Hợp đồng xây dựng cầu

13 8 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 19:05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thị xã Kỳ Anh, ngày 22 tháng 12 năm 2017 HỢP ĐỒNG Tư vấn Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Số: 01/2017/HĐTV Cơng trình: Sửa chữa cầu Cơn Gáo, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh Ban Quản lý dự án thị xã Kỳ Anh Địa chỉ: Phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Và Liên danh Công ty CP tư vấn xây dựng & CGCN thủy lợi Hà Tĩnh Chi nhánh - Công ty CP Tư vấn xây dựng ACC Địa chỉ: Số 18, ngõ 18, đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh PHẦN - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ Quy định chi tiết Hợp đồng xây dựng; Căn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10 tháng năm 2016 Bộ Xây dựng Hướng dẫn số nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng; Căn Quyết định số 4632/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 UBND thị xã Kỳ Anh việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cơng trình: Sửa chữa cầu Cơn Gáo, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh; Căn Quyết định số 5329/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 UBND thị xã Kỳ Anh việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ Khảo sát, Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cơng trình: Sửa chữa cầu Cơn Gáo, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh; Căn Quyết định số 5530/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 UBND thị xã Kỳ Anh việc định thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cơng trình : Sửa chữa cầu Cơn Gáo, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh PHẦN - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG Hôm nay, ngày 22 tháng 12 năm 2017 Ban Quản lý dự án thị xã Kỳ Anh, gồm bên đây: Một bên là: Đại diện Chủ đầu tư: Tên giao dịch: Ban Quản lý dự án thị xã Kỳ Anh Đại diện Ông: Nguyễn Hữu Khiếu Chức vụ: Trưởng ban Địa chỉ: Phường Sơng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Tài khoản: Tại: Kho bạc Nhà nước thị xã Kỳ Anh Điện thoại: E-mail: ba.txka@gmail.com Và bên là: Nhà thầu: Tên giao dịch: Liên danh Công ty CP tư vấn xây dựng & CGCN thủy lợi Hà Tĩnh Chi nhánh - Công ty CP Tư vấn xây dựng ACC Đại diện: Ông: Lê Huỳnh Diệu - Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Số 18, ngõ 18, đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh Tài khoản: 0201000638707 Ngân hàng ngoại thương tỉnh Hà Tĩnh Mã số thuế: 3001930853 Các bên thống thỏa thuận sau: Điều Các định nghĩa diễn giải: Các từ cụm từ Hợp đồng hiểu theo định nghĩa diễn giải sau đây: Chủ đầu tư Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án thị xã Kỳ Anh 2 Nhà thầu Liên danh Công ty CP tư vấn xây dựng & CGCN thủy lợi Hà Tĩnh Chi nhánh - Công ty CP Tư vấn xây dựng ACC Dự án Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh Gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Sửa chữa cầu Cơn Gáo, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh Đại diện chủ đầu tư người chủ đầu tư nêu Hợp đồng ủy quyền thay mặt cho chủ đầu tư điều hành công việc Đại diện nhà thầu người nhà thầu nêu Hợp đồng nhà thầu định thay mặt nhà thầu điều hành công việc Nhà thầu phụ tổ chức hay cá nhân ký Hợp đồng với nhà thầu để trực tiếp thực công việc Hợp đồng toàn Hồ sơ Hợp đồng tư vấn theo quy định Điều [Hồ sơ Hợp đồng tư vấn xây dựng thứ tự ưu tiên] Bên chủ đầu tư nhà thầu tùy theo hoàn cảnh cụ thể 10 Ngày hiểu ngày dương lịch tháng hiểu tháng dương lịch 11 Ngày làm việc ngày dương lịch, trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định pháp luật 12 Bất khả kháng định nghĩa Điều 18 [Rủi ro bất khả kháng] 13 Luật toàn hệ thống luật pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều Hồ sơ Hợp đồng tư vấn xây dựng thứ tự ưu tiên Hồ sơ Hợp đồng bao gồm Hợp đồng tư vấn tài liệu khoản Các tài liệu kèm theo Hợp đồng phận không tách rời Hợp đồng tư vấn Các tài liệu kèm theo Hợp đồng thứ tự ưu tiên để xử lý mâu thuẫn tài liệu bao gồm: a) Quyết định định thầu; b) Điều kiện cụ thể Hợp đồng Điều khoản tham chiếu hợp đồng; c) Điều kiện chung Hợp đồng; d) Các vẽ thiết kế dẫn kỹ thuật; đ) Biên đàm phán Hợp đồng, văn sửa đổi, bổ sung Hợp đồng; e) Các phụ lục Hợp đồng; g) Các tài liệu khác có liên quan Thứ tự ưu tiên áp dụng tài liệu kèm theo Hợp đồng xây dựng áp dụng theo thứ tự quy định khoản Điều Điều Trao đổi thông tin Các thông báo, chấp thuận, chứng chỉ, định, đưa phải văn chuyển đến bên nhận đường bưu điện, fax, email theo địa bên quy định Hợp đồng Trường hợp bên thay đổi địa liên lạc phải thông báo cho bên để đảm bảo việc trao đổi thông tin Nếu bên thay đổi địa mà khơng thơng báo cho bên phải chịu hậu việc thay đổi địa mà không thông báo Điều Luật áp dụng ngôn ngữ sử dụng Hợp đồng Hợp đồng chịu điều chỉnh hệ thống pháp luật Việt Nam Ngôn ngữ Hợp đồng thể tiếng Việt Điều Nội dung, khối lượng công việc sản phẩm Hợp đồng Nội dung khối lượng công việc tư vấn khảo bao gồm công việc chủ yếu sau: a) Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định Điều 13 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP b) Thu thập phân tích số liệu, tài liệu có c) Khảo sát trường d) Xây dựng lưới khống chế, đo vẽ chi Tiết đồ địa hình e) Đo vẽ địa chất cơng trình g) Khoan, lấy mẫu, thí nghiệm, xác định tính chất lý, hóa học đất, đá, nước h) Thực đo vẽ trạng cơng trình i) Xử lý số liệu lập báo cáo kết khảo sát xây dựng k) Các công việc khảo sát xây dựng khác Nhà thầu cung cấp sản phẩm hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng bao gồm: a) Báo cáo kết khảo sát xây dựng theo quy định Điều 15 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP b) Các đồ địa hình, vẽ trạng cơng trình xây dựng, mặt cắt địa hình, mặt cắt địa chất c) Các phụ lục Nội dung khối lượng công việc tư vấn thiết kế bao gồm công việc chủ yếu sau: a) Khảo sát thực địa để lập thiết kế b) Thiết kế xây dựng cơng trình theo quy định Điều 78, 79 80 Luật Xây dựng năm 2014 c) Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu quan thẩm định (nếu có) d) Giám sát tác giả theo quy định Điều 28 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Nhà thầu cung cấp sản sản phẩm hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng cơng trình lập cho cơng trình bao gồm: a) Bản vẽ, thuyết minh thiết kế xây dựng cơng trình, tính kèm theo c) Chỉ dẫn kỹ thuật d) Dự toán xây dựng cơng trình e) Quy trình bảo trì cơng trình xây dựng Điều Yêu cầu chất lượng, số lượng sản phẩm Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng ký kết bên; đảm bảo thực quy định pháp luật quản lý dự án đầu tư xây dựng quản lý chất lượng cơng trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng Những sai sót sản phẩm hợp đồng tư vấn xây dựng phải bên nhận thầu hoàn chỉnh theo điều khoản thỏa thuận hợp đồng tư vấn xây dựng Số lượng hồ sơ sản phẩm Hợp đồng: Hồ sơ sản phẩm tư vấn thiết kế 08 bộ; Hồ sơ sản phẩm tư vấn khảo sát 06 Điều Yêu cầu chất lượng sản phẩm nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng tư vấn xây dựng Các thỏa thuận bên chất lượng sản phẩm nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng tư vấn xây dựng thực theo quy định Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định sau: Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng ký kết bên; đảm bảo thực quy định pháp luật quản lý dự án đầu tư xây dựng quản lý chất lượng cơng trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng Những sai sót sản phẩm hợp đồng tư vấn xây dựng phải bên nhận thầu hoàn chỉnh theo Điều Khoản thỏa thuận hợp đồng tư vấn xây dựng Căn nghiệm thu sản phẩm hợp đồng tư vấn xây dựng: a) Hợp đồng tư vấn xây dựng ký kết bên b) Nhiệm vụ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng duyệt tư vấn khảo sát xây dựng; Nhiệm vụ thiết kế duyệt, thiết kế bước trước phê duyệt tư vấn thiết kế công trình xây dựng; c) Hồ sơ báo cáo kết khảo sát xây dựng tư vấn khảo sát xây dựng; Hồ sơ thiết kế xây dựng cơng trình tư vấn thiết kế cơng trình xây dựng d) Quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng Biên nghiệm thu sản phẩm hợp đồng tư vấn xây dựng phải ghi rõ sản phẩm đủ Điều kiện nghiệm thu nội dung cần phải hồn thiện (nếu có) Điều Thời gian tiến độ thực Hợp đồng Tiến độ thực Hợp đồng 100 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt trường hợp bất khả kháng) Trong thời gian thực Hợp đồng, trường hợp nhà thầu chủ đầu tư gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ thời gian thực Hợp đồng bên phải thơng báo cho bên biết, đồng thời nêu rõ lý thời gian dự tính kéo dài Sau nhận thơng báo kéo dài thời gian bên, bên nghiên cứu xem xét Trường hợp chấp thuận gia hạn Hợp đồng, bên thương thảo ký kết Phụ lục bổ sung Hợp đồng Việc gia hạn thời gian thực Hợp đồng không phép làm tăng giá Hợp đồng việc chậm trễ lỗi nhà thầu Điều Giá Hợp đồng, tạm ứng toán Giá Hợp đồng a) Giá Hợp đồng xác định với số tiền là: 154.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm tư triệu đồng) * Hình thức Hợp đồng: Trọn gói b) Điều chỉnh giá Hợp đồng thực theo Điều 10 [Điều chỉnh Hợp đồng] Nội dung giá Hợp đồng a) Nội dung giá Hợp đồng tư vấn bao gồm: - Chi phí chuyên gia (tiền lương chi phí liên quan), chi phí vật tư vật liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước thuế giá trị gia tăng - Chi phí cần thiết cho việc hồn chỉnh sản phẩm tư vấn sau họp, báo cáo, kết thẩm định, phê duyệt - Chi phí thực địa - Chi phí lại tham gia vào trình nghiệm thu theo yêu cầu bên giao thầu - Chi phí khác có liên quan b) Giá Hợp đồng khơng bao gồm: - Chi phí cho họp bên giao thầu - Chi phí thẩm tra, phê duyệt sản phẩm Hợp đồng tư vấn - Chi phí khác mà bên thỏa thuận không bao gồm giá Hợp đồng Tạm ứng: Khơng Tiến độ tốn - Tiến độ tốn theo kế hoạch vốn cấp cho cơng trình Hồ sơ tốn gồm: - Biên nghiệm thu khối lượng hồn thành - Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) ngồi phạm vi Hợp đồng - Đề nghị toán nhà thầu bao gồm: Giá trị hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị cho cơng việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị toán sau bù trừ khoản Đồng tiền toán đồng tiền Việt Nam Điều 10 Điều chỉnh Hợp đồng Điều chỉnh khối lượng cơng việc a) Đối với Hợp đồng trọn gói: Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu thay đổi phạm vi cơng việc (tăng, giảm) Hợp đồng khối lượng công việc bên thỏa thuận điều chỉnh tương ứng b) Đối với khối lượng phát sinh phạm vi Hợp đồng ký kết mà chưa có đơn giá Hợp đồng xác định sở thỏa thuận Hợp đồng quy định pháp luật quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Các bên phải ký kết phụ lục Hợp đồng làm sở cho việc toán, toán Hợp đồng Điều chỉnh tiến độ thực Hợp đồng a) Trường hợp thời hạn hoàn thành công việc tư vấn chậm so với tiến độ công việc Hợp đồng lỗi nhà thầu nhà thầu phải có giải pháp khắc phục để bảo đảm tiến độ Hợp đồng Nếu tiến độ thực Hợp đồng bị kéo dài so với tiến độ Hợp đồng ký nhà thầu phải kiến nghị chủ đầu tư gia hạn thời gian thực Hợp đồng Trường hợp phát sinh chi phí nhà thầu phải khắc phục chi phí Nếu gây thiệt hại cho chủ đầu tư nhà thầu phải bồi thường b) Trường hợp thời hạn hoàn thành Hợp đồng chậm so với tiến độ Hợp đồng lỗi chủ đầu tư chủ đầu tư phải gia hạn thời gian thực Hợp đồng Trường hợp gây thiệt hại cho nhà thầu phải bồi thường Điều chỉnh nội dung khác Hợp đồng bên thống điều chỉnh sở thỏa thuận Hợp đồng quy định pháp luật có liên quan Điều 11 Bảo đảm thực Hợp đồng bảo lãnh tạm ứng Hợp đồng: Không áp dụng Điều 12 Quyền nghĩa vụ nhà thầu Quyền nhà thầu: a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ phương tiện làm việc theo thỏa thuận Hợp đồng (nếu có) b) Được đề xuất thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ lợi ích chủ đầu tư phát yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm c) Từ chối thực cơng việc khơng hợp lý ngồi phạm vi Hợp đồng yêu cầu trái pháp luật chủ đầu tư d) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định pháp luật (đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả) đ) Được quyền yêu cầu bên giao thầu toán hạn, yêu cầu toán khoản lãi vay chậm toán theo quy định Nghĩa vụ nhà thầu: a) Hồn thành cơng việc tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận Hợp đồng b) Bảo quản giao lại cho chủ đầu tư tài liệu phương tiện làm việc chủ đầu tư cung cấp theo Hợp đồng sau hồn thành cơng việc (nếu có) c) Thơng báo văn cho chủ đầu tư thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện làm việc không đảm bảo chất lượng để hồn thành cơng việc d) Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà Hợp đồng pháp luật có quy định đ) Thu thập thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc Hợp đồng: Nhà thầu tư vấn phải thu thập thông tin liên quan đến vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ, giá Hợp đồng trách nhiệm bên nhận thầu theo Hợp đồng, rủi ro phát sinh cho bên nhận thầu việc thực công việc tư vấn quy định Hợp đồng Trường hợp lỗi việc thu thập thông tin, vấn đề khác nhà thầu tư vấn để hồn thành cơng việc tư vấn theo điều khoản quy định Hợp đồng bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm e) Thực công việc pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho Hợp đồng đảm bảo tư vấn phụ (nếu có), nhân lực tư vấn tư vấn phụ tuân thủ luật pháp g) Nộp cho chủ đầu tư báo cáo tài liệu với số lượng thời gian quy định Hợp đồng Nhà thầu tư vấn thông báo đầy đủ kịp thời tất thông tin liên quan đến công việc tư vấn làm chậm trễ cản trở việc hồn thành cơng việc theo tiến độ đề xuất giải pháp thực h) Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm trình bày bảo vệ quan điểm nội dung công việc tư vấn buổi họp trình duyệt cấp có thẩm quyền chủ đầu tư tổ chức i) Sản phẩm tư vấn (Báo cáo kinh tế-kỹ thuật) phải thực chuyên gia có đủ điều kiện lực hành nghề theo quy định pháp luật Nhà thầu tư vấn phải xếp, bố trí nhân lực nhà thầu phụ có kinh nghiệm lực cần thiết danh sách chủ đầu tư phê duyệt để thực cơng việc tư vấn k) Cử đại diện có đủ thẩm quyền, lực để giải công việc vướng mắc thời điểm theo yêu cầu chủ đầu tư ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn l) Cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho họp, báo cáo, thẩm định, với số lượng theo thỏa thuận Hợp đồng tư vấn ký kết m) Tuân thủ yêu cầu hướng dẫn chủ đầu tư, trừ hướng dẫn yêu cầu trái với luật pháp thực n) Bồi thường thiệt hại lỗi gây thực không nội dung Hợp đồng tư vấn ký kết Điều 13 Quyền nghĩa vụ chủ đầu tư Quyền chủ đầu tư: a) Được quyền sở hữu sử dụng sản phẩm tư vấn theo Hợp đồng b) Từ chối nghiệm thu sản phẩm tư vấn không đạt chất lượng theo Hợp đồng c) Kiểm tra chất lượng công việc nhà thầu tư vấn khơng làm cản trở hoạt động bình thường nhà thầu tư vấn d) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung sản phẩm tư vấn không đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận Hợp đồng đ) Yêu cầu bên nhận thầu thay đổi cá nhân tư vấn không đáp ứng yêu cầu lực theo quy định Nghĩa vụ chủ đầu tư: a) Cung cấp cho nhà thầu tư vấn thông tin yêu cầu cơng việc, tài liệu, bảo đảm tốn phương tiện cần thiết để thực công việc theo thỏa thuận Hợp đồng (nếu có) b) Bảo đảm quyền tác giả sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo Hợp đồng c) Giải kiến nghị nhà thầu tư vấn theo thẩm quyền trình thực Hợp đồng thời hạn bên thỏa thuận Hợp đồng d) Thanh toán đầy đủ cho nhà thầu tư vấn theo tiến độ toán thỏa thuận Hợp đồng đ) Hướng dẫn nhà thầu tư vấn nội dung liên quan đến dự án hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu); tạo điều kiện để bên nhận thầu tiếp cận với cơng trình, thực địa e) Cử người có lực phù hợp để làm việc với nhà thầu tư vấn g) Tạo điều kiện cho bên nhận thầu thực công việc tư vấn, thủ tục hải quan (nếu có) h) Chịu trách nhiệm tính xác đầy đủ tài liệu cung cấp Bồi thường thiệt hại cho nhà thầu tư vấn bên giao thầu cung cấp thơng tin khơng xác, khơng đầy đủ theo quy định Hợp đồng Điều 14 Nhà thầu phụ (nếu có) Đối với nhà thầu phụ chưa có danh sách Hợp đồng, nhà thầu phải trình danh sách, hồ sơ lực kinh nghiệm nhà thầu phụ phạm vi công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận để chủ đầu tư xem xét chấp thuận trước ký Hợp đồng thầu phụ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ đầu tư chất lượng, tiến độ sai sót nhà thầu phụ Nhà thầu cam kết với chủ đầu tư toán đầy đủ, hạn khoản chi phí cho nhà thầu phụ quy định trong Hợp đồng thầu phụ Điều 15 Nhân lực nhà thầu Nhân lực nhà thầu nhà thầu phụ phải đủ điều kiện lực, có chứng hành nghề theo quy định, trình độ chun mơn, kinh nghiệm phù hợp nghề nghiệp, công việc họ phù hợp với quy định điều kiện lực pháp luật xây dựng Trường hợp thay đổi nhân sự, nhà thầu phải trình bày lý do, đồng thời cung cấp lý lịch người thay cho chủ đầu tư, người thay phải có trình độ tương đương cao người bị thay Nếu chủ đầu tư khơng có ý kiến nhân thay vòng 03 ngày kể từ ngày nhận đề nghị nhà thầu nhân coi chủ đầu tư chấp thuận Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay nhân người khơng đáp ứng u cầu chủ đầu tư không với hồ sơ nhân Hợp đồng Trong trường hợp này, nhà thầu phải gửi văn thông báo cho chủ đầu tư vòng 03 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu chủ đầu tư việc thay đổi nhân Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, chi phí phát sinh thay đổi nhân nhà thầu chịu Mức thù lao cho nhân thay không vượt mức thù lao cho người bị thay Nhà thầu điều chỉnh thời gian làm việc nhân cần thiết không làm tăng giá Hợp đồng Những điều chỉnh khác thực chủ đầu tư chấp thuận Nhà thầu tổ chức thực công việc theo tiến độ thỏa thuận Giờ làm việc, làm việc giờ, thời gian làm việc, ngày nghỉ thực theo Bộ Luật Lao động Nhà thầu khơng tính thêm chi phí làm ngồi (giá Hợp đồng bao gồm chi phí làm ngồi giờ) Điều 16 Bản quyền quyền sử dụng tài liệu Nhà thầu giữ quyền cơng việc thực Chủ đầu tư toàn quyền sử dụng tài liệu để phục vụ công việc quy định Hợp đồng mà không cần phải xin phép nhà thầu Nhà thầu phải cam kết sản phẩm nhà thầu thực cung cấp cho chủ đầu tư không vi phạm quyền quyền sở hữu trí tuệ cá nhân bên thứ ba Chủ đầu tư không, chịu trách nhiệm hậu từ việc khiếu nại sản phẩm theo Hợp đồng vi phạm quyền hay quyền sở hữu trí tuệ cá nhân hay bên thứ ba khác Điều 17 Bảo hiểm Nhà thầu phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định Điều 18 Rủi ro bất khả kháng Bất khả kháng khác hoạt động tư vấn bao gồm kiện sau: Động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất hay hoạt động núi lửa, chiến tranh Trách nhiệm bên rủi ro: a) Đối với rủi ro tính giá Hợp đồng rủi ro xảy bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm kinh phí b) Đối với rủi ro mua bảo hiểm chi phí khắc phục hậu rủi ro đơn vị bảo hiểm chi trả khơng tính vào giá Hợp đồng c) Bên nhận thầu phải bồi thường gánh chịu tổn hại cho bên giao thầu hỏng hóc, mát chi phí (bao gồm phí chi phí pháp lý) có liên quan lỗi gây d) Bên giao thầu phải bồi thường tổn hại cho bên nhận thầu thiệt hại, mát chi phí (bao gồm phí chi phí pháp lý) liên quan lỗi gây ra, Thơng báo bất khả kháng: a) Khi bên gặp tình trạng bất khả kháng phải thơng báo văn cho bên thời gian sớm nhất, thông báo phải nêu rõ nghĩa vụ, công việc liên quan đến hậu bất khả kháng b) Bên thông báo miễn thực công việc thuộc trách nhiệm thời gian xảy bất khả kháng ảnh hưởng đến công việc theo nghĩa vụ Hợp đồng Trách nhiệm bên bất khả kháng a) Nếu bên nhận thầu bị cản trở thực nhiệm vụ theo Hợp đồng bất khả kháng mà thông báo theo điều khoản Hợp đồng dẫn đến chậm thực công việc phát sinh chi phí bất khả kháng, bên nhận thầu có quyền đề nghị xử lý sau: - Được kéo dài thời gian chậm trễ theo quy định Hợp đồng (gia hạn thời gian hồn thành) - Được tốn chi phí phát sinh theo điều khoản quy định Hợp đồng b) Bên giao thầu phải xem xét định đề nghị bên nhận thầu c) Việc xử lý hậu bất khả kháng không áp dụng nghĩa vụ toán tiền bên cho bên theo Hợp đồng Chấm dứt Hợp đồng bất khả kháng, toán, hết trách nhiệm a) Nếu việc thực công việc Hợp đồng bị dừng bất khả kháng thông báo theo quy định Hợp đồng khoảng thời gian mà tổng số ngày bị dừng lớn số ngày bất khả kháng thơng báo, hai bên có quyền gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng cho bên b) Đối với trường hợp chấm dứt này, bên giao thầu phải toán cho bên nhận thầu: - Các khoản tốn cho cơng việc thực mà giá nêu Hợp đồng - Chi phí cho thiết bị vật tư đặt hàng cho cơng trình chuyển tới cho bên nhận thầu, thứ bên nhận thầu có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: Thiết bị vật tư trở thành tài sản (và rủi ro) bên giao thầu kh i bên giao thầu toán, bên nhận thầu bên giao thầu sử dụng Điều 19 Tạm ngừng công việc Hợp đồng Tạm ngừng công việc chủ đầu tư Nếu nhà thầu không thực nghĩa vụ theo Hợp đồng, chủ đầu tư thơng báo tạm ngừng tồn phần công việc nhà thầu, chủ đầu tư phải nêu rõ phần lỗi nhà thầu yêu cầu nhà thầu phải thực sửa chữa sai sót khoảng thời gian hợp lý cụ thể, đồng thời nhà thầu phải bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư tạm ngừng công việc Tạm ngừng công việc nhà thầu a) Nếu chủ đầu tư không thực nghĩa vụ theo Hợp đồng, không toán theo điều khoản thỏa thuận Hợp đồng 28 ngày kể từ ngày hết hạn tốn, sau thơng báo cho chủ đầu tư, nhà thầu tạm ngừng cơng việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) b) Sau chủ đầu tư thực nghĩa vụ theo Hợp đồng, nhà thầu phải tiếp tục tiến hành công việc bình thường c) Nếu chi phí phát sinh hậu việc tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) theo khoản này, nhà thầu phải thông báo cho chủ đầu tư để xem xét Sau nhận thông báo, chủ đầu tư xem xét có ý kiến vấn đề nêu Trước tạm ngừng thực cơng việc Hợp đồng bên phải thông báo cho bên biết văn nêu rõ lý tạm ngừng cơng việc thực Hai bên thương lượng giải để tiếp tục thực Hợp đồng Điều 20 Chấm dứt Hợp đồng Chấm dứt Hợp đồng chủ đầu tư Chủ đầu tư chấm dứt Hợp đồng, sau 07 ngày kể từ ngày gửi văn kết thúc Hợp đồng đến nhà thầu Chủ đầu tư quyền chấm dứt Hợp đồng nếu: 10 a) Nhà thầu khơng sửa chữa sai sót nghiêm trọng mà nhà thầu khắc phục việc thực nhiệm vụ vòng 05 ngày mà chủ đầu tư chấp nhận kể từ ngày nhận thông báo chủ đầu tư sai sót b) Nhà thầu khơng có lý đáng mà khơng tiếp tục thực công việc theo Điều [Thời gian tiến độ thực Hợp đồng], 14 ngày liên tục không thực công việc theo Hợp đồng d) Chuyển nhượng Hợp đồng mà khơng có thỏa thuận chủ đầu tư đ) Nhà thầu bị phá sản vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ tiếp tục kinh doanh giám sát người quản lý tài sản, người ủy quyền Hoặc người quản lý lợi ích chủ nợ có hành động kiện xảy (theo Luật áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới hoạt động kiện e) Nhà thầu từ chối không tuân theo định cuối đạt thông qua trọng tài phân xử Điều 22 [Khiếu nại giải tranh chấp] g) Nhà thầu cố ý trình chủ đầu tư tài liệu khơng thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ lợi ích chủ đầu tư h) Trường hợp bất khả kháng quy định Điều 18 [Rủi ro bất khả kháng] Sau chấm dứt Hợp đồng, chủ đầu tư thuê nhà thầu khác thực tiếp công việc tư vấn Chủ đầu tư nhà thầu sử dụng tài liệu có Chấm dứt Hợp đồng nhà thầu Nhà thầu chấm dứt Hợp đồng phải thông báo văn trước cho chủ đầu tư tối thiểu 10 ngày trường hợp sau đây: a) Sau 30 ngày liên tục công việc bị ngừng lỗi chủ đầu tư b) Chủ đầu tư khơng tốn cho nhà thầu theo Hợp đồng không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều 22 [Khiếu nại giải tranh chấp] sau 45 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ toán hợp lệ c) Chủ đầu tư không tuân theo định cuối đạt thông qua trọng tài phân xử Điều 22 [Khiếu nại giải tranh chấp] d) Do hậu kiện bất khả kháng mà nhà thầu thực phần quan trọng công việc thời gian không 14 ngày đ) Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ nợ tiếp tục kinh doanh điều hành người ủy thác người đại diện cho quyền lợi chủ nợ có hành động kiện xẩy (theo Luật hành) có tác dụng tương tự tới hành động kiện Khi chấm dứt Hợp đồng, quyền nghĩa vụ bên chấm dứt trừ điều khoản giải tranh chấp Khi hai bên chấm dứt Hợp đồng, gửi hay nhận văn chấm dứt Hợp đồng, nhà thầu thực bước cần thiết để kết thúc công việc tư vấn cách nhanh chóng cố gắng để giảm tối đa mức chi phí Thanh tốn chấm dứt Hợp đồng: Việc toán thực theo Điều cho công việc thực trước ngày chấm dứt có hiệu lực (bao gồm chi phí chun gia, chi phí mua sắm thiết bị, chi phí khác ) Điều 21 Thưởng, phạt trách nhiệm vi phạm Hợp đồng Thưởng Hợp đồng: Trường hợp nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ Hợp đồng sớm so với thời hạn quy định Hợp đồng này, mang lại hiệu cho chủ đầu tư chủ đầu tư cấp giấy khen cho nhà thầu 11 Phạt vi phạm Hợp đồng: Đối với nhà thầu: Nếu chậm tiến độ thực Hợp đồng 05 ngày phạt 0,1% giá Hợp đồng cho 01 ngày chậm tổng số tiền phạt không 12% giá trị Hợp đồng bị vi phạm Đối với chủ đầu tư: Nếu toán chậm cho nhà thầu theo quy định Điều [Giá Hợp đồng, tạm ứng tốn] phải bồi thường cho nhà thầu theo lãi suất hạn áp dụng cho ngày chậm toán Ngân hàng thương mại mà nhà thầu mở tài khoản công bố kể từ ngày chậm toán chủ đầu tư toán đầy đủ cho nhà thầu Điều 22 Khiếu nại giải tranh chấp Khi bên phát bên thực không không thực nghĩa vụ theo Hợp đồng có quyền yêu cầu bên thực theo nội dung Hợp đồng ký kết Khi bên phát có quyền khiếu nại bên nội dung Bên phải đưa cứ, dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ nội dung khiếu nại vòng 07 ngày Nếu cứ, dẫn chứng khơng hợp lý phải chấp thuận khiếu nại bên Trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát nội dung không phù hợp với Hợp đồng ký, bên phát phải thông báo cho bên nội dung khiếu nại nội dung Ngoài khoảng thời gian khơng bên có khiếu nại bên phải thực theo thỏa thuận ký Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận khiếu nại, bên nhận khiếu nại phải chấp thuận với khiếu nại phải đưa cứ, dẫn chứng nội dung cho việc khiếu nại bên không phù hợp với Hợp đồng ký Ngoài khoảng thời gian bên nhận khiếu nại khơng có ý kiến coi chấp thuận với nội dung khiếu nại bên đưa Khi có tranh chấp phát sinh q trình thực Hợp đồng, bên cố gắng thương lượng để giải biện pháp hòa giải Trường hợp thương lượng khơng có kết vòng 20 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng khơng thể hòa giải, bên gửi vấn đề lên Trọng tài để xử lý tranh chấp theo quy tắc Việt Nam (hoặc Tòa án Nhân dân) theo quy định pháp luật Quyết định Trọng tài (hoặc Tòa án Nhân dân) định cuối có tính chất bắt buộc với bên Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực điều khoản giải tranh chấp Điều 23 Quyết toán lý Hợp đồng Quyết tốn Hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn nội dung công việc tư vấn theo Hợp đồng, nhận Biên nghiệm thu xác nhận chủ đầu tư nhà thầu hoàn thành tất nghĩa vụ theo quy định Hợp đồng, nhà thầu trình cho chủ đầu tư 09 tài liệu toán Hợp đồng, hồ sơ toán bao gồm: a) Biên nghiệm thu hoàn thành toàn nội dung công việc tư vấn b) Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) c) Bảng tính giá trị tốn Hợp đồng nêu rõ phần tốn giá trị lại mà chủ đầu tư phải tốn cho nhà thầu Nếu chủ đầu tư không đồng ý cho nhà thầu chưa cung cấp đủ sở để xác nhận phần tài liệu toán Hợp đồng, nhà thầu cung cấp thêm thơng tin chủ đầu tư có u cầu hợp lý thay đổi theo thống hai bên Nhà thầu chuẩn bị trình cho chủ đầu tư toán Hợp đồng hai 12 bên thống Sau hai bên thống tài liệu toán, chủ đầu tư tốn tồn giá trị lại Hợp đồng cho nhà thầu Việc lý Hợp đồng phải hoàn tất thời hạn 20 ngày kể từ ngày bên hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng bị chấm dứt theo Điều Điều 24 Điều khoản chung Các bên đồng ý với tất điều khoản, quy định điều kiện Hợp đồng Khơng có quan đại diện bên có quyền đưa tun bố, trình bày, hứa hẹn thỏa thuận mà không nêu Hợp đồng; Không bên bị ràng buộc có trách nhiệm trước điều Các bên cam kết thực cách trung thực, công đảm bảo để thực theo mục tiêu Hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký Hợp đồng bao gồm 13 trang, 01 Phụ lục lập thành 08 tiếng Việt có giá trị pháp lý Chủ đầu tư giữ 07 bản, nhà thầu giữ 01 bản./ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU GIÁM ĐỐC ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ TRƯỞNG BAN Lê Huỳnh Diệu Nguyễn Hữu Khiếu 13 ... sơ Hợp đồng tư vấn xây dựng thứ tự ưu tiên Hồ sơ Hợp đồng bao gồm Hợp đồng tư vấn tài liệu khoản Các tài liệu kèm theo Hợp đồng phận không tách rời Hợp đồng tư vấn Các tài liệu kèm theo Hợp đồng. .. cho hợp đồng tư vấn xây dựng Những sai sót sản phẩm hợp đồng tư vấn xây dựng phải bên nhận thầu hoàn chỉnh theo Điều Khoản thỏa thuận hợp đồng tư vấn xây dựng Căn nghiệm thu sản phẩm hợp đồng. .. quản lý dự án đầu tư xây dựng quản lý chất lượng cơng trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng Những sai sót sản phẩm hợp đồng tư vấn xây dựng phải bên nhận thầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng xây dựng cầu, Hợp đồng xây dựng cầu, Biên bản nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng phải ghi rõ những sản phẩm đã đủ Điều kiện nghiệm thu và những nội dung cần phải hoàn thiện (nếu có)., Bất khả kháng khác trong hoạt động tư vấn bao gồm các sự kiện sau: Động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất hay hoạt động núi lửa, chiến tranh.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay