1234 câu trắc nghiệm toán lớp 10 có đáp án giải chi tiết

122 28 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 20:23

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 Chủ đề MỆNH ĐỀ TẬP HỢP Câu [0D1-1] Cho mệnh đề: “ x  , x  x   ” Mệnh đề phủ định mệnh đề A x  , x  x   B x  , x  3x   C x  , x  x   D x  , x  3x   Câu [0D1-1] Cho tập hợp A    3; Tập hợp C A A ;    5;   B ;     C  ;  Câu      5;       D  ;     [0D1-3] Tìm mệnh đề sai A " x; x  x   0" B " x; x  x " D " x; x  " x C " x; x  x   0" Câu  5;    5;   [0D1-3] Tìm mệnh đề A " x; x   0" B " x; x  3x   0" C " x  ; x5  x " D " n  ;  2n  1   4"   Câu [0D1-1] Phát biểu sau mệnh đề? A Mùa thu Hà Nội đẹp q! B Bạn học khơng? C Đề thi mơn Tốn khó q! D Hà Nội thủ đô Việt Nam Câu [0D1-1] Cho A   x  * , x  10, x  3 Chọn khẳng định A A phần tử Câu Câu C A phần tử D A phần tử C  ; 2  D  3; 2  [0D1-1] Tập  ; 3   5;  A  5; 3 Câu B A phần tử B  ; 5 [0D1-1] Cho tập hợp A  a, b, c, d  Tập A tập con? A 15 B 12 C 16 D 10 [0D1-1] Cho mệnh đề “x  , x  x   0” Hỏi mệnh đề mệnh đề phủ định mệnh đề trên? A x  , x  x   B x  , x  x   C x  , x  x   D x  , x  x   Câu 10 [0D1-1] Câu sau không mệnh đề? A Tam giác tam giác ba cạnh C   B  D Bạn học giỏi quá! Câu 11 [0D1-1] Tìm mệnh đề phủ định mệnh đề: x  , x  x   A x  , x  x   B x  , x  x   C x  , x  x   D x  , x  x   Câu 12 [0D1-1] Hình vẽ sau (phần không bị gạch) biểu diễn tập hợp nào?   2 A  ; 2   5;   B  ; 2    5;   C  ; 2   5;   D  ; 2  5;   TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 Câu 13 [0D1-1] Kết  4;1   2;3 B  4;3 A  2;1 C  4; 2 D 1;3 Câu 14 [0D1-1] Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được: trị gần A 2,81 Câu 15 xác đến hàng phần trăm B 2,80 C 2,82  2,828427125 Giá D 2,83 [0D1-1] Cho mệnh đề chứa biến P  x  :"3x   x " với x số thực Mệnh đề sau đúng: A P  3 B P   C P 1 D P  5 Câu 16 [0D1-1] Cho tập A  0; 2; 4;6;8 ; B  3;4;5;6;7 Tập A \ B A 0;6;8 B 0; 2;8 Câu 17 [0D1-1] Mệnh đề sai? A x 1  x   , x x2  x 1 C  , x x  x 1 C 3;6;7 B x   D D 0;2  , x x 2 2 x  , x x 1 2 Câu 18 [0D1-1] Tìm mệnh đề phủ định mệnh đề " x   : x  x " A x   : x  x B x   : x  x C x   : x  x D x   : x  x Câu 19 [0D1-1] Cho phát biểu sau đây: (I): “17 số nguyên tố” (II): “Tam giác vng đường trung tuyến nửa cạnh huyền” (III): “Các em C14 cố gắng học tập thật tốt !” (IV): “Mọi hình chữ nhật nội tiếp đường tròn” Hỏi phát biểu đề? A B C D Câu 20 [0D1-1] Cho định lí “Nếu hai tam giác diện tích chúng nhau” Mệnh đề sau đúng? A Hai tam giác điều kiện cần để diện tích chúng B Hai tam giác điều kiện cần đủ để chúng diện tích C Hai tam giác diện tích điều kiện đủ để chúng D Hai tam giác điều kiện đủ để diện tích chúng Câu 21 [0D1-1] Cho mệnh đề “Có học sinh lớp C4 không chấp hành luật giao thông” Mệnh đề phủ định mệnh đề A Khơng học sinh lớp C4 chấp hành luật giao thông B Mọi học sinh lớp C4 chấp hành luật giao thơng C học sinh lớp C4 chấp hành luật giao thông D Mọi học sinh lớp C4 không chấp hành luật giao thông Câu 22 [0D1-1] Cho x số tự nhiên Phủ định mệnh đề “ x chẵn, x  x số chẵn” mệnh đề: A x lẻ, x  x số lẻ B x lẻ, x  x số chẵn C x lẻ, x  x số lẻ D x chẵn, x  x số lẻ Câu 23 [0D1-1] Tập hợp sau tập hợp con? A  B 1 C  TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập D 1; Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 Câu 24 [0D1-1] Cho tập hợp P Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau? A P  P B   P C P  P D P  P Câu 25 [0D1-1] Phần bù  2;1  A  ;1 B  ; 2   1;   C  ; 2  D  2;   Câu 26 [0D1-1] Độ cao núi ghi lại sau h  1372,5m  0, m Độ xác d phép đo A d  0,1m B d  1m C d  0, m D d  m Câu 27 [0D1-1] Đo chiều dài thước, ta kết a  45  0, 3(cm) Khi sai số tuyệt đối phép đo ước lượng A  45  0,3 B  45  0, C  45  0,3 D  45  0, Câu 28 [0D1-1] Tập hợp sau hai tập hợp con? A  x;  B  x C  x; y;  D  x; y Câu 29 [0D1-1] Chiều cao đồi h  347,13m  0, m Độ xác d phép đo A d  347,33m B d  0, m C d  347,13 m D d  346,93 m Câu 30 [0D1-1] Theo thống kê, dân số Việt Nam năm 2016 ghi lại sau S  94 444 200  3000 (người) Số quy tròn số gần 94 444 200 A 94 440 000 B 94 450 000 C 94 444 000 D 94 400 000 Câu 31 [0D1-1] Cho câu sau đây: (I): “Phan-xi-păng núi cao Việt Nam” (II): “   9,86 ” (III): “Mệt quá!” (IV): “Chị ơi, rồi?” Hỏi câu mệnh đề? A B C D Câu 32 [0D1-1] Cho mệnh đề: “ học sinh lớp 10A khơng thích học mơn Tốn” Mệnh đề phủ định mệnh đề A “ Mọi học sinh lớp 10A thích học mơn Toán” B “ Mọi học sinh lớp 10A khơng thích học mơn Tốn” C “ Mọi học sinh lớp 10A thích học mơn Văn” D “ học sinh lớp 10A thích học mơn Toán” Câu 33 [0D1-1] Tập hợp sau gồm số vô tỷ? A  \ * B  \  C  \  D  \ 0 Câu 34 [0D1-1] Cho hai tập hợp X  1;2;4;7;9 X  1;0;7;10 Tập hợp X  Y phần tử? A B C D 10 Câu 35 [0D1-1] Mệnh đề phủ định mệnh đề “ 2018 số tự nhiên chẵn” A 2018 số chẵn B 2018 số nguyên tố C 2018 không số tự nhiên chẵn D 2018 số phương Câu 36 [0D1-1] Cho hai tập hợp A   2;3 B  1;   Tìm A  B A A  B   2;   B A  B  1;3 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C A  B  1;3 D A  B  1;3 Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 Câu 37 [0D1-1] Độ dài cạnh đám vườn hình chữ nhật x  7,8 m  cm y  25, m  cm Cách viết chuẩn diện tích (sau quy tròn) A 200 m  0,9 m B 199 m  0,8m C 199 m  1m D 200 m  1m 0, 47 Sai số tuyệt đối số 0, 47 17 B 0, 003 C 0, 002 D 0, 004 Câu 38 [0D1-1] Cho giá trị gần A 0, 001 Câu 39 [0D1-1] Cho A   x   | x  3 , B  0;1;2;3 Tập A  B A 1; 2;3 B 3; 2; 1;0;1; 2;3 C 0;1; 2 D 0;1; 2;3 Câu 40 [0D1-1] Phủ định mệnh đề " x   : x  x   0" A " x   : x  x   0" B " x   : x  x   0" C " x   : x  x   0" D " x   : x  x   0" Câu 41 [0D1-1] Cho tập hợp A , B , C minh họa biểu đồ Ven hình bên Phần tơ màu xám hình biểu diễn tập hợp sau đây? A A  B  C B  A \ C    A \ B  C  A  B  \ C D  A  B  \ C Câu 42 [0D1-1] Câu câu sau mệnh đề? A  phải số vô tỷ không? B   C số hữu tỷ D  Câu 43 [0D1-1] Cho P  Q mệnh đề Khẳng định sau sai? A P  Q sai B P  Q C Q  P sai D P  Q sai Câu 44 [0D1-1] Cho A , B hai tập hợp Phần gạch sọc hình vẽ bên tập hợp sau đây? A A  B B B \ A C A \ B A B D A  B Câu 45 [0D1-1] Đo độ cao h  17,14 m  0,3 m Hãy viết số quy tròn số 17,14 ? A 17,1 B 17,15 C 17, D 17 Câu 46 [0D1-1] Cho số a  4,1356  0, 001 Số quy tròn số gần 4,1356 A 4,135 B 4,13 C 4,136 D 4,14 Câu 47 [0D1-1] Mệnh đề sau mệnh đề sai? A x   : x  B x   : x  x C n   : n  n D n   n  2n Câu 48 [0D1-1] Mệnh đề: “Mọi động vật di chuyển” mệnh đề phủ định A động vật di chuyển B Mọi động vật đứng n C động vật không di chuyển D Mọi động vật không di chuyển Câu 49 [0D1-1] Trong câu sau, câu mệnh đề? - Hãy cố gắng học thật tốt! - Số 20 chia hết cho - Số số nguyên tố - Số x số chẵn A B C D TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 Câu 50 [0D1-1] Chọn mệnh đề sai A “ x   : x  ” B “ n   : n2  n ” C “ n   : n  n ” D “ x   : x  ”   Câu 51 [0D1-2] Tập hợp A  x    x  1 x    x  x   phần tử? A B C D Câu 52 [0D1-2] Trong tập hợp sau, tập tập rỗng? A T1   x   | x  3x   0 B T1   x   | x   0  C T1   x   | x  2  D T1  x   |  x  1  x    Câu 53 [0D1-2] Cho tập hợp A   x   | x  3 , B   x   |1  x  5 , C   x   | 2  x  4 Khi  B  C  \  A  C  A  2;3 B 3;5 C  ;1 D  2;5 Câu 54 [0D1-2] Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A x   , x   x  1 B x   , x   x  C x   , x  1  x  D x   , x   x  Câu 55 [0D1-2] Cho tập hợp M   3;  N   ;     3;    Khi M  N A  ;     3; 6 B  ;    3;    C  3;     3; 6 D  3;     3;  Câu 56 [0D1-2] Cho A , B tập khác rỗng A  B Khẳng định sau sai? A A  B  A B A  B  A C B \ A   D A \ B   Câu 57 [0D1-2] Cho A   ; 2 , B   2;   , C   0;3 Chọn phát biểu sai A A  C   0; 2 B B  C   0;   C A  B   \ 2 D B  C   2;3 4  Câu 58 [0D1-2] Cho số thực a  Điều kiện cần đủ để  ;9a    ;     a  3 A   a  B   a  C   a  D   a  4 Câu 59 [0D1-2] Cho A   ; 2 , B   3;   , C   0;  Khi tập  A  B   C A  ; 2   3;   B  ; 2   3;   C  3;4  D  3; 4 Câu 60 [0D1-2] Hãy liệt kê phần tử tập hợp: X   x  , x  x   0 A X  0 B X  2 C X   D X  Câu 61 [0D1-2] Cho A   ;5 , B   0;   Tìm A  B A A  B   0;5  B A  B   0;5  C A  B   0;5 D A  B   ;   Câu 62 [0D1-2] Hãy liệt kê phần tử tập hợp X   x   | x  x   0 A X  1 3 B X    2 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C X  0  3 D X  1;   2 Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 Câu 63 [0D1-2] Cho hai tập A   0;5 ; B   2a;3a  1 , với a  1 Tìm tất giá trị a để A  B    a  A  a     a  B  a    C   a  D   a  Câu 64 [0D1-2] Cho mệnh đề: x   ; x   a  , với a số thực cho trước Tìm a để mệnh đề A a  B a  C a  D a  Câu 65 [0D1-2] Cho A  1;  , B   3;   , câu sau đúng? A A  B  1;   B A  B   9;   C A  B  1;3 D A  B   3;9    Câu 66 [0D1-2] Cho tập hợp A  x   |  x  x  x  x    , B  n   |  n  30 , chọn mệnh đề đúng? A A  B  2 Câu 67 [0D1-2] Cho B A  B  5;4 ba tập hợp: C A  B  2; 4 X   4;3 , D A  B  3 Y   x   : x   0, x   , Z   x   :  x  3 x     Chọn câu nhất: A X  Y B Z  X C Z  X  Y D Z  Y Câu 68 [0D1-2] Cho A   ;1 ; B  1;   ; C   0;1 Câu sau sai? A  A  B  \ C   ;0  1;   B A  B  C  1 C A  B  C   ;   D  A  B  \ C   Câu 69 [0D1-2] Cho A   ; m  1 ; B   1;   Điều kiện để  A  B    A m  1 B m  2 C m  D m  2 Câu 70 [0D1-2] Tập hợp giao hai tập hợp A   x   : 1  x  3 , B   x   : x  2 ? A  1;  B  0;2  C  2;3 D  1;2  Câu 71 [0D1-2] Cho tập hợp M   x   |  x  5 Hãy viết tập M dạng khoảng, đoạn A M   2;5  B M   2;5 C M   2;5 D M   2;5 Câu 72 [0D1-2] Cho A   1;3 ; B   2;5  Tìm mệnh đề sai A B \ A   3;5  B A  B   2;3 C A \ B   1; 2 D A  B   1;5 Câu 73 [0D1-2] Cho tập A   x   | x  1 , B   x   | x  3 Tập  \  A  B  : A  ; 1   3;   B  1;3 C  1;3 D  ; 1   3;   Câu 74 [0D1-2] Cho A  1;   , B   x   | x   0 , C   0;4  Tập  A  B   C phần tử số nguyên A B TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C D Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 75 [0D1-2] Cho hai tập hợp A    A  ;    B   1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10  5 2;  B   ;  Khi  A  B    B \ A      2;   5 C  ;     5 D  ;    Câu 76 [0D1-2] Cho A   1;3 B   0;5 Khi  A  B    A \ B  A  1;3  B  1;3 C  1;3 \ 0 D  1;3 Câu 77 [0D1-2] Phương trình 3x   x  nghiệm? A Vố số B C D Câu 78 [0D1-2] Xác định phần bù tập hợp   ;     ;  A   2;  B  2; 4 C  2;4  D  2;4 Câu 79 [0D1-2] Xác định phần bù tập hợp  ; 10   10;    0  A  10; 10  B  10; 10 \ 0 C  10;    0; 10  D  10;    0; 10Câu 80 [0D1-2] Cho hai tập hợp X , Y thỏa mãn X \ Y  7;15 X  Y   1;2  Xác định số phần tử số nguyên X A B C D Câu 81 [0D1-2] Cho P mệnh đề đúng, Q mệnh đề sai, chọn mệnh đề mệnh đề sau A P  P B P  Q C P  Q D Q  P Câu 82 [0D1-2] Cho hai tập hợp A   3;3  B   0;    Tìm A  B A A  B   3;    B A  B   3;    C A  B   3;0  D A  B   0;3 Câu 83 [0D1-2] Cho tam giác ABC G trọng tâm Mệnh đề sau sai?         A MA  MB  MC  3MG , với điểm M B GA  GB  GC        C GB  GC  2GA D 3AG  AB  AC Câu 84 [0D1-2] Trong mặt phẳng Oxy , cho A  2; 3 , B  3;4  Tọa độ điểm M nằm trục hoành cho A , B , M thẳng hàng A M 1;0  B M  4;0   1 C M   ;    3  17  D M  ;0  7  Câu 85 [0D1-2] Mệnh đề phủ định mệnh đề “ x  , x  x  13  ” A “ x  , x  x  13  ” B “ x  , x  x  13  ” C “ x  , x  x  13  ” D “ x  , x  x  13  ” Câu 86 [0D1-2] Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A số hữu tỷ B Phương trình x  x   nghiệm trái dấu C 17 số chẵn D Phương trình x  x   nghiệm TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 Câu 87 [0D1-2] Cho A   ;2 B   0;   Tìm A \ B A A \ B   ;0 B A \ B   2;   C A \ B   0; 2 D A \ B   ;0  Câu 88 [0D1-2] Cho hai tập hợp A   x   | 3  x  2 , B   1; 3 Chọn khẳng định khẳng định sau: A A  B   1; 2 B A \ B   3; 1 C C B   ; 1  3;   D A  B  2; 1;0;1; 2 Câu 89 [0D1-2] Cho A  1;2;3 , số tập A A B D  C Câu 90 [0D1-2] Trong tập hợp sau, tập tập rỗng?  C  x   x  A x   x  x     x 1   D  x   x  B x   x  x     5x   Câu 91 [0D1-2] Cho số a  367 653 964  213 Số quy tròn số gần 367 653 964 A 367 653 960 B 367 653 000 C 367 654 000 D 367 653 970 Câu 92 [0D1-2] Kết phép toán  ;1   1;  A 1;  B  ;  C  1;1 D  1;1 Câu 93 [0D1-2] Tìm mệnh đề phủ định mệnh đề P : " x  ; x  x   0" A P :" x  ; x  x   0" B P :" x  ; x2  x 1  0" C P :" x  ; x  x   0" D P :" x  ; x  x   0" Câu 94 [0D1-2] Cho tập A  a, b , B  a, b, c, d  tập X thỏa mãn A  X  B ? A B C D Câu 95 [0D1-2] Cho A   a; a  1 Lựa chọn phương án A C A   ; a    a  1;   B C A   ; a    a  1;   C C A   ; a    a  1;   D C A   ; a    a  1;   Câu 96 [0D1-2] Cho tập X n  phần tử ( n   ) Số tập X hai phần tử n  n  1 n  n  1 A n  n  1 B C n  D 2 Câu 97 [0D1-2] Theo thống kê, dân số Việt Nam năm 2002 79 715 675 người Giả sử sai số tuyệt đối số liệu thống kê nhỏ 10000 người Hãy viết số quy tròn số A 79710000 người B 79716000 người C 79720000 người D 79700000 người Câu 98 [0D1-3] Lớp 10A 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi hóa, học sinh giỏi Tốn Lý, học sinh giỏi Hóa Lý, học sinh giỏi Tốn Hóa, học sinh giỏi ba mơn Tốn, Lý, Hóa Số học sinh giỏi ba mơn (Tốn, Lý, Hóa) lớp 10A A 19 B 18 C 31 D 49 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 m  3  Câu 99 [0D1-3] Cho tập hợp khác rỗng  m  1; B   ; 3   3;   Tập hợp giá   trị thực m để A  B   A  ; 2    3;   B  2;3 C  ; 2    3;5  D  ; 9    4;   Câu 100 [0D1-3] Cho tập hợp khác rỗng A   ; m  B   2m  2; 2m  2 Tìm m   để CR A  B   A m  B m  2 C m  2 D m  Câu 101 [0D1-3] Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A n   , n2  11n  chia hết cho 11 B n   , n2  chia hết cho C Tồn số nguyên tố chia hết cho D n   , x   Câu 102 [0D1-3] Cho A   2;   , B   m;   Điều kiện cần đủ m cho B tập A A m  B m  C m  D m  Câu 103 [0D1-3] Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A x    x  1 , B x  , x   x   x 1 C n  , n2  chia hết cho D n  , n2  không chia hết cho Câu 104 [0D1-3] Cho ba tập hợp: M : tập hợp tam giác góc tù N : tập hợp tam giác độ dài ba cạnh ba số nguyên liên tiếp P : tập hợp số nguyên tố chia hết cho Tập hợp tập hợp rỗng? A Chỉ N P B Chỉ P M C Chỉ M D Cả M , N P Câu 105 [0D1-3] Xác định số phần tử tập hợp X  n   | n  4, n  2017 A 505 B 503 C 504 D 502 Câu 106 [0D1-3] Cho hai tập hợp A  1;3 B   m; m  1 Tìm tất giá trị tham số m để B  A A m  Câu 107 [0D1-3] B  m  Cho m tham C  m  số thực hai D m  tập hợp A  1  2m; m  3 , B   x   | x   5m Tất giá trị m để A  B   A m  B m   C m  D   m  Câu 108 [0D1-4] Lớp 10 A học sinh giỏi Toán, học sinh giỏi Lý, học sinh giỏi Hoá, học sinh giỏi Toán Lý, học sinh giỏi Toán Hoá, học sinh giỏi Lý Hoá, học sinh giỏi ba mơn Tốn, Lý, Hố Số học sinh giỏi mơn (Tốn, Lý, Hố ) lớp 10 A A B 18 C 10 D 28     Câu 109 [0D1-4] Cho A  x   mx   mx  , B  x   x   Tìm m để B \ A  B 3 A   m  2 B m  TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập 3 C   m  2 D m   Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 Câu 1119 [0H3-2] Cho tam giác ABC AB  , AC  12 , BC  15 Khi đường trung tuyến AM tam giác độ dài bao nhiêu? A B 10 C 7,5 D Câu 1120 [0H3-2] Cho tam giác ABC diện tích S Gọi M , N hai điểm thỏa mãn     AM  AB , CN  2 AC Tính diện tích AMN theo S A 2S B 8S C 4S D 6S Câu 1121 [0H3-2] Lập phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm A  2;1 song song với đường thẳng x  y   A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu 1122 [0H3-2] Cho đường thẳng d1 :2 x  y  15  d : x  y   Khẳng định sau đúng? A d1 d vng góc với B d1 d song song với C d1 d trùng với D d1 d cắt khơng vng góc với  x   3t Câu 1123 [0H3-2] Xác định m để đường thẳng d : x  y   d  :  vng góc  y   4mt 9 A m  B m  C m   D m   8 Câu 1124 [0H3-2] Viết phương trình đường tròn tâm I  3; 2  qua điểm M  1;1 2 B  x  3   y    25 2 D  x  3   y    25 A  x  3   y    C  x  3   y    2 2 2 Câu 1125 [0H3-2] Đường tròn  C  :  x  a    y  b   R cắt đường thẳng x  y  a  2b  theo dây cung độ dài bao nhiêu? (ở R  ) R A R B C R D 2R   Câu 1126 [0H3-2] Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm A  3;6  , B  x; 2  , C  2; y  Tính OA BC theo x; y   A OA.BC  3 x  y  12   C OA.BC  3 x  y  18   B OA.BC    D OA.BC  x  y  12 Câu 1127 [0H3-2] Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC biết A 1;3 , B  2; 2  , C  3;1 Tính cosin góc A tam giác ABC  A cos BAC 17  C cos BAC 17 17  D cos BAC 17  B cos BAC Câu 1128 [0H3-2] Cho tam giác ABC với A  2;  ; B  2;1 ; C  5;0  Trung tuyến CM qua điểm đây?  9 A  14;   2 5  B  10;   2  TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C  7;   D  1;5  Trang 107 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 Câu 1129 [0H3-2] Các đỉnh Elip  E  phương trình x2 y2   ;  a  b   tạo thành hình thoi a2 b2 góc đỉnh 60 , tiêu cự  E  , a  b  ? A 16 B 32 C 64 D 128 Câu 1130 [0H3-2] Đường thẳng  d  qua I  3;  cắt Ox ; Oy M , N cho I trung điểm MN Khi độ dài MN A 52 B 13 C 10 D 13 Câu 1131 [0H3-2] Cho bốn điểm A 1;2  , B  1;4  , C  2;2  , D  3;  Toạ độ giao điểm hai đường thẳng AB CD A A 1;2  B B  3; 2  C  0; 1 D  5; 5  Câu 1132 [0H3-2] Cho bốn điểm A 1;2  , B  4;0  , C 1; 3 , D  7; 7  Vị trí tương đối hai đường thẳng AB CD A Song song C Trùng B Cắt khơng vng góc với D Vng góc với Câu 1133 [0H3-2] Vị trí tương đối hai đường thẳng phương trình x y   6x  y   B Cắt không vuông góc với D Vng góc với A Song song C Trùng Câu 1134 [0H3-2] Khoảng cách từ điểm M 1; 1 đến đường thẳng  : x  y  17  A B  18 C D 10 Câu 1135 [0H3-2] Diện tích tam giác ABC với A  3; 4  , B 1;5  , C  3;1 A 26 B C 10 D Câu 1136 [0H3-2] Cho đường thẳng qua hai điểm A  3,  , B  0;  Tìm tọa độ điểm M nằm Oy cho diện tích tam giác MAB A  0;1 B  0;8  Câu 1137 [0H3-2] Cho tam giác ABC C 1;0  với A 1;3 , D  0;0   0;8  B  2;  , C  1;5  đường thẳng d : x  y   Đường thẳng d cắt cạnh tam giác ABC A Cạnh AB B Cạnh BC C Cạnh AC D Không cắt cạnh Câu 1138 [0H3-2] Cho tam giác ABC với A  2; 1 , B  4;5  , C  3;  Phương trình tổng quát đường cao qua điểm A tam giác ABC A 3x  y   B 3 x  y  13  C x  y  13  D x  y  11  Câu 1139 [0H3-2] Đường thẳng x  y  15 tạo với trục toạ độ tam giác diện tích A 15 B 7,5 C D  Câu 1140 [0H3-2] Đường thẳng qua điểm B  2;1 nhận u  1; 1 làm véctơ phương phương trình A x  y   B x  y   TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C x  y   D x  y   Trang 108 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TỐN 10 phương trình C 3x  y  13  D x  y  12  Câu 1141 [0H3-2] Đường thẳng qua điểm C  3; 2  hệ số góc k  A x  y  B x  y    x  1  3t Câu 1142 [0H3-2] Cho đường thẳng d phương trình tham số  Phương trình tổng quát y   t d : A 3x  y   B x  y  C x  y   D 3x  y   Câu 1143 [0H3-2] Đường thẳng d phương trình tổng qt x  y   Phương trình tham số d  x  5t  x   4t  x   5t  x   5t A  B  C  D   y  4t  y  5t  y  4t  y  4t Câu 1144 [0H3-2] Cho hai điểm A  5;6  , B  3;  Phương trình tắc AB A x5 y 6  2 B x5 y 6  1 C x5 y 6  D x3 y 2  2 1 Câu 1145 [0H3-2] Cho đường thẳng d : 3 x  y   điểm N  2;  Tọa độ hình chiếu vng góc N d A  3; 6   11  B   ;   3  21  C  ;  5   33  D  ;   10 10Câu 1146 [0H3-2] Cho hai đường thẳng d1 : x  y   d : 3x  y  17  Số đo góc d1 d A  B  C 3 D   Câu 1147 [0H3-2] Cho đường thẳng d : x  y  13  Phương trình đường phân giác góc tạo d trục Ox A x  y  13  x  y  13  B x  y  13  x  y  13  C x  y  13  x  y  13  D x  y  13  x  y  13  Câu 1148 [0H3-2] Cho hai đường thẳng song d1 : x  y   d : x  y   Phương trình đường thẳng song song cách d1 d A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu 1149 [0H3-2] Cho hai đường thẳng song d1 : x  y   d : x  y   Khoảng cách d1 d A 74 B 74 C 74 D 10 74 Câu 1150 [0H3-2] Cho ba điểm A 1;4  , B  3;2  , C  5;4  Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC A  2;5 3  B  ;  2  TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C  9;10  D  3;  Trang 109 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 1151 [0H3-2] Đường thẳng qua điểm 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 M 1;  song song với đường thẳng d : x  y   phương trình tổng qt A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu 1152 [0H3-2] Đường thẳng qua điểm M 1;  vng góc với đường thẳng d : x  y   phương trình tổng quát A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu 1153 [0H3-2] Lập phương trình đường thẳng  song song với đường thẳng d : 3x  y  12  cắt Ox , Oy A , B cho AB  13 Phương trình đường thẳng  A 3x  y  12  B 3x  y  12  C x  y  12  D x  y   Câu 1154 [0H3-2] Cho hai điểm A 1;   , B  3;2  Viết phương trình tổng quát đường thẳng trung trực đoạn thẳng AB A x  y   B x  y   C 3x  y   D x  y   Câu 1155 [0H3-2] Cho hai điểm A 1;1 , B  0;   , C  4;2  Phương trình tổng quát đường trung tuyến qua điểm A tam giác ABC A x  y   B x  y   C x  y   D x  y  Câu 1156 [0H3-2] Cho tam giác ABC với A 1;1 , B  0;   , C  4;2  Phương trình tổng quát đường trung tuyến qua điểm B tam giác ABC A x  y  14  B x  y   C 3x  y   D 7 x  y  10Câu 1157 [0H3-2] Cho tam giác ABC với A  2; 1 , B  4;5  , C  3;  Phương trình tổng quát đường cao qua điểm A tam giác ABC A 3x  y   B 3 x  y  13  C x  y  13  D x  y  11  Câu 1158 [0H3-2] Đường thẳng x  y  15 tạo với trục toạ độ tam giác diện tích A 15 B 7,5 C D Câu 1159 [0H3-2] Cho bốn điểm A 1;2  , B  1;4  , C  2;2  , D  3;  Toạ độ giao điểm hai đường thẳng AB CD A A 1;2  B B  3; 2  C  0; 1 D  5; 5  Câu 1160 [0H3-2] Cho bốn điểm A 1;2  , B  4;0  , C 1; 3 , D  7; 7  Vị trí tương đối hai đường thẳng AB CD A Song song C Trùng B Cắt khơng vng góc với D Vng góc với Câu 1161 [0H3-2] Vị trí tương đối hai đường thẳng phương trình x y   6x  y   A Song song C Trùng TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập B Cắt khơng vng góc với D Vng góc với Trang 110 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 Câu 1162 [0H3-2] Khoảng cách từ điểm M 1; 1 đến đường thẳng  : 3x  y  17  A B  18 C D 10 Câu 1163 [0H3-2] Diện tích tam giác ABC với A  3; 4  , B 1;5  , C  3;1 A 26 B C 10 D Câu 1164 [0H3-2] Cho đường thẳng qua hai điểm A  3,  , B  0;  Tìm tọa độ điểm M nằm Oy cho diện tích tam giác MAB A  0;1 B  0;8  Câu 1165 [0H3-2] Cho tam giác ABC C 1;0  với A 1;3 , D  0;0   0;8  B  2;  , C  1;5  đường thẳng d : x  y   Đường thẳng d cắt cạnh tam giác ABC A Cạnh AB B Cạnh BC C Cạnh AC D Không cắt cạnh Câu 1166 [0H3-2] Cho điểm A  5;  1 , B  3;7  Phương trình đường tròn đường kính AB A x  y  x  y  22  B x  y  x  y  22  C x  y  x  y  22  D Đáp án khác Câu 1167 [0H3-2] Cho điểm A 1;1 , B  7;5  Phương trình đường tròn đường kính AB A x  y  x  y  12  B x  y  x  y  12  C x  y  x  y  12  D x  y  x  y  12  Câu 1168 [0H3-2] Cho đường tròn  C  : x  y  x   Hỏi mệnh đề sau sai? A  C  tâm I  2;0  B  C  bán kính R  C  C  cắt trục Ox điểm phân biệt D  C  cắt trục Oy điểm phân biệt Câu 1169 [0H3-2] Phương trình đường tròn tâm I  1;  qua điểm M  2;1 A x  y  x  y   B x  y  x  y   C x  y  x  y   D Đáp án khác Câu 1170 [0H3-2] Với giá trị m phương trình x  y   m  1 x  y   phương trình đường tròn A m  B m  3 C m  D m  3 m  Câu 1171 [0H3-2] Với giá trị m phương trình x  y   m   x  4my  19m   phương trình đường tròn A  m  C 2  m  B m  m  D m  2 m  Câu 1172 [0H3-2] Tính bán kính đường tròn tâm I 1;   tiếp xúc với đường thẳng d : x  y  26  A R  B R  TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C R  15 D R  Trang 111 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 Câu 1173 [0H3-2] Đường tròn sau qua ba điểm A  3;  , B 1;  , C  5;  2 A  x  3   y    2 B  x  3   y    2 C  x  3   y    D x  y  x  y   Câu 1174 [0H3-2] Cho đường tròn  C  : x  y  x  y  đường thẳng d : x  y   Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng? A d qua tâm đường tròn  C  B d cắt  C  hai điểm phân biệt C d tiếp xúc  C  D d khơng điểm chung với  C  2 Câu 1175 [0H3-2] Cho đường tròn  C  :  x     y  3  đường thẳng d : x  y   Tọa độ tiếp điểm đường thẳng d đường tròn  C  A  3;1 B  6;4  C  5;0  D 1;  Câu 1176 [0H3-2] Cho hai đường tròn  C1  : x  y  x  y   ,  C2  : x  y  x  y   Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng: A  C1  cắt  C2  B  C1  khơng điểm chung với  C2  C  C1  tiếp xúc với  C2  D  C1  tiếp xúc với  C2  Câu 1177 [0H3-2] Cho hai điểm A  2;1 , B  3;5  Tập hợp điểm M  x ; y  nhìn AB góc vng nằm đường tròn phương trình A x  y  x  y   B x  y  x  y   C x  y  x  y  11  D Đáp án khác  x   4sin t Câu 1178 [0H3-2] Phương trình   t    phương trình đường tròn:  y  3  4cos t A Tâm I  2;3 bán kính R  B Tâm I  2;  3 bán kính R  C Tâm I  2;3 bán kính R  16 D Tâm I  2;  3 bán kính R  16 Câu 1179 [0H3-2] Đường tròn  C  tâm I  4;3 , tiếp xúc trục Oy phương trình A x  y  x  y   2 D x  y  x  y  12  C  x     y    16 Câu 1180 [0H3-2] Đường tròn C  B  x     y  3  16 qua A 1;3 , B  3;1 tâm nằm đường thẳng d : x  y   phương trình 2 B  x     y    164 2 D  x  3   y    25 A  x     y    102 C  x  3   y    25 2 2 2 Câu 1181 [0H3-2] Cho đường tròn  C  :  x  3   y  1  10 Phương trình tiếp tuyến  C  A  4;  A x  y   B x  y   C x  y  16  D x  y  16  TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang 112 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TỐN 10 Câu 1182 [0H3-2] Cho đường tròn  C  : x  y  x  y   Tiếp tuyến  C  song song với đường thẳng d : x  y  15  phương trình x  2y  A   x  y  10  x  2y  B   x  y  10   x  y 1  C  x  2y    x  y 1  D  x  2y   Câu 1183 [0H3-2] Cho đường tròn  C  :  x     y    Tiếp tuyến  C  qua A  5; 1 phương trình x  y   A  x  y   Câu 1184 [0H3-2] Cho x  B   y  1 đường tròn 2x  y   C  3 x  y   C  : x2  y2  6x  y   3 x  y   D  2x  y   đường thẳng d : x   m   y  m   Với giá trị m d tiếp xúc với  C  ? A m  C m  13 B m  15 D m  m  13 Câu 1185 [0H3-2] Cho  E  độ dài trục lớn 26 , tâm sai e  A B 10 C 12 12 Độ dài trục nhỏ  E  13 D 24 Câu 1186 [0H3-2] Cho  E  :16 x  25 y  100 điểm M thuộc  E  hồnh độ Tổng khoảng cách từ M đến tiêu điểm  E  B 2 A C D Câu 1187 [0H3-2] Phương trình tắc  E  độ dài trục lớn , tỉ số tiêu cự độ dài trục lớn A x2 y2   B x2 y2   C x2 y2   19 D x2 y2   Câu 1188 [0H3-2] Phương trình tắc  E  độ dài trục lớn gấp lần độ dài trục nhỏ tiêu cự x2 y A  1 36 x2 y B  1 36 24 x2 y2 C   24 x2 y2 D   16 Câu 1189 [0H3-2] Phương trình tắc  E  đường chuẩn x   tiêu điểm F  1;0  A x2 y2   B x2 y2   16 15 C x2 y2   16 D x2 y2   Câu 1190 [0H3-2] Phương trình tắc  E  tiêu cự qua điểm A  5;0  A x2 y2  1 100 81 Câu 1191 [0H3-2] Cho elip  E  : A B x2 y2   15 16 C x2 y2   25 D x2 y2   25 16 x2 y   Tỉ số tiêu cự độ dài trục lớn B TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C D Trang 113 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TỐN 10 Câu 1192 [0H3-2] Phương trình tắc  E  độ dài trục lớn gấp lần độ dài trục nhỏ qua điểm A  2; 2  A x2 y2   24 16 B x2 y  1 36 C x2 y2   16 x2 y2  1 20 D Câu 1193 [0H3-2] Phương trình tắc  E  nhận điểm M  4;3 đỉnh hình chữ nhật sở A x2 y2   16 B x2 y2   16 C x2 y2   16 x2 y2  1 D Câu 1194 [0H3-2] Phương trình tắc  E  khoảng cách đường chuẩn 50 tiêu cự A x2 y2   64 25 Câu 1195 [0H3-2] Cho  E  : A OM  C  OM  B x2 y   89 64 C x2 y2   25 16 D x2 y2  1 16 x2 y2   điểm M thuộc  E  Khi độ dài OM thỏa mãn 16 B  OM  D OM  x2 y   Đường thẳng d : x  4 cắt  E  hai điểm M , N Khi đó, 25 độ dài đoạn MN 9 18 18 A B C D 25 25 Câu 1196 [0H3-2] Cho  E  : Câu 1197 [0H3-2] Đường thẳng y  kx cắt  E  : A Đối xứng qua O  0;0  x2 y2   hai điểm M , N phân biệt Khi M , N a2 b2 B Đối xứng qua Oy C Đối xứng qua Ox D Đối xứng qua I  0;1 Câu 1198 [0H3-2] Trong mặt phẳng Oxy , cho hình bình hành ABCD biết A  2;1 , B  2; 1 , C  2; 3 Tọa độ giao điểm hai đường chéo hình bình hành ABCD A  2;0  B  2;2  C  0; 2  D  0; 1 Câu 1199 [0H3-2] Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A  3; 2  ; B  4;7  ; C  1;1 phương trình tham số đường trung tuyến AM x   t x   t A  B   y   2t  y  2  4t  x   3t C   y  2  4t x   t D   y  2  4t Câu 1200 [0H3-2] Elip hai đỉnh  3;0  ;  3;0  hai tiêu điểm  1;0  1;0  phương trình tắc x2 y2 A   x2 y2 B   TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập x2 y2 C   x2 y2 D   Trang 114 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 Câu 1201 [0H3-3] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC A  3;4  , B  2;1 , C  1;   Gọi M  x ; y  điểm đường thẳng BC cho S ABC  4S ABM Tính P  x y  P   16 A  P   16 77  P   16 B  P   16  P   16 C   P  77  16 D Đáp án khác Câu 1202 [0H3-3] Cho hai điểm P 1;6  Q  3; 4  đường thẳng  : x  y   Tọa độ điểm N thuộc  cho NP  NQ lớn A N  3;5 B N 1;1 C N  1; 3 D N  9; 19  7 4 Câu 1203 [0H3-3] Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I  2;1 , trọng tâm G  ;  , phương  3 trình đường thẳng AB : x  y   Giả sử điểm C  x0 ; y0  , tính 2x0  y0 A 18 B 10 C D 12 Câu 1204 [0H3-3] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M  4; 1 , đường thẳng d qua M , d cắt tia Ox , Oy A  a;  , B  0; b  cho tam giác ABO ( O gốc tọa độ) diện tích nhỏ Giá trị a  4b A 14 B D 2 C Câu 1205 [0H3-3] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tam giác ABC đỉnh A  1;2  , trực tâm H  3; 12  , trung điểm cạnh BC M  4;3 Gọi I , R tâm, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Chọn khẳng định khẳng định sau  17  A I  3;  , R  13 B I  6;8  , R  85 C I  2; 2  , R  D I  5;10  , R  10  2 Câu 1206 [0H3-3] Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy , cho hình vng ABCD tâm điểm I Gọi G 1; 2  K  3;1 trọng tâm tam giác ACD ABI Biết A  a; b  với b  Khi a  b A 37 B C D Câu 1207 [0H3-3] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ba điểm A 1;0  , B  0;5  C  3; 5 Tìm tọa    độ điểm M thuộc trục Oy cho 3MA  2MB  4MC đạt giá trị nhỏ nhất? A M  0;5  B M  0;6  C M  0; 6  D M  0; 5  Câu 1208 [0H3-3] Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng  : x  y   điểm A 1;2  , B  2;3 , C  2;1 Viết phương trình đường thẳng d , biết đường thẳng d qua    gốc tọa độ cắt đường thẳng  điểm M cho: MA  MB  MC nhỏ A x  y  B x  y  C x  y  D x  y  Câu 1209 [0H3-3] Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD biết AD  AB , đường thẳng AC phương trình x  y   , D 1;1 A  a; b  A a  b  4 B a  b  3 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C a  b   a, b  , a   Tính a  b D a  b  Trang 115 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 Câu 1210 [0H3-3] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , hình chiếu vng góc điểm A  2;1 đường thẳng d :2 x  y   tọa độ  14  A   ;    5 5 3 B  ;  2 2 C  3;1  14  D  ;   5 , hai đỉnh A  2;  3 B  3;   Trọng tâm G nằm đường thẳng x  y   Tìm tọa độ đỉnh C ? Câu 1211 [0H3-3] Cho tam giác ABC diện tích S  A C  10;   C 1;  1 B C  2;  10  C 1;  1 C C  2;10  C 1;  1 D C  2;  10  C 1;  1 Câu 1212 [0H3-3] Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC A  4; 1 , hai đường cao BH CK phương trình x  y   x  y   Viết phương trình đường thẳng BC tính diện tích tam giác ABC 35 25 A BC : x  y  ; S  B BC : x  y  ; S  2 25 35 C BC : x  y  ; S  D BC : x  y  ; S  2 Câu 1213 [0H3-3] Cho A 1;  1 , B  3;2  Tìm M trục Oy cho MA2  MB nhỏ A M  0;1  1 C M  0;   2 B M  0;  1 1  D M  0;   2  Câu 1214 [0H3-3] Cho đường thẳng d : x  y   Viết phương trình tổng quát đường thẳng  qua điểm M  2;4  vng góc với đường thẳng d A x  y  10  B x  y –10  C x  y   D x  y   x2 y2   , a  b  Biết  E  qua điểm a2 b2 A 2; B 2;  E  độ dài trục bé Câu 1215 [0H3-3] Một elip  E  phương trình    A  B 2 C 2 D Câu 1216 [0H3-3] Cho đường tròn  C  :  x  1   y  3  10 đường thẳng  : x  y  m   Đường thẳng  tiếp xúc với đường tròn  C  A m  m  19 B m  3 m  17 C m  1 m  19 D m  m  17 Câu 1217 [0H3-3] Trong hệ trục tọa độ Oxy , elip độ dài trục lớn , độ dài trục bé phương trình tắc A x2 y2   16 Câu 1218 [0H3-3] Điểm B A  a; b  x2 y2   64 36 C x2 y2   16 thuộc đường thẳng x   t d : y  2t  :2 x  y   khoảng a  Tính P  a.b A P  72 B P  132 C P  132 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập D x2 y2   16 cách đường thẳng D P  72 Trang 116 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 4 7 Câu 1219 [0H3-3] Cho tam giác ABC A  ;  hai ba đường phân giác phương 5 5 trình x  y   , x  y   Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC A y   B y   C x  y   D x  y   Câu 1220 [0H3-3] Cho đường tròn  C  : x  y  x  y   đường thẳng d : x  y   Tìm tất đường thẳng song song với đường thẳng d cắt đường tròn  C  theo dây cung độ dài A x  y   x  y   B x  y   C x  y   D x  y   x  y   Câu 1221 [0H3-3] Trong mp  Oxy  , cho tam giác ABC với A  2;6  , B  3; 4  C  5;1 Tìm tọa độ trực tâm H tam giác ABC  57 10   57 10  A H   ;   B H  ;    11 11   11 11   57 10   57 10  C H  ;  D H   ;   11 11   11 11  Câu 1222 [0H3-3] Cho điểm M 1;  đường thẳng d : x  y   Tọa độ điểm đối xứng với điểm M qua d  12  A  ;  5   3 C  0;   2 B  2;6  D  3; 5  Câu 1223 [0H3-3] Cho ba điểm A  3;  , B  2; 3 , C  6;  Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC phương trình A x  y  25 x  19 y  68  B x  y  25 x  19 y  68  C x  y  25 x  19 y  68  D x  y  25 x  19 y  68  Câu 1224 [0H3-3] Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn  C  :  x    y  M hoành độ xM  ? A x  y   C B x  y   3x  y   D 3x  y   Câu 1225 [0H3-3] Đường tròn qua A  2;  , tiếp xúc với trục tọa độ phương trình 2 2 2 2 2 2 2 2 A  x     y    ,  x  10    y  10   100 B  x     y    ,  x  10    y  10   100 C  x     y    ,  x  10    y  10   100 D  x     y    ,  x  10    y  10   100 Câu 1226 [0H3-3] Đường tròn tâm I  1;3 , tiếp xúc với đường thẳng d :3 x  y   phương trình 2 B  x  1   y  3  2 D  x  1   y  3  A  x  1   y  3  C  x  1   y  3  10 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập 2 2 Trang 117 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TỐN 10 Câu 1227 [0H3-3] Cho đường tròn  C  : x  y  x  y   điểm A  4;  Đường thẳng d qua A cắt  C  điểm M , N cho A trung điểm MN phương trình A x  y   B x  y  34  C x  y  30  D x  y  35  x2 y2   điểm M thuộc  E  hồnh độ xM  13 Khoảng 169 144 cách từ M đến hai tiêu điểm  E  Câu 1228 [0H3-3] Cho elip  E  : A 10 B 18 C 13  D 13  10 Câu 1229 [0H3-3] Cho  E  hai tiêu điểm F1  4;0  , F2  4;0  điểm M thuộc  E  Biết chu vi tam giác MF1 F2 18 Khi tâm sai  E  A 18 B C  D  9  7;0 điểm M   7;  thuộc  E  4  Gọi N điểm đối xứng với M qua gốc tọa độ O Khi 9 A NF1  MF2  B NF2  MF1  2 C NF2  NF1  D NF1  MF2    Câu 1230 [0H3-3] Cho  E  hai tiêu điểm F1  7;0 , F2    x  5  4t Câu 1231 [0H3-3] Đường tròn tâm I 1;1 tiếp xúc với đường thẳng  :  phương  y   3t trình: A x  y  x  y   B x  y  x  y  C x  y  x  y   D x  y  x  y   2 Câu 1232 [0H3-3] Đường thẳng  : x  y   tiếp xúc với đường tròn  C  :  x     y  3  điểm M tọa độ A  3;1 B  3;  C  6;3 D  5;   x  5  4t Câu 1233 [0H3-3] Đường tròn tâm I 1;1 tiếp xúc với đường thẳng  :  phương trình:  y   3t A x  y  x  y   B x  y  x  y  C x  y  x  y   D x  y  x  y   Câu 1234 [0H3-4] Một miếng giấy hình tam giác ABC diện tích S I trung điểm BC O trung điểm AI Cắt miếng giấy theo đường thẳng qua O , đường thẳng qua M , N cạnh AB , AC Khi diện tích miếng giấy chứa điểm A diện tích thuộc đoạn S S  S S   3S S   S 3S  A  ;  B  ;  C  ;  D  ;  4 3 3 2  2 4  TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang 118 B 21 B 41 D 61 C 81 C 101 B 121 A 141 B 161 D 181 C 201 B 221 B 241 A 261 C 281 D 301 D 321 D 341 D 361 C 381 D 401 D 421 D 441 A 461 A D 22 D 42 A 62 D 82 A 102 D 122 C 142 D 162 C 182 A 202 C 222 A 242 C 262 B 282 D 302 A 322 C 342 A 362 A 382 C 402 B 422 C 442 C 462 B B 23 A 43 D 63 C 83 C 103 D 123 A 143 B 163 A 183 A 203 B 223 C 243 A 263 D 283 B 303 B 323 A 343 D 363 D 383 A 403 A 423 C 443 D 463 D D 24 D 44 D 64 B 84 D 104 C 124 A 144 A 164 D 184 D 204 B 224 B 244 C 264 C 284 C 304 D 324 D 344 C 364 D 384 B 404 B 424 B 444 B 464 D D 25 B 45 D 65 D 85 A 105 A 125 C 145 C 165 C 185 B 205 B 225 A 245 B 265 A 285 D 305 A 325 C 345 B 365 C 385 C 405 B 425 C 445 C 465 C B 26 C 46 D 66 A 86 B 106 C 126 C 146 D 166 C 186 B 206 A 226 C 246 B 266 C 286 A 306 B 326 A 346 D 366 B 386 B 406 A 426 B 446 B 466 A A 27 B 47 A 67 C 87 A 107 D 127 D 147 B 167 A 187 D 207 C 227 A 247 C 267 B 287 B 307 D 327 A 347 C 367 D 387 C 407 C 427 B 447 B 467 A C 28 B 48 C 68 B 88 A 108 C 128 B 148 C 168 A 188 D 208 B 228 D 248 B 268 A 288 B 308 C 328 C 348 D 368 D 388 B 408 A 428 C 448 A 468 D C 29 B 49 C 69 B 89 C 109 C 129 D 149 B 169 D 189 B 209 A 229 D 249 D 269 C 289 B 309 A 329 B 349 C 369 C 389 B 409 D 429 B 449 D 469 C 10 D 30 A 50 A 70 D 90 C 110 D 130 C 150 D 170 D 190 B 210 B 230 D 250 D 270 B 290 A 310 D 330 B 350 C 370 D 390 D 410 C 430 D 450 B 470 D 11 D 31 D 51 D 71 A 91 C 111 C 131 C 151 A 171 B 191 A 211 A 231 C 251 B 271 A 291 D 311 C 331 D 351 C 371 B 391 B 411 B 431 A 451 B 471 A 12 A 32 A 52 C 72 D 92 C 112 C 132 A 152 C 172 C 192 C 212 A 232 D 252 A 272 B 292 C 312 A 332 A 352 C 372 B 392 A 412 B 432 B 452 B 472 A 13 B 33 B 53 B 73 A 93 B 113 B 133 C 153 B 173 C 193 A 213 B 233 D 253 D 273 D 293 A 313 B 333 C 353 C 373 A 393 B 413 D 433 D 453 C 473 D 14 D 34 C 54 D 74 A 94 A 114 D 134 A 154 B 174 B 194 D 214 A 234 C 254 B 274 A 294 D 314 B 334 D 354 D 374 A 394 D 414 B 434 D 454 B 474 D 15 D 35 C 55 C 75 D 95 B 115 D 135 A 155 C 175 B 195 B 215 A 235 B 255 D 275 A 295 A 315 B 335 A 355 D 375 C 395 D 415 D 435 A 455 B 475 D 16 B 36 B 56 B 76 A 96 D 116 D 136 B 156 A 176 C 196 B 216 B 236 B 256 B 276 C 296 C 316 D 336 D 356 A 376 C 396 D 416 B 436 A 456 C 476 C 17 B 37 D 57 C 77 B 97 C 117 D 137 D 157 B 177 C 197 A 217 D 237 A 257 B 277 B 297 B 317 C 337 A 357 B 377 B 397 B 417 C 437 C 457 C 477 B 18 C 38 A 58 A 78 C 98 B 118 D 138 B 158 C 178 A 198 B 218 C 238 A 258 D 278 C 298 C 318 D 338 D 358 B 378 C 398 B 418 D 438 C 458 D 478 D 19 B 39 D 59 C 79 B 99 C 119 A 139 B 159 D 179 A 199 B 219 B 239 D 259 D 279 D 299 C 319 D 339 B 359 C 379 B 399 B 419 A 439 A 459 B 479 C 20 D 40 C 60 C 80 D 100 C 120 B 140 C 160 A 180 D 200 D 220 A 240 C 260 A 280 B 300 D 320 A 340 B 360 B 380 C 400 B 420 A 440 D 460 C 480 B 481 A 501 A 521 C 541 A 561 D 581 A 601 D 621 C 641 C 661 C 681 B 701 C 721 B 741 A 761 A 781 B 801 D 821 D 841 D 861 C 881 A 901 B 921 A 941 B 482 A 502 D 522 A 542 B 562 C 582 A 602 A 622 A 642 D 662 D 682 B 702 A 722 C 742 A 762 A 782 C 802 C 822 B 842 C 862 C 882 A 902 C 922 C 942 C 483 A 503 C 523 A 543 B 563 A 583 A 603 A 623 B 643 B 663 C 683 B 703 B 723 A 743 B 763 B 783 A 803 A 823 B 843 C 863 D 883 B 903 B 923 B 943 D 484 A 504 D 524 D 544 B 564 A 584 A 604 B 624 B 644 A 664 A 684 B 704 D 724 B 744 B 764 D 784 B 804 B 824 B 844 A 864 A 884 C 904 B 924 B 944 B 485 A 505 A 525 C 545 D 565 B 585 A 605 A 625 C 645 B 665 A 685 D 705 A 725 B 745 A 765 B 785 D 805 D 825 A 845 D 865 A 885 A 905 D 925 A 945 B 486 A 506 A 526 D 546 D 566 D 586 B 606 D 626 B 646 C 666 A 686 B 706 A 726 A 746 D 766 B 786 B 806 C 826 D 846 C 866 A 886 D 906 D 926 A 946 A 487 A 507 C 527 B 547 A 567 A 587 D 607 A 627 A 647 C 667 B 687 D 707 D 727 C 747 D 767 A 787 A 807 C 827 A 847 C 867 B 887 B 907 A 927 A 947 A 488 A 508 C 528 D 548 C 568 A 588 D 608 D 628 D 648 D 668 B 688 A 708 A 728 A 748 A 768 C 788 C 808 D 828 A 848 B 868 A 888 A 908 B 928 B 948 B 489 A 509 A 529 D 549 A 569 C 589 D 609 B 629 A 649 D 669 B 689 B 709 C 729 B 749 D 769 D 789 D 809 D 829 B 849 D 869 C 889 C 909 D 929 A 949 B 490 A 510 A 530 C 550 B 570 A 590 B 610 C 630 D 650 C 670 A 690 B 710 D 730 D 750 C 770 A 790 D 810 C 830 A 850 B 870 D 890 A 910 A 930 D 950 C 491 A 511 C 531 A 551 C 571 A 591 B 611 D 631 B 651 A 671 B 691 D 711 B 731 A 751 D 771 C 791 C 811 B 831 A 851 A 871 A 891 A 911 D 931 B 951 C 492 A 512 B 532 C 552 D 572 A 592 C 612 D 632 D 652 A 672 A 692 B 712 C 732 A 752 B 772 A 792 C 812 B 832 D 852 C 872 B 892 C 912 A 932 A 952 A 493 A 513 D 533 C 553 C 573 A 593 C 613 A 633 A 653 D 673 B 693 D 713 B 733 D 753 A 773 A 793 C 813 D 833 C 853 C 873 B 893 D 913 D 933 C 953 A 494 A 514 C 534 B 554 D 574 A 594 B 614 B 634 B 654 A 674 B 694 C 714 A 734 A 754 B 774 A 794 C 814 C 834 C 854 A 874 D 894 D 914 C 934 B 954 B 495 C 515 C 535 C 555 D 575 A 595 C 615 A 635 D 655 B 675 D 695 B 715 A 735 C 755 B 775 B 795 C 815 A 835 D 855 A 875 A 895 B 915 C 935 D 955 A 496 D 516 A 536 A 556 B 576 A 596 D 616 D 636 A 656 C 676 D 696 C 716 A 736 D 756 C 776 D 796 C 816 C 836 B 856 C 876 C 896 A 916 C 936 B 956 C 497 A 517 C 537 A 557 A 577 A 597 C 617 A 637 C 657 B 677 A 697 A 717 B 737 B 757 C 777 C 797 B 817 A 837 D 857 C 877 D 897 D 917 C 937 A 957 B 498 C 518 C 538 B 558 C 578 A 598 D 618 D 638 A 658 A 678 C 698 B 718 B 738 C 758 A 778 B 798 D 818 D 838 B 858 C 878 D 898 C 918 B 938 A 958 B 499 B 519 B 539 A 559 B 579 A 599 D 619 C 639 A 659 A 679 C 699 B 719 A 739 B 759 B 779 A 799 A 819 A 839 C 859 D 879 A 899 A 919 A 939 B 959 B 500 A 520 D 540 A 560 B 580 A 600 A 620 D 640 B 660 D 680 A 700 A 720 D 740 A 760 B 780 A 800 D 820 C 840 B 860 D 880 A 900 C 920 D 940 A 960 C 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 C D A D A C B D C D B D D D C A C B B D 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 B C C B A D B B B A D B A D A A B C B C 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 D A C D C B A B D A A C A C C A B A D D 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 A C B A A D C D D A B A A C D C A A C B 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 A D D B D A C B B D C B D A D B D C B B 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 D C C C C B C B D A C B C D A A C A A A 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 A C B C C C A C D B B A C D A A D A C D 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 C A C A B B C B C A A B B A B A B C C A 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 B A C B D C A D D D A A B A D D D D B B 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 D C D D D A B D C D C C C B C D D B A A 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 B A D D D B B D A D B A B C A D A B B B 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 D A B D B A B D A D B D A C B C A D D B 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 C D B B D C C D D D B D C B A B C C A A 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 C A B A A A A B B B C A C A ... x   có nghiệm trái dấu C 17 số chẵn D Phương trình x  x   có nghiệm TỐN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 Câu 87... mơn (Tốn, Lý, Hóa) lớp 10A A 19 B 18 C 31 D 49 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 m  3  Câu 99 [0D1-3] Cho... GIA NĂM 2018 1234 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 Câu 209 [0D2-2] Hàm số cho có đồ thị hình vẽ bên: A y  2 x  B y  x  C y   x  D y  x  Câu 210 [0D2-2] Cho hàm số y  ax  bx  c có đồ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: 1234 câu trắc nghiệm toán lớp 10 có đáp án giải chi tiết, 1234 câu trắc nghiệm toán lớp 10 có đáp án giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay