397 câu trắc nghiệm về tổ hợp xác xuất có đáp án gải chi tiết

134 6 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 19:51

397 CÂU TTRẮC NGHIỆM GIẢI CHI TIẾT 1D2 - TỔ HỢPXÁC SUẤT (NB-TH) TRÍCH TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ NĂM 2017-2018 Tìm file word MIỄN PHÍ page https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ Câu Câu Tính số chỉnh hợp chập phần tử ? A 24 B 720 D 35 Các thành phố A , B , C nối với đường hình vẽ Hỏi cách từ thành phố A đến thành phố C mà qua thành phố B lần? A A Câu C 840 B B 12 C C Cơng thức tính số tổ hợp là: n! n! A Cnk  B Cnk   n  k !  n  k  !k ! D C Ank  n!  n  k ! D Ank  n!  n  k !k ! Câu Từ thành phố A tới thành phố B đường, từ thành phố B tới thành phố C đường Hỏi cách từ A tới C qua B ? A 24 B C D 12 Câu Trong khẳng định sau đây, khẳng định sai? A Không gian mẫu tập hợp tất kết xảy phép thử B Gọi P  A  xác suất biến cố A ta ln  P  A   C Biến cố tập không gian mẫu D Phép thử ngẫu nhiên phép thử mà ta khơng biết xác kết ta biết tập hợp tất kết xảy phép thử Câu Câu Cơng thức tính số tổ hợp chập k n phần tử là: n! n! n! A Ank  B Ank  C Cnk   n  k !  n  k  !k !  n  k !k ! 12 k B C12k 2k x k k C  1 C12k 2k x k D C12k 2k x12  k số bốn chữ số khác tạo thành từ chữ số 1, 2, 3, 4, ? A A54 Câu n!  n  k ! Số hạng tổng quát khai triển 1  2x  là: A  1 C12k x k Câu D Cnk  B P5 C C54 D P4 Danh sách lớp bạn Nam đánh số từ đến 45 Nam số thứ tự 21 Chọn ngẫu nhiên bạn lớp để trực nhật Tính xác suất để chọn bạn số thứ tự lớn số thứ tự Nam 24 A B C D 45 45 Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ Câu 10 Một tổ học sịnh nam học sinh nữ Hỏi cách chọn học sinh lao động, học sinh nam? A C62  C94 B C62C134 C A62 A94 D C62C94 Câu 11 Từ chữ số ; ; ; lập số tự nhiên chữ số đôi khác nhau? A 12 B 24 C 42 D 44 Câu 12 Trong khai triển sau, khai triển sai? n n n A 1  x    Cnk x n k k 0 n n B 1  x    Cnk x k k 0 n n D 1  x   Cn0  Cn1 x  Cn2 x    Cnn x n C 1  x    Cnk x k k 1 Câu 13 Chọn mệnh đề mệnh đề sau: n! n! A Cnk  B Cnk  k ! n  k  ! k ! n  k  ! C Cnk  n! k  n  k ! Câu 14 Cho tập hợp M 10 phần tử Số tập gồm phần tử M A A108 B A102 C C102 D Cnk  n! k ! n  k  D 10 Câu 15 Một hình lập phương cạnh cm Người ta sơn đỏ mặt ngồi hình lập phương cắt hình lập phương mặt phẳng song song với mặt hình lập phương thành 64 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm hình lập phương mặt sơn đỏ? A 16 B 72 C 24 D 96 Câu 16 Lớp 12A 20 bạn nữ, lớp 12B 16 bạn nam cách chọn bạn nữ lớp 12A bạn nam lớp 12B để dẫn chương trình hoạt động ngoại khóa? A 36 B 320 C 1220 D 630 Câu 17 cách xếp học sinh thành hàng dọc? A 55 B 5! C 4! D Câu 18 Một câu lạc 25 thành viên Số cách chọn ban quản lí gồm chủ tịch, phó chủ tịch thư kí là: A 13800 B 5600 C Một kết khác D 6900 Câu 19 Tính số chỉnh hợp chập phần tử? A 720 B 35 C 840 D 24 Câu 20 Một người vào cửa hàng ăn, người chọn thực đơn gồm ăn món, loại tráng miệng loại tráng miệng nước uống loại nước uống cách chọn thực đơn A 25 B 75 C 100 D 15 20 Câu 21 Cho khai triển 1  2x   a0  a1 x  a2 x    a20 x20 Giá trị a0  a1  a2    a20 bằng: A B 320 C D 1 Câu 22 Cho A  1, 2,3, 4 Từ A lập số tự nhiên chữ số đơi khác nhau? A 32 B 24 C 256 Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ D 18 Câu 23 Cho A B hai biến cố độc lập với P  A   0, , P  B   0,3 Khi P  AB  A 0,58 B 0, C 0,1 D 0,12 Câu 24 Từ chữ số ; ; lập số tự nhiên chữ số khác đôi một? A B C D Câu 25 Từ số , , , , lập số tự nhiên chữ số khác đơi một? A 60 B 120 C 24 D 48 Câu 26 số hạng khai triển nhị thức  x  3 A 2019 B 2017 2018 C 2018 D 2020 C D Câu 27 Cn3  10 n giá trị : A B Câu 28 Từ chữ số , , , , lập số tự nhiên gồm chữ số đôi khác nhau: A 120 B 720 C 16 D 24 Câu 29 Một tổ học sinh nữ học sinh nam Hỏi cách chọn ngẫu nhiên học sinh tổ trực nhật A 20 B 11 C 30 D 10 50 Câu 30 Số số hạng khai triển  x   A 49 B 50 C 52 D 51 Câu 31 10 bút khác sách giáo khoa khác Một bạn học sinh cần chọn bút sách Hỏi bạn học sinh cách chọn? A 80 B 60 C 90 D 70 Câu 32 Đội niên xung kích trường THPT Chuyên Biên Hòa 12 học sinh gồm học sinh khối 12 , học sinh khối 11 học sinh khối 10 Chọn ngẫu nhiên học sinh để làm nhiệm vụ buổi sáng Tính xác suất cho học sinh chọn thuộc không hai khối 21 15 A B C D 11 11 22 22 Câu 33 Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học lớp Bảng gồm 10 nút, nút ghi số từ đến khơng hai nút ghi số Để mở cửa cần nhấn nút liên tiếp khác cho số nút theo thứ tự nhấn tạo thành dãy số tăng tổng 10 Học sinh B nhớ chi tiết nút tạo thành dãy số tăng Tính xác suất để B mở cửa phòng học biết để bấm sai lần liên tiếp cửa tự động khóa lại 631 189 1 A B C D 3375 1003 15 Câu 34 Cho đa giác lồi n đỉnh  n  3 Số tam giác đỉnh đỉnh đa giác cho A An3 B Cn3 C Cn3 3! Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ D n ! Câu 35 Xét phép thử khơng gian mẫu  A biến cố phép thử Phát biểu sai ? A P  A   A chắn C Xác suất biến cố A P  A   n  A n  Câu 36 Khẳng định sau đúng? k! k! A Cnk  B Cnk  n ! n  k  !  n  k !   B P  A    P A D  P  A   C Cnk  n!  n  k ! D Cnk  n! k ! n  k  ! Câu 37 Số tập hợp phần tử tập hợp phần tử A A73 B C73 7! 3! C D Câu 38 Số tập tập hợp gồm 2017 phần tử A 2017 B 2017 C 2017 D 2.2017 Câu 39 Số hoán vị n phần tử A n ! B 2n C n D n n Câu 40 số tự nhiên chữ số, chữ số khác đôi khác nhau? A 5! B 95 C C95 D A95 Câu 41 Trong buổi khiêu vũ 20 nam 18 nữ Hỏi cách chọn đôi nam nữ để khiêu vũ? A C382 B A382 C C202 C181 D C20 C181 Câu 42 Cho tập hợp A 20 phần tử, số tập hai phần tử A A 2C202 B 2A202 C C202 D A202 Câu 43 Cho A , B hai biến cố xung khắc Đẳng thức sau đúng? A P  A  B   P  A   P  B  B P  A  B   P  A  P  B  C P  A  B   P  A   P  B  D P  A  B   P  A   P  B  Câu 44 Cho điểm khơng điểm thẳng hàng Hỏi tam giác mà ba đỉnh chọn từ điểm trên? A 336 B 56 C 168 D 84 Câu 45 Giả sử 1  x  1  x  x  1  x  x   x n   a0  a1 x  a2 x   am x m Tính m a r r 0 A Câu 46 C  n  1 ! B n D n ! Một hộp đựng hai viên bi màu vàng ba viên bi màu đỏ cách lấy hai viên bi hộp? A 10 B 20 C D Câu 47 Cho k , n  k  n  số nguyên dương Mệnh đề sau sai? A Ank  k !.Cnk B Cnk  n! k !  n  k  ! C Cnk  Cnn  k Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ D Ank  n !.Cnk Câu 48 Lớp 11B 25 đồn viên 10 nam 15 nữ Chọn ngẫu nhiên đoàn viên lớp để tham dự hội trại ngày 26 tháng Tính xác suất để đồn viên chọn nam nữ 27 A B C D 115 920 92 92 Câu 49 Trong đa giác lồi n cạnh, số đường chéo đa giác A Cn2 B An2 C An2  n Câu 50 Số giao điểm tối đa 10 đường thẳng phân biệt A 50 B 100 C 120 D Cn2  n D 45 1 , P  B   Tính P  A  B  1 C D Câu 51 Cho A , B hai biến cố xung khắc Biết P  A   A 12 B 12 Câu 52 Cho số tự nhiên n thỏa mãn Cn2  An2  9n Mệnh đề sau đúng? A n chia hết cho B n chia hết cho C n chia hết cho D n chia hết cho Câu 53 Cho đa giác 20 đỉnh Số tam giác tạo nên từ đỉnh A A20 B 3!C20 C 103 D C20 Câu 54 Cho tập hợp X gồm 10 phần tử Số hoán vị 10 phần tử tập hợp X A 10! B 102 C 210 D 1010 Câu 55 Một người vào cửa hàng ăn, người chọn thực đơn gồm ăn ăn, loại tráng miệng loại tráng miệng loại nước uống loại nước uống Hỏi cách chọn thực đơn? A 75 B 12 C 60 D Câu 56 Cho tập hợp S 10 phần tử Tìm số tập gồm phần tử S A A103 B C103 C 30 D 103 Câu 57 Trong trận chung kết bóng đá phải phân định thắng thua đá luân lưu 11 mét Huấn luyện viên đội cần trình với trọng tài danh sách thứ tự cầu thủ 11 cầu thủ để đá luân lưu 11 mét Hỏi huấn luyện viên đội cách chọn? A 55440 B 120 C 462 D 39916800 Câu 58 Cho tập hợp S  1; 2;3; 4;5;6 thể lập số tự nhiên gồm bốn chữ số khác lấy từ tập hợp S ? A 360 B 120 Câu 59 C 15 D 20 Rút ngẫu nhiên lúc ba từ cỗ tú lơ khơ 52 n    bao nhiêu? A 140608 B 156 C 132600 D 22100 Câu 60 Cần phân cơng ba bạn từ tổ 10 bạn để làm trực nhật Hỏi cách phân công khác nhau? A 720 B 103 C 120 D 210 Câu 61 Hai bạn lớp A hai bạn lớp B xếp vào ghế thành hàng ngang Xác suất cho bạn lớp khơng ngồi cạnh Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ A B C Câu 62 Số chỉnh hợp chập phần tử A 10 B 120 C 20 D D Câu 63 Cho tập M  1; 2;3; 4;5;6; 7;8;9 Số số tự nhiên gồm chữ số phân biệt lập từ M A 4! B A94 Câu 64 Số cách chọn học sinh từ học sinh A C53 B A53 C 49 D C94 C 3! D 15 Câu 65 Cho A B hai biến cố xung khắc Mệnh đề đúng? A P  A   P  B   B Hai biến cố A B không đồng thời xảy C Hai biến cố A B đồng thời xảy D P  A   P  B   Câu 66 Một tổ học sinh nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất cho hai người chọn nữ A B C D 15 15 15 Câu 67 Tính tổng hệ số khai triển 1  2x  A 1 B 2018 C 2018 Câu 68 Cho tập hợp M 30 phần tử Số tập gồm phần tử M A C305 B A30 C 305 Câu 69 D 2018 D A304 Gieo súc sắc cân đối đồng chất, xác suất để mặt số chấm chẵn xuất 1 A B C D 3 Câu 70 Một hình chóp tất 2018 mặt Hỏi hình chóp đỉnh? A 1009 B 2018 C 2017 D 1008 Câu 71 Trong mặt phẳng cho 15 điểm phân biệt khơng điểm thẳng hàng Số tam giác đỉnh số 15 điểm cho A A153 B 15! C C153 D 153 Câu 72 Một nhóm học sinh 10 người Cần chọn học sinh nhóm để làm công việc tưới cây, lau bàn nhặt rác, người làm công việc Số cách chọn A 103 B  10 C C103 D A103 Câu 73 tất số tự nhiên chữ số chữ số đơi khác nhau? A A103  A93 B A93 C A103 D   Câu 74 Từ tập A  1; 2;3; 4;5; 6;7 lập số tự nhiên chữ số đôi khác A 5! B C75 C A75 Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ D 75 Câu 75 Số tập hợp gồm phần tử tập hợp 10 phần tử A C103 B A103 C 310 D 103 Câu 76 cách lấy phần tử tùy ý từ tập hợp 12 phần tử A 312 B 123 C A123 D C123 Câu 77 Từ đội văn nghệ gồm nam nữ cần lập nhóm gồm người hát tốp ca Tính xác suất để người chọn nam A C54 C134 B C54 C84 C A54 A134 D A54 A84 Câu 78 Cho A tập hợp gồm 20 điểm phân biệt Số đoạn thẳng hai đầu mút phân biệt thuộc tập A A 170 B 160 C 190 D 360 Câu 79 Từ chữ số , , , , , lập số tự nhiên gồm chữ số đôi khác nhau? A 15 B 4096 C 360 D 720 Câu 80 Hệ số x5 khai triển 1  x  là: 12 A 820 Câu 81 B 210 C 792 D 220 C 40040 D 240240 Cho n  * thỏa mãn Cn5  2002 Tính An5 A 2007 B 10010 Câu 82 Một tổ học sinh nam học sinh nữ Hỏi cách chọn học sinh lao động, học sinh nam? A C62  C94 B C62 C94 C A62 A94 D C92C64 Câu 83 cách xếp bạn A, B, C, D, E, F vào ghế dài cho bạn A, F ngồi đầu ghế? A 120 B 720 C 24 D 48 Câu 84 Một lớp học 19 bạn nữ 16 bạn nam cách chọn bạn, bạn nam bạn nữ? A 595 cách B 1190 cách C 304 cách D 35 cách n Câu 85 Trong khai triển  a  b  , số hạng tổng quát khai triển? A Cnk 1a n 1b n  k 1 B Cnk a n  k b k C Cnk 1a n  k 1b k 1 D Cnk a n k b n k Câu 86 Gieo súc sắc cân đối đồng chất Tính xác suất để xuất mặt số chấm chia hết cho A B C D 3 Câu 87 Trong khai triển nhị thức Niutơn 1  3x  , số hạng thứ theo số mũ tăng dần x A 180x Câu 88 B 120x C 4x cách xếp học sinh theo hàng dọc? A 46656 B 4320 C 720 D 324x D 360 Câu 89 Cho tập hợp gồm phần tử Mỗi tập hợp gồm phần tử tập hợp S Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ A Số chỉnh hợp chập phần tử C Một chỉnh hợp chập phần tử B Số tổ hợp chập phần tử D Một tổ hợp chập phần tử Câu 90 Cho tập hợp A  1; 2;3; 4 tập A hai phần tử: A Câu 91 B C 12 D Một tổ học sinh nam học sinh nữ Hỏi cách chọn học sinh lao động học sinh nam ? A C92 C63 B C62  C93 C A62 A93 D C62 C93 Câu 92 Số cách xếp học sinh ngồi vào bàn dài ghế là: A 4! B C D 5! Câu 93 số ba chữ số đơi khác mà chữ số thuộc tập hợp 1; 2;3; ;9 ? A C93 B 93 D 39 C A93 Câu 94 Cho tập hợp M 10 phần tử Số cách chọn hai phần tử M xếp thứ tự hai phần tử A C102 B A102 C C102  2! D A102  2! 21 Câu 95 Trong khai triển biểu thức  x  y  , hệ số số hạng chứa x13 y là: A 116280 B 293930 C 203490 D 1287 Câu 96 Trong kho đèn trang trí bóng đèn loại I, bóng đèn loại II, bóng đèn khác màu sắc hình dáng Lấy bóng đèn Hỏi khả xảy số bóng đèn loại I nhiều số bóng đèn loại II? A 246 B 3480 C 245 D 3360 Câu 97 bìa ghi chữ “HIỀN”, “TÀI”, “LÀ”, “NGUN”, “KHÍ”, “QUỐC”, “GIA” Một người xếp ngẫu nhiên bìa cạnh Tính xác suất để xếp bìa dòng chữ “HIỀN TÀI LÀ NGUN KHÍ QUỐC GIA” 1 1 A B C D 25 5040 24 13 12 Câu 98 Tìm hệ số x5 khai triển P  x    x  1   x  1    x  1 A 1715 B 1711 C 1287 D 1716 Câu 99 Đội văn nghệ nhà trường gồm học sinh lớp 12A, học sinh lớp 12B học sinh lớp 12C Chọn ngẫu nhiên học sinh từ đội văn nghệ để biễu diễn lễ bế giảng Hỏi cách chọn cho lớp học sinh chọn? A 120 B 98 C 150 D 360 Câu 100 số chẵn mà số chữ số đơi khác nhau? A 2520 B 50000 C 4500 D 2296 21   Câu 101 Tìm số hạng không chứa x khai triển nhị thức Newton  x   ,  x  0, n  *  x   A 27 C217 B 28 C21 C 28 C21 D 27 C21 Câu 102 Từ chữ số 1, 2,3, 4,5, lập số tự nhiên gồm chữ số đơi khác nhau? Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ A 15 B 4096 C 360 D 720 Câu 103 Một lớp 20 nam sinh 15 nữ sinh Giáo viên chọn ngẫu nhiên học sinh lên bảng giải tập Tính xác suất để học sinh chọn nam nữ 4615 4651 4615 4610 A B C D 5236 5236 5263 5236 Câu 104 Giải phương trình Ax3  Cxx  14 x A Một số khác B x  C x  D x  Câu 105 Một hộp chứa viên bi đỏ viên bi xanh Lấy viên bi từ hộp Tính xác suất để viên bi lấy lần thứ bi xanh 11 A B C D 24 12 Câu 106 Gieo ngẫu nhiên xúc sắc cân đối đồng chất Tìm xác suất biến cố: “ Hiệu số chấm xuất xúc sắc 1” 5 A B C D 9 18 2016 Câu 107 Tổng C2016  C2016  C2016   C2016 A 42016 B 22016  C 42016  D 22016  Câu 108 Từ chữ số , , , , lập số gồm chữ số khác không chia hết cho ? A 72 B 120 C 54 D 69 Câu 109 10 bìa ghi 10 chữ “NƠI”, “NÀO”, “CĨ”, “Ý”, “CHÍ”, “NƠI”, “ĐÓ”, “CÓ”, “CON”, “ĐƯỜNG” Một người xếp ngẫu nhiên 10 bìa cạnh Tính xác suất để xếp bìa dòng chữ “ NƠI NÀO CĨ Ý CHÍ NƠI ĐĨ CĨ CON ĐƯỜNG” 1 1 A B C D 40320 10 3628800 907200 Câu 110 Một lô hàng gồm 30 sản phẩm tốt 10 sản phẩm xấu Lấy ngẫu nhiên sản phẩm Tính xác suất để sản phẩm lấy sản phẩm tốt 135 244 15 A B C D 988 247 247 26 Câu 111 nhà tốn học nam, nhà toán học nữ nhà vật lý nam Lập đồn cơng tác gồm người cần nam nữ, nhà tốn học vật lý cách A 120 B 90 C 80 D 220 Câu 112 Tìm hệ số số hạng chứa x khai triển x 1  x  A 28 B 70 C 56 D 56 Câu 113 Trong trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu” kim bánh xe dừng lại vị trí với khả Tính xác suất để ba lần quay, kim bánh xe dừng lại ba vị trí khác 5 A B C D 36 54 36 Câu 114 Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ thùng gồm bi xanh, bi đỏ bi vàng Tính xác suất để lấy hai viên bi khác màu? Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ A 67, 6% B 29,5% C 32, 4% D 70,5% Câu 115 bạn nam bạn nữ xếp vào ghế dài vị trí Hỏi cách xếp cho nam nữ ngồi xen kẽ lẫn nhau? A 48 B 72 C 24 D 36 Câu 116 Một tổ học sinh nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất cho người chọn nữ A B C D 15 15 15 Câu 117 Nghiệm phương trình An3  20n là: A n  B n  C n  D Không tồn   Câu 118 Trong khai triển  x   , hệ số x ,  x   là: x  A 60 B 80 C 160 D 240 Câu 119 số tự nhiên sáu chữ số khác đơi một, chữ số đứng liền hai chữ số ? A 249 B 1500 C 3204 D 2942 Câu 120 Một tổ học sinh nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất cho người chọn nữ A B C D 15 15 15 Câu 121 Nghiệm phương trình An3  20n là: A n  B n  C n  D Không tồn   Câu 122 Trong khai triển  x   , hệ số x ,  x   là: x  A 60 B 80 C 160 D 240 n Câu 123 Biết hệ số x khai triển biểu thức 1  x  3040 Số nguyên n bao nhiêu? A 24 B 26 C 20 D 28 Câu 124 Một túi chứa bi xanh, bi đỏ Lấy ngẫu nhiên bi Tính xác suất để lấy hai bi màu đỏ? A B C D 15 15 15 45 Câu 125 số tự nhiên nhỏ 1000 lập từ chữ số , , , , ? A 125 B 120 C 100 D 69 10 Câu 126 Hệ số x khai triển 1  2x  thành đa thức là: A 13440 B 210 Câu 127 số tự nhiên bốn chữ số? A 5040 B 4536 C 210 D 13440 C 10000 D 9000 Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 10 n Xét khai triển 1  x   Cn0  Cn1 x  Cn2 x   Cnn x n , cho x  ta 2n  Cn0  Cn1  Cn2   Cnn  n   Cn1  Cn2   Cnn  1023  n  10 10 Xét khai triển  x  1 số hạng tổng quát C10k 210 k x10  k  k  10, k    , hệ số x ứng với k thỏa 10  k   k  Vậy hệ số cần tìm C108 22  180 Câu 343 Trong hộp 10 viên bi đánh số từ đến 10 , lấy ngẫu nhiên hai bi Tính xác suất để hai bi lấy tích hai số chúng số lẻ A B C D 9 Lời giải Chọn D Số phần tử không gian mẫu: n     C102 Gọi biến cố A : “Hai bi lấy tích hai số chúng số lẻ” n  A   C52 C52 Vậy P  A    C10 Câu 344 Một hộp chứa 30 thẻ đánh số từ đến 30 Người ta lấy ngẫu nhiên thẻ từ hộp Tính xác suất để thẻ lấy mang số lẻ không chia hết cho A B C D 10 15 Lời giải Chọn C Số phần tử không gian mẫu: n     30 Gọi A biến cố: “Thẻ lấy số lẻ không chia hết cho ”  A  1;5; 7;11;13;17;19; 23; 25; 29  n  A   10 Xác suất để thẻ lấy mang số lẻ không chia hết cho P  A   n  A  10   n    30 Câu 345 Cho số tự nhiên n thỏa mãn An2  2Cnn  22 Hệ số số hạng chứa x khai triển n biểu thức  x   A 4320 B 1440 C 4320 D 1080 Lời giải Chọn C Điều kiện n  , n   Ta An2  2Cnn  22  n n!   22  n  n  1  20  n  thỏa mãn  n  ! 5 k 5 k Khi  x     x     C5k  x   4  k 0   C5k 3k  4  5 k xk k 0 Hệ số số hạng chứa x nên k  Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 120 Do hệ số cần tìm C53 33  4   4320 Câu 346 Một hộp chứa cầu gồm màu xanh, màu đỏ màu vàng.Lấy ngẫu nhiên cầu từ hộp Xác suất để cầu lấy màu đỏ bằng: 19 16 17 A B C D 28 21 42 Lời giải Chọn C Chọn cầu cầu  n     C93 Gọi A biến cố cần tìm Chọn cầu khơng cầu đỏ C63 Nên số cách chọn cầu đỏ C93  C63  n  A  Xác xuất cần tìm: P  A   C93  C63 16  C93 21 Câu 347 Tính số cách chọn nhóm người 20 người cho nhóm tổ trưởng, tổ phó thành viên lại vai trò A 310080 B 930240 C 1860480 D 15505 Lời giải Chọn A 20 cách để chọn tổ trưởng từ 20 người Sau chọn tổ trưởng 19 cách để chọn tổ phó Sau C183 cách để chọn thành viên lại Vậy 20.19.C183  310080 cách chọn nhóm người thỏa u cầu tốn Câu 348 Chọn ngẫu nhiên viên bi từ hộp chứa viên bi xanh viên bi đỏ Xác suất để viên bi chọn số bi xanh số bi đỏ 5 A B C D 792 11 11 66 Lời giải Chọn B Chọn ngẫu nhiên viên bi từ hộp chứa 11 viên bi nên số ccahs chọn là: C114  330 , nên kích thước khơng gian mẫu là: n     330 Gọi A biến cố “ viên bi chọn số bi xanh số bi đỏ”: n  A   C52 C62  150 Vậy xác suất cần tìm là: P  A   n  A  150   n    330 11 Câu 349 Một đoàn đại biểu gồm người chọn từ tổ gồm nam nữ để tham dự hội nghị Xác suất để chọn đồn đại biểu người nữ 56 140 28 A B C D 143 429 143 715 Lời giải Chọn A Số phần tử không gian mẫu: n     C155 Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 121 Gọi biến cố A : “Chọn đoàn đại biểu người nữ”  n  A   C72 C83 Vậy xác suất cần tìm là: P  A   n  A  56  n    143 Câu 350 Gieo đồng thời hai súc sắc cân đối đồng chất Xác suất để tổng số chấm mặt xuất hai súc sắc khơng vượt q 5 A B C D 12 18 Lời giải Chọn D Số phần tử không gian mẫu n     6.6  36 Gọi A biến cố: ‘‘Tổng số chấm xuất mặt hai súc sắc không vượt ” Các phần tử biến cố A 1;1 , 1;  , 1;3 , 1;  ,  2;1 ,  2;  ,  2;3 ,  3;1 ,  3;  ,  4;1 Như số phần tử biến cố A  0;5 Vậy xác suất cần tìm P  A   n  A  n    18   Câu 351 Tìm hệ số số hạng chứa x khai triển 2x  12 với x  x A 4608 B 128 C 164 D 36 Lời giải Chọn A Số hạng thứ k  khai triển: 2k C9k x 3k 18 Số hạng chứa x ứng với: 3k  18   k  Vậy hệ số x 27 C97  4608 Câu 352 số tự nhiên chữ số mà tổng chữ số số A 15 B 21 C 36 D 19 Lời giải Chọn A Tổng chữ số tập hợp số 0;1; 2 , 1;1;1 , 3; 0  TH1: số chữ số gồm chữ số , chữ số chữ số : Chọn Chữ số xếp vào vị trí đầu cách, xếp chữ số lại vào vị trí cuối cách nên có: 2.4  (số)  TH2: số chữ số gồm chữ số , chữ số số Xếp số vào vị trí đầu cách, số lại vào vị trí cuối C42 cách nên có: C42  (số)  TH3: số chữ số gồm chữ số , chữ số số Vậy    15 số thoả yêu cầu toán Câu 353 Cho tập hợp M  0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 10 phần tử Số tập hợp gồm phần tử M không chứa phần tử A C102 B A92 C 92 Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ D C92 122 Lời giải Chọn D Câu 354 Bạn Trang 10 đơi tất khác Sáng nay, tâm trạng vội vã thi, Trang lấy ngẫu nhiên tất Tính xác suất để tất lấy đôi tất 99 224 11 A B C D 19 323 323 969 Lời giải Chọn B Cách 1: Lấy ngẫu nhiên tất 10 đôi tất khác C20 Số cách chọn đôi tất 10.18.8  C102 10.9.8  C102 99  Vậy xác suất cần tìm: C20 323 Cách 2: Lấy ngẫu nhiên tất 10 đôi tất khác C20 Gọi A biến cố:’’ Lấy bốn tất không thuộc đơi cả’’ -Lấy đơi 10 đơi, C104 cách -Trong đôi lấy ra, đôi lấy chiếc: C21 C21 C21 C21  16 cách   Vậy n A  C104 16   Do đó: p  A   p A   C104 16 99  C204 323 n 1  Câu 355 Cho nhị thức  x   , x  tổng hệ số khai triển nhị thức 1024 Khi x  số hạng khơng chứa x khai triển nhị thức cho A 252 B 125 C 252 D 525 Lời giải Chọn A n k n n 1  k n k   k n 2 k  x     Cn x     Cn x x  k 0   x  k 0 n Tổng hệ số k n  C  1  1 n  n  1024  n  10 k 0 Số hạng không chứa x tương ứng với 10  2k   k  Vậy số hạng không chứa x C105  252 Câu 356 Cho điểm A nằm đường thẳng d tam giác đỉnh A điểm phân biệt d ? A 15 B 16 C 30 D Lời giải Chọn A Để tạo tam giác từ đỉnh A hai điểm đường thẳng d C62  15 cách chọn điểm phân biệt d Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 123 Câu 357 Cho khai triển 1  x   a0  a1 x  a2 x   a x Khi tổng a0  a1  a2 bằng: A 127 B 46 C 2816 D 163 Lời giải Chọn A 9 k Ta có: 1  x    C9k  2  x k k 0 Vậy a0  a1  a2  C90  2   C91  2   C92  2   127 Câu 358 Xếp ngẫu nhiên học sinh nam học sinh nữ vào ghế dài vị trí Xác suất biến cố “Nam nữ ngồi xen kẽ nhau” 1 1 A B C D 20 30 15 10 Lời giải Chọn D Số cách xếp học sinh nam học sinh nữ vào ghế dài vị trí n     6! Gọi A biến cố “Nam nữ ngồi xen kẽ nhau” Số cách xếp nam, nữ ngồi xen kẽ cho nam ngồi đầu 3!.3! Số cách xếp nam, nữ ngồi xen kẽ cho nữ ngồi đầu 3!.3! 2.3!.3!  n  A  2.3!.3!  P  A    6! 10 Câu 359 Lớp 11L 32 học sinh chia thành tổ Đoàn trường chọn ngẫu nhiên học sinh cổ vũ cho bạn Kiến Giang, lớp 11L, dự thi đường lên đỉnh Olympia Xác suất để bạn chọn thuộc tổ 5 32 A B C D 32 31 24273 899 Lời giải Chọn D Số phần tử không gian mẫu n     C315 Gọi A biến cố để bạn chọn thuộc tổ  n  A   3C85  C75 Vậy xác suất cần tìm P  A   n  A  n    899 n 1  Câu 360 Cho tổng hệ số khai triển nhị thức  x   , n  N * 64 Số hạng không chứa x  x khai triển là: A 20 B 10 C 15 D 25 Lời giải Chọn C Ta có: Cn0  Cn1   Cnn  64  n  64  n  6 1  k  k 2 k  x     C6 x x , theo YCBT ta có:  3k   k  x  k 0  Vậy số hạng cần tìm là: C62  15 Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 124 Câu 361 Gieo ba súc sắc cân đối đồng chất Xác suất để số chấm xuất ba mặt lập thành cấp số cộng với công sai 1 1 A B C D 36 27 Lời giải Chọn C Ta n     63  216 Để thỏa yêu cầu toán số chấm mặt hốn vị 1; 2;3 , 3; 4;5 , 4;5; 6 Do n  A  3! 3! 3! 3!  24 Vậy P  A   2;3; 4 , 24  216 n Câu 362 Giả sử 1  x  x   a0  a1 x  a2 x   a2 n x n Đặt S  a0  a2  a4   a2 n , S A 3n  B 3n C 3n  D 2n  Lời giải Chọn A n Từ 1  x  x   a0  a1 x  a2 x   a2 n x n Chọn x  ta  a0  a1   a2 n (3) Chọn x  1 ta 3n  a0  a1  a2  a3   a2 n 1  a2 n (4) Từ(3) và(4) ta có: S  a0  a2  a4   a2 n  3n  Câu 363 Gọi A tập hợp tất số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi khác chọn từ số ; ; ; ; ; Chọn ngẫu nhiên số từ A Xác suất để số chia hết cho 1 A B C D 30 Lời giải Chọn B Ta : n     A64 Số bốn chữ số đôi khác lập từ số ; ; ; ; ; chia hết cho có: A53 số Vậy xác suất cần tìm bằng: A53  A64 Câu 364 Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, câu phương án trả lời phương án đúng, câu trả lời 0, điểm Một thí sinh làm cách chọn ngẫu nhiên phương án câu Tính xác suất để thí sinh điểm A 0, 2530.0,7520.C5020 B  0, 2520.0,7530 C 0, 2520.0,7530 D 0,2530.0,7520 Lời giải Chọn A Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 125 Khi chọn ngẫu nhiên đáp án, xác suất trả lời 0, 25 xác suất trả lời sai 0,75 Để điểm, thí sinh cần trả lời 30 câu sai 20 câu Chọn 20 câu 50 câu, C5020 cách Theo quy tắc nhân xác suất, ta xác suất cần tính là: P  0, 2530.0, 7520.C5020 21 2  Câu 365 Tìm số hạng khơng chứa x khai triển nhị thức Newton  x   ,  x   x   A 27 C217 B 28 C21 C 28 C21 D 27 C217 Lời giải Chọn D 2  Xét khai triển  x   x   21 k Số hạng tổng quát khai triển Tk 1   1 2k C21k x 213 k Số hạng không chứa x khai triển ứng với 21  3k   k  Vậy số hạng không chứa x khai triển 27 C217 Câu 366 Một tập thể 14 người hai bạn tên A B Người ta cần chọn tổ công tác gồm người Tính số cách chọn cho tổ phải tổ trưởng tổ viên A B phải mặt khơng đồng thời mặt hai người tổ A 11088 B 9504 C 15048 D 3003 Lời giải Chọn B * Chọn nhóm bạn ta C146 cách * Chọn nhóm bạn A B, C124 cách * Chọn nhóm bạn khơng hai bạn A B, C126 cách Suy số cách chọn bạn mặt A, B khơng đồng thời mặt hai người tổ là: C146  C124  C126  1584 cách Chọn tổ trưởng từ nhóm bạn này, cách Vậy 1584.6  9504 cách chọn thỏa yêu cầu đề Câu 367 Một dãy phố cửa hàng bán quần áo người khách đến mua khách vào ngẫu nhiên năm cửa hàng Tính xác suất để người khách 32 181 24 A B C D 125 625 125 Lời giải Chọn A Ta có, số phần tử khơng gian mẫu 55  3125 Gọi A biến cố “có cửa hàng người khách” Khi đó, ta có: * Chọn người khách xếp vào năm cửa hàng, C53 cách quần áo, người cửa hàng 3 125 * Xếp hai người khách lại vào bốn cửa hàng lại, 42  16 cách Suy số phần tử thuận lợi cho A C53 5.16  800 cách Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 126 800 32  3125 125 Vậy xác suất biến cố A Câu 368 Gọi A tập hợp tất số tự nhiên chữ số đôi khác tạo từ chữ số , , , , , , Từ A chọn ngẫu nhiên số Tính xác suất để số chọn chữ số chữ số đứng cạnh 5 A B C D 21 18 Lời giải Chọn A Số số tự nhiên chữ số đôi khác tạo từ chữ số , , , , , , 6.6!  4320 Số phần tử không gian mẫu n     4320 Gọi A biến cố số chọn chữ số chữ số đứng cạnh Ta nhóm hai số thành nhóm x Ta số số tự nhiên chữ số đơi khác tạo từ chữ số , x , , , , 5.5!  600 Hoán vị hai số nhóm x cách Vậy n  A   600.2  1200 Xác suất biến cố A P  A   n  A  n    18 Câu 369 Cho tập X phần tử Tìm số tập phần tử tập X A 120 B 126 C 15120 Lời giải Chọn B Từ tập X phần tử chọn phần tử để hình thành nên tập D 216 Vậy tập X C95  126 tập chứa phần tử 10 Câu 370 Hệ số x khai triển biểu thức P  x   1  x  A 15360 B 15360 C 15363 Lời giải D 15363 Chọn A 10 k 10 k Ta P  x    Cnk 110 k  2 x    C10k  2  x k k 0 k 0 Số hạng chứa x ứng với giá trị k  7 Vậy hệ số x là: C107  2   15360 Câu 371 Trong hộp viên bi trắng, viên bi đỏ 10 viên bi vàng Lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất biến cố A: “ viên bi lấy màu” 17 73 27 A P  A   B P  A   C P  A   D P  A   5060 5060 5060 5060 Lời giải Chọn A Ta có: n     C256  177100 Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 127 n  A   C76  C86  C106  245  P  A   5060 Câu 372 Một đa giác lồi 10 đỉnh Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh đa giác lồi nối chúng lại với ta tam giác Tính xác suất để tam giác thu ba cạnh ba đường chéo đa giác cho 11 A B C D 12 12 Lời giải Chọn D Số phần tử không gian mẫu n     C103  120 Số tam giác cạnh cạnh đa giác là: n  n    60 Số tam giác hai cạnh cạnh đa giác n  10 Vậy số tam giác ba cạnh đường chéo 120  70  50 50 Vậy xác suất cần tìm  120 12 Câu 373 Một đội văn nghệ 20 người, 10 nam 10 nữ Hỏi cách chọn người cho nam nữ người A 12900 B 13125 C 550 D 15504 Lời giải Chọn A Chọn nam nữ: C102 C103 Chọn nam nữ: C102 C103 Chọn nam nữ: C104 C101 Số cách chọn người cho nam nữ: C102 C103  C102 C103  C104 C101  12900 Câu 374 số chữ số đơi khác lập từ chữ số , , , , ? A 48 B 60 C 10 D 24 Lời giải Chọn A Gọi số cần tìm là: abc a cách chọn b cách chọn c cách chọn Vậy: 4.4.3  48 cách Câu 375 10 thẻ đánh số , ,…, 10 Bốc ngẫu nhiên thẻ Tính xác suất để tích số ghi thẻ bốc số lẻ A B C D 18 Lời giải Chọn D Số cách bốc thẻ từ 10 thẻ là: C102  45 Để tích số ghi thẻ bốc số lẻ thẻ bốc phải đánh số lẻ Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 128 Trong 10 thẻ thẻ đánh số lẻ Số cách lấy thẻ để tích số ghi thẻ bốc số lẻ là: C52  10 Vậy xác suất cần tìm là: 10  45 Câu 376 Một hộp viên bi đỏ viên bi xanh Số cách lấy hai viên bi, viên bi đỏ viên bi xanh A 81 B C 12 D 64 Lời giải Chọn C Số cách lấy hai viên bi, viên bi đỏ viên bi xanh C31 C41  3.4  12 Câu 377 Một hộp chứa 12 cầu gồm cầu màu xanh cầu màu đỏ Chọn ngẫu nhiên hai cầu từ hộp Xác suất để hai cầu màu 31 31 25 25 A B C D 66 33 66 33 Lời giải Chọn A * Số phần tử không gian mẫu là: n     A122  132 * Gọi A biến cố lấy hai màu  Số phần tử A là: n  A   A52  A72  62 * Xác suất biến cố A là: P  A   n  A  31  n    66 12   Câu 378 Hệ số số hạng chứa x khai triển biểu thức   x  với x  bằng: x  A 7920 B 7920 C 126720 D 126720 Lời giải Chọn B 12  k k   Số hạng thứ k  : Tk 1  C12k  1   x  Hệ số chứa x8 ứng với   x5 k k 5k  C12k  1 212 k x  k  36 5k  3k  36   k  Vậy hệ số cần tìm : C128 24  7920   Câu 379 Số hạng không chứa x khai triển biểu thức  x   x   A 729 B 160 C D 60 Lời giải Chọn D k     Số hạng tổng quát khai triển  x   C6k x k    C6k 2k x 3 k , k  0;1; 2; ; x   x  Ứng với số hạng không chứa x khai triển, ta  3k   k  Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 129 Vậy số hạng cần tìm C62 22  60 Câu 380 Gieo ngẫu nhiên súc sắc cân đối đồng chất ba lần liên tiếp Xác suất để số chấm xuất lần đầu tổng số chấm hai lần sau A B C D 27 72 108 108 Lời giải Chọn B Gieo ngẫu nhiên súc sắc cân đối đồng chất ba lần liên tiếp khơng gian mẫu    i; j; k  |1  i; j; k  6 suy n     63  216 Gọi A biến cố số chấm xuất lần đầu tổng số chấm hai lần sau Vì số chấm xuất lần đầu tổng số chấm hai lần sau nên số chấm xuất lần đầu phải lớn Trường hợp 1: Lần đầu xuất số chấm sơ chấm xuất hai lần sau 1;1 Trường hợp 2: Lần đầu xuất số chấm sơ chấm xuất hai lần sau 1;  ;  2;1 Trường hợp 3: Lần đầu xuất số chấm sơ chấm xuất hai lần sau 1;3 ;  3;1  2;  Trường hợp 4: Lần đầu xuất số chấm sơ chấm xuất hai lần sau 1;  ;  4;1 ;  2;3 ;  3;  Trường hợp 5: Lần đầu xuất số chấm sơ chấm xuất hai lần sau 1;5 ;  5;1 ;  2;  ;  4;  ;  3;3 Vậy n  A        15 Suy P  A   n  A  15   n    216 72 Câu 381 số tự nhiên chữ số chữ số vị trí cách chữ số đứng giống nhau? A 7290 số B 9000 số C 8100 số D 6561 số Lời giải Chọn B Giả sử số cần tìm dạng abcdcba Khi đó: a cách chọn, chữ số b , c , d số 10 cách chọn Số số cần tìm là: 9.103  9000 Câu 382 Thầy giáo Cường đựng túi bi xanh bi đỏ Thầy giáo rút viên bi, tính xác suất để rút bi xanh bi đỏ A B C D 25 15 15 15 Lời giải Chọn C Thầy giáo rút viên bi, 10.9  90 cách Để rút bi xanh bi đỏ 4.6  24 cách 24 Xác suất cần tìm P   90 15 Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 130 Câu 383 Thầy giáo Dương 30 câu hỏi khác gồm câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình 15 câu dễ Từ 30 câu hỏi lập đề kiểm tra, đề gồm câu hỏi khác nhau, cho đề thiết phải đủ câu(khó, dễ, trung bình) số câu dễ khơng ? A 56875 B 42802 C 41811 D 32023 Lời giải Chọn A TH1: câu dễ, câu trung bình câu khó: C152 C101 C52  10500 cách TH2: câu dễ, câu trung bình câu khó: C152 C102 C51  23625 cách TH3: câu dễ, câu trung bình câu khó: C153 C101 C51  22750 cách Vậy số cách thỏa mãn yêu cầu toán : 10500  23625  22750  56875 cách Câu 384 Một đa giác đường chéo gấp đơi số cạnh Hỏi đa giác cạnh? A B C D Lời giải Chọn A Giả sử đa giác lồi n cạnh  n  , n  3 Khi đa giác lồi n đỉnh Số đường chéo đa giác lồi n cạnh: Cn2  n Theo giả thiết ta có: Cn2  n  2n  Cn2  3n   n  n  1 n   ! n!  3n   3n  n  !.2!  n  !.2! n   l  n  n  1 n   3n    n 1   n   n  Vậy đa giác cạnh số đường chéo gấp đơi số cạnh Câu 385 Một hộp chứa 15 cầu gồm cầu màu đỏ cầu màu xanh Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai cầu từ hộp Tính xác suất để chọn hai cầu màu 7 A B C D 13 15 30 Lời giải Chọn C Số phần tử không gian mẫu: n     C152  105 Gọi A biến cố “để chọn hai cầu màu” Ta có: n  A   C72  C82  49 Xác suất để chọn hai cầu màu P  n  A  n    15 n 1  Câu 386 Tìm hệ số số hạng chứa x khai triển   x  biết n số nguyên dương thỏa x  mãn Cnn41  Cnn3   n  3 A 495 B 313 C 1303 Lời giải D 13129 Chọn A Ta Cnn41  Cnn3   n  3  Cn3  Cn33   n  3 Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 131   n  4 n  3 n  2   n  3 n   n  1  3! 3!   n   n     n   n  1  42  n  12  n  3 12  k 12 1  1  Số hạng thứ k  khai triển   x5  Tk 1  C12k   x  x  0  k  12  Ta cần tìm k cho   k 8 11  36  k     x5 k  C12k x 36 11 k Do hệ số số hạng chứa x8 C128  495 Câu 387 Một hộp chứa 11 cầu màu xanh đỏ Lấy ngẫu nhiên cầu từ hộp Tính xác suất để lần lấy màu xanh A B C D 55 11 11 11 Lời giải Chọn B Số phần tử không gian mẫu n     C11 C101  110 Gọi A biến cố để lần lấy màu xanh  n  A   C51 C41  20 Vậy xác suất cần tìm P  A   n  A  n    11 12   Câu 388 Trong khai triển   x  x  A 792 với x  Số hạng chứa x là: B 924 C 792x Lời giải D 924x Chọn C 12  k 12 12 12 k     Ta   x5    C12k    x    C12k x8k 36 x  x  i 0 i0 Xét số hạng chứa x 8k  36   k  Vậy số hạng chứa x C125 x  792 x Câu 389 Từ đội văn nghệ gồm nam nữ cần lập nhóm gồm người hát tốp ca Xác suất để người chọn nam A C84 C134 B C54 C134 C C84 A134 D A54 C84 Lời giải Chọn B Ta n     C134 Gọi A biến cố “Chọn bạn nam bạn nam”  n  A   C54 Vậy P  A  C54 C134 Câu 390 Một hộp bi đỏ, bi xanh, bi vàng Lấy ngẫu nhiên bi Tính xác suất để bi lấy bi đỏ Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 132 A B 10 21 C D 37 42 Lời giải Chọn D Chọn ngẫu nhiên bi bi n     C93  84 Chọn bi bi đỏ là: n  A   C43  C42C51  C41C52  74 Xác suất để bi chọn bi đỏ là: P  A   n  A  74 37   n    84 42 Câu 391 Tìm số hạng chứa x khai triển nhị thức Newton P( x )  x  x  x   A 8 B 8x D 16x C 16 Lời giải Chọn B 6 Ta P( x )  x  x  x    x  x  C6k x k  2  k k 0  x   C6k x k   2  6 k k 0 5 Số hạng chứa x   C65  2   x  8 x   Câu 392 Cho tập hợp A 100 phần tử Số tập gồm phần tử A là: A A100 98 B A100 D 1002 C C100 Lời giải Chọn C Số tập gồm phần tử A số tổ hợp chập 100 phần tử, C100 tập hợp 15 2  Câu 393 Tìm số hạng khơng chứa x khai triển biểu thức:  x   x  A C155 25 B C157 27 C C155 D C158 28 Lời giải Chọn A k 15 k k 2 k k Số hạng tổng quát khai triển C x    C15 x x 15  k Số hạng không chứa x ứng với k thỏa k   k 5 Vậy số hạng không chứa x C155 25 k 15 15 k   Câu 394 Một nhóm học sinh nam nữ Hỏi cách xếp học sinh thành hàng ngang cho học sinh nữ đứng cạnh nhau? A 144 B 5040 C 576 D 1200 Lời giải Chọn C Xem học sinh nữ tập X , xếp nam X thành hàng ngang 4! cách, hốn vị học sinh nữ 4! cách Vậy 4!.4!  576 cách xếp Câu 395 Cho tập A 10 phần tử, số tập A A 1024 B 512 C 2048 Lời giải Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ D 511 133 Chọn A Số tập tập hợp n phần tử 2n Áp dụng vào ta số tập A 210  1024 Câu 396 Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm nam nữ thành hàng dọc Xác suất để khơng hai học sinh giới đứng cạnh 1 1 A B C D 126 42 21 252 Lời giải Chọn A Số cách xếp 10 học sinh vào hàng dọc 10! Để khơng hai học sinh giới đứng cạnh học sinh nam nữ đứng xen kẽ Khi số cách 2.5!.5! 2.5!.5! Do xác suất cần tìm  10! 126 Câu 397 Một ban đại diện gồm người thành lập từ 10 người tên sau đây: Lan, Mai, Minh, Thu, Miên, An, Hà, Thanh, Mơ, Nga Tính xác suất để ba người ban đại diện tên bắt đầu chữ M 11 5 A B C D 24 42 21 252 Lời giải Chọn B Ta n     C105 Gọi A biến cố “Có ba người ban đại diện tên bắt đầu chữ M” Trường hợp Trong năm người chọn người tên bắt đầu chữ M Số cách chọn C43  C62 Trường hợp Trong năm người chọn người tên bắt đầu chữ M Số cách chọn C44  C61 Vậy n  A   C43  C62  C44  C61 Vậy xác suất để ba người ban đại diện tên bắt đầu chữ M P  A  C43  C62  C44  C61 11  C105 42 Tìm file Word https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 134 ... chỉnh hợp chập phần tử C Một chỉnh hợp chập phần tử B Số tổ hợp chập phần tử D Một tổ hợp chập phần tử Câu 90 Cho tập hợp A  1; 2;3; 4 Có tập A có hai phần tử: A Câu 91 B C 12 D Một tổ có. .. https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 10 Câu 128 Thầy giáo có 10 câu hỏi trắc nghiệm, có câu đại số câu hình học Thầy gọi bạn Nam lên trả cách chọn lấy ngẫu nhiên câu hỏi 10 câu hỏi để trả lời Hỏi xác suất bạn Nam chọn có câu hình... 0,5 Câu 255 Từ tập gồm 10 câu hỏi, có câu lý thuyết câu tập, người ta cấu tạo thành đề thi Biết đề thi phải gồm câu hỏi có câu lý thuyết câu hỏi tập Hỏi tạo đề trên? A 60 B 96 C 36 D 100 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 397 câu trắc nghiệm về tổ hợp xác xuất có đáp án gải chi tiết, 397 câu trắc nghiệm về tổ hợp xác xuất có đáp án gải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay