PPCT KHXH 7 thông kê của bộ giáo dục

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 19:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MƠN KHOA HỌC XÃ HỘI Lớp mơ hình trường học (Kèm theo Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 Bộ GDĐT) I Khung phân phối chương trình Hướng dẫn chung Khung phân phối chương trình (PPCT) quy định thời lượng dạy học cho phần chương trình, áp dụng cho lớp mơ hình trường học mới, từ năm học 2015-2016 Thời lượng quy định Khung PPCT áp dụng cho trường tổ chức dạy học buổi/ngày Tiến độ thực chương trình đảm bảo kết thúc học kì kết thúc năm học thống nước Căn Khung PPCT, trường xây dựng thực kế hoạch giáo dục phù hợp với nhà trường Các trường có điều kiện dạy học buổi/ngày điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp Khung phân phối chương trình Tổng số tiết Số tuần thực Tổng Liên môn Phân môn Lịch sử Phân mơn Địa lí Kiểm tra, dự phòng Cả năm 35 105 44 46 Học kì 18 54 24 20 Học kì 17 51 21 25 Kết thúc Học kì - Phần liên môn 06 tiết: Bài Các phát kiến địa lí kỉ XV-XVI; Bài Thế giới rộng lớn đa dạng thực tuần đầu năm học, trước thực học phân mơn Lịch sử Địa lí - Phân mơn Địa lí: Từ Bài Mơi trường đới nóng, đến Bài 10 Các khu vực châu Phi - Phân môn Lịch sử: Từ Bài 11 Châu Âu thời sơ kì trung đại, đến Bài 18 Các kháng chiến, khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm (từ kỉ X đến đầu kỉ XV) - Ôn tập, kiểm tra định kì học kì Kết thúc Học kì - Phân mơn Địa lí: Từ Bài 19 Tự nhiên châu Mĩ, đến Bài 28 Các khu vực châu Âu - Phân môn Lịch sử: Từ Bài 29 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427), đến Bài 33 Việt Nam nửa đầu kỉ XIX - Ôn tập, kiểm tra định kì cuối năm II Gợi ý phân phối chương trình chi tiết Học kì STT Bài học Số tiết Liên môn Bài Các phát kiến Địa lí kỉ XV-XVI Bài Thế giới rộng lớn đa dạng Phân mơn Địa lí Bài Mơi trường đới nóng Bài Mơi trường đới ơn hòa Bài Môi trường đới lạnh Bài Môi trường hoang mạc, vùng núi, biển đại dương Bài Môi trường nhân văn Bài Tự nhiên, dân cư xã hội châu Phi Bài Kinh tế châu Phi 10 Bài 10 Các khu vực châu Phi Phân môn Lịch sử 11 Bài 11 Châu Âu thời kì sơ-trung kì, trung đại 12 Bài 12 Châu Âu thời hậu kì trung đại 13 Bài 13 Trung Quốc Ấn Độ thời phong kiến 14 Bài 14 Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á 15 Bài 15 Buổi đầu độc lập thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (thế kỉ X) 16 Bài 16 Sự hình thành phát triển nhà nước phong kiến Lý, Trần, Hồ (Thế kỉ X - đầu kỉ XV) 17 Bài 17 Đời sống kinh tế, văn hóa thời lý, Trần, Hồ (Đến đầu kỉ XV) 18 Bài 18 Các kháng chiến, khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm (từ kỉ X - đầu kỉ XV) Ôn tập, kiểm tra, dự phòng Học kì STT Bài học Số tiết Phân mơn Địa lí Bài 19 Tự nhiên châu Mĩ Bài 20 Dân cư xã hội châu Mĩ Bài 21 Kinh tế châu Mĩ Bài 22 Các khu vực châu Mĩ Bài 23 Châu Nam Cực Bài 24 Châu Đại Dương Bài 25 Tự nhiên châu Âu Bài 26 Dân cư xã hội châu Âu Bài 27 Kinh tế châu Âu 10 Bài 28 Các khu vực châu Âu Phân môn Lịch sử 11 Bài 29 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) 12 Bài 30 Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527) 13 Bài 31 Đại Việt kỉ XVI-XVIII 14 Bài 32 Phong trào Tây Sơn 15 Bài 33 Việt Nam nửa đầu kỉ XIX Ôn tập, kiểm tra, dự phòng III Một số vấn đề cần lưu ý Về việc thực chương trình chi tiết Về việc thực chương trình chi tiết - Khơng bắt buộc trường phải thực số tiết gợi ý PPCT chi tiết Tổ/nhóm chun mơn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường trình hiệu trưởng phê duyệt - Số tiết lại: 09 tiết giáo viên sử dụng để ôn tập, kiểm tra, bổ sung số tiết khó, dài dự phòng để bù - Nên xếp dạy học phân mơn cách hợp lí cho đảm bảo nội dung phân môn Lịch sử Địa lí học song song Khơng thiết phải xếp thời khóa biểu tuần có số tiết Tổ/nhóm chun mơn vào gợi ý thời lượng bài, chương mạch kiến thức, phối hợp với tổ/nhóm chuyên môn liên quan để đề xuất với hiệu trưởng định xếp thời khóa biểu cho hợp lí Các phiếu ôn tập, giáo viên hướng dẫn học sinh thực nhà Về tổ chức dạy học kiểm tra, đánh giá - Lựa chọn thực cách linh hoạt, sáng tạo phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực theo chuỗi hoạt động học học sách Hướng dẫn học; ý vận dụng phương pháp kĩ thuật dạy học mang đặc thù môn như: dạy học giải vấn đề, dạy học dự án, sử dụng đồ, lược đồ, phân tích tranh ảnh, phân tích số liệu thống kê, tường thuật, miêu tả Các phương pháp kĩ thuật dạy học nêu lựa chọn phù hợp với trình độ, khả nhận thức học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh - Phối hợp, đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học: dạy học theo lớp với dạy học theo nhóm, theo cặp cá nhân học sinh, tạo điều kiện phát huy vai trò tích cực, chủ động học sinh; kết hợp dạy học lớp, thực địa, trải nghiệm thực tế di sản, di tích, bảo tàng, làng nghề, - Chủ động, sáng tạo việc điều chỉnh, phát triển tài liệu Hướng dẫn học như: tranh ảnh, số liệu thống kê, lược đồ, thơng tin, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, nhà trường khả học sinh - Khai thác, bổ sung sử dụng có hiệu thiết bị dạy học tài liệu bổ trợ đặc thù môn hoạt động học như: đồ, lược đồ, tranh ảnh, mơ hình, mẫu vật, phim giáo khoa, qua học sinh khai thác kiến thức rèn luyện kĩ năng, lực môn học - Việc kiểm tra, đánh giá thực theo hướng dẫn Bộ GDĐT Riêng kiểm tra học kì học kì nội dung, thời gian, hình thức kiểm tra nhà trường chủ động quy định Đối với môn Khoa học xã hội, đánh giá cần ý đến đặc thù môn như: tăng cường câu hỏi mở; câu hỏi gắn với thời quê hương, đất nước để học sinh bày tỏ kiến vấn đề kinh tế, trị, xã hội; câu hỏi sâu chuỗi, so sánh phân tích kiện số liệu; lập bảng thống kê, Khi đánh giá kết học tập ý đến việc nhận xét, động viên cố gắng, tiến học sinh./ ... hội châu Âu Bài 27 Kinh tế châu Âu 10 Bài 28 Các khu vực châu Âu Phân môn Lịch sử 11 Bài 29 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 14 27) 12 Bài 30 Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 15 27) 13 Bài 31 Đại... 16 Bài 16 Sự hình thành phát triển nhà nước phong kiến Lý, Trần, Hồ (Thế kỉ X - đầu kỉ XV) 17 Bài 17 Đời sống kinh tế, văn hóa thời lý, Trần, Hồ (Đến đầu kỉ XV) 18 Bài 18 Các kháng chiến, khởi... trường phải thực số tiết gợi ý PPCT chi tiết Tổ/nhóm chun mơn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường trình hiệu trưởng phê duyệt - Số tiết lại: 09 tiết giáo viên sử dụng để ôn tập,
- Xem thêm -

Xem thêm: PPCT KHXH 7 thông kê của bộ giáo dục, PPCT KHXH 7 thông kê của bộ giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay