1500 câu hỏi trắc nghiệm toán 11 ôn thi trung học phổ thông

152 12 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 20:19

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Chủ đề HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC [1D1] Câu Câu [1D1-1] Khẳng định sai? A Hàm số y  cos x hàm số chẵn B Hàm số y  cot x hàm số lẻ C Hàm số y  sin x hàm số chẵn D Hàm số y  tan x hàm số lẻ [1D1-1] Tập xác định hàm số y  sin x  cos x   A D   \   k 2  , k   4    B D   \   k  , k   2    D D   \   k  , k   4  C D   \ k  , k   Câu [1D1-1] Phương trình sin x  cos x  tương đương với phương trình sau   A sin  x    6    B sin   x   6    C sin  x    6    D cos  x    3  Câu [1D1-1] Tìm cơng thức nghiệm phương trình sin x  sin  A x    k 2 x    k 2 , k   B x    k 2 x      k 2 , k   C x    k x    k , k   D x    k x      k , k   Câu [1D1-1] Khẳng định sau đúng? A Hàm số y  tan x có tập giá trị  1;1 B Hàm số y  cot x có tập giá trị  1;1 C Hàm số y  sin x có tập giá trị  1;1 D Hàm số y  cos x có tập xác định  1;1 [1D1-1] Khẳng định sau đúng? A Hàm số y  tan x đồng biến  0;   B Hàm số y  sin x nghịch biến  0;   C Hàm số y  cos x đồng biến  0;   D Hàm số y  cot x nghịch biến  0;   Câu Câu Câu [1D1-1] Khẳng định sau sai?  A cos x   x   k 2  k     C sin x   x   k 2  k    [1D1-1] Phương trình cos x      A  x    k ; k      5   C  x    k 2 ; k      Câu D sin x  1  x   k    k 2 k  có tập nghiệm    B  x    k ; k         D  x    k 2 ; k      [1D1-1] Nghiệm phương trình: sin x     x   k 2 A   x  5  k 2  B cos x   x  k 2    x   k 2 B   x  2  k 2  TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập    x   k C   x  2  k  D x     k 2 Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TỐN 11 Câu 10 [1D1-1] Phương trình lượng giác 2cos x   có nghiệm 7       x   k 2  x   k   x   k 2 A  B  C       x  x  x   k 2  k 2  k     4 Câu 11 [1D1-1] Điều kiện xác định hàm số y  A x    k B x  3   x   k 2 D    x   k 2   sin x cos x   k 2 C x  k D x     k 2 Câu 12 [1H1-1] Để có đồ thị hàm số y  cos x , ta thực phép tịnh tiến đồ thị y  sin x theo véc tơ:          A v    ;0  B v    ;0  C v    ;  D v   ;    2  Câu 13 [1D1-1] Đẳng thức sai? ab a b A sin a  sin b  2sin cos 2  x  C  sin x  2sin     2 B cos a  cos b  2sin D cos a.sin b  a b a b sin 2 sin  a  b   sin  a  b   2 Câu 14 [1D1-1] Chọn khẳng định sai?   A Hàm số y  cot x nghịch biến khoảng  0;   2 B Hàm số y  cos  x3  hàm số chẵn C Hàm số y  tan x đồng biến khoảng  0;   D Hàm số y  sin x hàm tuần hồn với chu kì 2 Câu 15 [1D1-1] Chọn khẳng định khẳng định sau: A Hàm số y  sin x hàm số chẵn B Hàm số y  sin x tuần hồn với chu kì T   C Hàm số y  sin x tuần hồn với chu kì T  2 D Đồ thị hàm số y  sin x nhận trục Oy trục đối xứng Câu 16 [1D1-1] Hàm số sau hàm số chẵn?     A y  cos  x   B y  tan  x   2 2     C y  sin  x   2  Câu 17 [1D1-1] Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số chẵn?   A y  sin  x   B y  sin x C y  sin x  tan x 2  Câu 18 [1D1-1] Đồ thị hàm số y  tan x  qua điểm?    3  A  0;  B  ;  1 C  ;   4      Câu 19 [1D1-1] Giải phương trình cos  x    4   A x    k 2  k     C x    k  k    TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập D y  cot x D y  sin x.cos x    D   ;  1     k  k     D x    k  k    B x   Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 20 [1D1-1] Giải phương trình cot x  1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 A x  1 arccot    k  k    4   k B x  arccot    8 C x    k arccot    4 D x  k   Câu 21 [1D1-1] Biến đổi sai?  x    k 2 A cos x  cos    ( k  )  x      k 2  x    k 2 C tan x  tan    ( k  )  x      k 2 k   B cot x  cot   x    k (k  ) D tan x  tan 2  x    k Câu 22 [1D1-2] Hàm số y  cos x đồng biến khoảng đây?    A  0;   B   ;  C   ;   2  ( k  ) 3   D   ;    Câu 23 [1D1-2] Tìm tham số m để phương trình  m  1 cos x  m  m  có nghiệm A 1  m  m  B   m  1 C 1  m  D 4  m  2 Câu 24 [1D1-2] Nghiệm phương trình sin x     A x    k 2 , k   B x   k 2 , k   2   C x   k , k   D x    k , k   4    Câu 25 [1D1-2] Giá trị nhỏ hàm số y   cos x   ;   2 A B C D Câu 26 [1D1-2] Điều kiện tham số thực m để phương trình sin x   m  1 cos x  vô nghiệm m  A   m  2 B m  2 C m  D 2  m  Câu 27 [1D1-2] Hàm số y  sin x đồng biến khoảng sau đây?  5 11       7   A  ; B  ;  C  ;    6   4  3   2 D  ; 6    Câu 28 [1D1-2] Hàm số sau nghịch biến khoảng  ;  ? 6 3 A y  tan x B y  x C y  cos x D y  sin x    Câu 29 [1D1-2] Giá trị sau tham số m phương trình sin x  m cos x  14 có nghiệm? A m  B m  3 C m  D m  4   5  Câu 30 [1D1-2] Tìm m để giá trị lớn hàm số y  cos x  3sin x  m    ;   6  23 A m  B m  C m  D m  4 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 31 [1D1-2] Cho phương trình    cos x  1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11    sin x.cos x  sin x  cos x   Gọi T tổng nghiệm thuộc  0; 2  phương trình cho, A T  13 B T  Câu 32 [1D1-2] Cho phương trình 25 C T  17 D T  29 cos x  sin x   Kết luận sau đúng? cos x   B Phương trình xác định  0;   4 A Phương trình vơ nghiệm C Nghiệm âm lớn x    D Phương trình tương đương với 2sin x   Câu 33 [1D1-2] Tập tất giá trị tham số m để phương trình sin x  m  có nghiệm A m   1;1 B m   2; 2 C m   2; 0 D m   0; 2 Câu 34 [1D1-2] Các giá trị m để phương trình m  A 2  m  B m2 11 cos x  2sin x  có nghiệm cos x  sin x  C 2  m  1 D  m  Câu 35 [1D1-2] Equation cos x  sin x has the number of solutions belonging to interval   ;   A B C D   Câu 36 [1D1-2] Họ nghiệm phương trình cot  x    6     A x    k B x   k C x   k Câu 37 [1D1-2] Giá trị lớn hàm số y  3sin x  11 A 8 B C 14 D x    k 2 D 14 Câu 38 [1D1-2] Tổng tất nghiệm  2; 40 phương trình sin x  1 A 41 B 39 C 43 D 37 Câu 39 [1D1-2] Tập xác định hàm số y  sin x  sin x A  \ k , k   C  \ k 2 , k     B  \   k , k    2     D  \ k , k      Câu 40 [1D1-2] Phương trình số phương trình sau có nghiệm? A cos x   B sin x  C 2sin x  3cos x  D sin x  3cos x  Câu 41 [1D1-2] Tìm số nghiệm phương trình cos 3x  thỏa mãn x   0;   A B C D Câu 42 [1D1-2] Hàm số sau hàm số chẵn? A y  tan x C y  cos x  tan x TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập  3  B y   cos x sin   2x    D y  x  sin 3x Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TỐN 11 Câu 43 [1D1-2] Tìm tất giá trị m để phương trình  cos x  m có hai nghiệm   3  x ;  2  A  m  B  m  C 1  m  D 1  m  Câu 44 [1D1-2] Tìm số nghiệm phương trình sin x.cos x.cos x.cos x.cos8 x     x   ;   2 A 18 B 16 C 15 sin12 x thỏa mãn 16 D 17 Câu 45 [1D1-2] Tìm tất giá trị m để hàm số f  x   sin x  cos x  2m có tập xác định  5 A m   B m  C khơng có m thỏa mãn D m   2   Câu 46 [1D1-2] Gọi M , N giá trị lớn nhỏ hàm số y  cos  x    Tính giá 3  2 trị biểu thức: S  M  N  MN ? A 21 B 31 C 30 D 11 Câu 47 [1D1-2] Hàm số có tập xác định  ? tan x A y  sin x  cot x B y  C y  cos x cos x  D y   sin 2x Câu 48 [1D1-2] Phương trình cos x  sin x  tương đương với phương trình nào?        A cos  x    B sin  x    C cos  x    D sin( x  )  3 3 3    Câu 49 [1D1-2] Số nghiệm phương trình: A B sin 3x  thuộc đoạn  2 , 4  cos x  C D Câu 50 [1D1-2] Hàm số hàm số chẵn? A y  cos 3x B y  tan x C y  sin x D y  cot x   Câu 51 [1D1-2] Giải phương trình tan  x     3     A x   k ; k   B x   k ; k   3   C x   k ; k   D x  k ; k   Câu 52 [1D1-2] Tìm tập xác định hàm số y   sin x A D   1;    B D     C D   \   k , k    2  D D   ;  1     Câu 53 [1D1-2] Cho P  sin      cos     Q  sin     cos     Mệnh đề 2  2  đúng? A P  Q  B P  Q  C P  Q  1 D P  Q  TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TỐN 11 Câu 54 [1D1-2] Tìm số nghiệm thuộc đoạn  2 ; 4  phương trình A B C Câu 55 [1D1-2] Khẳng định đúng:  A tan x   x   k 2  C cos x   x   k 2 sin 3x  cos x  D B sin x   x  k D sin x   x  Câu 56 [1D1-2] Tập xác định hàm số y    k cos x    A D   \   k 2 ,  k     6     C D   \   k 2 ;   k 2 ,  k     6    B D   \   k 2 ,  k     3  2   D D   \   k 2 ;  k 2 ,  k     3  Câu 57 [1D1-2] Tìm tất giá trị tham số m để phương trình sin x  cos x  m có nghiệm A m  B 2  m  C m  m  2 D 2  m  Câu 58 [1D1-2] Số nghiệm phương trình lượng giác: 2sin x   thỏa điều kiện   x   A B C D Câu 59 [1D1-2] Phương trình m sin x  3cos x  có nghiệm khi: A m  B m  C m  4 Câu 60 [1D1-2] Phương trình lượng giác: A x     k 2 B x  D m  3.tan x   có nghiệm   k C x    k Câu 61 [1D1-2] Phương trình: cos x  m  vơ nghiệm m  m  1 A  B m  C 1  m  m  D x     k D m  1 Câu 62 [1D1-2] Giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số y  3sin x  A 8 2 B C 5 D 5 Câu 63 [1D1-2] Phương trình lượng giác: cos x  2cos x   có nghiệm  A x   k 2 B Vô nghiệm C x  k 2 D x  Câu 64 [1D1-2] Phương trình lượng giác: cos 3x  cos12 có nghiệm  k 2  k 2  k 2 A x   B x   C x    45 45 45 D x     k 2 15 Câu 65 [1D1-2] Một nghiệm phương trình: sin x  sin 2 x  sin x      A B C D 12    Câu 66 [1D1-2] Cho     ;  Trong khẳng định sau, khẳng định đúng?  3         A cos      B cot      C tan      D sin      3 3 3 3     TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11   Câu 67 [1D1-2] Cho    ;   ; sin   Giá trị biểu thức P  sin   cos   2  A 42 B 12  2 C 12  2 42 y B M   A O D Câu 68 [1D1-2] Trên hình vẽ sau điểm M , N điểm biểu diễn cung có số đo là:    A  k 2 , k   B  k , k   3 4  C  k , k   D   k , k   3 sin   cos  Câu 69 [1D1-2] Cho cot   Giá trị biểu thức P  sin   cos  A 3 B C N A x B D 1 Câu 70 [1D1-2] Đồ thị hàm số hình vẽ đồ thị hàm số y x 2  3  A y  tan x   O B y  cos x Câu 71 [1D1-2] Đẳng thức sau đúng? A sin x  cos x   sin 2 x C cos x   sin x  cos x  sin x  cos x  Câu 72 [1D1-2] Tập xác định hàm số y    C y  cos x 3 2 D y  sin x B sin x  sin x.cos x.cos x D cos  a  b   sin a.sin b  cos a.cos b sin x  cos x tan x  sin x A  \ k , k      C  \ k ; k        B  \   k , k    2    D  \   k , k 2 , k    2  Câu 73 [1D1-2] Tập xác định hàm số y   cot 2 x A D   \ k180, k     B D   \   k , k    2     C D   \ k , k      D D   Câu 74 [1D1-2] Gọi M , m nghiệm âm lớn nghiệm dương nhỏ phương trình 2sin x  3cos x   Giá trị M  m   A  B C 6 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập  D  Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11   sin  x    6  Câu 75 [1D1-2] Hàm số y  có tập xác định  cos x A D   \ k 2 , k   B D   \ k , k     C D   \   k 2 , k    2    D D   \   k , k    2  Câu 76 [1D1-2] Hàm số tuần hồn với chu kì T  3  x  2x  A y  cos x B y  sin   C y  sin   3   D y  2sin x Câu 77 [1D1-2] Điều kiện xác định hàm số y  tan x   k  k      C x   k  k       k k    D x   k  k    A x  B x  Câu 78 [1D1-2] Tìm mệnh đề mệnh đề sau?   A Hàm số y  sin x đồng biến khoảng   k 2 ;   k 2  nghịch biến 2  khoảng    k 2 ; k 2  với k   3   B Hàm số y  sin x đồng biến khoảng   k 2 ;  k 2  nghịch biến 2     khoảng    k 2 ; k 2  với k     5  3  C Hàm số y  sin x đồng biến khoảng    k 2 ;  k 2  nghịch biến      khoảng   k 2 ;  k 2  với k   2      D Hàm số y  sin x đồng biến khoảng    k 2 ;  k 2  nghịch biến   3   khoảng   k 2 ;  k 2  với k   2  Câu 79 [1D1-2] Tập xác định hàm số y  A D   \ k , k   cot x  cos x B D   \   k 2 , k      C D   \   k , k         D D   \ k , k          Câu 80 [1D1-2] Tập xác định hàm số y  cot  x    tan  x   4 4   A D   \ k , k   B D   \ k 2 , k      C D   \   k , k    4     D D   \ k , k      TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 81 [1D1-2] Tập xác định hàm số y  1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11  cos x  cos x A D   \ k , k   B D   C D   \ k 2 , k     D D   \   k 2 , k    2  Câu 82 [1D1-2] Giá trị lớn hàm số y  cos x  3sin x A 2 B C 10 D 10 Câu 83 [1D1-2] Tập giá trị hàm số y   sin x A 1; 3 B  1; 1 C  1; 3 D  1; 0 Câu 84 [1D1-2] Tập giá trị hàm số y    sin 2 x A 1; 2 B  0; 2 C 1; 3 D  2; 3 Câu 85 [1D1-2] Giá trị nhỏ hàm số y   sin x cos x A B C D   Câu 86 [1D1-2] Giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số y   cos  x   4  A 2 B 2 C D Câu 87 [1D1-2] Giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số y  sin x   A B C   Câu 88 [1D1-2] Hàm số sau đồng biến khoảng  ;   2  A y  sin x B y  sin x C y  tan x D  D y  cot x Câu 89 [1D1-2] Phương trình sin x.cos x.cos x  có nghiệm   A k ; k   B k ; k   C k ; k   D k  ; k  Câu 90 [1D1-2] Xét phương trình lượng giác: ( I ) sin x  cos x  ( II ) sin x  3cos x  12 ( III ) cos x  cos 2 x  Trong phương trình trên, phương trình vơ nghiệm? A Chỉ ( I ) B Chỉ ( III ) C ( I ) ( III ) Câu 91 [1D1-2] Giải phương trình: sin 3x  sin x cos x   2      x    k  x    k x    k  A  B  C   x  2k   x  k  x  k   Câu 92 [1D1-2] Nghiệm phương trình cos x  12sin x   k  A x  B x   k C x  k 2 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập D Chỉ ( II )   x    k  D   x  2k D x  2k Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TỐN 11 Câu 413 [CH.ĐHSPHN-L1] [1H3-2] Cho hình lăng trụ ABC ABC  có tất cạnh a (tham khảo hình bên) Gọi M trung điểm cạnh BC Khoảng cách hai đường thẳng AM BC A a B a C a D a A C B A C M B Câu 414 [CH.ĐHSPHN-L1] [1H3-2] Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh 2a , SA  a , đường thẳng SA vng góc với mặt phẳng  ABCD  Tang góc đường thẳng SC mặt phẳng  ABCD  A B C D Câu 415 [CH.ĐHSPHN-L1] [1H3-2] Cho tứ diện ABCD Góc hai đường thẳng AB CD A 90 B 45 C 30 D 60 Câu 416 [CH.L.T.VINH-ĐNA-L1] [1H3-2] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật AB  a , AD  a Cạnh bên SA vng góc với đáy SA  2a Tính khoảng cách d từ điểm C đến mặt phẳng  SBD  A d  2a 57 19 B d  2a C d  a a 57 19 D S Câu 417 [SGD Q.NAM] [1H3-2] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng, SA vng góc với mặt đáy (tham khảo hình vẽ bên) Góc hai mặt phẳng  SCD   ABCD   A Góc SDA  C Góc SCB  B Góc SCA D Góc  ASD A D B C Câu 418 [SGD-N.ĐỊNH-L1] [1H3-2] Cho tứ diện ABCD Gọi  góc A đường thẳng AB mặt phẳng  BCD  Tính cos A cos  C cos  B cos  D cos  a TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C D B C A điểm AC BD Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng  ABD  B C A AB  a , AD  a Hình chiếu vng góc điểm A mặt phẳng  ABCD  trùng với giao a D Câu 419 [SGD-N.ĐỊNH-L1] [1H3-2] Cho hình lăng trụ ABCD ABC D có đáy ABCD hình chữ nhật, A B B a D O D C a Trang 137 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 420 [SGD-T.HĨA] [1H3-2] Cho hình lập phương ABCD ABC D có cạnh a tính khoảng cách hai đường thẳng CC  BD A a B a C a D a Câu 421 [THTT SỐ 7/18] [1H3-2] Cho tứ diện SABC có góc phẳng đỉnh S vng Hình chiếu vng góc S xuống mặt phẳng  ABC  A trực tâm tam giác ABC C tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC B trọng tâm tam giác ABC D tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Câu 422 [SGD B NINH-L2] [1H3-2] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành,   SA  SB  2a , AB  a Gọi  góc hai véc tơ CD AS Tính cos  A cos    B cos    C cos   D cos   Câu 423 [CH.KHTNHN-L3] [1H3-2] Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Hình chiếu S mặt phẳng  ABC  trùng với trung điểm BC Cho SA  a hợp với đáy góc 30o Khoảng cách hai đường thẳng SA BC A a B a C 2a D a Câu 424 [CH.KHTNHN-L3] [1H3-2] Cho hình hộp đứng ABCD ABC D có đáy ABCD hình thoi cạnh a ,  ABC  120 , AA  4a Tính khoảng cách hai đường thẳng AC BB A a B a C a a D S Câu 425 [CH.ĐHVINH-L3] [1H3-2] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, cạnh AB  a , AD  3a Cạnh bên SA  a vng góc mặt phẳng đáy Góc đường thẳng SB mặt phẳng  SAC  A 75 B 60 C 45 A B D C D 30 S Câu 426 [CH.ĐHVINH-L3] [1H3-2] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh 2a , cạnh bên SA  a , mặt bên SAB tam giác cân đỉnh S thuộc mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Khoảng cách gữa hai đường thẳng AD SC A 2a B 4a C a 15 A B 2a 15 D D C Câu 427 [S.TÂY-HNO-L1] [1H3-2] Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh a Hình chiếu vng góc S lên  ABC  trung điểm cạnh BC Biết SBC đều, tính góc SA  ABC  A 60 B 45 C 90 D 30 Câu 428 [S.TÂY-HNO-L1] [1H3-2] Đáy hình lăng trụ đứng tam giác ABC ABC  tam giác cạnh Tính khoảng cách hai đường thẳng AA BC A B TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C D Trang 138 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 429 [PTNK-HCM-CS2-L2] [1H3-2] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a SA   ABCD  mặt bên  SCD  hợp với mặt đáy  ABCD  góc 60 Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  SCD  A a B a C a D a Câu 430 [SGD-T.GIANG] [1H3-2] Cho hình chóp tam giác S ABC có cạnh đáy a Góc mặt bên với mặt đáy 60 Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  SBC  A a B a C 3a D 3a S Câu 431 [SGD K.GIANG] [1H3-2] Cho hình chóp S ABCD có tất cạnh bên cạnh đáy đáy ABCD hình vng (tham khảo hình vẽ) Khẳng định sau đúng? A BD   SAD  B BD   SCD  A D O B C Câu 432 [SGD G.LAI] [1H3-2] Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang vuông A D , AB  2a , AD  DC  a , cạnh bên SA vng góc với đáy Tính số đo góc đường C BD   SAC  D SB   ABCD  thẳng BC mặt phẳng  SAC  A 45 B 60 C 30 D 90 Câu 433 [SGD G.LAI] [1H3-2] Cho hình chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật AB  a , BC  2a , cạnh bên SA vng góc với đáy Tính khoảng cách hai đường thẳng SA CD A a B a C a D 2a A Câu 434 [SGD G.LAI] [1H3-2] Cho hình lập phương ABCD ABC D có cạnh a Gọi M , N trung điểm cạnh AA AB Tính số đo góc hai đường thẳng MN BD A 45 B 30 C 60 D 90 B D M C A D N B C Câu 435 [SGD H.GIANG] [1H3-2] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với đáy SA  a Khoảng cách từ D đến mặt phẳng  SBC  2a a a B a C D 2 Câu 436 [SGD H.GIANG] [1H3-2] Cho hình lập phương ABCD ABC D có cạnh a Góc hai đường thẳng AB AC  A 60 B 30 C 90 D 45 A Câu 437 [SGD HÀNỘI-L1] [1H3-3] Cho tứ diện ABCD có M , N trung điểm cạnh AB CD Mệnh đề sau sai? A MN  AB B MN  BD C MN  CD D AB  CD Câu 438 [SGDBRVT-L1] [1H3-3] Cho hình lập phương ABCD ABC D có cạnh a Khoảng cách hai đường thẳng AC DC  A a B 2a TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C a D a Trang 139 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TỐN 11   60 ; Câu 439 [L.Q.ĐƠN-HNO-L1] [1H3-3] Cho tứ diện ABCD có AB  AC  AD  ; BAC   90 ; DAC   120 Tính cơsin góc tạo hai đường thẳng AG CD , BAD G trọng tâm tam giác BCD 1 1 A B C D 6 Câu 440 [L.T.TỔ-BNI-L1] [1H3-3] Cho hình lập phương ABCD ABC D có cạnh a Gọi K trung điểm DD Tính khoảng cách hai đường thẳng CK , AD 2a a 3a A a B C D Câu 441 [P.C TRINH-DLA-L1] [1H3-3] Cho hình lập phương ABCD ABC D Gọi M , N , P trung điểm cạnh AB , BC , C D  Xác định góc hai đường thẳng MN AP A 60 B 90 C 30 D 45 Câu 442 [P.C TRINH-DLA-L1] [1H3-3] Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , SA   ABC  , góc đường thẳng SB mặt phẳng  ABC  60 Khoảng cách hai đường thẳng AC SB A a B a 15 C 2a D a Câu 443 [K.MƠN-HDU-L1] [1H3-3] Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh a , SA vuông góc với  ABC  SA  a Tính khoảng cách SC AB A a B a 21 C a 21 D a Câu 444 [H.LĨNH-HTI-L1] [1H3-3] Cho hình lập phương ABCD ABC D có cạnh a Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng  ADB  A a B a C a D a Câu 445 [L.Q.ĐƠN-HPO-L1] [1H3-3] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vng A D , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy SA  a Cho biết AB  AD  DC  2a Tính góc hai mặt phẳng  SBA   SBC  1 A arccos   4 B 30 C 45 D 60 Câu 446 [L.Q.ĐƠN-HPO-L1] [1H3-3] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB  , AD  Hình chiếu vng góc S  ABCD  điểm H thuộc cạnh đáy AB cho AH  HB Tính khoảng cách từ A đến  SHC  A B 2 C D Câu 447 [C TIỀNGIANG-L1] [1H3-3] Cho tứ diện ABCD có AB , AC , AD đơi vng góc Chỉ mệnh đề sai mệnh đề sau: A Ba mặt phẳng  ABC  ,  ABD  ,  ACD  đôi vng góc B Tam giác BCD vng C Hình chiếu A lên mặt phẳng  BCD  trực tâm tam giác BCD D Hai cạnh đối tứ diện vng góc TỐN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang 140 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 448 [P.Đ.PHÙNG-HTI-L1] [1H3-3] Trong mặt phẳng  P  cho hình vng ABCD cạnh 2a Trên đường thẳng d vng góc với mặt phẳng  P  A lấy điểm S thỏa mãn SA  2a Góc hai mặt phẳng  SCD   SBC  A 30 B 45 C 90 D 60 Câu 449 [P.Đ.PHÙNG-HTI-L1] [1H3-3] Cho lăng trụ ABC AB C  có cạnh đáy 4a , cạnh bên 2a M trung điểm AB Cắt hình trụ mặt phẳng  AC M  Diện tích thiết diện 7a2 2a A 7a B C D 2a Câu 450 [CH.T.BÌNH-L4] [1H3-3] Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vng cân B , AC  a , tam giác SAB tam giác SCB vuông A , C Khoảng cách từ S đến mặt phẳng  ABC  2a Cơsin góc hai mặt phẳng  SAB   SCB  A B C D Câu 451 [CH.T.BÌNH-L4] [1H3-3] Cho hình lăng trụ đứng ABC AB C  có AB  AC  a , góc   120 , AA  a Gọi M , N trung điểm BC  CC  Số đo góc BAC mặt phẳng  AMN  mặt phẳng  ABC  A 60 Câu 452 [CH.T.PHÚ-HPO-L2] C arcsin B 30 [1H3-3] Cho tứ diện ABCD D arccos có  ACD    BCD  , AC  AD  BC  BD  a CD  x Gọi I , J trung điểm AB CD Với giá trị x  ABC    ABD  ? A x  a B x  a Câu 453 [CH.ĐHVINH-L1] [1H3-3] Cho hình lập phương ABCD ABC D cạnh a Gọi M , N trung điểm AC BC  (tham khảo hình vẽ bên) Khoảng cách hai đường thẳng MN BD A 5a B C 3a D x  C x  a D A D M B C A 5a a a B D N C Câu 454 [Q.XƯƠNG1-THO-L2] [1H3-3] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD nửa lục giác nội tiếp đường tròn đường kính AB  a , SA  a vng góc với mặt phẳng ABCD Cosin góc hai mặt phẳng  SAD   SBC  A B C D Câu 455 [CH.T.BÌNH-L4] [1H3-3] Cho hình lăng trụ tam giác ABC AB C  có tất cạnh a Khoảng cách từ A đến mặt phẳng  ABC  A a B a TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C a 21 D a Trang 141 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 456 [SGD H.GIANG] [1H3-3] Cho hình chóp S ABC có SA  cm cạnh đáy 1cm   Gọi M điểm thuộc miền hình chóp cho SM  SG , với G tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC Gọi a , b , c khoảng cách từ M đến mặt phẳng  SAB  ,  SAC  ,  SBC  Tính giá trị biểu thức P  a  b  c A P  165 45 B P  165 45 C P  165 135 Câu 457 [SGD G.LAI] [1H3-3] Cho hình lăng trụ đứng ABC AB C  có   120 , AB  BB  a Gọi đáy ABC tam giác cân A , BAC D P  165 45 B C I trung điểm CC  Tính cosin góc hai mặt phẳng  ABC   ABI  70 A 10 C B 30 10 D A B I C 15 A Câu 458 [CH.L.SƠN-THO-L2] [1H3-3] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB  a , cạnh bên SA vng góc với đáy SA  a (hình vẽ) Góc hai mặt phẳng  SAD   SBC  A 45 B 30 C 60 D 90 Câu 459 [Đ.THỌ-HTI-L1] [1H3-3] Cho hình chóp S ABCD có ABCD hình vng cạnh 2a , SA  ( ABCD ) SA  a Khoảng cách hai đường thẳng SB CD A a B 2a C a D a Câu 460 [Y.LẠC-VPU-L3] [1H3-3] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vng A D ; AB  AD  2a , DC  a Điểm I trung điểm đoạn AD , mặt phẳng  SIB   SIC  vng góc với mặt phẳng  ABCD  Mặt phẳng  SBC  tạo với mặt phẳng  ABCD  góc 60 Tính khoảng cách từ D đến  SBC  theo a A 2a 15 B 9a 15 10 C 9a 15 20 D a 15 Câu 461 [CH.H.VƯƠNG-PTO-L2] [1H3-3] Cho hình chóp S ABC có SA  a , SA   ABC  , tam giác ABC vuông cân đỉnh A BC  a Gọi M , N trung điểm SB , SC Cơsin góc tạo hai mặt phẳng  MNA   ABC  A B C D Câu 462 [L.NGẠN-BGI-L1] [1H3-3] Cho lăng trụ đứng ABCD ABC D có đáy hình thoi cạnh a ,   60 , AA  a M trung điểm AA Gọi  góc hai mặt phẳng góc BAD  BMD  A  ABCD  Khi cos  B TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C D Trang 142 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 463 [Đ.T.HỨA-NAN-L1] [1H3-3] Cho tứ diện ABCD có AB  CD  a Gọi M N trung điểm AD BC Xác định độ dài đoạn thẳng MN để góc hai đường thẳng AB MN 30 A MN  a B MN  M a a D MN  a C MN  A D B N C Câu 464 [Đ.T.HỨA-NAN-L1] [1H3-3] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a SA   ABCD  , SA  x Xác định x để hai mặt phẳng  SBC   SDC  tạo với góc 60 A x  a B x  a C x  a D x  a Câu 465 [CH.H.LONG-QNI-L2] [1H3-3] Cho tứ diện OABC có OA , OB , OC đơi vng góc OA  OB  OC  3a Tính khoảng cách hai đường thẳng AC OB A 3a B a C 3a D 3a Câu 466 [CH.H.LONG-QNI-L2] [1H3-3] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy, SA  a Gọi M , N hình chiếu vng góc điểm A cạnh SB , SD Góc mặt phẳng  AMN  đường thẳng SB A 45 B 90 C 120 D 60 Câu 467 [CH.H.LONG-QNI-L2] [1H3-3] Cho hình lập phương ABCD.EFGH cạnh a Khoảng cách hai đường thẳng AH BD A a B a C a D a Câu 468 [CH.P.B CHÂU-NAN-L2] [1H3-3] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy  ABCD  SA  a Góc tạo hai mặt phẳng  SAB   SCD  A 30 B 60 C 90 D 45 Câu 469 [CH.P.B CHÂU-NAN-L2] [1H3-3] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật có cạnh AB  a , BC  a SA   ABCD  , SA  2a Khoảng cách hai đường thẳng BD SC A a B a C 3a D 2a Câu 470 [5-TRG-S.HỒNG-L1] [1H3-3] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB  a , AD  a Tam giác SAB cân S nằm mặt phẳng vng góc với đáy Góc đường thẳng SC mặt phẳng  ABCD  45 Gọi M trung điểm SD Tính theo a khoảng cách d từ điểm M đến mặt phẳng  SAC  A d  2a 1513 89 B d  2a 1315 89 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C d  a 1315 89 D d  a 1513 89 Trang 143 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 471 [CH.NN.H.NỘI-L1] [1H3-3] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh 2a , mặt bên SAB tam giác vuông cân S nằm mặt phẳng vng góc với đáy Tính khoảng cách hai đường thẳng AB SC a a 2a 2a B C D 5 Câu 472 [CH.NN.H.NỘI-L1] [1H3-3] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a , A BD  a Cạnh SA vng góc với mặt đáy SA  a Tính góc hai mặt phẳng  SBC   SCD  A 60 B 120 C 45 D 90 Câu 473 [CH.L.T.VINH-ĐNA-L1] [1H3-3] Cho hình hộp chữ nhật ABCD ABC D có AB  a , AD  a , AA  a Gọi M trung điểm cạnh AB Tính khoảng cách h từ điểm D đến mặt phẳng  BMC  3a 21 a 21 2a 21 a B h  C h  D h  14 21 Câu 474 [SGD Q.NAM] [1H3-3] Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , SA vng góc với mặt đáy SA  3a Gọi M , N trung điểm AB , SC Khoảng cách hai đường thẳng CM AN A h  A 3a 37 B a C 3a 37 74 D a Câu 475 [SGD Q.NAM] [1H3-3] Cho hình lăng trụ ABC AB C  có đáy ABC tam giác vng A , AB  a , AC  a Hình chiếu vng góc A lên mặt phẳng  ABC  trung điểm H BC , AH  a Gọi  góc hai đường thẳng AB BC Tính cos  A cos   B cos   C cos   D cos   Câu 476 [PTNK-HCM-CS2-L1] [1H3-3] Cho hình thoi ABCD tâm O cạnh a AC  a Từ trung điểm H AB , dựng SH   ABCD  với SH  a Khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBC  8a 2a 57 2a 66 10a B C D 15 19 23 27 Câu 477 [SGD-N.ĐỊNH-L1] [1H3-3] Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông A ,  ABC  30 , tam giác SBC tam giác cạnh a nằm mặt phẳng vng góc với mặt A phẳng đáy Tính khoảng cách h từ điểm C đến mặt phẳng  SAB  A h  a 39 26 B h  a 39 13 C h  2a 39 13 D h  a 39 52 Câu 478 [SGD-T.HÓA] [1H3-3] Cho tứ diện có ABCD AC  AD  BC  BD  a , A CD  x ,  ACD    BCD  Tìm giá trị x để  ABC    ABD  ? a A x  a B x  C x  a a D x  TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập B D C Trang 144 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 479 [SGD B NINH-L2] [1H3-3] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD vng cạnh a , SA  a vng góc với  ABCD  Gọi M trung điểm SD Tính khoảng cách d hai đường thẳng SB CM A d  a B d  a C d  2a D d  a Câu 480 [CH.KHTNHN-L3] [1H3-3] Cho hình chóp tam giác S ABC đỉnh S , có độ dài cạnh đáy a Gọi M N trung điểm cạnh SB SC Biết mặt phẳng  AMN  vng góc với mặt phẳng  SBC  Tính diện tích tam giác AMN theo a A a 10 24 B a 10 16 C a2 D a2 Câu 481 [CH.ĐHVINH-L3] [1H3-3] Cho hình lăng trụ tam giác ABC AB C  có AB  a AA  a Góc hai đường thẳng AB BC  A 60 B 45 C 90 D 30 C A B C A B Câu 482 [CH.ĐHVINH-L3] [1H3-3] Một cốc hình trụ có đường kính đáy cm , chiều cao 15 cm chứa đầy nước Nghiêng cốc cho nước chảy từ từ ngồi đến mép nước ngang với đường kính đáy cốc Khi diện tích bề mặt nước cốc A 26  cm 10 B 26 cm C 26  cm D 26  cm Câu 483 [PTNK-HCM-CS2-L2] [1H3-3] Cho tứ diện ABCD có AB  CD  2a Gọi E , F trung điểm BC AD Biết EF  a , tính góc hai đường thẳng AB CD A 60 B 45 C 30 D 90 Câu 484 [SGD-T.GIANG] [1H3-3] Cho hình chóp tam giác S ABC có cạnh đáy a góc đường thẳng SA với mặt phẳng  ABC  60 Gọi G trọng tâm tam giác ABC , khoảng cách hai đường thẳng GC SA A a 10 B a C a D a Câu 485 [SGD K.GIANG] [1H3-3] Cho hình chóp S ABC , có cạnh bên SA , SB , SC tạo với mặt đáy góc 45 Biết AB  , AC  , BC  Tính khoảng cách d từ C đến mặt phẳng  SAB  A d  20 41 41 B d  15 46 46 C d  46 46 D d  10 41 41 Câu 486 [SGD H.GIANG] [1H3-3] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành, AD  2cm , DC  1cm ,  ADC  120 Cạnh bên SB  cm , hai mặt phẳng  SAB   SBC  vng góc với mặt phẳng đáy Gọi  góc tạo SD mặt phẳng  SAC  Tính sin  A sin   B sin   TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C sin   D sin   Trang 145 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 487 [AN LÃO-HPO] [1H3-3] Cho hình hộp chữ nhật ABCD ABC D có AB  a ; BC  a ; AA  a Gọi  góc hai mặt phẳng  ACD   ABCD  (tham khảo hình vẽ) Giá A D trị tan  3 2 C D Câu 488 [AN LÃO-HPO] [1H3-3] Cho tứ diện ABCD có AB vng góc với mặt phẳng  BCD  Biết tam giác BCD vuông C A B a , AC  a , CD  a Gọi E trung điểm AC (tham khảo hình vẽ bên) Góc đường thẳng AB DE A 45 B 60 C 30 Câu 489 [AN LÃO-HPO] [1H3-3] Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh a ; gọi I trung điểm AB , hình chiếu S lên mặt phẳng  ABC  trung điểm H CI , góc SA mặt đáy 45 (tham khảo hình vẽ bên dưới) Khoảng cách hai đường thẳng SA CI a 21 a 77 a 14 A B C 14 22 B C A C B A AB  D D B C D 90 A I S C H B a 21 D S Câu 490 [H.H.TẬP-HTI-L1] [1H3-4] Bên cạnh đường trước vào thành phố người ta xây tháp đèn lộng lẫy Ngọn tháp hình tứ giác S ABCD cạnh bên SA  600 mét,  ASB  15 Do có cố đường dây điện điểm Q (là trung điểm SA ) bị hỏng, người ta tạo đường từ A đến Q gồm bốn đoạn thẳng: AM , MN , NP , PQ (hình vẽ) Để tiết kiệm kinh phí, kỹ sư nghiên cứu có AM  MN chiều dài đường từ A đến Q ngắn Tính tỉ số k  NP  PQ A B C D Câu 491 [K.MƠN-HDU-L1] [1H3-4] Cho hình lăng trụ đứng ABC AB C  có AB  , AC  ,   120 Gọi M , N điểm cạnh BB , CC  cho AA  BAC BM  BM ; CN  2C N Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng  ABN  Q P A N C D M B 9 138 D 46 16 46 Câu 492 [H.LĨNH-HTI-L1] [1H3-4] Cho tứ diện ABCD có AB  AC  BD  CD  Khi thể tích khối tứ diện ABCD lớn khoảng cách hai đường thẳng AD BC 1 A B C D 3 Câu 493 [L.Q.ĐƠN-HPO-L1] [1H3-4] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh Hai mặt phẳng  SAB   SAC  vng góc với mặt phẳng đáy Góc SB A 138 184 B 138 46 C mặt phẳng đáy 60 Gọi M , N điểm thuộc cạnh đáy BC CD cho BM  MC CN  ND Tính khoảng cách hai đường thẳng chéo DM SN 3 3 3 A B C D 730 370 370 730 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang 146 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 A Câu 494 [CH.L.SƠN-THO-L2] [1H3-4] Xét tứ diện OABC có OA , OB , OC đơi vng góc Gọi  ,  ,  góc đường thẳng OA , OB , OC với mặt phẳng  ABC  (hình vẽ) Khi giá trị nhỏ biểu thức O 2 M    cot     cot     cot   C A Số khác B 48 C 48 B D 125 Câu 495 [Đ.THỌ-HTI-L1] [1H3-4] Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B , BC  a , cạnh bên SA vng góc với đáy, SA  a Gọi M trung điểm AC Tính cơtang góc hai mặt phẳng  SBM   SAB  A B C 21 D Câu 496 [CH.H.VƯƠNG-PTO-L2] [1H3-4] Cho tứ diện ABCD có cạnh 2 Gọi G trọng tâm tứ diện ABCD M trung điểm AB Khoảng cách hai đường thẳng BG CM 2 A B C D 14 5 10 Câu 497 [5-TRG-S.HỒNG-L1] [1H3-4] Cho hình chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật, AB  a , BC  a Hình chiếu vng góc H đỉnh S mặt phẳng đáy trung điểm cạnh AB , góc đường thẳng SC mặt phẳng đáy 60 Tính cosin góc hai đường thẳng SB AC 2 2 A B C D 35 Câu 498 [SGD-T.HÓA] [1H3-4] Cho tứ diện ABCD có AB  3a , AC  a 15 , BD  a 10 , CD  a Biết góc đường thẳng AD mặt phẳng  BCD  45 , khoảng cách hai 5a hình chiếu A lên mặt phẳng  BCD  nằm tam A giác BCD Tính độ dài đoạn thẳng AD 5a A B 2a B D 3a C D 2a C đường thẳng AD BC   135 Trên đường thẳng Câu 499 [S.TÂY-HNO-L1] [1H3-4] Cho tam giác ABC có BC  a , BAC vng góc với  ABC  A lấy điểm S thỏa mãn SA  a Hình chiếu vng góc A SB , SC M , N Góc hai mặt phẳng  ABC   AMN  A 30 B 45 C 60 D 75 Câu 500 [CH.P.B CHÂU-NAN-L2] [1H3-4] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm   60 , SA  SB  SD  a Gọi  góc đường thẳng SD mặt I , cạnh a , góc BAD phẳng  SBC  Giá trị sin  A B TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C D 2 Trang 147 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 ĐÁP ÁN C 21 A 41 B 61 A 81 C 101 B 121 D 141 D 161 D 181 B 201 D 221 B 241 A 261 C 281 A 301 A 321 A 341 A 361 A 381 C 401 B 421 C 441 C 461 A 481 C D 22 B 42 B 62 A 82 D 102 C 122 B 142 B 162 D 182 C 202 B 222 C 242 D 262 C 282 B 302 D 322 D 342 B 362 D 382 C 402 D 422 C 442 C 462 D 482 D A 23 B 43 B 63 C 83 B 103 C 123 A 143 C 163 B 183 B 203 D 223 D 243 B 263 B 283 A 303 C 323 D 343 D 363 B 383 C 403 B 423 C 443 A 463 C 483 B B 24 C 44 D 64 C 84 D 104 C 124 A 144 A 164 B 184 C 204 C 224 C 244 C 264 B 284 A 304 C 324 A 344 A 364 D 384 D 404 A 424 B 444 B 464 B 484 B C 25 B 45 B 65 B 85 B 105 D 125 C 145 D 165 A 185 B 205 C 225 C 245 C 265 A 285 B 305 C 325 B 345 A 365 C 385 A 405 B 425 C 445 C 465 A 485 A D 26 D 46 B 66 D 86 C 106 C 126 B 146 A 166 D 186 D 206 B 226 C 246 D 266 C 286 D 306 D 326 D 346 A 366 B 386 D 406 B 426 B 446 D 466 D 486 A A 27 B 47 D 67 D 87 D 107 C 127 D 147 A 167 B 187 B 207 C 227 D 247 B 267 A 287 D 307 C 327 D 347 B 367 B 387 D 407 B 427 B 447 D 467 D 487 A C 28 C 48 C 68 C 88 C 108 C 128 B 148 A 168 D 188 D 208 A 228 C 248 B 268 A 288 D 308 B 328 D 348 A 368 B 388 B 408 A 428 A 448 C 468 B 488 B B 29 D 49 C 69 A 89 D 109 C 129 C 149 B 169 B 189 B 209 C 229 C 249 A 269 C 289 D 309 A 329 C 349 C 369 A 389 A 409 B 429 C 449 C 469 A 489 A 10 D 30 C 50 A 70 C 90 A 110 D 130 D 150 A 170 C 190 B 210 C 230 D 250 C 270 A 290 A 310 A 330 B 350 D 370 B 390 A 410 A 430 B 450 A 470 A 490 D TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập 11 A 31 B 51 D 71 A 91 C 111 B 131 C 151 A 171 D 191 A 211 A 231 B 251 D 271 A 291 B 311 B 331 D 351 B 371 B 391 D 411 D 431 C 451 D 471 C 491 A 12 C 32 C 52 B 72 C 92 C 112 C 132 B 152 A 172 A 192 A 212 B 232 D 252 B 272 C 292 B 312 D 332 B 352 C 372 A 392 B 412 A 432 B 452 D 472 C 492 B 13 D 33 C 53 B 73 C 93 A 113 D 133 D 153 B 173 B 193 C 213 D 233 D 253 B 273 A 293 A 313 B 333 D 353 D 373 A 393 B 413 A 433 C 453 B 473 B 493 B 14 C 34 B 54 A 74 B 94 B 114 B 134 B 154 A 174 D 194 B 214 C 234 A 254 B 274 A 294 B 314 A 334 B 354 A 374 A 394 C 414 A 434 B 454 A 474 A 494 A 15 B 35 C 55 D 75 A 95 D 115 A 135 D 155 C 175 C 195 A 215 B 235 C 255 C 275 C 295 B 315 D 335 B 355 A 375 C 395 A 415 D 435 C 455 C 475 D 495 B 16 C 36 C 56 C 76 C 96 A 116 C 136 C 156 B 176 D 196 B 216 A 236 C 256 C 276 B 296 A 316 A 336 A 356 A 376 A 396 C 416 B 436 D 456 D 476 C 496 A 17 A 37 A 57 D 77 B 97 D 117 D 137 A 157 B 177 A 197 B 217 B 237 D 257 D 277 C 297 B 317 A 337 A 357 B 377 B 397 B 417 C 437 C 457 C 477 A 497 A 18 B 38 B 58 C 78 D 98 C 118 D 138 D 158 A 178 D 198 A 218 A 238 D 258 C 278 B 298 A 318 B 338 B 358 C 378 A 398 D 418 C 438 B 458 C 478 C 498 A 19 B 39 A 59 B 79 A 99 A 119 D 139 B 159 A 179 B 199 D 219 D 239 B 259 C 279 D 299 C 319 C 339 C 359 D 379 C 399 A 419 C 439 B 459 D 479 A 499 C 20 C 40 C 60 D 80 C 100 D 120 B 140 A 160 D 180 A 200 B 220 D 240 C 260 D 280 D 300 B 320 D 340 B 360 D 380 B 400 D 420 C 440 C 460 B 480 C 500 B Trang 148 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 501 D 521 A 541 C 561 C 581 C 601 D 621 B 641 A 661 A 681 D 701 A 721 A 741 C 761 B 781 C 801 D 821 D 841 A 861 D 881 D 901 C 921 B 941 D 961 C 981 A 502 C 522 C 542 A 562 A 582 A 602 B 622 A 642 D 662 A 682 B 702 A 722 D 742 A 762 D 782 C 802 A 822 D 842 C 862 B 882 A 902 A 922 B 942 D 962 C 982 B 503 C 523 A 543 B 563 C 583 B 603 D 623 C 643 A 663 C 683 D 703 C 723 D 743 D 763 C 783 A 803 A 823 C 843 B 863 D 883 A 903 A 923 B 943 D 963 D 983 D 504 D 524 B 544 A 564 C 584 A 604 D 624 D 644 B 664 A 684 C 704 B 724 A 744 C 764 D 784 D 804 B 824 C 844 C 864 A 884 A 904 A 924 C 944 A 964 B 984 B 505 B 525 C 545 C 565 A 585 D 605 B 625 D 645 C 665 B 685 D 705 C 725 A 745 B 765 D 785 D 805 C 825 C 845 B 865 A 885 A 905 A 925 D 945 B 965 D 985 C 506 B 526 D 546 C 566 A 586 A 606 C 626 B 646 A 666 A 686 A 706 D 726 B 746 D 766 B 786 C 806 A 826 C 846 A 866 B 886 D 906 C 926 B 946 A 966 B 986 D 507 C 527 D 547 B 567 C 587 D 607 B 627 C 647 B 667 D 687 A 707 C 727 D 747 C 767 A 787 B 807 B 827 B 847 B 867 D 887 A 907 A 927 A 947 A 967 D 987 D 508 A 528 D 548 C 568 C 588 D 608 B 628 D 648 B 668 C 688 D 708 D 728 D 748 D 768 D 788 C 808 B 828 C 848 B 868 C 888 D 908 A 928 B 948 B 968 D 988 C 509 A 529 D 549 B 569 D 589 B 609 A 629 D 649 D 669 B 689 D 709 C 729 A 749 A 769 A 789 A 809 D 829 C 849 C 869 C 889 A 909 A 929 C 949 D 969 A 989 C 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 510 B 530 B 550 A 570 D 590 C 610 A 630 A 650 B 670 A 690 A 710 D 730 C 750 B 770 B 790 A 810 C 830 A 850 D 870 D 890 A 910 A 930 C 950 B 970 B 990 B TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập 511 A 531 C 551 A 571 D 591 C 611 A 631 D 651 D 671 C 691 A 711 D 731 D 751 A 771 C 791 C 811 D 831 C 851 A 871 A 891 B 911 A 931 B 951 B 971 C 991 A 512 C 532 B 552 B 572 B 592 D 612 D 632 A 652 C 672 C 692 C 712 B 732 A 752 A 772 C 792 B 812 C 832 A 852 D 872 B 892 A 912 B 932 C 952 D 972 A 992 C 513 C 533 C 553 B 573 B 593 B 613 B 633 C 653 A 673 A 693 B 713 B 733 B 753 A 773 B 793 B 813 B 833 A 853 C 873 D 893 A 913 D 933 D 953 D 973 B 993 D 514 D 534 D 554 C 574 A 594 A 614 C 634 D 654 C 674 A 694 C 714 C 734 B 754 A 774 A 794 D 814 D 834 D 854 C 874 A 894 A 914 C 934 C 954 B 974 D 994 B 515 D 535 A 555 C 575 A 595 A 615 D 635 B 655 D 675 C 695 D 715 A 735 D 755 A 775 C 795 A 815 D 835 D 855 A 875 B 895 A 915 A 935 D 955 A 975 C 995 B 516 D 536 C 556 C 576 A 596 A 616 A 636 D 656 D 676 B 696 D 716 B 736 A 756 A 776 B 796 A 816 D 836 A 856 D 876 D 896 D 916 A 936 B 956 D 976 C 996 C 517 B 537 D 557 D 577 B 597 D 617 D 637 C 657 D 677 A 697 A 717 B 737 B 757 A 777 D 797 A 817 D 837 A 857 B 877 B 897 B 917 C 937 A 957 C 977 A 997 B 518 A 538 A 558 A 578 B 598 C 618 C 638 A 658 B 678 D 698 B 718 A 738 B 758 D 778 D 798 B 818 B 838 A 858 D 878 B 898 A 918 D 938 D 958 A 978 B 998 D 519 A 539 A 559 D 579 A 599 C 619 A 639 A 659 D 679 C 699 B 719 A 739 C 759 B 779 A 799 C 819 B 839 A 859 C 879 C 899 A 919 A 939 D 959 B 979 B 999 D 520 A 540 B 560 B 580 A 600 C 620 C 640 B 660 A 680 D 700 B 720 A 740 C 760 A 780 A 800 C 820 C 840 A 860 C 880 D 900 D 920 D 940 B 960 D 980 C 1000 C Trang 149 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Chủ đề TRÍCH ĐỀ THI THỬ 2018 A 21 C 41 A 61 D 81 C 101 A 121 A 141 B 161 B 181 D 201 D 221 C 241 D 261 C 281 D 301 A 321 C 341 D 361 A 381 B 401 B 421 A 441 D 461 D 481 A D 22 C 42 A 62 A 82 C 102 C 122 C 142 B 162 A 182 B 202 B 222 B 242 C 262 B 282 A 302 A 322 D 342 B 362 A 382 C 402 B 422 B 442 B 462 D 482 C A 23 C 43 C 63 B 83 C 103 C 123 A 143 B 163 B 183 D 203 B 223 C 243 C 263 A 283 A 303 B 323 A 343 C 363 C 383 D 403 C 423 D 443 C 463 B 483 A A 24 A 44 A 64 D 84 D 104 B 124 B 144 B 164 C 184 D 204 D 224 A 244 A 264 B 284 A 304 C 324 D 344 D 364 A 384 D 404 D 424 C 444 A 464 B 484 B A 25 A 45 A 65 C 85 C 105 A 125 B 145 B 165 A 185 B 205 C 225 B 245 A 265 C 285 C 305 D 325 D 345 A 365 A 385 C 405 D 425 D 445 D 465 C 485 A C 26 C 46 B 66 D 86 A 106 B 126 B 146 B 166 A 186 B 206 C 226 D 246 C 266 A 286 D 306 A 326 C 346 C 366 B 386 D 406 C 426 B 446 C 466 D 486 A C 27 D 47 C 67 C 87 D 107 A 127 D 147 C 167 D 187 A 207 A 227 A 247 D 267 C 287 B 307 D 327 B 347 A 367 C 387 B 407 C 427 B 447 B 467 C 487 C A 28 D 48 D 68 B 88 D 108 A 128 B 148 D 168 D 188 D 208 A 228 C 248 B 268 A 288 D 308 B 328 A 348 D 368 C 388 D 408 C 428 A 448 D 468 A 488 B B 29 C 49 A 69 A 89 C 109 A 129 B 149 C 169 C 189 A 209 A 229 D 249 B 269 B 289 B 309 D 329 C 349 A 369 A 389 D 409 D 429 D 449 A 469 D 489 B 10 A 30 B 50 A 70 D 90 A 110 B 130 C 150 C 170 A 190 C 210 B 230 B 250 A 270 D 290 B 310 D 330 A 350 A 370 B 390 D 410 A 430 D 450 B 470 D 490 A TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập 11 C 31 D 51 D 71 B 91 B 111 B 131 B 151 D 171 B 191 B 211 D 231 B 251 B 271 B 291 B 311 A 331 C 351 B 371 A 391 D 411 D 431 C 451 D 471 D 491 A 12 A 32 C 52 D 72 B 92 A 112 C 132 D 152 A 172 D 192 C 212 D 232 B 252 A 272 C 292 B 312 B 332 B 352 D 372 C 392 B 412 A 432 D 452 A 472 D 492 A 13 C 33 C 53 A 73 D 93 C 113 C 133 D 153 D 173 B 193 B 213 B 233 C 253 B 273 B 293 B 313 D 333 A 353 D 373 D 393 D 413 D 433 D 453 D 473 D 493 B 14 D 34 D 54 A 74 A 94 C 114 C 134 B 154 D 174 D 194 A 214 A 234 D 254 B 274 D 294 A 314 A 334 C 354 A 374 A 394 A 414 C 434 C 454 C 474 A 494 D 15 D 35 C 55 A 75 D 95 C 115 D 135 B 155 D 175 D 195 A 215 D 235 B 255 C 275 B 295 C 315 B 335 A 355 B 375 D 395 B 415 A 435 D 455 C 475 B 495 A 16 A 36 C 56 B 76 D 96 A 116 C 136 B 156 C 176 A 196 A 216 D 236 A 256 B 276 A 296 A 316 C 336 D 356 A 376 C 396 C 416 A 436 C 456 D 476 B 496 A 17 B 37 B 57 A 77 A 97 B 117 D 137 D 157 B 177 A 197 A 217 B 237 B 257 C 277 D 297 A 317 D 337 B 357 C 377 D 397 B 417 A 437 B 457 C 477 B 497 B 18 B 38 C 58 B 78 A 98 C 118 A 138 D 158 A 178 D 198 B 218 D 238 C 258 D 278 D 298 D 318 B 338 C 358 B 378 B 398 C 418 C 438 D 458 A 478 D 498 D 19 D 39 B 59 B 79 C 99 B 119 D 139 C 159 D 179 D 199 C 219 C 239 C 259 D 279 B 299 A 319 C 339 C 359 B 379 A 399 A 419 C 439 C 459 B 479 C 499 B 20 D 40 B 60 D 80 C 100 D 120 B 140 C 160 C 180 A 200 B 220 B 240 A 260 B 280 B 300 B 320 D 340 C 360 D 380 B 400 D 420 C 440 C 460 D 480 B 500 C Trang 150 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 MỤC LỤC Chủ đề HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC [1D1] Chủ đề TỔ HỢP XÁC SUẤT [1D2] 18 Chủ đề DÃY SỐ CẤP SỐ [1D3] 36 Chủ đề GIỚI HẠN LIÊN TỤC [1D4] 42 Chủ đề ĐẠO HÀM [1D5] 55 Chủ đề PHÉP DỜI HÌNH PHÉP BIẾN HÌNH [1H1] 65 Chủ đề QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN[1H2] 73 Chủ đề QUAN HỆ VNG GĨC TRONG KHƠNG GIAN[1H3] 85 Chủ đề TRÍCH ĐỀ THI THỬ 2018 94 ĐÁP ÁN TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập 148 Trang 151 ... 3cos x  có nghiệm  m  4 A m  B  C 4  m  m  TOÁN HỌC BẮC TRUNG NAM sưu tầm biên tập D m  34 Trang 11 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TỐN 11 Câu 115 [1D1-2]...  TOÁN HỌC BẮC TRUNG NAM sưu tầm biên tập Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TỐN 11 Câu 54 [1D1-2] Tìm số nghiệm thuộc đoạn  2 ; 4  phương trình A B C Câu. .. cách để lấy bút A 12 B C D TOÁN HỌC BẮC TRUNG NAM sưu tầm biên tập Trang 18 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1500 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 187 [1D2-1] Công thức sau sai? n! n! A Ank
- Xem thêm -

Xem thêm: 1500 câu hỏi trắc nghiệm toán 11 ôn thi trung học phổ thông, 1500 câu hỏi trắc nghiệm toán 11 ôn thi trung học phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay