2012 11 14 nguyen thi kim thoa

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 21:18

NGỮ ÂM TIẾNG SÁN DÌU Ở VIỆT NAM Họ tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ KIM THOA Giới tính: Nữ Ngày sinh: 19/01/1977 Nơi sinh: Phú thọ Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: QĐ số 2260/SĐH ngày 07/12/2006 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Các thay đổi trình đào tạo: khơng Tên đề tài luận án: Ngữ âm tiếng Sán Dìu Việt Nam Chuyên ngành: Ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam Mã số: 62 22 01 25 10 Tập thể cán hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Trí Dõi 11 Tóm tắt kết luận án: - Luận án áp dụng lý thuyết ngữ âm học để nghiên cứu hệ thống ngữ âm tiếng Sán Dìu Vĩnh Phúc Qua đó, luận án khác biệt ngữ âm tiếng Sán Dìu Vĩnh Phúc với ba địa phương khác Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang - Đưa tranh chung ngữ âm tiếng Sán Dìu Việt Nam Dựa sở chữ quốc ngữ, luận án đề xuất phương án chữ viết ghi âm để ghi lại tiếng nói vốn văn hóa dân gian dân tộc - Bằng việc so sánh số từ vựng tiếng Sán Dìu với ba phương ngữ Quảng Châu, Mân, Khách Gia phía Nam Trung Quốc diện đồng đại, luận án thấy tương ứng mặt ngữ âm tiếng Sán Dìu phương ngữ Khách Gia nhiều Điều sở, định hướng cho việc nghiên cứu mối quan hệ tiếng Sán Dìu với phương ngữ Hán Trung Quốc 12 Khả ứng dụng thực tiễn: - Kết nghiên cứu luận án tài liệu tham khảo cho cơng trình nghiên cứu ngơn ngữ dân tộc thiểu số họ Hán Tạng Việt Nam - Kết nghiên cứu trực tiếp góp phần vào ứng dụng thực tiễn như: giáo dục ngôn ngữ, soạn sách công cụ liên quan đến tiếng Sán Dìu, ghi chép lại tiếng nói vốn văn hóa dân tộc - Góp phần vào việc bảo tồn ngơn ngữ văn hóa người Sán Dìu Việt Nam 13 Những hướng nghiên cứu tiếp theo: - Kiểm chứng kết nghiên cứu ngữ âm tiếng Sán Dìu phương pháp thực nghiệm - Triển khai hướng nghiên cứu so sánh – lịch sử để tìm nguồn gốc tiếng Sán Dìu biến đổi ngữ âm ngơn ngữ sau người Sán Dìu sang Việt Nam 14 Các cơng trình cơng bố có liên quan đến luận án: 1) Nguyễn Thị Kim Thoa (2005), “Bước đầu mô tả hệ thống ngữ âm tiếng Sán Dìu Việt Nam”, Tạp chí Ngơn ngữ (11), tr 68 - 80 2) Nguyễn Thị Kim Thoa (2005), “Hệ thống âm đầu tiếng Sán Dìu Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, tr 199 - 205 3) Nguyễn Thị Kim Thoa (2006), “Phương thức ghép cấu tạo từ tiếng Sán Dìu”, Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, tr 259 – 262 4) Nguyễn Thị Kim Thoa (2007), “Một vài đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa thể qua lời chào hỏi người Sán Dìu”, Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, tr 272 – 275 5) Nguyễn Thị Kim Thoa (2008), “Những tương ứng ngữ âm tiếng Sán Dìu Việt Nam tiếng Hán đại”, Tạp chí Ngơn ngữ (2), tr 43 - 56 6) Nguyễn Thị Kim Thoa (2009), “So sánh cách cấu tạo từ ngày tiếng Sán Dìu tiếng Hán”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Nghiên cứu giảng dạy ngơn ngữ, văn hóa Việt Nam – Trung Quốc Đông Á Đông Nam Á (lần thứ II), Trường ĐHKHXH&NV Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc, Hà Nội, tr 543 – 553 ... Nam 14 Các cơng trình cơng bố có liên quan đến luận án: 1) Nguyễn Thị Kim Thoa (2005), “Bước đầu mô tả hệ thống ngữ âm tiếng Sán Dìu Việt Nam”, Tạp chí Ngơn ngữ (11) , tr 68 - 80 2) Nguyễn Thị Kim. .. Nguyễn Thị Kim Thoa (2007), “Một vài đặc trưng ngơn ngữ - văn hóa thể qua lời chào hỏi người Sán Dìu”, Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, tr 272 – 275 5) Nguyễn Thị Kim Thoa (2008),... 68 - 80 2) Nguyễn Thị Kim Thoa (2005), “Hệ thống âm đầu tiếng Sán Dìu Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, tr 199 - 205 3) Nguyễn Thị Kim Thoa (2006), “Phương thức
- Xem thêm -

Xem thêm: 2012 11 14 nguyen thi kim thoa, 2012 11 14 nguyen thi kim thoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay