Hồ sơ thầu nhiệt điện

32 4 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 20:03

HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 DANH MỤC HỒ TT A B C Nội dung NỘI DUNG VỀ HÀNH CHÍNH - PHÁP LÝ Đơn dự thầu Bảo lãnh dự thầu Hồ tư cách pháp nhân Năng lực, kinh nghiệm nhà thầu Ủy quyền bán hàng bảo hành hàng hóa ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT ĐỀ XUẤT GIÁ DỰ THẦU Trang 2÷3 5÷7 8÷13 14÷15 16÷20 21÷34 GĨI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ HỒ DỰ THẦU CƠNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 A NỘI DUNG VỀ HÀNH CHÍNH - PHÁP LÝ ĐƠN DỰ THẦU CÔNG TY CP XD&TB CN 269 -o0o - CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - ĐƠN DỰ THẦU Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2018 GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 Tên gói thầu: Gói thầu HH14-SCL2018: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống điều hòa khơng khí Kính gửi: Bên mời thầu Công ty nhiệt điện Nghi Sơn Sau nghiên cứu hồ mời thầu mà nhận được, chúng tôi, Công ty cổ phần xây dựng thiết bị công nghiệp 269, cam kết thực gói thầu: Gói thầu HH14-SCL2018: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống điều hòa khơng khí theo yêu cầu nêu hồ mời thầu với tổng số tiền 5.303.512.400 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm linh ba triệu, năm trăm mười hai nghìn, bốn trăm đồng) với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo Thời gian thực hợp đồng 45 ngày Chúng cam kết: Chỉ tham gia hồ dự thầu với tư cách nhà thầu Khơng q trình giải thể; khơng bị kết luận lâm vào tình trạng phá sản nợ khơng có khả chi trả theo quy định pháp luật Không vi phạm quy định bảo đảm cạnh tranh đấu thầu Không thực hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở hành vi vi phạm quy định khác luật đấu thầu tham dự gói thầu Những thơng tin kê khai hồ dự thầu trung thực Nếu hồ dự thầu chấp nhận, thực biện pháp bảo đảm thực hợp đồng theo quy định Mục 41 – Chi dẫn nhà thầu hồ mời thầu Hồ dự thầu có hiệu lực thời gian 45 ngày, kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2018 Đại diện hợp pháp nhà thầu Giám đốc Nguyễn Quốc Khánh GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CƠNG NGHIỆP 269 BẢO LÃNH DỰ THẦU GĨI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ HỒ DỰ THẦU CƠNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 HỒ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN CÔNG TY CP XD&TB CN 269 -o0o - CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2018 GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 Tên gói thầu: Gói thầu HH14-SCL2018: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống điều hòa khơng khí Tên nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng thiết bị công nghiệp 269 Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động: Tỉnh Nghệ An Địa hợp pháp nhà thầu: số 11 Phan Bội Châu – phường Quán Bàu - Vinh - Nghệ An Thông tin đại diện hợp pháp nhà thầu: Tên: Nguyễn Quốc Khánh Mã số thuế : 2901254268 Kèm theo: - Bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - đồ tổ chức nhà thầu Đại diện hợp pháp nhà thầu Giám đốc Nguyễn Quc Khỏnh đại hội cổ đông đại hội cổ đông ban kiểm soát ban kiểm soát Hội Hội đồ đồ ng ng quả n n trị trị giám đốc giám đốc PHó GIáM ĐốC PHó GIáM ĐốC S T CHC CA NH THU: PHòNG PHòNG TàI TàI CHíNH CHíNH & kế & kế toán toán PHòNG PHòNG kinh kinh doanh doanh PHòNG PHòNG quản lý quản lý kỹ thuËt kü thuËt PHßNG PHßNG XUÊT XUÊT NHËP NHËP KHÈU KHÈU GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ Tỉ §éI THI CÔNG Tổ ĐộI THI CÔNG H S D THU CễNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU CÔNG TY CP XD&TB CN 269 -o0o - CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - HỢP ĐỒNG KHƠNG HỒN THÀNH TRONG Q KHỨ Tên nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng thiết bị công nghiệp 269 Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2018 GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ HỒ DỰ THẦU CƠNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 Các hợp đồng khơng hồn thành q khứ theo quy định Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT x Khơng có hợp đồng ký không thực kể từ ngày tháng năm 2014 theo quy định tiêu chí đánh giá Bảng tiêu chuẩn đánh giá lực kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT Có hợp đồng ký khơng hồn thành kể từ ngày tháng năm 2014 theo quy định tiêu chí đánh giá Bảng tiêu chuẩn đánh giá lực kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT Phần việc hợp Tổng giá trị Năm đồng khơng Mơ tả hợp đồng hợp đồng hồn thành (VND) Mô tả hợp đồng: Tên chủ đầu tư: Địa chỉ: Ngun nhân khơng hồn thành hợp đồng: Đại diện hợp pháp nhà thầu Giám đốc Nguyễn Quốc Khánh CÔNG TY CP XD&TB CN 269 -o0o - CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - KIỆN TỤNG ĐANG GIẢI QUYẾT Tên nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng thiết bị công nghiệp 269 Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2018 Các vụ kiện tụng giải Chọn thông tin mô tả đây: GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CƠNG NGHIỆP 269 x Khơng có vụ kiện giải Dưới mô tả vụ kiện giải mà nhà thầu bên đương Tỷ lệ giá trị Giá trị vụ kiện vụ kiện giải Năm Vấn đề tranh chấp giải quyết so với giá (VND) trị tài sản ròng Đại diện hợp pháp nhà thầu Giám đốc Nguyễn Quốc Khánh CÔNG TY CP XD&TB CN 269 -o0o - CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU Ngày 22 tháng 04 năm 2018 Nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng thiết bị cơng nghiệp 269 Số liệu tài cho năm gần (VNĐ) Năm 1: 2014 Năm 2: 2015 Năm 3: 2016 Thơng tin từ Bảng cân đối kế tốn GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ 10 HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 Đại diện hợp pháp nhà thầu Giám đốc Nguyễn Quốc Khánh GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ 18 HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 C ĐỀ XUẤT GIÁ DỰ THẦU GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ 19 HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XD&TB CN 269 -o0o - CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2018 STT Nội dung Giá dự thầu ( VNĐ) Hàng hoá 5.303.512.400 Dịch vụ liên quan Tổng giá dự thầu ( kết chuyển sang đơn dự thầu) 5.303.512.400 (Bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm linh ba triệu, năm trăm mười hai nghìn, bốn trăm đồng-đã bao gồm 10% VAT chi phí khác ) Đại diện hợp pháp nhà thầu Giám đốc Nguyễn Quốc Khánh GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ 20 HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 CÔNG TY CP XD&TB CN 269 -o0o CÔNG TY CP XD&TB CN 269 -o0o - CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN STT Mô tả dịch vụ Khối lượng mời thầu Đơn vị tính Địa điểm thực dịch vụ Ngày hoàn thành dịch vụ Đơn giá dự thầu Thành tiền (Cột 3x7) Tổng giá dự thầu cho dịch vụ liên quan bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) Đại diện hợp pháp nhà thầu Giám đốc GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ 21 HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 Nguyễn Quốc Khánh BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA TT Danh mục hàng hóa Đơn vị Khối lượng mời thầu Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm Đơn giá dự thầu Quy cách chủng loại Xuất xứ Thành tiền (cột 4x6) Tiến độ cung cấp Dây nối nhanh thủy lực Dây nối nhanh thủy lực Sợi Sợi 2 Dài 2m, chịu áp 630Bar; DN = 2mm, hãng CEJN Dài 2m, chịu áp 630Bar; DN = 3mm, hãng CEJN EU EU 4.620.000 4.620.000 9.240.000 9.240.000 70 ngày 70 ngày Van cố Cái 4WE6D62/OFEG220N9K4, MNR: R900920691,hãng Rexroth,có CO, CQ kèm theo G7 45.100.000 45.100.000 120 ngày Chổi than máy phát 36 EGOR Trung quốc 2.750.000 99.000.000 70 ngày Trung Quốc 1.155.000 195.195.000 120 ngày Cáp đồng mềm m 169 Cáp đồng mềm, lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm, xoắn phức hợp, vỏ lớp vải thủy tinh , lớp cao su tự nhiên chịu nhiệt 1X185mm2- 0.6/1kV, có CO, CQ kèm theo Đầu cốt đồng (đồng mục 2) 16 Loại đầu cốt phù hợp với tiết diện cáp mục 2, có lỗ bắt bu lơng M12, tâm lỗ cách 35mm Việt Nam 385.000 6.160.000 70 ngày Phíp cách điện Phíp cách điện Phíp cách điện thanh 40 40 40 Phíp cách điện dẫn stato 1000*20*0,5; Phíp cách điện dẫn stato 1000*20*1; Phíp cách điện dẫn stato 1000*20*0,5; Việt Nam Việt Nam Việt Nam 330.000 440.000 330.000 13.200.000 17.600.000 13.200.000 70 ngày 70 ngày 70 ngày GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ 22 HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 TT Danh mục hàng hóa Đơn vị Khối lượng mời thầu Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm Đơn giá dự thầu Quy cách chủng loại Xuất xứ Thành tiền (cột 4x6) Tiến độ cung cấp Bo mạch CPU Cái PCA -6740L, hãng Advantech; Kèm vi xử lý loại : Sisk on chip MD 2802-D08, 4032715484042+ cáp+ phần mềm kết nối PC, có CO, CQ kèm theo Đài Loan 9.900.000 9.900.000 120 ngày Cái ISO –P32C32,hãng ICPDAS, có CO, CQ kèm theo Đài Loan 19.800.000 19.800.000 120 ngày Hộp IPC-6806SB-15ZBEW/DC24 D/N: IPC6806SB6003E-T M/O: B6F7086E, hãng Advantech Đài Loan 12.100.000 12.100.000 120 ngày Bo mạch vào/ra Hộp gắn bo mạch khối A10( Bao gồm nguồn cấp đế gắn card) Role trung gian + Đế Rơ le trung gian + Đế Rơ le trung gian + Đế Bóng đèn đui xoắn Bộ Bộ Bộ Cái DZ-6 /3ZA, 220VAC DZ-6/3ZA, 220VDC MM2XP-D,220VDC, hãng omron P = 25W, 220VAC Trung Quốc Trung Quốc Nhật Bản Việt Nam 825.000 825.000 2.805.000 104.500 1.650.000 4.950.000 5.610.000 522.500 70 ngày 70 ngày 70 ngày 70 ngày Role khóa lock -out Bộ Mã : S-09464/13Q; Điện áp : 250VDC Hãng: Electroswitch G7 16.500.000 33.000.000 120 ngày Rơ le chuyển mạch điện áp TU Cái RXMD 1MRK 001 607-AS, 220VDC, Hãng ABB Ấn độ 27.500.000 55.000.000 120 ngày Rơ le chuyển mạch điện áp TU Cái RXMD1 1MRK 001 863-AS,220VDC, hãng ABB Ấn độ 18.700.000 37.400.000 120 ngày Rơ le giám sát nguồn Cái Ấn độ 18.700.000 18.700.000 120 ngày PLC Đồng hồ giám sát nước dầu Cái G7 418.000.000 418.000.000 120 ngày Bộ Đức 19.800.000 59.400.000 120 ngày RXMB1 1MRK 000 803-AS, 220 ÷250VDC,hãng ABB AC800M - PM861A, hãng ABB,có CO, CQ kèm theo Model: CIT 300-1-5-1-100-000 Hãng: BD sensor GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ 23 HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 TT Danh mục hàng hóa Đơn vị Khối lượng mời thầu Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm Đơn giá dự thầu Quy cách chủng loại Xuất xứ Thành tiền (cột 4x6) Tiến độ cung cấp Model: WIO sensor Hãng: Grundfos Điện áp: 12-24VDC Dòng điện ra: 3,4-22mA Phát nước dầu: 0-20% Độ dài dây: >20m có teport, có CO, CQ kèm theo EU 38.500.000 115.500.000 120 ngày Cảm biến nước dầu Bộ 3 Cáp nhiều sợi m 200 SH-500 4G1.5 4x1.5mm2 có vỏ bọc chống nhiễu, hãng ALTEK KABEL G7 44.000 8.800.000 70 ngày Cáp nhiều sợi m 50 SH-500 19G1.5 19x1.5mm2 có vỏ bọc chống nhiễu, hãng ALTEK KABEL G7 154.000 7.700.000 70 ngày Đồng hồ giám sát nhiệt độ số Cái Model: DI35M, hãng WIKA Input: PT100, 4relay Output G7 27.500.000 165.000.000 70 ngày Ống ruột gà m 50 Việt Nam 99.000 4.950.000 70 ngày Đồng hồ áp lực côn xả Cái Đài Loan 4.730.000 4.730.000 120 ngày Rơ le giám sát nguồn cuộn đóng Cái Coilwatch, hãng Areva, 220VDC G7 4.180.000 4.180.000 120 ngày Rơ le giám sát nguồn cuộn cắt Cái Coilwatch, hãng Areva, 220VDC G7 4.180.000 8.360.000 120 ngày Thép không gỉ F27 Loại giảm chấn: Giải đo: -1 ÷ +10 bar(-30 ÷ +150psi) Hãng HAWK, có CO, CQ kèm theo Hạng mục: MÁY BIẾN ÁP TĂNG ÁP CHÍNH T2 & CHỐNG SÉT VAN CS2T2 Đồng hồ số hiển thị nhiệt độ dầu Cái Đồng hồ số hiển thị nhiệt độ cuộn dây Cái - Model:CIT 300-2-5-1-100-000 Input: PT 100 Out: relay +1 Analog Supply: 85-260VAC, Hãng: BD sensor Đức 19.800.000 118.800.000 120 ngày Model:CIT 300-1-5-1-100-000 Input: 4-20mA Out: relay +1 Analog Supply: 85-260VAC, Hãng: BD sensor Đức 19.800.000 59.400.000 120 ngày GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ 24 HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 TT Danh mục hàng hóa Đơn vị Khối lượng mời thầu Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm Đơn giá dự thầu Bộ giám sát nhiệt độ cuộn dây hiển thị kim ( bao gồm đầu cảm biến PT100, bù nhiệt) Bộ Dầu máy biến áp 220kV lít 7.00 Vòng bi quạt MBA Cái 24 Vòng bi quạt MBA Cái 12 HẠNG MỤC: Khoảng vượt từ T1 đến TPP220 kV; Ngăn lộ 231 thiết bị liên quan Cụm tiếp điểm phụ dao Cái tiếp địa Nhôm Tấm Hạng mục: HỆ THỐNG NƯỚC KỸ THUẬT Đồng hồ áp lực Cái Đồng hồ áp lực Cái Đồng hồ áp lực Cái Đồng hồ áp lực Cái Sensor áp lực đường ống Cái Quy cách chủng loại Xuất xứ Thành tiền (cột 4x6) Tiến độ cung cấp BWR-04 Phạm vi đo: 0-1500C Cấp xác: 1,5 Điện áp nguồn: 220 VAC Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA Trung Quốc 46.200.000 46.200.000 120 ngày KI25X transformer oil hãng KunLun thuộc tập đoàn Petro China Lubricant Company ( Phù hợp với GB2536 transformer oil) có test report, có CO, CQ kèm theo Trung Quốc 209.000 1.463.000.000 120 ngày Nhật Bản Nhật Bản 66.000 66.000 - 1.584.000 792.000 70 ngày 70 ngày Loại 6204Z, hãng NSK Loại 6203Z, hãng NSK F6-16IIK/WB hãng Xianghang Trung Quốc 1.650.000 3.300.000 70 ngày 0,5mm x 1200mm x 2400mm Trung Quốc 1.650.000 - 3.300.000 70 ngày Đài Loan 1.320.000 3.960.000 70 ngày Đài Loan 1.320.000 2.640.000 70 ngày Đài Loan 1.320.000 7.920.000 70 ngày Đài Loan 1.320.000 2.640.000 70 ngày Đức 19.800.000 19.800.000 120 ngày Dải đo: 0-15kg/cm2, loại có glyceryn giảm chấn, đường kính mặt đồng hồ 100mm, đầu nối M20x1,5 Hãng Pro-intrument , có CO, CQ kèm theo Dải đo: 0-10kg/cm2, loại có glyceryn giảm chấn, đường kính mặt đồng hồ 65mm Đầu nối M14x1,5 Hãng Pro-intrument tương đương có CO, CQ kèm theo Dải đo: 0-25kg/cm2, loại có glyceryn giảm chấn, đường kính mặt đồng hồ 100mm Đầu nối M20x1,5 Hãng Pro-intrument, Có CO, CQ kèm theo Dải đo: 0-20kg/cm2, loại có glyceryn giảm chấn, đường kính mặt đồng hồ 65mm Đầu nối M14x1,5 Hãng Pro-intrument , có CO, CQ kèm theo MBS 33-2221-1AB08 Mã code: 060G3042 GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ 25 HỒ DỰ THẦU CƠNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 TT Danh mục hàng hóa Đơn vị Khối lượng mời thầu Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm Đơn giá dự thầu Rơ le trung gian Cái Quy cách chủng loại Dải đo: – 16 Bar Điện áp: 10 – 30 VDC Ngõ ra: – 20 mA Đầu nối G 1/2A Hãng Danfoss, có CO, CQ kèm theo 700-K22Z-ZA 220VDC, System Control Voltage: 220V DC, N.O / N.C Auxiliary Contacts , hãng Allen Bradley Hạng mục: Hệ thống báo cháy, chữa cháy tổ máy MBA Cáp cảm biến nhiệt Mét 160 MBA LTD Ắc quy nguồn 12V Bộ Hạng mục: HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHỤ TRỢ TỔ MÁY Rơle trung gian Cái Bộ nguồn 24V Đồng hồ có nước giảm chấn Cái Cái Cái 4 Phao tín hiệu chạy, dừng bơm Xuất xứ Mỹ Thành tiền (cột 4x6) 3.190.000 193.050 30.888.000 120 ngày Ắc quy khô 12V-7mA/h Việt Nam 858.000 - 3.432.000 70 ngày Đức 5.940.000 5.940.000 120 ngày Trung Quốc 5.940.000 5.940.000 120 ngày Đài Loan 1.320.000 2.640.000 70 ngày Việt Nam 511.500 2.046.000 70 ngày 3.300.000 70 ngày 55.000.000 120 ngày EMR4-F500-2 L1,2,3 :AC 200-500V 50/60HZ, hãng EATON MOELLER CP SNT 70W 24V 3A, hãng Weidmuller Dải đo: 0-10kg/cm2, loại có glyceryn giảm chấn, đường kính mặt đồng hồ 60 mm,Đầu nối M14x1,5, hãng Pro-intrument K-M15-5M Hãng KAWASAN F6-16IIK/WB, hãng Xianghang Trung Quốc HẠNG MỤC: HỆ THỐNG BẢO VỆ RƠ LE TPP BẢO VỆ MC 200 Cái 120 ngày Trung Quốc - Rơ le chuyển mạch điện áp TU 12.760.000 ISL-2C-LD Hạng mục: Phần thứ điều khiển chỗ Thanh C22 thiết bị liên quan; Cụm tiếp điểm phụ dao Cái tiếp địa Tiến độ cung cấp - DANH MỤC: TRẠM PHÂN PHỐI ĐIỆN NGOÀI TRỜI 220KV 1.650.000 - RXMD 1MRK 001 607-AS, 220VDC hãng ABB GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ Ấn độ 27.500.000 26 HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 TT Danh mục hàng hóa Đơn vị Khối lượng mời thầu Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm Đơn giá dự thầu Quy cách chủng loại Xuất xứ Thành tiền (cột 4x6) Tiến độ cung cấp Rơ le chuyển mạch điện áp TU Cái RXMD1 1MRK 001 863-AS,220VDC hãng ABB Ấn độ 18.700.000 37.400.000 120 ngày Rơ le giám sát nguồn Cái RXMB1 1MRK 000 803-AS, 220 ÷250VDC hãng ABB Ấn độ 18.700.000 18.700.000 120 ngày DANH MỤC: HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN TỰ DÙNG XOAY CHIỀU Hạng mục: Hệ thống máy phát Diesel KM750E 750 kVA nhà máy Lọc gió Cái 47220-39802, hãng Donaldson Lọc diesel Cái p/no :32562-60300, hãng Donaldson Bypass pilter Lọc động Cái Pats no:37540-02100, hãng Donaldson Oil filter Pats no:37540-11100, hãng Donaldson Dầu động Lít 100 Dầu API-CD Nước làm mát pha sẵn Lít 118 CC2848 Dung dịch nước làm mát Lit Castrol Radicool premix Đầu bọp ắc quy Cái Loại phù hợp với ắc quy 200Ah(đường kính 18mm) DANH MỤC: HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN TỰ DÙNG XOAY CHIỀU VÀ TỰ DÙNG MỘT CHỀU HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ DÙNG MỘT CHIỀU Lọc động Thanh nối bình acqui (Thanh đồng mạ thiếc) Cái Cái 10 DANH MỤC: HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC Cáp điện thoại 2x30x0.5 m 250 Phiến Krone việt Nam Phiến 40 Giá MDF gắn phiến Cái Krone loại 20 cọc Giá MDF gắn phiến Krone loại 10 cọc Bàn điện thoại số Cái Bộ Kích thước: dẫn 113x26mm, kích thước lỗ ovan 11x18mm, tâm lỗ: 75 mm Loại có vỏ bọc chống nhiễu Loại Alcatel 4035 phone Anthracite, Thời gian trễ gọi < 3s GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ Indonexia Indonexia 3.850.000 4.400.000 7.700.000 8.800.000 120 ngày 120 ngày Indonexia 3.850.000 3.850.000 120 ngày Indonexia 3.850.000 7.700.000 120 ngày 93.500 118.800 214.500 107.250 - 9.350.000 14.018.400 1.072.500 429.000 70 ngày 70 ngày 70 ngày 70 ngày Việt Nam Trung Quốc Việt Nam Việt Nam Việt Nam 1.127.500 11.275.000 70 ngày Việt Nam Việt Nam 54.560 49.500 13.640.000 1.980.000 70 ngày 70 ngày Việt Nam 341.000 341.000 70 ngày Việt Nam 275.000 550.000 70 ngày 7.755.000 7.755.000 120 ngày Pháp 27 HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 TT Danh mục hàng hóa Đơn vị Khối lượng mời thầu Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm Đơn giá dự thầu Quy cách chủng loại Xuất xứ Thành tiền (cột 4x6) Tiến độ cung cấp Modem Westermo TD23-LV Cái TD23-LV Kèm theo tài liệu hướng dẫn; Thủy Điện 38.500.000 38.500.000 120 ngày Bộ chuyển đổi quang điện camera JT PTICS Video digital optical converter Bộ Video/Data/Audio to optical fiber converter channel video Single mode optical fiber Trung Quốc 7.150.000 7.150.000 120 ngày Thiết bị xử lý trung tâm T-6600 (Interllective Processor) Bộ T-6600 hãng ITC - Kèm theo tài liệu hướng dẫn; - có CO, CQ kèm theo Trung Quốc 165.000.000 165.000.000 120 ngày Danh mục: HỆ THỐNG KHÍ NÉN - Màn hình cảm ứng máy nén khí K1 Cái TOUCHPANEL TP177A 6AV6 642-0AA11-0AX1, Có cáp kết nối kèm theo Hãng Siemens, có CO, CQ kèm theo Đức 36.300.000 36.300.000 120 ngày Đồng hồ đo áp lực nén khí cấp 1:0-6bar Cái Hãng LMF có CO, CQ kèm theo Áo 4.620.000 9.240.000 120 ngày Đồng hồ đo áp lực nén khí cấp 2:0-25bar Cái Hãng LMF có CO, CQ kèm theo Áo 4.620.000 9.240.000 120 ngày Đồng hồ đo áp lực nén khí cấp 3: 0-60bar Cái Hãng LMF có CO, CQ kèm theo Áo 4.620.000 9.240.000 120 ngày Đồng hồ đo áp lực nén khí cấp 4: 0-160bar Cái Hãng LMF có CO, CQ kèm theo Áo 4.620.000 9.240.000 120 ngày Đồng hồ đo áp lực dầu bơi trơn: 0-10bar Cái Hãng LMF có CO, CQ kèm theo Áo 4.620.000 9.240.000 120 ngày Đồng hồ đo nhiệt độ khí đầu ra: 00C-2500C Cái Hãng LMF có CO, CQ kèm theo Áo 16.500.000 33.000.000 120 ngày Dây đai truyền động Dây Loại: SPB x 3550 mm LW , Hãng: Optibel EU 2.145.000 17.160.000 120 ngày Dây đai truyền động Dây Dạng chữ V, mã hiệu: SK SPA 900 Lw, Hãng: Optibel EU 2.145.000 8.580.000 120 ngày 10 Dầu bôi trơn Lít 30 Loại dầu Castrol Aircol PD 100 133.100 3.993.000 70 ngày GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ Việt Nam 28 HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 TT Danh mục hàng hóa Đơn vị Khối lượng mời thầu Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm Đơn giá dự thầu 11 Xéc măng Bộ 12 Lọc dầu Bộ 13 Van hút Bộ 14 Van xả Bộ 10 Mỡ đặc O-ring làm kín O-ring làm kín Kg Cái Cái 4 11 Bìa khơng amiang m2 2,5 Quy cách chủng loại Đủ cho cấp nén khí; máy bộ;Đồng với loại máy nén khí V17/4518 L nhà máyTĐBV W940, hãng Mann Filter Đủ cho cấp nén khí; Đồng với loại máy nén khí V17/4518 L nhà máyTĐBV Xuất xứ Điều hòa Bộ Thành tiền (cột 4x6) Tiến độ cung cấp G7 95.800.000 191.600.000 120 ngày Đức 3.850.000 7.700.000 120 ngày G7 85.800.000 85.800.000 120 ngày Đủ cho cấp nén khí; Đồng với loại máy nén khí V17/4518 L nhà máyTĐBV Loại: G/CHEMICAL RESIST - FL/PTFE - HT - NO 56,74x3,53 chịu nhiệt chịu dầu, màu đen 100.97x5.33;Màu xanh G7 85.800.000 85.800.000 120 ngày Việt Nam Việt Nam Việt Nam 13.750.000 247.500 330.000 55.000.000 990.000 1.320.000 120 ngày 120 ngày 120 ngày KLINGER C-4400, 1.5m2 cho loại 1mm; 1m2 cho loại 1.5mm Australia 1.705.000 4.262.500 120 ngày DANH MỤC: HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA ĐIỀU HÒA TẠI CỬA NHẬN NƯỚC Hãng Panasonic 18000BTU, 220V, 50Hz Đầy đủ phụ kiện kèm theo Bình gas nạp cho điều Bình R22 (Bình 13,6 kg) hòa DANH MỤC: HỆ THỐNG XỬ LÝ VÀ TIÊU NƯỚC NHÀ MÁY HẠNG MỤC: TRẠM BƠM TIÊU NƯỚC RÒ RỈ BỂ 13 M3 VÀ BỂ 48M3 (CĐ 68,2M) 07KT51:AC31 Programmable Logic Controller 8DI/6DO-Transistor, 34kB, 24VDC, CPU Cái 01 Spring terminals, Hãng: ABB , có CO, CQ kèm theo Module mở rộng Cái 02 Module mở rộng Cái 01 Model Type XI16E1 16 24VDC Inputs, Hãng: ABB, có CO, CQ kèm theo Model Type XM06B5 analog Inputs GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ Malaysia 29.700.000 59.400.000 70 ngày Việt Nam 3.300.000 13.200.000 70 ngày - G7 51.480.000 51.480.000 120 ngày G7 39.600.000 79.200.000 120 ngày G7 39.600.000 39.600.000 120 ngày 29 HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 TT Danh mục hàng hóa Đơn vị Khối lượng mời thầu Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm Đơn giá dự thầu Quy cách chủng loại Xuất xứ Thành tiền (cột 4x6) Tiến độ cung cấp analog outputs, Hãng: ABB, có CO, CQ kèm theo Module mở rộng Cái 01 Bộ chuyển mạch vị trí Cái 01 Nút nhấn Cái Nút nhấn 10 Model Type XO16N1 16 outputs 24 V DC, 0.5 A transistor, Hãng: ABB, có CO, CQ kèm theo G7 39.600.000 39.600.000 120 ngày Loại CHNT_NP2 Cặp tiếp điểm NO 220VAC, 4,5 A Trung Quốc 1.567.500 1.567.500 70 ngày 02 CP1-10R-01 240VAC, A, NC Hãng ABB Trung Quốc 247.500 495.000 120 ngày Cái 02 CP1-10G-10 240VAC, A, NO Hãng ABB Trung Quốc 247.500 495.000 120 ngày Đèn báo Đèn báo Cái Cái 02 02 CL-523G 24VDC, hãng ABB CL-523R 24VDC, hãng ABB Trung Quốc Trung Quốc 148.500 148.500 297.000 297.000 120 ngày 120 ngày Đi ốt Cái 02 Model:ZP5A Dòng điện: 5A Điện áp: 200~2000V, Loại bắt ốc, Hãng sản xuất: Liujing Trung Quốc 247.500 495.000 70 ngày Đài Loan 1.320.000 5.280.000 70 ngày Trung Quốc 37.500.000 75.000.000 120 ngày 511.500 3.069.000 70 ngày 4.633.200 52.100.000 23.166.000 416.800.000 120 ngày 120 ngày 11 Đồng hồ áp lực Cái 04 Dải đo: 0-10kg/cm2, loại có glyceryn giảm chấn, đường kính mặt đồng hồ 65mm Đầu nối M14x1,5 Hãng Pro-intrument, có CO, CQ kèm theo 12 Sensor Analog Cái 02 PL sensys, dải đo 0-0,5bar, có CO, CQ kèm theo 13 Phao báo mức nước Cái 06 14 Rơ le trung gian Cảm biến mức dầu nước Cái Bộ 05 Phao K-M15-5M Hãng KAWASAN CR-M024DC4L 24VDC, Hãng ABB Electricity contact electrode, Chiều dài cảm biến: 74mm Chiều dài ren: 22,2 mm Bước ren: 1,5 mm GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHƠNG KHÍ Việt Nam Ba Lan Trung Quốc 30 HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269 TT Danh mục hàng hóa Đơn vị Khối lượng mời thầu Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm Đơn giá dự thầu Quy cách chủng loại Xuất xứ Thành tiền (cột 4x6) Tiến độ cung cấp Kích thước Ф ren ngồi: 15,8 mm, Có CO kèm theo Vòng bi Vòng bi Gioăng Bộ lọc tinh Bộ lọc thô Sơn chống rỉ bên Vòng Vòng Mét Bộ Bộ Lít 1 32 Cụm van điện từ Cái 03 Rơ le trung gian Bộ nguồn 24vdc Cái Cái 05 01 Cảm biến lưu lượng Cái 01 Đèn báo Đèn báo Nút nhấn Nút nhấn Cơng tắc giới hạn hành trình Cái Cái Cái Cái 02 02 03 03 Cái 02 10 Đi ốt Cái 02 6205-2RS Hãng NSK 6305 Hãng NSK 9  95mm,  50mm, chiều dài 1000mm  480mm,  150mm, chiều dài 800mm Sơn expoxy cs-511 Model: 5281 Loại van thường đóng, 230VAC, dải áp lực: 0.2-16 bar Hãng: BURKERT có CO, CQ kèm theo CR-M230AC4L, hãng ABB CP-S24/5.0, hãng ABB Model:FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC Hãng: TURCK, có CO, CQ kèm theo Model: CL520R, Hãng: ABB Model: CL520G, Hãng: ABB CP1-10G-10, hãng ABB CP1-10R-01, hãng ABB Model:ME 8112 5A- 250VAC, Hãng: moujen Model:ZP5A Dòng điện: 5A Điện áp: 200~2000V, Loại bắt ốc, Hãng sản xuất: Liujing Nhật Bản Nhật Bản Việt Nam Trung Quốc Trung Quốc Việt Nam 275.000 121.000 297.000 4.620.000 30.607.500 209.000 275.000 121.000 1.188.000 147.840.000 61.215.000 627.000 70 ngày 70 ngày 70 ngày 120 ngày 120 ngày 70 ngày Đức 7.700.000 23.100.000 120 ngày Ba Lan Trung Quốc 5.148.000 18.700.000 25.740.000 18.700.000 120 ngày 120 ngày Đức 17.675.000 17.675.000 120 ngày 148.500 148.500 247.500 247.500 297.000 297.000 742.500 742.500 120 ngày 120 ngày 120 ngày 120 ngày 1.815.000 3.630.000 120 ngày 247.500 495.000 70 ngày Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Taiwan Trung Quốc Tổng cộng giá dự thầu hàng hóa bao gồm thuế, phí lệ phí (nếu có) ( kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 5.303.512.400 Đại diện hợp pháp nhà thầu Giám đốc GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ 31 HỒ DỰ THẦU CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CƠNG NGHIỆP 269 Nguyễn Quốc Khánh GĨI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ 32 ... đấu thầu Không thực hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở hành vi vi phạm quy định khác luật đấu thầu tham dự gói thầu Những thơng tin kê khai hồ sơ dự thầu trung thực Nếu hồ sơ dự thầu. .. Mục 41 – Chi dẫn nhà thầu hồ sơ mời thầu Hồ sơ dự thầu có hiệu lực thời gian 45 ngày, kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2018 Đại diện hợp pháp nhà thầu Giám đốc Nguyễn Quốc Khánh GÓI THẦU HH14-SCL2018:... 269 Tên gói thầu: Gói thầu HH14-SCL2018: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống điều hòa khơng khí Kính gửi: Bên mời thầu Công ty nhiệt điện Nghi Sơn Sau nghiên cứu hồ sơ mời thầu mà nhận được, chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồ sơ thầu nhiệt điện, Hồ sơ thầu nhiệt điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay