bo de thi hk1 mon toan lop 7 nam hoc 2016 2017

28 9 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 19:56

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHỊNG GD&ĐT KRONG BUK ĐỀ THI HỌCNĂM HỌC 2016 - 2017 TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG MƠN: TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Câu 1: Chọn câu trả lời : Kết 3 phép tính là:  8 22 11 22 116 48 phép tính 0,75 là: Câu 2: Chọn câu trả lời : Kết 24 13133 A B C D  12 412 42 Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: Cho thì: a  22 A a = B a =  5252 C a = a = D a = a =  Câu 4: Chọn câu trả lời đúng: Kết �515� phép tính là: � � 211� 1 � A B C D 68 A B C D Câu 5: Chọn câu trả lời đúng: Cho tam A B C.= giác ABC Ta có: 0 �A� A� B� B� C180  160 � � AA� � B� B00� � CC 180 80 D Câu 6: Tìm câu trả lời sai: Cho hai tam giác ABC = tam giác DEF (g – c – g ) thì: A AB = DE B C B  �F E D BC �C = EF B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Bài 1: (1,5 điểm) Thực phép tính (bằng cách hợp lý có thể) a/ b/ c/ 1 12  127� 1� 301 �3 � 1112 � �  12  21 3  � � :� � : 23  � 23 � �2 � � �3 �4 � Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x biết: a/ b/ c/ Bài 3: (1,5 điểm) Ba ban Lâm, Chí, x 22 xx1,5 1  27 Dũng có 60 bút số bút tỉ lệ với 3, 4, Tính số bút bạn? Bài 4: (2,0 điểm) Cho góc nhọn xOy, Trên tia Ox lấy điểm A, B cho OA = cm, OB = 5cm Trên tia Oy lấy điểm C, D cho OC = OA, OD = OB Nối AD BC cắt I VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí V a/ Chứng minhOAD =OCB b/ Chứng minh IA = IC c/ Chứng minh OI tia phân giác �xOy Bài 5: (0,5 điểm) Tìm GTLN x  1004  x  1003 biểu thức: A = ĐÁP ÁN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM – MƠN TỐN – KÌ I – 20162017 A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Chọn đáp án cho 0,5 điểm Câu Đáp án A B B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm) D C Bài 1: (1,5 điểm) Thực phép tính (bằng cách hợp lý có thể) a/ = Cho 0,25 đ 11 �1 1 � 11 21 21  1 1� � 22 �3 3 � C B VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí = Cho 0,25 đ 1 20  30 22 1 �2 � b/ = - – : + Cho 0,25 �1 � �3 � : 3  � � : 3 � �: � � �2 � �3 � �4 � đ c/ = Cho 0,25 đ 37  4 123  27 3 =    1  = -10 + Cho 0,25 đ Cho 0,25 đ Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x biết: a/ 2 x 1  17 17 � x 16 �x � x9 x 2254  27 � x 96 Cho 0,25 đ Cho 0,25 đ b/ Cho 0,25 đ Cho 0,25 đ x1,5  3,5 x 2 � �� x  0,5 Bài 3: (1,5 điểm) Giả sử số bút � c/ Cho 0,5 đ bạn a, b, c (cây) Cho 0,25 đ Theo đề ta có: Cho 0,25 đ Cho 0,25 đ Cho 0,25 đ Cho 0,25 đ a b c a  b  c 60     5 a5   12  � a  15 b3  � b  20 4c  � c  25 Trả lời: Số bút ba bạn Lâm, Chí, Dũng 15, 20, 25 (Cây) Cho 0,25 đ Bài 4: (2,0 điểm) H/S vẽ hình ghi GT + KL Cho 0,5 đ a/ Chứng minhOAD = OCB V Ta có: OA + AB = OB OC + CD = OD mà OA = OC = 3cm, OD = OB = 5cm nên AB = CD Cho 0,25 đ XétOAD vàOCB V V�A Có OD = OB (gt);O chung OA = OC C1 � (gt) VậyOAD = OCB (c-g-c) Suy D = B, Cho 0,25 đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b/ Chứng minh IA = IC V Cho 0,25 đ Xét ICD vàIAB có:D = B, CD = AB, (cmt) �  �A2 (kề bù hai góc nhau) Do đóICD �C2 V = IAB (g-c-g) Suy IC = IA IB = ID (tương ứng) Cho 0,25 đ c/ Chứng minh OI tia phân giác �xOy XétOIC vàOAI có OC = OA (gt) OI chung V IC = IA (cmt) Cho 0,25 đ V �O Do đóOIC =OAI (c-c-c).(tương ứng) � �O� Vậy OI tia phân giác xOy đpcm Cho 0,25 đ Bài 5: (0,5 điểm) Tìm GTLN x  1004  x  1003 biểu thức: A = Áp dụng đẳng thức x  y �x  y A = = 2007 Cho 0,25 đ x  1004  x  1003 �x  1004   x  1003 Vậy GTLN A 2007 Dấu (=) xảy x Cho 0,25 đ �1003 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHỊNG GD&ĐT HỒNH BỒ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017 TRƯỜNG TH&THCS ĐỒNG SƠN MƠN: TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút I.TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Khoanh tròn chữ Câu 1/ Trong các phân số sau, phân số biểu diễn số hữu tỉ ? A B C D Câu 2/ Số kết phép tính: A B 1- C + D - Câu 3/ Nếu = x bằng: A B C 8912 64 - 9212 65 - 1-12 77- + 12 12 x D 81 Câu 4/ Biết y tỉ lệ thuận với x x = -3 y = Khi x = y bằng: A B - C D -3 Câu 5/ Tam giác ABC có, =, = 1360 Góc B bằng: A 440 B 320 C 270 D 220 Câu 6/ Cách phát biểu sau diễn đạt tính chất góc ngồi tam giác: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Mỗi góc ngồi tam giác tởng hai góc B Mỗi góc ngồi tam giác tởng hai góc khơng kề với C Mỗi góc ngồi tam giác tởng ba góc D.Mỗi góc ngồi tam giác tởng mợt góc mợt góc kề với II TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu 7: (1,0 điểm) thực phép �2  11 �:  25 tính: � �3 Câu 8: (1,0 điểm) Tìm x biết: Câu 9: (2,0 điểm) Cho biết 30 công � 3� � 1� � x  � � 2� nhân xây xong một nhà hết 90 ngày Hỏi 15 cơng nhân xây ngơi nhà hết ngày? (giả sử suất làm việc công nhân nhau) Câu 10: (3,0 điểm) Cho góc nhọn xOy Trên tia Ox lấy điểm A, tia Oy lấy điểm B cho OA = OB Trên tia Ox lấy điểm C, tia Oy lấy điểm D cho OC = OD a) Chứng minh: AD = BC b) Gọi E giao điểm AD BC AEC  BED Chứng minh: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌCMƠN TỐN LỚP I TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Mỗi câu chọn cho 0,5 điểm Câu Đáp án C II TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu Câu Câu Câu A D B D Đáp án = 4.4 - 25 = 16 - 25 = -9 B Điểm 1,0 � 1�  �:  25 � � 3� �3 14 � 1 x  �x 2 � 5 �4 5� 20 1 11 Gọi thời gian 15 công nhân x  xây xong    nhà x (ngày) 20 20 30 � 90 Vì số cơng nhân làm thời gian hồn thành cơng việc hai đại 15.x  30.90 � x   180 1,0 2,0 15 lượng tỉ lệ nghịch, nên ta có: Vậy thời gian 15 công nhân xây xong nhà 180 (ngày) Câu 10 , OA = OB, xOy �  900 OC = OD, a) AD x = BC KL b) AEC  BED  GT a) OAD vàOBC có: C � O OA = OB A (gt); : góc O E B D y 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí chung; OD = OC(gt) Do OAD = OBC (c.g.c)  AD = BC (2 cạnh tương ứng) � b) Xét EAC EBD có:  1,0 AC = BD (gt) (cmt) �1  B �1 A ( OAD = OBC ) � � C D �  EAC = EBD (g.c.g) 1,5  77 77 77 77 360 30 60 15 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHỊNG GD&ĐT VĨNH YÊN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017 MƠN: TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Hãy viết vào làm chữ A, B, C D đứng trước câu trả lời Câu Kết phép tính là: 7 25 11 : 36 12 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A B C D �4 � �4 x � � � 7 �� � Câu Giá trị x thỏa mãn là: 16 A B C D Câu Nếu7 15 lít dầu hỏa nặng 12kg 14 24kg dầu hỏa chứa đầy thùng: A 27 lít B 7,5 lít C 30 lít Câu Cho Phát biểu  ABC =  MNP 16 49 D 15 lít phát biểu sau sai? � � A AB = MN B C B N �  Câu Cho tam giác ABC tam  ABCC P$ MNP � � B P D PM = CA giác MNP có BC = PN, Thêm mợt điều kiện điều kiện sau để theo trường hợp góc-cạnh-góc: � N � A BA = NP B C B � � � Câu Cho hình vẽ Biết a//b Đường A1 B12B � A � M D AC=MN thẳng c cắt hai đường thẳng a, b A B cho Khi bằng: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a  ABD ACE Xét có �=E � = 900 D AB = AC Do � chung A huyền đó(cạnh ABD  ACE – góc nhọn) 0,25 � BD  CE (hai cạnh tương ứng) Vậy BD = CE b 0,75 Ta có AB = AC (gt) AE = AD () suy AB – ABD  ACE VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí AE = AC – AD hay BE = CD 0,75 �  ACE �ABDhay �  DCI �  ACE ABD EBI Lại có suy  DCI EBI Xét có 0,25 �D �  900 � E � Suy EI = DI BE = CD ��  EBI   DCI (g.c.g) �  DCI � � EBI � - Học sinh chứng minh  A H B =  A H C 0,25 đượcsuy AH vuông góc với BC - Chứng minh tương tự IH vng góc với BC Vậy A, I, H thẳng hàng Ta có: 430 = 230.230 = (23)10.(22)15 > 810.315 > (810.310).3 = 2410.3 10 Vậy 230 + 330 + 430 > 2410 0,25 0,5 PHỊNG GD&ĐT VIỆT TRÌ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN TỐN TRƯỜNG THCS KIM ĐỨC Năm học 20162017 Thời gian làm bài: 90 phút I - Phần trắc nghiệm: (3,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ trước phương án trả lời đúng: Câu 1: Nếu = x2 bao nhiêu? A x B 16 C Câu 2: Trong phân số sau, phân số biểu diễn số hữu tỉ ? 4 D 20 12 12 16 15 15 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A B C D Câu 3: Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y = – 3x ? A Q( B M( 211 Câu 4: Hai đường thẳng song song hai   ; 12;1))1)) 33 C N( D P( đường thẳng: A Có điểm chung B Khơng có điểm chung C Khơng vng góc với D Chỉ có mợt điểm chung Câu 5: Giả thiết suy MNP  M N P  ? A ˆˆ  ˆˆ ;; MN P ; NP M M M M MP  M M N MP N MPP B C ˆ ;MˆMN ˆ ;; P ˆ PˆN P  ; Nˆ N Mˆ M ˆ M MN NP D Câu 6: Cho x y hai đại lượng tỉ lệ thuận x = y = Hệ số tỉ lệ k y x là: A k = 24 B k = 12 C k = 2ˆ ˆ ˆ CA24 AB B  CACB D k = ˆ BAC  50 Câu 7: Nếu tam giác ABC có số đo góc bằng: A 450 B 650 C 750 D 550 Câu 8: Nếu góc xOy có số đo 47 số đo góc đối đỉnh với góc xOy bao VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí nhiêu? A 1330 B 430 C 740 D 470 Câu 9: Kết phép nhân (– 3)6 (– 3)2 bằng: A (– 3)12 B (– 3)3 C (– 3)4 D (– 3)8 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 10: Cho x y hai đại lượng tỉ lệ nghịch x = – y = Hỏi x = y bao nhiêu? A – 1 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B C D – Câu 11: Tam giác ABC có = , = 1360 Góc B bằng: A 440 B 320 C 270 D 220 Câu 12: Biết y tỉ lệ thuận với x x = -3 y = Khi x = y bằng: A B - C D -3 II-Phần tự luận: 7,0 điểm Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau: a) b) 15 Bài 2: Tìm x, biết: a) 0,16 5 : ( )  250, 25 : ( ) 7 b) 12 ( x x) :  33 Bài 3: Tính số đo góc A tam giác ABC biết số đo góc A, B, C tam giác tỉ lệ với số 3; 5; Bài 4: Cho góc nhọn xOy Trên tia Ox lấy điểm A, tia Oy lấy điểm B cho OA = OB Trên tia Ox lấy điểm C, tia Oy lấy điểm D cho OC = OD a) Chứng minh: AD = BC b) Gọi E giao điểm AD BC Chứng minh: OE tia phân giác góc xOy ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌCMƠN TỐN LỚP I Phần trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm) Mỗi câu cho 0,25 điểm: Câu D C B Đáp án B II Phần tự luận (7,0 điểm) Bài 10 11 12 A D B D D A D B Nội dung Điểm  � VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài a) = 14 b) = - 0,1 Bài 15 5 : ( )  25 : ( ) 7 0,16  0, 25 x 1  0,5 0,5 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 35� 8 4 a) … x = x = ( x) :  3 b) … x = (hoặc 8,75) 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Gọi a, b, c số đo ba góc tam giác ABC a + b + c = 180 Bài b c   Từ giả thiết suy (0,25 điểm) a 0,5 số đo góc A tam giác ABC  360 Bài 0,5 1,0 x a)  OAD vàOBC có: OA = 0,5 C � O OB (gt); : góc A chung; OD = OC (OA + AC = OB + O E B D y BD) Do OAD = OBC (c.g.c)  AD = BC (2 cạnh tương ứng) � b) (kề bù) �1  A �  1800 A (kề bù) �1  B �  1800 B 1,0 � �21  �12 A A B Mà (vì OAD =OBC) nên  Xét EAC EBD có: �C �1  � �1 =OBC) AC = BD (gt); (cmt); (vì OAD A  D B EAC = EBD (g.c.g) �  Xét OAE OBE có:  OA = OB (gt); OE: cạnh chung;  AE = BE (vì EAC = EBD) OAE OBE (c.c.c) �  (2 góc tương ứng) � � � AOE  BOE Hay OE phân giác góc xOy Vẽ hình đúng, rõ, đẹp: 0,5 điểm a) Chứng minh DA = DB: Có lập luận chứng tỏ theo trường hợp cạnh-góc- AOD BOD 1,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí cạnh (1,0 điểm)  ODˆ A 90  OD  AB b) Chứng minh OD AB: Từ kết câu a suy góc ODA góc ODB sau suy (1,0 điểm) PHỊNG GD&ĐT TƯ NGHĨA KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNGTHCS NGHĨA LÂM MƠN: TOÁN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút Câu (1,0 điểm)Với hai đại lượng x y, y hàm số x? cho hàm số y = f(x) = -2x + tính giá trị f(-1); f(2) Câu ( 1,5 điểm) Thực phép tính (mợt cách hợp lý, có thể): a) 15 19 20     34 21 34 15 b) � 3� � 3� 16 : �  � 28 : �  � 7 5� � � � Câu (1,5 điểm) Tìm x y biết: a) x 3 b) = x c) x – y = - 12 Câu (1,5 điểm) Cho biết đại lượng y tỉ x y  11 lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k, x = y = a) Tìm hệ số tỉ lệ k y x b) Biểu diễn y theo x c) Tính giá trị y x = 5; x = -10 Câu (2,0 điểm) a) Nêu tính chất mợt đường thẳng cắt hai đường thẳng song song b) Cho hình vẽ, giải thích AC//BD? c)Tìm số đo Câu (2,5 điểm) Cho � ACD  ABC có AB = AC, tia phân giác góc A cắt BC H Chứng minh rằng: a) HB = HC b) � ABH  � ACH VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌCMƠN TỐN LỚP Câu Đáp án Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x cho với giá trị x ta xác định một giá trị y y gọi Điểm 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí hàm số x, x gọi biến số Từ y = f(x) = -2x + ta có: f(-1) = 3; f(2) = -3 15 19 �1920 207 33 a) = � = = = = b) = = = 0,25 0,5 = �34  21  �  15 7 34 4�3415 � 321 1   �34 31 �7  �  � �3 �  ( 1)  0,5 � �2 �� � 3� 3� � 16� 16: �  28  28 :  :� �� � �� � 7114 5198 35� 5� � � �7�� �� � :  �� �  �� 7 � 3� � ��� 12 : �  � 5� 5� �� 12 �  � 20 � 3� x� 3x2 a) Vì > ta có = x = 3 b) Vì > ta có =  �x � x 2 � xx12 x  yy số ta có: = = c) Áp dụng tính chất dãy tỉ �  2 � x = 10; y = 22  55xy611 11 22 � a) Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số 11 tỉ lệ k nên: y = kx (k0) � Vậy = k.4 k = b y = 2x � c x = y = 2.5 = 10 � x = - 10 y = 2.(-10) = -20 a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 - Hai góc so le nhau; - Hai góc đồng vị nhau; 0,75 - Hia góc phía bù b) AC  AB � �� AC PBD � AB �� c) với hai góc BD BDC +ACD BDC ACD �  180 0,25 phía nên: �0  BDC �  180 � ACD �  180� ACD  1100  700 � � �  GT ABC (AB = AC), HBC, CAH  BAH KL a) HB = HC b) � ABH  � ACH 0,5 0,5 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 0,25 Giải a) Xét hai tam giác ABH vàACH  có: AB = AC (GT) �  BAH � AH – cạnh chung; (GT) CAH �  ABH =ACH (c.g.c) � HB = HC (hai cạnh tương ứng) b) Theo câu a)ABH =ACH (c.g.c)  � (hai góc tương ứng) ABH � � ACH 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 ...  EAC = EBD (g.c.g) 1,5  77 77 77 77 360 30 60 15 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHỊNG GD&ĐT VĨNH N KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 20 17 MƠN: TỐN LỚP Thời gian làm... x :    0,� �2 7   � Câu Ba lớp 7A, 7B 7C lao � động phân công khối lượng công việc Lớp 7A hồn thành cơng việc giờ, lớp 7B hồn thành cơng việc lớp 7C hồn thành cơng việc Tính số học sinh... C Câu B Nội dung a b c x=2 �-2 � x �� ; � -13 � 17 � � x �� ; � � Gọi a, b, c số HS lớp 7A, 7B, 7C (a,b,c N *; a, b, �15 15 Câu A Điểm 0 ,75 0 ,75 0,5 0,5 c < 94) Do khối lượng công việc ba lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: bo de thi hk1 mon toan lop 7 nam hoc 2016 2017, bo de thi hk1 mon toan lop 7 nam hoc 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay