1 TỔNG QUAN VỀ CKPS thay tuan

35 11 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 17:54

tổng quan về chứng khoán phái sinh, lý thuyết chứng khoán phái sinh Người trình bày bày:: PHĨ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TS TRẦN QUỐC TUẤN Hồ Chí Minh – 2018 TỔNG QUAN VỀ CKPS VÀ THỊ TRƯỜNG CKPS NỘI DUNG CHÍNH A NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH PHÁI SINH B NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CKPS VÀ TTCKPS I II III IV V VI VII VIII IX X SƠ LƯỢC LỊCH SỬ TTCKP KHÁI NIỆM CKPS PHÂN LOẠI CKPS THỊ TRƯỜNG CKPS VAI TRỊ TTCKPS MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA TTCKPS RỦI RO KHI SỬ DỤNG CKPS QUẢN LÝ RỦI RO ĐIỀU KiỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CKPS A KiẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH PHÁI SINH GiỚI THIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH  MƠ HÌNH TTTC TRÊN THẾ GiỚI  MƠ HÌNH TTTC VIỆT NAM  TÀI CHÍNH PHÁI SINH B NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CKPS VÀ TTCKPS I- LỊCH SỬ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH  Thời kỳ ban đầu: công cụ phái sinh sơ đẳng từ thời Trung cổ (VD: hợp đồng mua bán nông sản giao hàng tương lai với giá xác định trước)  Thế kỷ XVII: option hoa tulip (Hà Lan); futures gạo (Nhật Bản)  Sự phát triển Bắc Mỹ: 1848, đời thị trường hợp đồng tương lai có tổ chức Bắc Mỹ (CBOT)  Vai trò thống trị HĐTL nông sản khoảng 100 năm I- LỊCH SỬ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH  1970s: • Mơ hình Black, Scholes, Merton cơng nghệ phát triển TTCKPS phát triển mạnh • hướng: (i) CKPS tỷ giá lãi suất định chế tài phát triển (giao dịch OTC); (ii) CKPS chuẩn hóa dựa cổ phiếu hàng hóa (giao dịch SGD Chicago, London, Tokyo) • Sự xuất CKPS dựa sản phẩm tài I- LỊCH SỬ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH  1980s: phát triển thị trường phái sinh phi tập trung; tham gia ngày nhiều ngân hàng ngân hàng đầu tư  1990s: Tự động hóa bùng nổ, thay đổi cấu phương thức giao dịch  Sự rối loạn thị trường tài  Kỷ nguyên tài II – KHÁI NIỆM CKPS  CHỨNG KHỐN PHÁI SINH LÀ GÌ? • Cơng cụ tài có giá trị xác định từ giá trị biến • • • • • sở (underlying) Phái sinh khái niệm rộng gồm loại tài sản sở chứng khốn khơng phải chứng khốn CK phái sinh phân thành loại chính: phái sinh tài (financial derivatives) phái sinh hàng hóa (commodity derivatives) Thỏa thuận/ hợp đồng thiết lập cho giao dịch diễn tương lai “Phương thức để giữ vị rủi ro vị bù trừ/đối ứng tài sản/biến sở mà không cần phải mua bán tài sản/biến sở đó” “Hợp đồng tài giao dịch tái phân bổ rủi ro hình thành kinh tế thực, cơng cụ quan trọng để chủ thể kinh tế chuyển rủi ro (sang đối tượng khác)” III – PHÂN LOẠI Theo phương thức giao dịch:  CKPS niêm yết sở giao dịch (chuẩn hóa)  CKPS giao dịch phi tập trung (OTC) (customized theo đối tượng) Theo tài sản sở: tài sản tài chính, tài sản vật chất rủi ro đo lường được:  CKPS lãi suất  CKPS tiền tệ  CKPS cổ phiếu/chỉ số cổ phiếu  CKPS hàng hóa  CKPS tín dụng  CKPS dựa yếu tố khác Theo sản phẩm  Hợp đồng kỳ hạn: thỏa thuận hai bên tham gia việc mua bán tài sản sở với giá xác định thời điểm định tương lai  Hợp đồng tương lai: cam kết chuẩn hóa việc mua bán tài sản sở với giá xác định thời điểm định tương lai  Quyền chọn: thỏa thuận cam kết việc mua (hoặc bán) tài sản sở với giá xác định tương lai, bên mua hợp đồng có quyền, nghĩa vụ, thực giao dịch tương lai  Hợp đồng hốn đổi: hợp đồng hai bên việc trao đổi luồng tiền tương lai theo công thức xác định VIII- Quản lý rủi ro thị trường CKPS Nguyên tắc bản:  Quản lý nhà nước TTCKPS  Sự giám sát thích hợp HĐQT phận quản lý cấp cao   HĐQT: phê duyệt sách, thơng tin đặn vị rủi ro tổ chức, định kỳ đánh giá lại sách quy trình quan trọng… Quản lý cấp cao: đảm bảo đầy đủ sách quy trình để triển khai nghiệp vụ CKPS ngắn hạn dài hạn  Xây dựng quy trình quản lý rủi ro đầy đủ tích hợp nhiều khía cạnh: giới hạn rủi ro thận trọng, phương pháp đo lường hợp lý hệ thống thông tin đầy đủ, thực giám sát rủi ro liên tục báo cáo thường xun  Kiểm sốt nội tồn diện Quản lý rủi ro thị trường CKPS (t) Một số thơng lệ: Rủi ro tín dụng: sử dụng hợp đồng bù trừ khung, biện pháp nâng hạng tín dụng (thế chấp tài sản, đảm bảo bên thứ ba), hạn mức tín dụng Rủi ro thị trường: theo dõi liên tục vị rủi ro, đề hạn mức (cơ chế phân quyền) Rủi ro khoản: đánh giá quản lý bối cảnh khoản tổng thể tổ chức Rủi ro hoạt động: phải bảo đảm:  Tính độc lập: tách biệt phận front office, phận back office, phận middle office  Về lực:  Về thù lao:  Tránh thực hoạt động rủi ro mức để tìm kiếm lợi nhuận  Thù lao phận back office middle office không nên gắn với lợi nhuận phận front office mang lại Quản lý rủi ro thị trường CKPS (t) Các nguyên tắc sử dụng CKPS: Các tổ chức cần thiết lập hạn mức bảo đảm tuân thủ • Hạn mức có cấp độ: • Hạn mức mềm: quy mơ vị cần phân tích, đánh giá • Hạn mức cứng: quy mơ vị cần tất tốn để bảo đảm tuân thủ hạn mức • Thẩm quyền sử dụng CKPS: Thiết lập chế kiểm soát nội cần tính đến yếu tố • Mục đích sử dụng CKPS • Các rủi ro tiềm tàng CKPS • Các phương pháp mà tổ chức dự định sử dụng để đo lường, quản lý, kiểm soát rủi ro liên quan đến CKPS • Các chuẩn mực kế tốn áp dụng chế thuế • Giới hạn nghiêm cấm sử dụng CKPS: Nhất định (các CKPS phức tạp mới) • Khơng thể đo lường cách đáng tin cậy rủi ro • Khó thực đóng vị phức tạp quy mơ lớn (nhất giao dịch CKPS OTC) IX- ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CKPS  Khung pháp lý đầy đủ  Hạ tầng giao dịch CCP đại  Chính sách thuế: bảo đảm hài hòa loại CKPS cơng cụ sở liên quan  Chuẩn mực kế toán  Các vấn đề khác:  Cưỡng chế thực thi áp dụng chuẩn mực IFRS  Yêu cầu vốn tổ chức tài tham gia TTCKPS OTC phải cân quy định margin SGDCKPS (nếu không, giao dịch CKPS SGD bất lợi)  Thị trường sở khoản Tương quan TTCKPS TT sở Tương quan khoản TTCKPS so với TT sở? Tỷ lệ quy mô giao dịch thị trường sở so với TTCKPS  Nhiều thị trường phát triển: tỷ lệ > -> giao dịch CKPS nhiều thị trường sở  Hàn Quốc: tỷ lệ 5:1 nhờ IT, giao dịch online, chi phí giao dịch thấp, NĐT nhỏ nhiều X- Xu phát triển TT CKPS • Thị trường CKPS tiếp tục mở rộng quy mô, chủng loại sản phẩm phạm vi địa lý • Sự tác động mạnh mẽ yếu tố: tự hóa tồn cầu hóa, tiến cơng nghệ • Nhận thức tầm quan trọng việc quản lý rủi ro hệ thống thị trường CKPS, đặc biệt thị trường OTC => cải tổ chế quản lý thị trường CKPS OTC Cải tổ thị trường OTC Thỏa thuận hội nghị thượng đỉnh G20 (2009):  Mọi hợp đồng CKPS OTC phải báo cáo với trung tâm thông tin giao dịch (trade repositories)  Mọi hợp đồng chuẩn hóa đưa vào giao dịch sở giao dịch tảng giao dịch điện tử (tùy điều kiện phù hợp), bù trừ thông qua đối tác trung tâm (CCP)  Các hợp đồng bù tập trung phải đáp ứng yêu cầu vốn cao quy định tối thiểu ký quỹ phải áp dụng Cải tổ thị trường OTC Lợi ích chi phí việc cải tổ chế quản lý thị trường CKPS OTC bình diện kinh tế vĩ mô Dự kiến mức thay đổi GDP hàng năm sau thực thi đầy đủ sửa đổi sách tác động việc cải tổ (đơn vị tính: phần trăm) Trung bình Lợi ích Chi phí thấp + 0,16 + 0,16 Chi phí cao + 0,16 Chi phí - 0,03 - 0,04 - 0,07 Lợi ích ròng + 0,13 + 0,12 + 0,09 Tình (1) Giảm tổn thất khủng hoảng tài (2) Tác động tăng giá dịch vụ tài THỐNG KÊ RA MẮT CÁC SẢN PHẨM PHÁI SINH TRÊN CHỈ SỐ CỔ PHIẾU TT Thị trường Tên số Năm mắt HĐTL số Năm mắt HĐQC số Mỹ S&P 500 1982 1983 Úc All Ordinaries 1983 1983 Hàn Quốc KOSPI 200 1996 1997 Hồng Kông Hang Seng 1986 1993 Canada TSE 300 1984 1984 Thái Lan SET50 2006 2007 Đài Loan TAIEX 1998 2004 Ba Lan WIG 20 1998 2003 Nhật (Osaka) Nikkei 225 1986 1989 10 Tây Ban Nha IBEX 35 1992 1992 11 Anh (LSE) FTSE 100 1984 1984 THỐNG KÊ RA MẮT CÁC SẢN PHẨM PHÁI SINH TRÊN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Đài Loan: - 2/1/2004: Ra mắt sản phẩm hợp đồng tương lai Trái phiếu phủ (HĐTL TPCP) 10 năm Trung quốc: - 6/9/2013: Niêm yết HĐTL trái phiếu Kho bạc năm (5 year Treasury Bond Futures) - 20/03/2015: Niêm yết HĐTL trái phiếu Kho bạc 10 năm (10 year Treasury Bond Futures) THỐNG KÊ RA MẮT CÁC SẢN PHẨM PHÁI SINH TRÊN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Thái Lan: -18/10/2010: Ra mắt sản phẩm HĐTL TPCP năm Hồng kông: -26/9/1997: Ra mắt sản phẩm HĐTL lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn tháng (three month HIBOR Futures) -20/10/1998: Ra mắt sản phẩm HĐTL lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn tháng (One Month HIBOR Futures) - 10/4/2017: Ra mắt sản phẩm HĐTL TPCP năm (MOFT – Bond Futures) Nhật bản: -19/10/1985: Ra mắt sản phẩm HĐTL TPCP 10 năm ( 10- year JGB bond futures) - 8/7/1988: Ra mắt sản phẩm HĐTL TPCP 20 năm (20- year JBG futures) – ngừng năm 2002 - 16/2/1996: Ra mắt sản phẩm HĐTL TPCP năm (5-year JGB futures) - 23/3/2009: Ra mắt HĐTL mini 10-year JGB futures - 7/4/2014: Tái mắt sản phẩm HĐTL TPCP 20 năm (20-year JGB futures) Úc: - 1979: Ra mắt sản phẩm HĐTL tín phiếu kỳ hạn 90 ngày (90- Day Bank Bill) - 1984: Ra mắt sản phẩm HĐTL TPCP năm – ngừng giao dịch - 16/3/2001: Ra mắt sản phẩm HĐTL TPCP năm Sau đó, ASX mắt sản phẩm HĐTL TPCP 10 năm - 21/9/2015: Ra mắt sản phẩm HĐTL TPCP 20 năm Canada: - 9/1989: Ra mắt sản phẩm HĐTL TPCP 10 năm - (10- year Government of Canada bond futures) 1/1995:Ra mắt sản phẩm HĐTL TPCP năm 6/2002: Ra mắt sản phẩm HĐTL lãi suất repo qua đêm, kỳ hạn 30 ngày 4/2004: Ra mắt sản phẩm HĐTL TPCP năm 11/2007: Ra mắt sản phẩm HĐTL TPCP 30 năm 4/2009: Tái mắt sản phẩm HĐTL TPCP năm SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ VÀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Về bản, có khác biệt chứng khốn sở chứng khốn phái sinh, theo chứng khốn phái sinh có ưu điểm hỗ trợ cho khoản thị trường sở, cho phép nhà đầu tư tận dụng lợi đòn bẩy, giao dịch – bù trừ nhanh chóng, khơng giới hạn việc nắm giữ liên tục dự đoán xu thị trường Cụ thể: Nội dung Chứng khoán sở Chứng khoán phái sinh Thị trường giao dịch Thị trường giao (spot market) Thị trường phái sinh Số lượng phát hành/ niêm yết Có giới hạn (phụ thuộc vào tổ chức phát hành) Không giới hạn Bán khống chứng khoán Bị cấm hạn chế số thị trường Tham gia vị bán mà không cần có tài sản sở Số tiền cần để giao dịch Bằng tổng giá trị chứng khoán muốn mua Một phần giá trị chứng khoán phái sinh Thời điểm toán/ chuyển giao Ngay sau giao dịch Một thời điểm định tương lai ... 500 19 82 19 83 Úc All Ordinaries 19 83 19 83 Hàn Quốc KOSPI 200 19 96 19 97 Hồng Kông Hang Seng 19 86 19 93 Canada TSE 300 19 84 19 84 Thái Lan SET50 2006 2007 Đài Loan TAIEX 19 98 2004 Ba Lan WIG 20 19 98... (Osaka) Nikkei 225 19 86 19 89 10 Tây Ban Nha IBEX 35 19 92 19 92 11 Anh (LSE) FTSE 10 0 19 84 19 84 THỐNG KÊ RA MẮT CÁC SẢN PHẨM PHÁI SINH TRÊN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Đài Loan: - 2 /1/ 2004: Ra mắt sản... NIỆM CKPS PHÂN LOẠI CKPS THỊ TRƯỜNG CKPS VAI TRÒ TTCKPS MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA TTCKPS RỦI RO KHI SỬ DỤNG CKPS QUẢN LÝ RỦI RO ĐIỀU KiỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CKPS A
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 TỔNG QUAN VỀ CKPS thay tuan, 1 TỔNG QUAN VỀ CKPS thay tuan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay