TINY TALK 1a ÔN TẬP HỌC KÌ I

42 4 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 21:01

TINY TALK 1A UNIT UNIT ……………… ……………… I Translate: Xin chào Xin chào Sue Tôi Benny Xin chào II Write u, e, o, a, i: H_ ll_ H_ B_ nny S_ _ III Write the word: I’m _ _ , Sue IV Match: Sue Benny UNIT I Write the name: Bạch Thụy Thùy Vân TINY TALK 1A ………………… UNIT ……………… ……………… II Write u, e, o, a, i: B_ nny S_ _ H_ ll_ H_ M_ ss d_ lly III Translate: Tên Sue Chào buổi sáng Sue Tên Benny Bạch Thụy Thùy Vân Chào buổi sáng Benny Tôi Benny Xin chào Sue TINY TALK 1A UNIT IV Write the word: I’m morning Sue name’s Benny Good Benny , Sue My _ Sue V Order the word name’s / Sue / My Benny / name’s / My Sue / morning, / Good morning, / Good / Benny V Match: Benny Bạch Thụy Thùy Vân Miss Dolly Sue TINY TALK 1A UNIT REVISION UNIT 1-2 I Match (Nối) Good  good morning   cô (xưng hô)  chào Hello   chào buổi sáng Hi   tốt Miss   chào Morning   My   là, thì, Name   buổi sáng 's   tên Unit   II Unscramble (xếp lại cho đúng) Sue 'm I Bạch Thụy Thùy Vân TINY TALK 1A UNIT Sue Hello, Name Benny My 's Miss Dolly morning Good UNIT I Match: boy teacher girl II Match: I’m a boy Tên Sue My name’s Sue Tôi Benny I’m Benny Bạn có khỏe khơng? I’m a teacher Chào buổi sáng Sue How are you? Tôi trai Good morning Sue Tôi khỏe, cảm ơn Hello, Sue Tôi giáo viên Fine, thank you Xin chào, Sue III Write u, e, o, a, i: T_ _ ch_r H_ ll_ Bạch Thụy Thùy Vân B_ y M_ ss d_ lly B_ nny G_ rl H_ S_ _ TINY TALK 1A UNIT IV Order the word: you / How / are ? Sue / morning / Good thank / Fine, / you Benny / name’s / My name’s / Sue / My morning, / Good / Benny V Write the word: a teacher I’m _, Sue My Sue _ morning Sue I’m _ boy _ _ girl How you? , thank you VI Translate: Bạn có khỏe khơng? Tôi khỏe, cảm ơn Tôi giáo viên Tôi Benny Xin chào Sue Tên Sue Chào buổi sáng Sue Tôi gái VII Write: Bạch Thụy Thùy Vân TINY TALK 1A ……………… UNIT ……….……… ……………… Bạch Thụy Thùy Vân TINY TALK 1A UNIT UNIT ………………… ………………… ……………… I Write the word: How you? , Sue a teacher I’m boy _ girl , thank you book Thank _ You’re I’m _ name’s Sue Good _ Sue II Order the word: teacher / I’m / a name’s / Sue / My you / How / are ? Sue / morning / Good thank / Fine, / you a / boy/ I’m III Write u, e, o, a, i: B_ _ k Cr_ y_ n H_ ll_ Bạch Thụy Thùy Vân B_ y H_ P_ pp_ t T_ _ ch_ r M_ ss d_ lly B_ nny 10 S_ _ TINY TALK 1A UNIT IV Translate: Bạn có khỏe khơng? Tơi Benny Tôi khỏe, cảm ơn Xin chào Sue Tên Sue Cảm ơn Chào buổi sáng Sue Khơng có chi V Match: puppet crayon book REVIEW UNIT -4 I Fill in each blank (điền vào chỗ trống) h w re y u f ne Bạch Thụy Thùy Vân là, thì, bạn khoẻ r tơi là, thì, là, thì, TINY TALK 1A UNIT th nk cám ơn You’re welc me w lcome hoan nghênh khơng có chi II Unscramble (xếp lại cho đúng) you are how ? thank fine you girl ‘m I a welcome ‘re you you thank III Which are the same? Circle Bạch Thụy Thùy Vân 10 TINY TALK 1A UNIT III Color (tô màu) Pink Yellow Red    green blue purple    IV Unscramble (sắp xếp lại) time snack are here you please cookies like I pink too me V Look at the picture and complete the word: Ex: jump pu_ding turn aro_nd cook_es cra_on pu_pet Bạch Thụy Thùy Vân 28 TINY TALK 1A UNIT moto_cycle Tru_k UNIT I Connect: o Stand up! o o Clean up! o o March! o o Line up! o II Write the word: _ Benny Hello _ ! Down! Ouch! sorry Bạch Thụy Thùy Vân _- bye! Bye! _ you ! Pink _ like _ Me, ! 29 TINY TALK 1A UNIT My Sue morning Sue _ _ teacher I’m _ boy a girl Count! , 2, , 4, I _ count , thank A _ _ you You’re 10 time! , please you _ How _ you? III Write u, e, o, a, i: C_ _ k_ _s J_ _c_ _ ppl _s P_ dd _ ng S _ _ B_ nny M_ ss d_ lly B_ y G_ rl 10 T_ _ ch_r 11 _ p! 12 D_ wn! 13 J_ mp! 14 T_ rn _r_ _ nd 15 _ n_ 16 Tw_ 17 Thr_ _ 18 F_ _ r 19 F_ v_ 20 B_ _ k 21 Cr_ y _n 22 P_ pp_ t 23 P_ nk 24 Y_ ll_ w 25 Bl_ _ 26 R_ d 27 Gr_ _n 28 P_ rpl_ 29 Cl_ _ n _ p! 30 St_ nd _ p! 31 L_ n_ _p! 32 Ma_ rch! IV Translate: Thời gian ăn vặt! Cho bánh quy Của bạn Tơi đếm Bạn có khỏe khơng? Tôi khỏe, cảm ơn Bạch Thụy Thùy Vân Tên Sue Chào buổi sáng Sue Tôi xin lỗi 10 Tôi giáo viên 11 Tôi gái 30 TINY TALK 1A 12 Tôi Benny 13 Xin chào Sue 14 Không có chi 15 Cảm ơn 16 Tôi trai 17 Tôi thích màu hồng 18 Tôi UNIT 19 Tơi thích màu vàng 20 Chào tạm biệt! 21 Hẹn ngày mai gặp lại! 22 Tơi thích màu tím 23 Tội thích màu xanh biển 24 Tơi thích màu đỏ V Order the word: pink / I / like like / I / yellow can / count / I teacher / I’m / a you / How / are ? Bạch Thụy Thùy Vân thank / Fine, / you name’s / Sue / My Sue / morning / Good a / boy/ I’m 10 you / are / Here 31 TINY TALK 1A UNIT 11 girl / I’m / a 12 tomorrow / you / See IV Match: How are you? My name’s Sue I like pink Good – bye! Cookies, please I’m Benny I’m a teacher Thank you Me, too! See you tomorrow! Here you are Hello, Sue Fine, thank you Good morning, Sue You’re welcome I’m a boy VI complete the conversation: Benny see bye like name’s Good please too I’m fine Here you thank you’re Ex: I’m Benny Hello, Benny My Sue Good- _! morning, Sue How are _? you tomorrow! Cookies, _ _,thank you A book. _you you are I _pink _welcome Bạch Thụy Thùy Vân Me, ! 32 TINY TALK 1A UNIT Unit 10 I Write: ………….………… ………………… ………………… ……………… II Translate: Nhìn kìa! Nó xe Nó màu xanh Ngồi xuống Nhìn kìa! Nó xe tải Bạch Thụy Thùy Vân Nó màu hồng Nhìn kìa! Nó xe buýt Nó màu vàng Nhìn kìa! Nó xe mơ tơ 33 TINY TALK 1A Nó màu tím 10 Thời gian ăn vặt! 11 Cho bánh quy 12 Của bạn 13 Tơi đếm 14 Bạn có khỏe khơng? UNIT 15 Tơi khỏe, cảm ơn 16 Tên Sue 17 Chào buổi sáng Sue 18 Tôi xin lỗi 19 Tôi giáo viên 20 Tôi gái 21 Tôi Benny 28 Tơi thích màu vàng 22 Xin chào Sue 23 Khơng có chi 24 Cảm ơn 25 Tôi trai 26 Tơi thích màu hồng 27 Tôi 29 Chào tạm biệt! 30 Hẹn ngày mai gặp lại! 31 Tơi thích màu tím 32 Tội thích màu xanh biển 33 Tơi thích màu đỏ Bạch Thụy Thùy Vân 34 TINY TALK 1A UNIT III Write u, e, o, a, i: C_ _ k_ _s J_ _c_ _ ppl _s P_ dd _ ng S _ _ B_ nny M_ ss d_ lly B_ y G_ rl 10 T_ _ ch_r 11 _ p! 12 D_ wn! 13 J_ mp! 14 T_ rn _r_ _ nd 15 _ n_ 16 Tw_ 17 Thr_ _ 18 F_ _ r 19 F_ v_ 20 B_ _ k 21 Cr_ y _n 22 P_ pp_ t 23 P_ nk 24 Y_ ll_ w 25 Bl_ _ 26 R_ d 27 Gr_ _n 28 P_ rpl_ 29 Cl_ _ n _ p! 30 St_ nd _ p! 31 L_ n_ _p! 32 Ma_ rch! 33 B_ s 34 M_ t_ rcycl_ 35 Tr_ ck 36 C_ r IV Write the word: ! It’s _ car blue Look ! _ bus yellow _ Benny Hello _ ! Down! Ouch! sorry _- bye! Bye! _ you ! Pink _ like _ Me, ! My Sue morning Sue _ _ teacher I’m _ boy a girl Count! , 2, , 4, I _ count 10 How _ you? , thank 11 A _ _ you You’re 12 time! , please you _ V Order the word: pink / I / like like / I / yellow you / How / are ? Bạch Thụy Thùy Vân can / count / I teacher / I’m / a 35 TINY TALK 1A UNIT thank / Fine, / you 11 girl / I’m / a name’s / Sue / My 12 tomorrow / you / See Sue / morning / Good 13 It’s / Look! / bus / a a / boy/ I’m 14 a / truck / Look! / It’s 10 you / are / Here REVIEW UNIT 9-10 I Translate into Vietnamese (dịch sang tiếng Việt) good-bye clean up line up stand march Bạch Thụy Thùy Vân 36 TINY TALK 1A UNIT II Fill in blanks (điền vào chỗ trống) s t d wn lo k t s e tom rrow III Match (nối) car   truck   bus   motorcycle   IV Unscramble (xếp lại cho đúng) you tomorrow see Look! 's car it a blue it 's down sit bye good Bạch Thụy Thùy Vân 37 TINY TALK 1A UNIT REVIEW I Write u, e, o, a, i: C_ _ k_ _s J_ _c_ _ ppl _s P_ dd _ ng S _ _ B_ nny M_ ss d_ lly B_ y G_ rl 10 T_ _ ch_r 11 _ p! 12 D_ wn! 13 J_ mp! 14 T_ rn _r_ _ nd 15 _ n_ 16 Tw_ 17 Thr_ _ 18 F_ _ r 19 F_ v_ 20 B_ _ k 21 Cr_ y _n 22 P_ pp_ t 23 P_ nk 24 Y_ ll_ w 25 Bl_ _ 26 R_ d 27 Gr_ _n 28 P_ rpl_ 29 Cl_ _ n _ p! 30 St_ nd _ p! 31 L_ n_ _p! 32 Ma_ rch! 33 B_ s 34 M_ t_ rcycl_ 35 Tr_ ck 36 C_ r II Write the word: ! It’s _ car Bạch Thụy Thùy Vân blue 38 TINY TALK 1A Look ! _ bus yellow _ Benny Hello _ ! Down! Ouch! sorry _- bye! Bye! _ you ! Pink _ like _ Me, ! My Sue morning Sue UNIT _ _ teacher I’m _ boy a girl Count! , 2, , 4, I _ count 10 How _ you? , thank 11 A _ _ you You’re 12 time! , please you _ III Translate: Nhìn kìa! Nó xe Nó màu xanh Ngồi xuống Nhìn kìa! Nó xe tải Nó màu hồng Nhìn kìa! Nó xe bt Nó màu vàng Nhìn kìa! Nó xe mô tô Bạch Thụy Thùy Vân Nó màu tím 10 Thời gian ăn vặt! 11 Cho bánh quy 12 Của bạn 13 Tơi đếm 14 Bạn có khỏe không? 15 Tôi khỏe, cảm ơn 39 TINY TALK 1A 16 Tên Sue 17 Chào buổi sáng Sue 18 Tôi xin lỗi 19 Tôi giáo viên 20 Tôi gái 21 Tôi Benny 22 Xin chào Sue 23 Không có chi 24 Cảm ơn UNIT 25 Tôi trai 26 Tơi thích màu hồng 27 Tôi 28 Tơi thích màu vàng 29 Chào tạm biệt! 30 Hẹn ngày mai gặp lại! 31 Tơi thích màu tím 32 Tội thích màu xanh biển 33 Tơi thích màu đỏ IV Order the word: pink / I / like like / I / yellow Bạch Thụy Thùy Vân can / count / I teacher / I’m / a 40 TINY TALK 1A you / How / are ? thank / Fine, / you name’s / Sue / My Sue / morning / Good a / boy/ I’m Bạch Thụy Thùy Vân UNIT 10 you / are / Here 11 girl / I’m / a 12 tomorrow / you / See 13 It’s / Look! / bus / a 14 a / truck / Look! / It’s 41 V Match:  Four  Two  Three  Five  One VI Match: I’m Benny I like pink How are you? I’m a boy Cookies, please Good – bye! My name’s Sue Look! It’s a car Fine, thank you I’m a girl Hello, Sue Me, too! Good morning Sue It’s blue See you tomorrow Here you are ... T i xin l i 10 T i giáo viên 11 T i g i 30 TINY TALK 1A 12 T i Benny 13 Xin chào Sue 14 Khơng có chi 15 Cảm ơn 16 T i trai 17 T i thích màu... 19 TINY TALK 1A Jump! UNIT Down! Turn around! Up! REVIEW UNIT -6 I Match (n i) up   down   ouch   Bạch Thụy Thùy Vân 20 TINY TALK 1A UNIT sorry   turn around   II Unscramble (xếp l i. .. I _ sorry I count many? Bạch Thụy Thùy Vân 21 TINY TALK 1A UNIT UNIT I Match: apples cookies juice pudding II Translate: Th i gian ăn vặt! Cho bánh quy Của bạn Tơi
- Xem thêm -

Xem thêm: TINY TALK 1a ÔN TẬP HỌC KÌ I, TINY TALK 1a ÔN TẬP HỌC KÌ I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay