YÊU cầu CHUNG về TRÌNH bày bài TIỂU LUẬN

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 20:47

báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệpbáo cáo tốt nghiệp U CẦU CHUNG VỀ TRÌNH BÀY BÀI TIỂU LUẬN Mơn: Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin Về hình thức: 1.1 Khổ giấy: A4, in hai mặt 1.2 Kiểu chữ (font): Times New Roman, mã: Unicode 1.3 Cỡ chữ (font size): 14 1.4 Cách dòng (line spacing): 1,5lines 1.5 Canh trang (margin): - Top: - Bottom: - Left: - Right: 2,5cm 2,5cm cm cm - Header: 1,5cm - Footer: 1,5cm 1.6 Đánh số trang: từ phần mở đầu đến hết trang tiểu luận 1.7 Đánh số chương mục: đánh theo số Ả rập (1, 2, 3,…), không đánh theo số La Mã (I, II, III,…) 1.8 Số lượng trang: 15 – 20 trang (khơng tính phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo) Về nội dung: - Có mục đích, mục tiêu nghiên cứu rõ ràng cụ thể; - Xác định câu hỏi nghiên cứu; - Phân tích cách cụ thể làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu; - Vận dụng kiến thức để giải vấn đề cụ thể thực tiễn Về đạo đức khoa học: - Nghiêm cấm sinh viên chép người khác Trong viết bài, sinh viên tham khảo tài liệu từ nhiều nguồn khác Tuy nhiên, sinh viên không chép người khác mà khơng có trích dẫn đầy đủ tên tác giả, tên tài liệu tham khảo, theo quy định mặt học thuật Trong trường hợp phát sinh viên đạo văn, tiểu luận bị điểm không (0) Kết cấu tiểu luận: Phần 1: Mở đầu - Đặt vấn đề - Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu Phần 2: Nội dung (trình bày thành chương, tiết theo hướng dẫn mục 1) - Kiến thức bản: tiểu luận làm rõ kiến thức liên quan đến đề tài, phù hợp với học phần học - Kiến thức vận dụng: sở kiến thức trình bày, liên hệ, vận dụng vấn đề cụ thể Phần 3: Kết luận: tóm tắt lại kết trình bày để kết thúc vấn đề Thứ tự trình bày tiểu luận: - Trang bìa (theo mẫu, gồm trang: bìa bìa phụ) - Trang “Mục lục” - Phần nội dung tiểu luận (mở đầu, nội dung, kết luận) - Danh mục tài liệu tham khảo 6 Về tài liệu tham khảo 6.1 Cách trích dẫn tài liệu tham khảo - Dùng Footnote công cụ - Trích dẫn theo trình tự: + Nếu tạp chí: Số thứ tự, tên tác giả: (năm xuất bản), tên viết, tên tạp chí, tập số, trang + Nếu sách: Số thứ tự, tên tác giả: (năm xuất bản), tên sách, tên nhà xuất bản, nơi xuất bản, trang + Nếu lấy tài liệu từ Internet: Tên tác giả, tên báo, tên website, download (hoặc truy cập) đường link, ngày download (hoặc truy cập) Ví dụ: Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, trang 57 6.2 Cách xếp danh mục tài liệu tham khảo: - Thứ tự xếp theo tên tác giả bảng chữ tiếng Việt - Nếu tạp chí: Số thứ tự, tên tác giả: (năm xuất bản), “tên viết”, tên tạp chí, tập số - Nếu sách: Số thứ tự, tên tác giả: (năm xuất bản), tên sách, tên nhà xuất bản, nơi xuất - Nếu lấy tài liệu từ Internet: Tên tác giả, tên báo, tên website, download (hoặc truy cập) đường link Giảng viên: Đặng Thị Minh Tuấn BÌA CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  Tiểu luận cuối kỳ Môn học: Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin TÊN ĐỀ TÀI MÃ SỐ LỚP HP: LLCT150105 - … GVHD: …………………………… HỌC KỲ: … –NĂM HỌC: …… TP.HỒ CHÍ MINH – tháng/năm BÌA PHỤ Họ tên sinh viên thực đề tài: 1.Nguyễn Văn A Hồng Văn B Trần Đình C Nguyễn Thị D Lê Văn E - MSSV MSSV MSSV MSSV MSSV Giảng viên hướng dẫn: …………………… ĐIỂM: NHẬN XÉT CỦA GV: GV ký tên ... lại kết trình bày để kết thúc vấn đề Thứ tự trình bày tiểu luận: - Trang bìa (theo mẫu, gồm trang: bìa bìa phụ) - Trang “Mục lục” - Phần nội dung tiểu luận (mở đầu, nội dung, kết luận) - Danh... bản: tiểu luận làm rõ kiến thức liên quan đến đề tài, phù hợp với học phần học - Kiến thức vận dụng: sở kiến thức trình bày, liên hệ, vận dụng vấn đề cụ thể Phần 3: Kết luận: tóm tắt lại kết trình. .. sinh viên đạo văn, tiểu luận bị điểm không (0) Kết cấu tiểu luận: Phần 1: Mở đầu - Đặt vấn đề - Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu Phần 2: Nội dung (trình bày thành chương,
- Xem thêm -

Xem thêm: YÊU cầu CHUNG về TRÌNH bày bài TIỂU LUẬN, YÊU cầu CHUNG về TRÌNH bày bài TIỂU LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay