SGDCK PHAI SINH dich thanh 2018

35 12 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 17:56

sở giao dịch chứng khoán phái sinh SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NỘI DUNG: Tổng quan SGDCK Phái sinh Tổ chức hoạt động giao dịch CKPS SGD Thành viên giao dịch chứng khốn phái sinh Mơ hình Việt Nam I Tổng quan SGDCK Phái sinh Các loại hợp đồng phái sinh chủ yếu OTC SGD Kỳ hạn Tương lai Quyền chọn Quyền chọn Hoán đổi I Tổng quan SGDCK Phái sinh Phân biệt CKPS giao dịch OTC SGD Tiêu chí OTC SGD Tiêu chuẩn hợp đồng - Hợp đồng không chuẩn - Được chuẩn hóa với hóa; Các bên thỏa thuận với quy định SGD nhau; Phát hành tổ chức tài đưa Nhà đầu tư - Tự tìm đối tác để giao dịch - Giao dịch thông qua hệ thống giao dịch SGD Đảm bảo tốn - Khơng có đảm bảo tốn, rủi ro toán cao - Được đảm bảo toán qua Trung tâm bù trừ (CCP) Cơ chế tạo - Thường khơng có khoản - Nhà tạo lập thị trường (market maker) I Tổng quan SGDCK Phái sinh Tài sản sở Cổ phiếu đơn lẻ TÀI SẢN CƠ SỞ Chỉ số chứng khoán Lãi suất Tiền tệ Hàng hóa I Tổng quan SGDCK Phái sinh Mơ hình sở hữu SGDCK phái sinh giới Sở phái sinh độc lập với SGDCK sở Sở phái sinh thuộc sở hữu SGDCK sở Sở phái sinh SGDCK sở tập đồn MƠ HÌNH MƠ HÌNH MƠ HÌNH I Tổng quan SGDCK Phái sinh SGDCK phái sinh Trung tâm bù trừ  Trung tâm bù trừ đơn vị trực thuộc độc lập với Sở Giao dịch  Hầu hết thị trường có Trung tâm bù trừ thuộc SGD phận SGD quản lý: Quản lý thông suốt từ giao dịch đến bù trừ toán Chủ động giám sát, đặc biệt giám sát giới hạn vị (position limit) Cơ chế quản lý rủi ro thuận lợi hiệu I Tổng quan SGDCK Phái sinh Thành phần tham gia thị trường Cơ quan quản lý, cấp phép - Ban hành VBQPPL - Cấp phép cho hoạt động thị trường SGDPS - Tổ chức giám sát giao dịch - Thiết kế sản phẩm chứng khoán phái sinh Trung tâm bù trừ Ngân hàng Thanh toán - Xác định nghĩa vụ bên - QLRR (Margin, Mark to Market, Position Limit,…) - Quản lý tài sản chấp - Chuyển khoản/thanh toán tiền cho nhà đầu tư - Cung cấp liệu tài khoản cho TTBT I Tổng quan SGDCK Phái sinh Thành phần tham gia thị trường (tt) Thành viên giao dịch - Nhập lệnh khách hàng/tự doanh vào HTGD - Môi giới, tư vấn cho nhà đầu tư Market Maker - Hỗ trợ khoản cho thị trường Thành viên bù trừ - Bù trừ tài khoản khách hàng/tự doanh - Chịu trách nhiệm ký quỹ khách hàng Khách hàng - Tham gia giao dịch I Tổng quan SGDCK Phái sinh NHÀ ĐẦU TƯ A Lệnh NHÀ ĐẦU TƯ B Xác nhận khớp lệnh Xác nhận khớp lệnh Lệnh SGDPS TVGD Xác nhận khớp lệnh Nộp KQ Kết giao dịch Y/C KQ Y/C KQ Xác nhận KQGD TTBT TVBT Thông tin vị thế, ký quỹ Yêu cầu chuyển khoản Lệnh TVGD Xác nhận khớp lệnh Y/C KQ 10 Nộp KQ Y/C KQ TVBT Thông tin vị thế, ký quỹ NGÂN HÀNG THANH TOÁN Lệnh Yêu cầu chuyển khoản II Tổ chức hoạt động giao dịch CKPS SGD Tổ chức quản lý giao dịch (tt)  Giá toán hàng ngày  Đây mức giá quan trọng, làm xác định lãi/lỗ nhà đầu tư sau kết thúc ngày giao dịch  Phương thức xác định: giá đóng cửa, bình qn gia quyền,…  Giá toán cuối  Thường xác định xoay quanh giá tài sản sở ngày giao dịch cuối  Phương thức: giá đóng cửa, bình qn giá TSCS,… 21 II Tổ chức hoạt động giao dịch CKPS SGD Giám sát giao dịch, quản lý thành viên hoạt động khác  Ngăn ngừa phối hợp với quan quản lý để xử lý hành vi thao túng  Chấp thuận hủy tư cách tư cách thành viên  Quản lý việc tuân thủ quy định thành viên  Công bố thông tin;  Cung cấp dịch vụ;  Tuyên truyền giáo dục,… 22 III Thành viên giao dịch CKPS SGD Đối tượng làm thành viên giao dịch  Là tổ chức tham gia làm thành viên với chức chủ yếu môi giới: CTCK, NHTM,…  Nghiệp vụ: Môi giới, tự doanh, tạo lập thị trường, tư vấn giao dịch  Điều kiện làm thành viên: Năng lực tài chính, sở hạ tầng, nhân 23 III Thành viên giao dịch CKPS SGD Nhà đầu tư công ty môi giới  Trước tiến hành mở tài khoản giao dịch, nhà đầu tư cần nhận thức rõ TT CKPS để đảm bảo họ nắm rủi ro:  Thông tin khuyến cáo; Cảnh báo rủi ro;  Khả thua lỗ thâm hụt tài khoản giao dịch, tài khoản ký quỹ;  Những hậu xảy chậm bổ sung ký quỹ toán; 24 III Thành viên giao dịch CKPS SGD Nhà đầu tư công ty môi giới (tt)  Trách nhiệm thành viên giao dịch  Kiểm tra phối hợp với TVBT kiểm tra đảm bảo khách hàng nộp đủ ký quỹ trước giao dịch;  Tách biệt tài khoản tự doanh với tài khoản khách hàng;  Hướng dẫn khách hàng giao dịch đặt lệnh quy định; 25 III Thành viên giao dịch CKPS SGD Quy trình giao dịch CKPS  Quy trình giao dịch tổng thể nhà đầu tư: Bước 1: Nhà đầu tư mở TK giao dịch TVGD, TVGD lập TK bù trừ cho khách hàng TK ký Quỹ NHTT; Bước 2: Nhà đầu tư nộp ký quỹ theo yêu cầu; Bước 3: Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch vào hệ thống giao dịch SGD thông qua TVGD, TVGD chịu trách nhiệm kiểm tra thông tin ký Quỹ giới hạn vị thế; Bước 4: SGD gửi KQGD đến TVGD TTBT xác định giá toán vào cuối ngày giao dịch; Bước 5: Căn vào KQGD giá tốn từ SGD, TTBT tính tốn lãi/lỗ hàng ngày nghĩa vụ toán cuối bên giao dịch; 26 III Thành viên giao dịch CKPS SGD Ký quỹ hạch toán theo giá hàng ngày  Hạch toán theo giá hàng ngày (daily mark to market):  Hàng ngày sau kết thúc giao dịch, SGD xác định giá toán cuối ngày cho hợp đồng  Tài khoản giao dịch nhà đầu tư điều chỉnh lại lãi/lỗ: • Vị mở ngày = (giá toán cuối ngày – giá giao dịch) * số nhân * số hợp đồng • Vị mở = (giá toán cuối ngày – giá toán ngày liền trước) * số nhân * số hợp đồng • Vị đáo hạn = (giá toán cuối ngày – giá toán ngày liền trước) * số nhân * số hợp đồng 27 III Thành viên giao dịch CKPS SGD Ký quỹ hạch toán theo giá hàng ngày (tt)  Ký quỹ: Trong CKPS, ký quỹ đóng vai trò khoản đảm bảo (performance bond) cho nhà đầu tư có khả tốn giá trị vị mở nắm giữ, bao gồm:  Ký quỹ ban đầu (initial margin): - Phụ thuộc vào độ biến động TSCS, thường dao động khoảng từ 5% - 15% tổng giá trị hợp đồng Một số SGD/TTBT quy định ký quỹ ban đầu số tiền cố định - Định kỳ vào ngày 01, 10, 20 hàng tháng VSD xác định lại tỷ lệ ký quỹ ban đầu cơng bố 02 ngày làm việc trước áp dụng  Ký quỹ biến đổi (variation margin): Xác định sở lãi lỗ vị phiên giao dịch vị 28 III Thành viên giao dịch CKPS SGD Ký quỹ hạch toán theo giá hàng ngày (tt)  Ký quỹ trì yêu cầu (margin requirement): tổng giá trị ký quỹ mà TVBT phải nộp để trì vị bao gồm: ký quỹ ban đầu ký quỹ biến đổi ký quỹ đảm bảo thực HĐTL TPCP  Tùy theo số dư TK nhà đầu tư, nhà đầu tư rút nộp bổ sung vào TK nhà nhà đầu tư  Trường hợp rút tài sản ký quỹ phải đảm bảo tỷ lệ sử dụng ký quỹ sau rút ngưỡng cảnh báo mức độ 29 III Thành viên giao dịch CKPS SGD Ký quỹ hạch toán theo giá hàng ngày (tt) Tài khoản ký quỹ Rút ký quỹ Ký quỹ ban đầu Biến động Ký quỹ trì Gọi ký quỹ Gọi ký quỹ Ngày giao dịch 30 III Thành viên giao dịch CKPS SGD Thành viên tạo lập thị trường (Market Maker - MM)  Thành viên tạo lập thị trường giúp tăng tính khoản thị trường, thường dùng cho sản phẩm niêm yết  Để đảm bảo khoản, SGD quy định MM:  Các trường hợp phải chào giá  Chênh lệch bid/ask  Khối lượng chào giá tối thiểu  Thời gian trì lệnh chào 31 IV Mơ hình Việt Nam Hệ thống quan quản lý Hệ thống văn pháp quy Luật Chứng khoán Bộ Tài Nghị định phái sinh 42 UBCKNN Thơng tư hướng dẫn 11, 23 Sở Giao dịch Thành viên giao dịch Nhà tạo lập thị trường Quy chế Sở VSD TVGD đặc biệt Thành viên bù trừ chung Thành viên bù trừ trực tiếp Quy chế giao dịch 32 Quy chế thành viên Văn hướng dẫn UBCK Quy chế VSD Quy chế TVBT Quy chế ký quỹ, BT,TT QC Quỹ BT IV Mơ hình Việt Nam Sản phẩm giai đoạn đầu  Loại sản phẩm: hợp đồng tương lai  Tài sản sở:  Chỉ số cổ phiếu  Trái phiếu phủ  Lệnh giao dịch: ATO, ATC, LO, MTL, MOK, MAK  Loại thành viên:  TVGD thông thường: CTCK hoạt động với nghiệp vụ tự doanh môi giới HĐTL  TVGD đặc biệt: NHTM tự doanh trái phiếu phủ  Market Maker: CTCK, NHTM đủ điều kiện 33 IV Mô hình Việt Nam Đặc điểm hợp đồng tương lai số chứng khốn Điều khoản Mơ tả Tài sản sở VN30/HNX30 Quy mô hợp đồng Điểm sở * Hệ số nhân Tháng đáo hạn Tháng tại, số tháng cuối Quý Phương thức toán Bằng tiền Bước giá 0,1 điểm số Biên độ 7% Phương thức giao dịch Khớp lệnh, thỏa thuận Đơn vị giao dịch 01 hợp đồng Thời gian giao dịch Bắt đầu sớm kết thúc thị trường sở Giới hạn vị 5.000-10.000-20.000 Mức ký quỹ 10% Ngày GD cuối Thứ năm thứ ba tháng đáo hạn 34 Q&A Thanh Tel: 0908 66 56 59 Email: dthanh11@gmail.com thanhnd@hsx.vn 35 ... SGDCK Phái sinh Tài sản sở Cổ phiếu đơn lẻ TÀI SẢN CƠ SỞ Chỉ số chứng khốn Lãi suất Tiền tệ Hàng hóa I Tổng quan SGDCK Phái sinh Mơ hình sở hữu SGDCK phái sinh giới Sở phái sinh độc lập với SGDCK. .. phái sinh độc lập với SGDCK sở Sở phái sinh thuộc sở hữu SGDCK sở Sở phái sinh SGDCK sở tập đồn MƠ HÌNH MƠ HÌNH MƠ HÌNH I Tổng quan SGDCK Phái sinh SGDCK phái sinh Trung tâm bù trừ  Trung tâm bù... PHÁI SINH NỘI DUNG: Tổng quan SGDCK Phái sinh Tổ chức hoạt động giao dịch CKPS SGD Thành viên giao dịch chứng khốn phái sinh Mơ hình Việt Nam I Tổng quan SGDCK Phái sinh Các loại hợp đồng phái sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SGDCK PHAI SINH dich thanh 2018, SGDCK PHAI SINH dich thanh 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay