ngµy = Số thích hợp vào chỗ trống : A 54 B 50 C 60 D 48 PhÇn II Tự luận ( 5đ) Tìm x a / 210 : x = 14,92 - 6,52 b / 6,2 x x = 43,18 + 18,82 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Một ngời xe đạp từ A đến B với vận tốc 20 km / , đợc 45 phút ngời nghỉ lại 10 phút tiếp quãng đờng 55 km để đến B Hái : a/ Ngêi ®ã ®Õn B lóc mÊy giê ? BiÕt giê khëi hµnh tõ A lµ giê 30 b/ Qu·ng ®êng tõ A đến B dài km ? Bài làm ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ... thập phân (0 ,5 đ) A 6,8 B 7 ,5 C 0, 75 D 8,6 TØ sè phÇn trăm 75 60 (0 ,5 đ) A 75, 60 % B 1 25% C 12 ,5% D 25% 2 50 806 dm = .m Số thích hợp vào chỗ trống (0 ,5 ) A 5, 0806 B 50 ,806 C 50 8,06 D 50 80,6 Một... Hỏi 25 % ngày ? ( 0 ,5 đ ) A 25 B 15 giê C giê D giê 3/ Trong tháng có ngày đầu tháng ngày thứ hai ngày cuối tháng ngày thứ hai Hỏi tháng tháng ? ( 0 ,5 đ ) A Tháng Hai B Tháng Ba C Tháng T D Tháng. .. chiều dài 2 ,5 m , chiều rộng 1,4 m , chiỊu cao gÊp 1 ,5 lÇn chiỊu réng Hỏi bể chứa đầy nớc đợc bao nhiªu lÝt ? ( BiÕt dm níc = lÝt níc ) ( ® ) A 52 5 lÝt B 52 50 lÝt C 7 35 lÝt D 7 350 lít 7/ Một
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐE khao sat tháng LOP 5, ĐE khao sat tháng LOP 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay