để kiểm tra đại 7 chương 1

6 8 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 20:30

ĐỀ I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Số sau số hữu tỉ ? A B Câu 2: So sánh hai số hữu tỉ A C - 0,001 > 2,24 17 20 B + 0, B Câu 4: Thực phép tính −7 D 2,24 kết là: Câu 3: Thực phép tính A < 2,24 C = 2,24 kết là: C −2 : 3 −7 D D kết là: −63 A B C Câu 5: Hai tỉ số sau lập tỉ lệ thức ? A : : B 2: : C 2: : D -7 D 2: 2: x 3, = 2,5 0,3 Câu 6: Biết giá trị x là: A 0,2 B 0,4 C D 30 Câu 7: Phân số sau viết dạng số thập phân vơ hạn tuần hồn: 15 −3 14 13 12 14 35 A B C Câu 8: Phân số sau viết dạng số thập phân hữu hạn: A B C Câu 9: Làm tròn số 1,3568 đến chữ số thập phân thứ hai số : A 1,35 B 1,36 C 1,357 Câu 10: Phân số A 0,12 D D 10 −7 29 D 1,356 11 90 viết dạng số thấp phân là: B 0, (12) C 0,1(2) 25 + 16 Câu 11: Kết phép tính là: 41 A 41 B Câu 12: Các bậc hai 25 4≤ C D 0,2(1) D - 2,24 A.5 B.-5 B) TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN C.5 -5 D 25 Bài 1: Thực phép tính 14 + − + + (−1) 9 a) b) d) 12,72 + 35,48 – 2,72 + 14,52 Bài 2: Tìm x biết a) 49 + 25 − 36 100 3x − 1, 25 = 4, 75 c) b) Bài 3: Tỉ số học sinh hai lớp 7A 7B nhiều lớp 7B học sinh + 9 x = x Tính số học sinh lớp biết lớp 7A có Bài 4: Viết phân số sau dạng số thập phân hữu hạn vơ hạn tuần hồn (viết gọn chu kì dấu ngoặc) a) 37 18 b) 14 35 c) Bài 5: Tìm hai số tự nhiên biết tỉ số hai số −17 11 hiệu hai số 30 x − 3, 25 = 4, 25 Bài 6: Tìm x biết Bài làm A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm) Câu 1: Số sau số hữu tỉ ? A B C – 2,55 D Câu 2: Viết kết phép tính 5 dạng lũy thừa ta kết là: A.56 B.55 C.(52)3 D 105 Câu 3: Kết phép tính là: A B C D Câu 4: Biết , giá trị x là: A 12 B 4,5 C D 10.5 Câu 5: Phân số sau viết dạng số thập phân vơ hạn tuần hồn: A B C D Câu 6: Làm tròn số 0,123456 đến chữ số thập phân thứ hai số : A 0,11 B 0,12 C 0,13 Câu 7: Khẳng định sau không đúng: I⊂R A I B C ∉ I D Q Câu 8: Kết phép chia 17 : 14 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là: A 1,20 B 1,21 C 1,22 Câu 9: Hai tỉ số lập tỉ lệ thức ? A : : B 1.5 : : C : : Câu 10: Viết phân số dạng số thập phân ta được: A 0,1 B 0,11 C 0,(1) Câu 11: Kết phép tính (-5) : (-5 ) là: A (-5)2 B -125 C (-5)6 Câu 12: Các bậc hai là: A.3 B.-3 C.3 -3 D 0,14 I D 1,23 D 3,5 : 1,5 : D D 125 D B TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1: Thực phép tính (2,0 điểm) a) d, + 5 b) 13,5 + 32,75 – 3,5 + 7,25 11 16 20 + + − + 27 27 15 c) 81 + 36 − 16 100 e, 25 (-2,7).0,4 Bài 2: Tìm x biết (2,0 điểm) x + + = 5,5 2x − 1, 25 = 4, 75 b) a) 3 x-5 = 7 c) Bài 3: (2 điểm) Tính độ dài cạnh tam giác, biết chu vi tam giác 36 cm cạnh tam giác tỉ lệ với số : ; ; Bài 4: (1 điểm) Viết phân số sau dạng số thập phân hữu hạn vơ hạn tuần hồn (viết gọn chu kì dấu ngoặc) a) −27 20 b) 14 35 c) −17 11 d) 11 24 ... Bài 1: Thực phép tính 14 + − + + ( 1) 9 a) b) d) 12 ,72 + 35,48 – 2 ,72 + 14 ,52 Bài 2: Tìm x biết a) 49 + 25 − 36 10 0 3x − 1, 25 = 4, 75 c) b) Bài 3: Tỉ số học sinh hai lớp 7A 7B nhiều lớp 7B học... Câu 12 : Các bậc hai là: A.3 B.-3 C.3 -3 D 0 ,14 I D 1, 23 D 3,5 : 1, 5 : D D 12 5 D B TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1: Thực phép tính (2,0 điểm) a) d, + 5 b) 13 ,5 + 32 ,75 – 3,5 + 7, 25 11 16 ... B 1, 21 C 1, 22 Câu 9: Hai tỉ số lập tỉ lệ thức ? A : : B 1. 5 : : C : : Câu 10 : Viết phân số dạng số thập phân ta được: A 0 ,1 B 0 ,11 C 0, (1) Câu 11 : Kết phép tính (-5) : (-5 ) là: A (-5)2 B -12 5
- Xem thêm -

Xem thêm: để kiểm tra đại 7 chương 1, để kiểm tra đại 7 chương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay