Bài dự thi báo cáo viên giỏi

18 10 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 18:22

Thực hiện Chỉ thị số 05CTTW ngày 1562016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27CTTTg ngày 0892016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 1 CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 - "XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH" I MỞ ĐẦU Thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 Bộ Chính trị khóa XII Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức ngày sâu sắc nội dung giá trị to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Người thật trở thành tảng tinh thần vững đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững bảo vệ vững Tổ quốc Để việc thực học tập hiệu quả, trước hết nghiên cứu điểm hay chuyên đề Phong cách tác phong hai khái niệm thường đôi với Phong cách hàm nghĩa rộng hơn, thể cung cách, cách thức hành xử người hay nhóm người, thể quán lao động, học tập, sinh hoạt, tạo nên riêng họ, phân biệt họ với người khác Phong cách hình thành sở yếu tố tư tưởng, đạo đức, lối sống, tài năng, sở trường, khí chất… Tác phong hàm nghĩa cụ thể so với phong cách Có thể hiểu tác phong thể bên phong cách, tạothành lề lối làm việc, thói quen ứng xử, nề nếp sinh hoạt Phong cách làm việc Hồ Chí Minh học quý báu cán bộ, đảng viên nhân dân, toàn Đảng, toàn dân, tồn qn ta tích cực triển khai thực Nghị Trung ương số 04-NQ/TW “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ” gắn với thực Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” II i NỘI DUNG Xây dựng phong cách làm việc cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh Chủ tịch Hồ Chí Minh ln đề cao vai trò đội ngũ cán bộ.Người coi “cán gốc công việc”, “cán dây chuyền máy” đến kết luận: “Công việc thành công thất bại cán tốt hay kém” Vì thế, Người quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng, có xây dựng, rèn luyện phong cách công tác Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm việc người cán bộ, đảng viên, cần tập trung thực nội dung sau: 1.Phong cách dân chủ, quần chúng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, phong cách dân chủ hay “cách làm việc dân chủ” phong cách hàng đầu mà người cán cần phải có Người rõ: Đảng ta thực “ Nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức quan nhà nước chế độ ta” “chế độ ta chế độ dân chủ, tư tưởng phải tự do” Vì thế, người cán bộ, đảng viên phải tạo không khí dân chủ thực nội cách thành tâm lắng nghe khơi gợi cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, cấp nói hết quan điểm, ý kiến Được cấp quần chúng hăng hái đề sáng kiến, “học hỏi sáng kiến quần chúng để lãnh đạo quần chúng” Những sáng kiến coi trọng, khen ngợi người có sáng kiến thêm hăng hái làm việc Phong cách dân chủ người cán không khơi nguồn sáng tạo, phát huy tinh thần cống hiến cấp quần chúng nhân dân mà làm cho tổ chức quan, đồn thể thêm gắn bó Người có phong cách dân chủ thực hành tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”,đó cách “để phát huy trí tuệ kinh nghiệm nhiều người” Cán không “độc tôn chân lý”, phải thành thực lắng nghe ý kiến phê bình cấp nghiêm túc sửa với tinh thần cầu thị Làm chắn người cán nhân dân yêu mến, cấp nể trọng, sẵn sàng đóng góp sáng kiến Phong cách dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ có định hướng, có lãnh đạo, dân chủ phải đến tập trung dân chủ trớn, dân chủ vô tổ chức.Một nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng “tập trung dân chủ” Nói sức mạnh dân chủ, Hồ Chí Minh nói: “thực hành dân chủ chìa khóa vạn giải khó khăn” Nếu người cán khơng có tác phong dân chủ “Miệng nói dân chủ, làm việc họ theo lối “quan” chủ” họ tự tước vũ khí hữu hiệu để hồn thành nhiệm vụ Khi đó, có “đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo thị” mà công việc không chạy” Phong cách dân chủ yêu cầu người cán bộ, đảng viên phải sâu sát quần chúng, ý tìm hiểu tâm tư nguyện vọng quần chúng, quan tâm đến mặt đời sống nhân dân; tin yêu tôn trọng người, ý lắng nghe ý kiến giải kiến nghị đáng quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình quần chúng sửa chữa khuyết điểm Gắn bó mật thiết với phong cách dân chủ phong cách quần chúng Hồ Chí Minh yêu cầu người cán phải có phong cách làm việc quần chúng, xuất phát từ vấn đề có tính ngun tắc vai trò quần chúng nhân dân: “Dễ mười lần khơng dân chịu Khó trăm lần dân liệu xong” Phong cách quần chúng yêu cầu người cán phải gần gũi quần chúng, lắng nghe thấu hiểu mong muốn quần chúng Người cán phải thường xuyên xuống sở mà phụ trách, tìm hiểu thực trạng đời sống, tâm tư, nguyện vọng quần chúng Người khẳng định: “cách xa dân chúng, không liên lạc chặt chẽ với dân chúng, đứng lơ lửng trời, định thất bại” Phong cách quần chúng khơng có nghĩa “theo quần chúng”, theo Hồ Chí Minh, “Trong dân chúng, có nhiều tầng lớp khác nhau, trình độ khác nhau, ý kiến khác nhau” Người cán phải có lĩnh vững vàng để vừa nâng cao trình độ giác ngộ, dân trí quần chúng, tạo chuyển biến tích cực nhận thức phận quần chúng “chậm tiến”, vừa thực tốt vai trò lãnh đạo Phong cách quần chúng Hồ Chí Minh phải biết cách tổ chức phong trào phù hợp với trình độ, lực thực tế quần chúng, khơng chủ quan, ý chí, áp đặt thực tiễn theo ý Theo Người, “nếu làm theo ý muốn, theo tư tưởng, theo chủ quan mình, đem cột vào cho quần chúng, khác “khoét chân cho vừa giầy”… Ai đóng giầy theo chân Khơng đóng chân theo giầy” Người khẳng định: “cách làm việc, cách tổ chức, nói chuyện, tuyên truyền, hiệu, viết báo, v.v chúng ta, phải lấy câu làm khuôn phép: “Từ quần chúng Về sâu quần chúng”, “dựa vào lực lượng quần chúng” Phong cách quần chúng cán bộ, đảng viên thể rõ thói quen sinh hoạt hàng ngày Người cán phải giản dị, hòa đồng với quần chúng, khơng cho phép hưởng điều có tính chất “đặc quyền, đặc lợi” Người cảnh tỉnh suy nghĩ lệch lạc cán bộ, “phải ăn mặc bảnh giữ oai tín, giữ thể diện” Khi người cán thấm nhuần tác phong quần chúng, họ quần chúng nhân dân yêu thương, tin cậy, ủng hộ đó, việc họ làm thành cơng 2.Phong cách khoa học Phong cách làm việc khoa học đòi hỏi xem xét định việc phải điều tra, nghiên cứu, phân tích tồn diện, phải tơn trọng quy trình định, tranh thủ ý kiến tập thể lãnh đạo quần chúng Người rõ: “Gặp vấn đề, ta phải đặt câu hỏi: có vấn đề này? xử trí này, kết sao? Phải suy tính kỹ lưỡng Chớ hấp tấp, làm bừa, làm liều Chớ gặp làm vậy”17 Việc phải điều tra rõ ràng, cẩn thận định thực đến nơi, đến chốn Đặc biệt, vấn đề mới, phức tạp có ảnh hưởng lớn tới tổ chức đảng, đơn vị, đội nhân dân, cần phải làm thử, làm điểm trước định Tuyệt đối khơng định chưa có thơng tin đầy đủ, chưa có phương án tính tốn hiệu Tránh chủ quan ý chí, che giấu khuyết điểm để chạy theo thành tích Phong cách làm việc khoa học Hồ Chí Minh làm việc phải có mục đích kế hoạch rõ ràng, thiết thực Muốn có kế hoạch khoa học người cán phải “Việc chính, việc gấp làm trước Khơng nên luộm thuộm, khơng có kế hoạch, gặp việc nào, làm việc ấy”18 Hết sức tránh chuyện vạch “Chương trình cơng tác q rộng mà thiết thực” bệnh “đánh trống bỏ dùi” gây lãng phí tiền của, nhân lực thời gian nhân dân Phong cách làm việc khoa học phải biết quý trọng thời gian, biết làm việc có lực giải cơng việc cách tốt thời gian ngắn Người nói: “ Thời cần phải tiết kiệm cải, cải hết làm thêm thời gian qua không kéo lại Người cán phải biết tiết kiệm thời gian phải biết tiết kiệm thời gian cho người khác Cách tốt tập trung giải dứt điểm công việc;” Không nên “nay lần mai lữa”19 không ôm đồm, làm nhiều việc, nhiều việc không dứt điểm, không hiệu Người giải thích: “Đích nghĩa nhằm vào mà bắn Nhiều đích q loạn mắt, khơng bắn trúng đích nào”20 Phong cách làm việc khoa học yêu cầu người cán giải công việc sở liệu khách quan, dựa tảng thực tế để lựa chọn phương án khả thi phương án phải đặt tổng thể chiến lược lâu dài Không rơi vào “Bệnh cận thị - không trông xa thấy rộng Những vấn đề to tát khơng nghĩ đến mà chăm việc tỉ mỉ”21 Người cán khơng lợi nhỏ trước mắt mà làm tổn hại đến lợi ích to lớn, lâu dài Tầm nhìn - phẩm chất người có tư khoa học có cách làm việc khoa học Theo Hồ Chí Minh, phong cách làm việc khoa học đòi hỏi người cán phải có cách đánh giá người, việc, xếp công việc cho hợp lý;lại phải biết cách kiểm tra, giám sát công việc cấp cách hiệu quả, qua thấy việc thi hành đường lối, nghị Đảng cần điều chỉnh gì…Người nói: “tình hình khách quan thay đổi hàng hàng phút, chủ trương ta hôm đúng, hôm sau không hợp thời, ta không tỉnh táo kiểm điểm tư tưởng hành vi ta để bỏ thời, sai hỏng, định ta không theo kịp tình thế”22 Kiểm tra có tác dụng phân loại, đánh giá cán bộ, “Có kiểm tra… biết rõ lực khuyết điểm cán bộ, sửa chữa giúp đỡ kịp thời”23 Cán lãnh đạo làm việc khoa học, chặt chẽ cấp khơng thể “qua mặt” Phong cách khoa học đòi hỏi người cán sau công việc phải biết rút kinh nghiệm cho lần sau cho người khác Hồ Chí Minh viết: “cơng việc thành công thất bại, cần phải nghiên cứu đến cội rễ, phân tách thật rõ ràng kết luận Kết luận thìa khóa phát triển công việc để giúp cho cán tiến tới”24 3.Phong cách nêu gương Theo Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên phải làm gương công việc, từ nhỏ đến lớn, thể thường xuyên mặt; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, nói phải đơi với làm Người u cầu tất cán bộ, đảng viên phải nêu gương đạo đức Trước hết, phải tự làm gương, cán “gắng làm gương anh em, công tác, gắng làm gương cho dân”25 Về vai trò nêu gương, Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, ta viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta họ yêu mến Quần chúng quý mến người có tư cách, đạo đức.Muốn hướng dẫn nhân dân, phải làm mực thước cho người ta bắt chước” Tự phải trước giúp người khác chính.Mình khơng chính, mà muốn người khác vơ lý Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vô tư phẩm chất đạo đức cách mạng chủ yếu, nhân cách người Người viết: “Trời có bốn mùa: Xn, Hạ, Thu, Đơng Đất có bốn phương Đơng, Tây, Nam, Bắc Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính Thiếu mùa, khơng thành trời, Thiếu phương, khơng thành đất Thiếu đức khơng thành người”.27 Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư nội dung thiếu phong cách làm việc nhân cách người lãnh đạo, quản lý Trong Di chúc thiêng liêng, Người dặn tất cán bộ, đảng viên: “Đảng ta đảng cầm quyền Mỗi đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, Thật cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ tư Phải giữ gìn Đảng ta thật sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành Nhân dân”28 Theo Hồ Chí Minh, kẻ thù lòng chí cơng vơ tư chủ nghĩa cá nhân, thấy lợi ích riêng mình, khơng thấy lợi ích chung tập thể, muốn tự tư tự lợi Phải khắc phục chủ nghĩa cá nhân có người cán đảng viên có phong cách làm việc cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Đó sở để hình thành hành vi đạo đức đắn, tâm hồn hướng thượng: “Giàu sang khơng thể quyến rũ, nghèo khó khơng thể chuyển lay, uy lực khuất phục”29 Cần nêu gương ba mối quan hệ với mình, với người, với việc Đối với phải khơng tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo, học tập cầu tiến bộ, tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở thân; phải tự phê bình rửa mặt ngày Đối với người, ln giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đồn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng Đối với việc, hoàn cảnh phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng”, đặtviệc công lên trên, lên trước việc tư Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, muốn nêu gương nói phải đơi với làm.Nói đơi với làm khơng chuẩn mực đạo đức truyền thống mà chuẩn mực đạo đức cơng vụ tối thiểu Với cán bộ, đảng viên, thống chặt chẽ nói làm, đạo đức nêu gương đạo đức cần đạt tới quán công việc đời sống riêng, đạo đức người lãnh đạo đạo đức đời thường Địa vị cao, uy tín lớn, phải sức hồn thiện đạo đức, thống nói làm Người đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu công tác lối sống, lúc, nơi, nói phải đơi với làm để quần chúng noi theo Việc nói đơi với làm mang lại cho quần chúng lòng tin tơn trọng người cán bộ, đó, người cán dễ dàng thực thi quyền lãnh đạo Người phê phán cán “Chỉ biết nói nói, nói qua khác, ngày qua ngày khác Nhưng việc thiết thực khơng làm được”30 Nhân dân không tin cậy cán nói mà khơng làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói đàng làm nẻo Muốn rèn luyện phong cách nói đơi với làm, người cán phải thường xuyên tự kiểm điểm, soi xét mình, đồng thời phải khuyến khích cấp quần chúng nhận xét, phê bình, góp ý cho mình, nhắc nhở điều hứa Người cán phải biết tránh bệnh hình thức, bệnh “hữu danh, vơ thực”, chạy theo thứ hào nhống bên ngồi Trong gia đình, cha mẹ phải gương cho con, anh chị gương em Trong nhà trường, thầy giáo, cô giáo gương cho học trò Trong quan, tổ chức cán lãnh đạo gương cho cấp dưới, người nêu gương cho người khác Trong sống ngày, người cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành người có đời tư sáng, làm gương giúp nhân dân nhìn vào mà nói theo, qua mà làm tăng thêm điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu Trong nội dung nêu gương, cán bộ, đảng viên phải luôn nêu gương tinh thần phục vụ nhân dân Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm phục vụ nhân dân từ triết lý sâu xa rằng, cơm ăn, áo chúng mặc mồ hôi, nước mắt dân mà ra, nên phải đền bù xứng đáng cho dân Vì mà cán bộ, đảng viên phải xơng xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu dám chịu trách nhiệm trước dân lời nói việc làm Để giáo dục nêu gương đạt kết cao, Hồ Chí Minh chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn cách tốt để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng người mới, sống mới"31 Người khẳng định: “Người tốt, việc tốt nhiều lắm.Ở đâu có.Ngành, giới nào, địa phương nào, lứa tuổi có”32 Tháng 6-1968, Người đạo xuất sách “Người tốt, việc tốt” để người học tập, làm theo, lan tỏa tốt, đẹp xã hội ii Xâydựng phong cách lãnh đạo người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Trong nghiệp cách mạng Đảng, cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo quần chúng, dẫn dắt quần chúng nhân dân theo Đảng nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Khi Đảng cầm quyền, đảng viên tín nhiệm xếp tham gia công tác lãnh đạo, quản lý quan, đơn vị Trong tổ chức đảng, quyền, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước, đa số người đứng đầu đảng viên Vì vậy, phong cách người lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng việc thực quan điểm, đường lối Đảng, kết triển khai thực nhiệm vụ Phong cách lãnh đạo tổng hợp phương pháp, biện pháp, cách thức riêng, tiêu biểu mà người lãnh đạo sử dụng ngày để thực nhiệm vụ Phong cách quy định chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất, tri thức, điều kiện trị điều kiện sống người lãnh đạo.Phong cách lãnh đạo khái niệm rộng khái niệm phương pháp, cách thức, biện pháp Phong cách lãnh đạo chung, biểu thông qua phương pháp, cách thức biện pháp, đồng thời phản ánh phẩm chất bên người, phản ánh tư tưởng, đạo đức, lực, tính cách, sở trường người lãnh đạo Có số yêu cầu phong cách lãnh đạo mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hay nhắc tới, là: phong cách dân chủ, đoán, lãnh đạo sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, động, sáng tạo 1.Phong cách dân chủ, đoán Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán lãnh đạo phải “gom góp ý kiến rời rạc, lẻ tẻ quần chúng, phân tích nó, nghiên cứu nó, đặt thành ý kiến có hệ thống.Rồi đem tun truyền, giải thích cho quần chúng, làm thành ý kiến quần chúng, làm cho quần chúng giữ vững thực hành ý kiến đó.Đồng thời nhân lúc quần chúng thực hành, ta xem xét lại, coi ý kiến hay khơng.Rồi lại tập trung ý kiến quần chúng, phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, tuyên truyền, giải thích, làm cho quần chúng giữ vững thực hành Cứ lần sau mực hơn, hoạt bát hơn, đầy đủ lần trước Đó cách lãnh đạo tốt” Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách tổ chức, máy nhà nước nhiều công việc khác, cần phải thực hành cách liên kết lãnh đạo với quần chúng “liên kết sách chung với đạo riêng”34, tức vận dụng quan điểm, đường lối chung phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.Theo Người, thật biết lãnh đạo, quản lý Phong cách lãnh đạo dân chủ phải dựa vào quần chúng; cán lãnh đạo, người đứng đầu không quan liêu, hách dịch, coi thường quần chúng nhân dân Phải biết đời sống thực nhân dân nào, khả thực nhân dân sao? Họ nghĩ mong muốn gì? Mỗi lời nói, việc làm người cán phải phù hợp với quần chúng, phản ánh khát vọng quần chúng Cán phải biết băn khoăn trăn trở dân để kịp thời uốn nắn tháo gỡ dân Người phê bình cách lãnh đạo số cán không dân chủ, dẫn đến tình trạng người có ý kiến khơng dám nói, người muốn phê bình khơng dám phê bình, làm cho cấp cấp cách biệt nhau, quần chúng với Đảng xa rời nhau, khơng sáng kiến, khơng hăng hái làm việc Người rõ: “Người lãnh đạo muốn biết rõ ưu điểm khuyết điểm mình, muốn biết cơng tác tốt hay xấu, khơng khun cán mạnh bạo đề ý kiến phê bình Như khơng phạm đến uy tín người lãnh đạo mà lại tỏ dân chủ thật Đảng Nếu cán khơng nói năng, khơng để ý kiến, khơng phê bình, chí tâng bốc mình, tượng xấu Vì khơng phải họ khơng có nói, họ khơng dám nói, họ sợ Thế hết dân chủ Đảng Thế nội Đảng âm u, cán trở nên máy, lòng uất ức, khơng dám nói, uất ức mà hóa ốn ghét, chán nản”35 Người đòi hỏi phải có phong cách làm việc thực dân chủ giả tạo, hình thức để che lấp ý đồ xấu cá nhân Bởi giả tạo làm suy yếu, chí phá vỡ tập thể, thói hình thức chủ nghĩa sớm muộn làm xói mòn, chí triệt tiêu dân chủ Cán lãnh đạo, người đứng đầu, người có trọng trách tập thể, vừa phải thực hành dân chủ, lắng nghe ý kiến tập thể, đồng thời, phải đoán, nhận thức đầy đủ trách nhiệm dám định, dám làm, dám chịu trách nhiệm Đây việc thực nghiêm nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” Theo Hồ Chí Minh, người tài giỏi đến đâu nắm hết mặt vấn đề, biết hết việc đơn vị đời sống xã hội Cho nên, cần phải có cách làm việc tập thể để phát huy trí tuệ tập thể, đơng đảo quần chúng nhân dân nhằm hồn thành nghiệp tập thể, đơn vị hay địa phương mà riêng người cán lãnh đạo, quản lý khơng làm Tập thể lãnh đạo dân chủ Cá nhân phụ trách nêu cao trách nhiệm người lãnh đạo, người quản lý Có ý thức tập thể cao, tạo bầu khơng khí làm việc dân chủ, tôn trọng lắng nghe ý kiến tập thể, phát huy trí tuệ tập thể, khơng có tính đốn, khơng dám chịu trách nhiệm cá nhân trước tập thể, khơng thể có định kịp thời, đáp ứng yêu cầu công việc tiến triển Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý cán lãnh đạo, quản lý rằng: “Những việc bình thường, người giải đúng, người phụ trách cẩn thận giải Những việc quan trọng cần tập thể định”36 Theo Hồ Chí Minh, trách nhiệm người đứng đầu phải đề cao, mang tính định đến hiệu cơng việc Phong cách làm việc người 10 cán lãnh đạo, quản lý đắn phải kết hợp thống cách làm việc dân chủ, tập thể với tính đoán, dám chịu trách nhiệm cá nhân trước tập thể, kịp thời đưa định Trong thời điểm định, người lãnh đạo, quản lý phải dám nghĩ, dám làm, dám quyết… điều liên quan trực tiếp đến việc tận dụng thời Người dạy: “Lạc nước hai xe đành bỏ phí.Gặp thời tốt thành công”37 Kết hợp tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách, thực trách nhiệm người lãnh đạo, người đứng đầu để khắc phục tượng coi thường tập thể, ngược lại, dựa dẫm, ỷ lại vào tập thể, không dám đốn, khơng nêu cao trách nhiệm cá nhân… làm trì trệ, suy yếu lực lãnh đạo, hiệu quản lý người cán lãnh đạo 2.Phong cách lãnh đạo sâu sát Trong thực tiễn, Hồ Chí Minh gương sáng phong cách lãnh đạo sâu sát Theo tài liệu thống kê Bảo tàng Hồ Chí Minh, tính 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc (1955-1965), không quản tuổi cao, công việc bề bộn, Người thực 700 lượt thăm địa phương, cơng trường, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đội…, từ miền núi đến hải đảo, để thăm hỏi chiến sĩ đồng bào, xem xét tình hình, kiểm tra cơng việc Tính năm, có 60 lượt Người xuống sở, tháng có khoảng lần Người gặp gỡ quần chúng.Ngoài ra, ngày qua đọc báo, đọc thư nhân dân gửi lên, thấy có ý kiến hay, cần tiếp thu, việc gấp cần giải quyết, Người dùng bút đỏ đóng khung lại, chuyển tới quan có trách nhiệm, yêu cầu nghiên cứu giải Lãnh đạo sâu sát nâng cao tính khách quan, minh bạch, tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát, từ kiểm soát tốt việc thực thi quyền lực, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng tài sản Nhà nước, nhân dân, góp phần phòng chống tham nhũng có hiệu Hồ Chí Minh u cầu dựa vào quần chúng nhân dân để giám sát, kiểm tra, nhằm loại trừ hành vi trục lợi, ăn cắp, tham ô, đục khoét, biến công thành riêng… Theo Hồ Chí Minh, sau nghị ban hành, phải tổ chức tốt việc thực để nghị vào sống Điều gắn liền với công việc kiểm tra, giám sát Muốn tốt, “phải tận nơi, xem tận chỗ” Theo Người, thật bị bưng bít kiểm tra, giám sát ngành, cấp, không nghiêm túc, chưa chặt chẽ Sau kiểm tra, giám sát, sai cần khắc phục, sửa chữa đúng, tốt phải động viên khen thưởng, kịp thời, khen thưởng người, việc, 10 11 lúc động viên, giáo dục, thúc đẩy người lao động hăng say làm việc Người yêu cầu nhanh chóng biểu dương gương người tốt, việc tốt, động viên khuyến khích vật chất tinh thần, nhằm phát triển tốt để chống lại xấu, mục tiêu xây dựng người mới, làm cho xã hội ngày tiến Mỗi đọc báo chí, thấy gương “người tốt, việc tốt” nào, người đầu khởi xướng phong trào, Người liền cử cán xác minh tặng “Huy hiệu Bác Hồ” cho người có thành tích xứng đáng Cả nước có khoảng 5.000 người Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng “Huy hiệu Bác Hồ” qua phong trào “Người tốt, việc tốt” Những nhận “Huy hiệu Bác Hồ” tự hào kể lại mẩu chuyện cảm động nhận phần thưởng cao quý Quan trọng nữa, phần thưởng đó, sau trở thành học nêu gương cho hệ cháu họ Hồ Chí Minh yêu cầu: “Tôi lệnh cho Bộ Tổng tư lệnh mau chóng khen thưởng đơn vị chiến sĩ lập nhiều chiến công oanh liệt”38 Trong “những việc cần phải làm ngay” gửi cán bộ, chiến sĩ tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Người nhắc nhở: “Xét kỹ báo cáo đơn vị cá nhân có cơng trạng đặc biệt để Chính phủ khen thưởng”, “vì khen thưởng khuyến khích nhiều, khen thưởng tổng kết phổ biến kinh nghiệm cho ngành hoạt động”, “vì khen thưởng cách giáo dục cổ động Bộ đội, đồng bào có thành tích mà Trung ương, Chính phủ khen thưởng hăng hái người chưa có thành tích thi đua tích cực Từ trước đến địa phương báo cáo, cơ, phải tích cực làm”39 3.Khéo dùng người, trọng dụng người tài Là người lãnh đạo giỏi phải khéo dùng người trọng dụng nhân tài Xuất phát từ mục tiêu chung độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh quy tụ trí thức đào tạo từ nước phương Tây, quan lại triều đình phong kiến cũ Người xác định, việc dùng người phải hợp lý, lực sở trường họ, người, việc, “dùng thợ mộc làm nghề thợ rèn” phải cho họ hiểu rõ mặt công việc họ phải phụ trách Dùng người mà không công việc không chạy, không việc, làm thui chột nhân tài, có hại cho Đảng thể yếu công tác cán Đảng.Người cho rằng, “cách lãnh đạo ta kém, thói quan liêu nồng có người bị dìm xuống, khơng cất nhắc Muốn tránh khỏi hao phí nhân tài, cần phải sửa chữa cách lãnh đạo” Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người lãnh đạo, quản lý phải biết trọng dụng nhân tài, không làm “thui chột” nhân tài Việc trọng dụng nhân tài theo quan 11 12 điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh phải làm thường xuyên, liên tục “người làm vườn vun trồng cối quý báu Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng người có ích cho cơng việc chung chúng ta" Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, trọng dụng nhân tài phải biết tuỳ tài mà dùng người: “Tài to ta dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, có lực việc gì, ta đặt vào việc Biết dùng người vậy, ta khơng lo thiếu cán bộ”40 Bởi vậy, sau nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập, lúc bộn bề khó khăn, thù trong, giặc ngồi, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm tìm người tài để xây dựng đất nước Người gương sáng cho việc tìm nhân tài trọng dụng nhân tài Ngày 14/11/1945, báo Cứu quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Kiến thiết cần có nhân tài Nhân tài nước ta chưa có nhiều khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng nhân tài ngày phát triển thêm nhiều”41 Người chủ trương phải “tìm người tài đức” Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, quốc gia, đất nước sử dụng nhân tài khuyết điểm to, làm lãng phí vốn quý Đảng Nhà nước xây dựng kiến thiết 4.Phong cách cách mạng, khoa học, động, sáng tạo Một yêu cầu quan trọng phong cách người đứng đầu, người lãnh đạo phải có thống tính đảng, tính nguyên tắc cao với tính động, sáng tạo, nhạy cảm với “Trung với Đảng”, “trung với nước, hiếu với dân” phẩm chất trị bản, thể hoạt động người lãnh đạo, quản lý Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, điều chủ chốt phong cách làm việc cán lãnh đạo phải: “Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật Đảng, thực tốt đường lối, sách Đảng Đặt lợi ích Đảng nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng cá nhân Hết lòng phục vụ nhân dân Vì Đảng, dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu việc”42 Nhiệt tình cách mạng yếu tố phẩm chất người cán đứng đầu, người lãnh đạo Vì có nhiệt tình cách mạng, người cán lãnh đạo say mê, tận tuỵ với cơng việc để tìm phương án sáng tạo nhằm thực thi nhiệm vụ đạt hiệu cao Tính cách mạng, lòng yêu nước, thương dân động lực lớn thúc người lãnh đạo, quản lý chuyên tâm, lo toan, tận tuỵ, say mê với công việc Đồng thời, người lãnh đạo phải có tìm tòi sáng tạo, đề xuất ý kiến hay, phương án tối ưu để thực thi nhiệm vụ đạt hiệu cao Theo Hồ Chí Minh, cán lãnh đạo, phải người vừa “hồng”, vừa “chuyên”, có đạo đức cách mạng, có tinh thần anh dũng, gương mẫu, chịu đựng gian khổ, hy sinh có lực thực nhiệm vụ giao 12 13 Hồ Chí Minh cho rằng, tính khoa học phải đảm bảo tri thức khoa học Nhiệt tình cách mạng thực đem lại hiệu thống với tri thức khoa học sở khoa học Nhiệt tình cách mạng trở thành tâm, ý chí thiếu tri thức khoa học Thực tiễn cho thấy, có nhiệt tình mà thiếu tri thức khoa học dẫn tới sai lầm, chệch hướng, làm hỏng đường lối, sách, hành động trái quy luật, chí dẫn đến phá hoại vơ ý thức Những chương trình, dự án, kế hoạch với ý tưởng tốt đẹp, thiếu tri thức dẫn đến thất bại, gây tổn thất nặng nề Để có tri thức khoa học, người cán lãnh đạo, người đứng đầu phải chịu khó học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ trị, văn hố, nghiệp vụ nắm tình hình ngồi nước Chủ quan, tự mãn, nghiên cứu lý luận thực tiễn nên gặp thuận lợi dễ lạc quan, gặp thành công sớm dễ mắc phải bệnh kiêu ngạo; gặp khó khăn dễ lúng túng, bị động, dẫn đến bi quan, dao động, lập trường cách mạng khơng vững… Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán đảng viên nói chung, với cán lãnh đạo: “Học hỏi việc phải tiếp tục suốt đời Suốt đời phải gắn liền lý luận với cơng tác thực tế Khơng tự cho biết đủ rồi, biết hết Thế giới đổi mới, nhân dân ta ngày tiến bộ, phải tiếp tục học hành để tiến kịp nhân dân”43 Học tập, nghiên cứu, “học hành” theo tư tưởng Hồ Chí Minh đảm bảo thống lý luận với thực tiễn, nói đơi với làm Cán bộ, đảng viên cần phải có lý luận lãnh đạo cần nắm lý luận hồn thành nhiệm vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: “Lý luận kim nam, phương hướng cho công việc thực tế Khơng có lý luận lúng túng nhắm mắt mà đi”44, “làm mà khơng có lý luận khơng khác mò đêm tối, vừa chậm chạp vừa hay vấp váp”45 Khẳng định vai trò lý luận, Hồ Chí Minh rõ cần thiết phải biết liên hệ lý luận với thực tiễn cơng tác lãnh đạo Vì: “Thực tiễn khơng có lý luận hướng dẫn thành thực tiễn mù quáng Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn lý luận suông”46, nên lý luận mà xa rời thực tiễn sớm muộn dẫn tới bệnh giáo điều, sách vở, nên người cán lãnh đạo phải nắm lý luận, đồng thời qua kinh nghiệm làm việc, phải hiểu rõ vận động quan điểm lý luận thực tiễn, qua dự báo biến đổi tình hình, nhiệm vụ cách mạng, từ thực tốt vai trò lãnh đạo Một yêu cầu phong cách làm việc cán lãnh đạo, người đứng đầu phải nắm lý luận, không “lý luận sng”, mà phải có lực vận dụng lý luận vào thực tiễn Hồ Chí Minh rõ: “Học tập chủ nghĩa 13 14 Mác - Lênin học tập tinh thần xử trí việc, người thân mình; học tập chân lý phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn nước ta”47 Người chủ trương “phải gắn lý luận với công tác thực tế” Mọi chủ trương, đường lối Đảng mặt phải xuất phát từ tình hình cụ thể,giải thích cho quần chúng hiểu thực chủ trương, sách “lý luận khơng tách rời thực tế” Trong cơng tác, tùy theo hồn cảnh cụ thể, người lãnh đạo sử dụng nhiều hình thức, biện pháp khác để hồn thành chức trách, nhiệm vụ Tuy nhiên, cần có vững vàng, không thay đổi vấn đề thuộc ngun tắc, vấn đề có tính chiến lược, quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước “bất biến, phải giữ vững sắt đá” Cùng với kiên định nguyên tắc, vấn đề chiến lược, sách lược cách mạng, hình thức, phương pháp, biện pháp, cách thức tiến hành phải mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp với thực tế để đạt kết cao Điều thuộc lĩnh người lãnh đạo, thực “dĩ bất biến ứng vạn biến”, thể linh hoạt hoạt động lãnh đạo Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu đặt phải cụ thể giai đoạn Tính bất biến, mục tiêu tất giai đoạn cách mạng độc lập, thống cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Trong Di chúc, Người nói lên mong muốn cuối cùng, mục tiêu chung cách mạng “xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh”48 Tuy nhiên, đường đến mục tiêu đường đấu tranh lâu dài, đầy khó khăn, gian khổ Người đứng đầu, người lãnh đạo cần sáng suốt, tỉnh táo, nhạy bén để xác định sách lược, hình thức, biện pháp thực hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể, bước đi, bước tiến lên cách mạng Những nội dung xây dựng phong cách lãnh đạo nêu khơng nằm ngồi quy định chung phong cách làm việc cán bộ, đảng viên, đồng thời, có u cầu cao hơn, thể vị trí, vai trò, trách nhiệm người cán bộ, đảng viên cương vị lãnh đạo iii Đẩy mạnh học tập làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo chủ tịch Hồ Chí Minh Tình hình thực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể đơn vị Về tổ chức quán triệt tuyên truyền 14 15 Về nội dung : thảo luận chuyên đề: “Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,“Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh” tổ chức tham gia hội thi trực tuyến Tại đơn vị, chủ động thực kênh tuyên truyền : qua họp Chi Bộ, Chi Đoàn, sinh hoạt cờ qua cổng thông tin điện tử (Website nhà trường) Về đạo thực nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW: Về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 05gắn với thực nhiệm vụ trị quan; với việc thực Nghị Trung ương (khóa XII) tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tử tưởng trị, đạo đức lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ; tập trung đạo giải vấn đề trọng tâm, yếu kém, hạn chế trình hoạt động Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, học sinh theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua buổi sinh hoạt cờ, thể dục đầu giờ, tiết học lên lớp Cụ thể, sau buổi thể dục đầu ngày, học sinh đồng đọc to điều Bác Hồ dạy trước xếp hàng lên lớp thói quen giúp cho học sinh nhiều, ông bà ta dạy : Tiên học lễ - hậu học văn Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn đất nước Trong tháng 3,4,5 vừa qua, tổ chức buổi sinh hoạt, hội thi văn nghệ, mục đích tạo đồn kết nội đoàn, cung cấp kiến thức ngày lễ cho đoàn viên học sinh : sinh hoạt ngày thành lập Đoàn TN, tổ chức hội trại nguồn, tham gia giao lưu với Đoàn thị trấn Hóc Mơn, sinh hoạt ý nghĩa tổ chức hội thi karaoke chào mừng ngày 30/4,kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tổ chức hoạt động ngoại khóa : Vì người bạn ngoại thành, trao quà cho em học sinh có hồn cảnh khó khăn trường tiểu học Tân Mỹ - Bến Tre, trao quà tình thương cho em bé bị cha mẹ bỏ rơi Chùa Kỳ Quang – Gò Vấp, đến thăm mua ủng hộ sản phẩm Trung tâm việc làm niên khuyết tật Quận 12 Ngoài việc tổ chức, vận động đoàn viên thực hoạt động, nhiệm vụ,với vai trò Bí thư Chi Đồn, gương mẫu, tiên phong hoạt động 15 16 chun mơn đồn thể để làm gương tạo thói quen cho đồn viên, học sinh có ý thức việc “Trung thực, trách nhiệm”: thường xuyên đấu tranh chống biểu tiêu cực ngồi đơn vị, có ý thức tự giác cao Thường xuyên nêu cao tinh thần đoàn kết Các buổi sinh hoạt cờ đầu tuần tuyên dương em học sinh có ý thức tốt việc giữ gìn vệ sinh chung, trung thực, thường xuyên nhặt rơi trả lại cho người Về đạo đức lối sống, thân đảng viên chi bộ, tơi ln giữ cho có lối sống lành mạnh, giản dị, khơng xa hoa lãng phí, ln rèn luyện tu dưõng đạo đức, sống gương mẫu, tận tụy với cơng việc, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp; Với công tác tuyên truyền việc thực tiết kiệm, tơi ln nhắc nhở đồn viên, học sinh tiết kiệm việc sử dụng điện, tắt điện, đèn, quạt khỏi phòng, học sinh sử dụng nước cách, khơng lãng phí Ngồi ra, việc kết hợp với đội TNTP việc tuyên truyền, sinh hoạt tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh chào cờ, hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục lên lớp Tham gia vận động Đồn Phường tổ chức việc giữ gìn nếp sống văn minh thị, Chi Đồn tham gia hoạt động dọn rác khu phố 5, tham gia xóa biển quảng cáo tuyến đường Tơ ký thuộc địa bàn phường Đông Hưng Thuận Tham gia hội thi trực tuyến: Hội thi Quận 12 vững bước lên – Học tập làm theo “tư tưởng” đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Ưu điểm: Kết quán triệt, học tập tổ chức thực đem lại chuyển biến tích cực nhận thức hành động đoàn viên niên chi đồn a) Về nhận thức: - 100% Đồn viên có ý thức cao tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống Ý thức trách nhiệm, chấp hành giấc làm việc làm tốt công việc lãnh đạo phân cơng - 100% Đồn viên Chi Đồn “Nêu cao tinh thần trách nhiệm” thể tốt nhiệm vụ phân công, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức hành động, nêu cao ý thức tự giác, có tinh thần trách nhiệm cơng việc 16 17 - Đa số học sinh có thói quen tốt, trung thực, tiết kiệm, lễ phép với thầy cô, cha mẹ b) Về lãnh đạo, đạo Chi bộ: - Nhà trường chủ động, nghiêm túc triển khai thực nội dung theo kế hoạch, hướng dẫn cấp Đã cụ thể hoá xây dựng văn lãnh đạo, đạo, hướng dẫn tổ chức thực đảm bảo quy trình, nội dung - Cơng tác kiểm tra tăng cường, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh thiếu sót, giải vướng mắc q trình triển khai Chi Tồn tại, hạn chế - Do bận nhiều việc cơng tác chun mơn nên có nhiều hoạt động khơng tham gia Để việc “học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” ngày vào chiều sâu tạo sức lan tỏa rộng, xin đề xuất, kiến nghị vấn đề sau: Trong trình thực hiện, BCH Đoàn Phường cần tăng cường kiểm tra công tác triển khai, công tác tuyên truyền giáo dục, để phát huy tính tiên phong gương mẫu Đoàn, đảng viên học tập làm theo gương Bác, thật trở thành công việc thường xuyên tổ chức, tránh việc làm theo phong trào, hình thức Trên báo cáo thân việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017-2018 III LỜI KẾT Phong cách tác phong công tác tưởng gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh thể xuyên suốt đời hoạt động cách mạng Người phấn đấu hy sinh tổ quốc nhân dân Người.Học tập làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo Người đòi hỏi cán đảng viên, người cán lãnh đạo, quản lí cấp phải nâng cao ý thức trách nhiệm phát huy dân chủ, chấp hành kỹ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân , thấu hiểu tâm tư nguyện vọng nhân dân; gắn bó sở, với thực tiễn; nói phải đơi với làm; phải biết phấn đấu hy sinh lợi ích tập thể, nhân dân; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối Đảng vào điều kiện thực tế quan, đơn vị địa phương 17 18 Xây dựng phong cách làm việc cán đảng viên đặc biệt phong cách tác phong người đứng đầu theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nhiệm vụ quan trọng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhằm xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh, ln xứng đáng “hiện thân trí tuệ, lương tâm danh dự dân tộc”./ Nguồn : Chuyên đề năm 2018 - "Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, cán bộ, đảng viên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành đến cấp ủy đảng, quyền, Mặt trận đồn thể trị - xã hội, quan, đơn vị cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân nghiên cứu, học tập http://nhuxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2018-4-13/Ke-hoach-hanh-dongthuc-hien-Chi-thi-05-CT-TW-cua-lv3ois.aspx http://huyenuy.namtramy.quangnam.gov.vn/Default.aspx? tabid=1292&Group=206&NID=3864&chuyen-de-nam-2-18 xay-dung-phongcach-tac-phong-cong-tac-cua-nguoi-dung-dau-cua-can-bo-dang-vien-tronghoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh 18 ... Người quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng, có xây dựng, rèn luyện phong cách công tác Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm... đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính Thi u mùa, khơng thành trời, Thi u phương, khơng thành đất Thi u đức khơng thành người”.27 Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư nội dung thi u phong cách làm việc... hái người chưa có thành tích thi đua tích cực Từ trước đến địa phương báo cáo, cơ, phải tích cực làm”39 3.Khéo dùng người, trọng dụng người tài Là người lãnh đạo giỏi phải khéo dùng người trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi báo cáo viên giỏi, Bài dự thi báo cáo viên giỏi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay