2 KHUNG PHAP LY TTCKPS thay tuan

163 10 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 17:50

thông tư cũng như pháp luật trong chứng khoán phái sinh CHUYÊN ĐỀ: GIỚI THIỆU KHUNG PHÁP LÝ CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN PHÁI SINH Người trình bày bày:: PHĨ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TS TRẦN QUỐC TUẤN Hồ Chí Minh – 2018 GIỚI THIỆU KHUNG PHÁP LÝ CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH GIỚI THIỆU KHUNG PHÁP LÝ CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH  Quyết định 366/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án xây dựng phát triển TTCKPS  Nghị định số 42/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 5/5/2015 CKPS TTCKPS;  Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 Bộ Tài hướng dẫn số điều Nghị định 42/2015/NĐ-CP  Thông tư số 23/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung số điều Thông tư số 11/2016/TT-BTC Nghị định 42/2015/NĐ-CP  Quy chế SGDCK (đang hoàn thiện);  Quy chế TTLKCK (đang hoàn thiện) A – QUYẾT ĐỊNH SỐ 366 I QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC: Xây dựng phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam dựa tiêu chuẩn thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tế định hướng phát triển kinh tế - xã hội đất nước Xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh theo mơ hình tập trung, hoạt động thống quản lý Nhà nước Lựa chọn chuẩn hóa chứng khốn phái sinh giao dịch Sở giao dịch chứng khoán hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn dựa chứng khoán sở số thị trường chứng khoán, trái phiếu Xây dựng phát triển thị trường chứng khoán phái sinh gắn với chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 A – QUYẾT ĐỊNH SỐ 366 II MỤC TIÊU MỤC TIÊU TỔNG QUÁT - Xây dựng thị trường chứng khốn phái sinh bước nhằm hồn chỉnh cấu trúc thị trường chứng khoán, hỗ trợ phát triển bền vững thị trường chứng khoán sở (thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu), góp phần thúc đẩy phát triển tăng cường vai trò thị trường chứng khốn thị trường tài nói riêng kinh tế nói chung - Xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh để bước đa dạng hóa sản phẩm giao dịch, phù hợp với tiến trình phát triển thị trường tài đáp ứng nhu cầu đầu tư quản lý rủi ro nhà đầu tư tổ chức phát hành, tăng tính cạnh tranh thị trường chứng khoán Việt Nam A – QUYẾT ĐỊNH SỐ 366 MỤC TIÊU CỤ THỂ: Việc xây dựng phát triển thị trường chứng khốn phái sinh theo lộ trình phát triển sản phẩm phái sinh từ đơn giản đến phức tạp, đảm bảo khả quản lý, giám sát rủi ro thị trường Cụ thể, qua giai đoạn sau: - Giai đoạn 2013 -2015: Xây dựng khung pháp lý, hoàn thiện hạ tầng sở vật chất, công nghệ bao gồm hệ thống giao dịch, toán bù trừ chứng khoán phái sinh, hệ thống giám sát công bố thông tin Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán thành viên thị trường - Giai đoạn 2016 - 2020: Tổ chức vận hành thị trường chứng khoán phái sinh - Giai đoạn sau 2020: Hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh, bước đa dạng hóa sản phẩm giao dịch A – QUYẾT ĐỊNH SỐ 366 III PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG TTCKPS TẠI VN TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG CKPS - Thị trường chứng khoán phái sinh tổ chức hình thức đơn vị thuộc Sở giao dịch chứng khoán; - Trung tâm tốn bù trừ chứng khốn phái sinh theo mơ hình bù trừ đối tác trung tâm tổ chức hình thức đơn vị trực thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam A – QUYẾT ĐỊNH SỐ 366 MƠ HÌNH TỔ CHỨC GIAO DỊCH CKPS a) Loại chứng khoán phái sinh giao dịch tài sản sở: - Trong giai đoạn đầu phát triển thị trường, chứng khoán phái sinh phép giao dịch Sở giao dịch chứng khoán hợp đồng tương lai dựa số thị trường chứng khoán hợp đồng tương lai dựa trái phiếu Chính phủ - Về dài hạn cơng cụ tài phái sinh hợp đồng tương lai hợp đồng quyền chọn dựa tài sản sở cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai tiền tệ hàng hóa tập trung giao dịch thống Sở giao dịch chứng khoán b) Hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh Hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh vận hành độc lập với hệ thống giao dịch cổ phiếu, trái phiếu hệ thống giao dịch Sở giao dịch chứng khoán A – QUYẾT ĐỊNH SỐ 366 MƠ HÌNH THANH TỐN: Trung tâm Lưu ký chứng khốn Việt Nam tổ chức thực chức tốn bù trừ chứng khốn phái sinh theo mơ hình đối tác trung tâm thơng qua Trung tâm Thanh tốn bù trừ chứng khoán phái sinh đơn vị trực thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam A – QUYẾT ĐỊNH SỐ 366 THÀNH VIÊN GIAO DỊCH, THÀNH VIÊN THANH TOÁN BÙ TRỪ: a) Thành viên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam bao gồm: - Thành viên giao dịch: Là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh đáp ứng tiêu chuẩn thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam - Thành viên toán, bù trừ: Là cơng ty chứng khốn, ngân hàng thương mại đáp ứng yêu cầu thành viên Trung tâm Thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam b) Thành viên Trung tâm Thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh bao gồm: (i) Thành viên toán, bù trừ cơng ty chứng khốn cung cấp dịch vụ mơi giới chứng khốn phái sinh thực tốn bù trừ cho giao dịch mơi giới tự doanh chứng khoán phái sinh; (ii) Thành viên bù trừ ngân hàng thương mại thực toán bù trừ cho giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh tham gia làm thành viên trực tiếp thị trường giao dịch phái sinh trái phiếu Trường hợp nhà đầu tư khả tốn, thành viên bù trừ có trách nhiệm thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán vị thế, danh mục tài sản ký quỹ nhà đầu tư thực giải pháp xử lý phù hợp, bao gồm: a) Yêu cầu nhà đầu tư thực thành viên bù trừ thực việc đóng vị thế, lý vị bắt buộc vị mở nhà đầu tư; b) Đình việc nhận lệnh giao dịch để mở vị từ nhà đầu tư liên quan; đồng thời hủy lệnh giao dịch chưa thực nhà đầu tư đó; c) Sử dụng, bán, chuyển giao tài sản ký quỹ nhà đầu tư để mua làm tài sản bảo đảm cho khoản vay để thực nghĩa vụ toán vị mở nhà đầu tư Trường hợp không đủ, thành viên bù trừ phải sử dụng tài sản để thực hợp đồng chứng khoán phái sinh nhà đầu tư; d) Nhà đầu tư có trách nhiệm hồn trả thành viên bù trừ toàn phần tài sản tạm ứng chịu chi phí phát sinh liên quan 149 Chương V NGHĨA VỤ BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THƠNG TIN I Nghĩa vụ báo cáo, cơng bố thơng tin tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán phái sinh Tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán phái sinh gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước báo cáo sau: a) Báo cáo tình hình hoạt động mơi giới, tự doanh chứng khốn phái sinh (nếu có); hoạt động bù trừ, tốn giao dịch chứng khốn phái sinh (nếu có) theo hướng dẫn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; b) Các báo cáo khác theo quy định pháp luật chứng khoán tổ chức hoạt động cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ Tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh phải công bố thông tin đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiện sau: a) Thay đổi thành viên bù trừ (nếu có); b) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật chứng khốn tổ chức hoạt động cơng ty chứng khốn, công ty quản lý quỹ, công bố thông tin thị trường chứng khoán theo yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 150 I Nghĩa vụ cơng bố thơng tin Sở giao dịch chứng khốn Sở giao dịch chứng khốn có trách nhiệm cơng bố thông tin sau: a) Giá tham chiếu, giá trần, giá sàn, giá mở cửa, giá đóng cửa phiên ngày giao dịch, giá thỏa thuận (nếu có); b) Các mức giá chào mua, chào bán tốt khối lượng đặt mua, đặt bán tương ứng loại chứng khốn phái sinh; c) Các thơng tin công bố khác theo hướng dẫn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm trì việc cơng bố thường xun bảng báo giá trang thông tin điện tử với thơng tin đây: a) Các mã chứng khoán phái sinh niêm yết; b) Giá tham chiếu, giá trần, giá sàn, giá thực khối lượng thực giao dịch gần nhất, giá giao dịch cao phiên, giá giao dịch thấp phiên, giá đóng cửa; ba (03) mức giá chào mua, giá chào bán tốt nhất; c) Tổng khối lượng thực hiện; d) Các thông tin khác theo hướng dẫn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 151 Sở giao dịch chứng khốn có trách nhiệm cơng bố thơng tin việc hủy niêm yết, niêm yết chứng khoán phái sinh sau Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm cơng bố thơng tin thành viên giao dịch, thành viên tạo lập thị trường: a) Thông tin chấp thuận thành viên giao dịch mới, thành viên tạo lập thị trường mới; đình chỉ, chấm dứt tư cách thành viên, tư cách thành viên tạo lập thị trường; b) Thông tin vi phạm, xử phạt thành viên, thành viên tạo lập thị trường (nếu có); c) Các thông tin khác theo quy chế Sở giao dịch chứng khoán 152 Sở giao dịch chứng khốn có trách nhiệm cơng bố thơng tin hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh bao gồm: a) Thông tin việc tạm ngừng giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh xảy cố bất khả kháng có dấu hiệu bất thường giao dịch; thông tin việc cho phép giao dịch trở lại hợp đồng chứng khoán phái sinh; b) Thông tin thay đổi biên độ dao động giá, giới hạn lệnh, giới hạn lệnh tích lũy (nếu có); c) Thơng tin việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng chứng khoán phái sinh sau Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; d) Các thông tin khác theo yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 153 Trung tâm lưu ký chứng khốn cung cấp thơng tin cần thiết để Sở giao dịch chứng khoán thực công bố thông tin hàng ngày, bao gồm thơng tin sau: a) Giá tốn cuối ngày, giá tốn cuối (nếu có); b) Khối lượng mở loại chứng khoán phái sinh ngày giao dịch trước đó; c) Các nội dung khác theo hướng dẫn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 154 II Nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin Trung tâm lưu ký chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán định kỳ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo đây: a) Báo cáo hoạt động bù trừ toán giao dịch chứng khoán phái sinh, báo cáo sử dụng chế bảo đảm toán, báo cáo giám sát xử lý vi phạm thành viên bù trừ theo hướng dẫn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; b) Các báo cáo khác theo hướng dẫn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 155 Trung tâm lưu ký chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thời hạn tối đa hai mươi bốn (24) kể từ xảy kiện bất thường sau: a) Thành viên bù trừ khả tốn giao dịch chứng khốn phái sinh; b) Đình chỉ, chấm dứt tư cách thành viên bù trừ c) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật theo yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trung tâm lưu ký chứng khốn có trách nhiệm cơng bố thông tin sau: a) Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký, thu hồi, đình tư cách thành viên bù trừ; danh sách thành viên bù trừ; thông tin vi phạm thành viên bù trừ (nếu có); b) Các thông tin ký quỹ, giới hạn vị thông tin khác theo hướng dẫn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 156 III Thời hạn nộp báo cáo Đối với báo cáo định kỳ a) Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo tháng; b) Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày kết thúc quý báo cáo quý; c) Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày kết thúc sáu tháng đầu năm báo cáo bán niên; d) Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm báo cáo năm Đối với báo cáo kiện phát sinh a) Trong thời hạn hai mươi bốn (24) báo cáo quy định khoản Điều 25; khoản 3, khoản 4, khoản Điều 26 Thông tư này; b) Trong thời hạn hai mươi bốn (24) kể từ ngày nhận yêu cầu báo cáo khác Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Các báo cáo theo quy định Thông tư phải gửi kèm tệp thông tin điện tử 157 Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH I Hiệu lực thi hành Thơng tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016 II Tổ chức thực Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán phái sinh, thành viên giao dịch, thành viên bù trừ tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán phái sinh thị trường chứng khốn phái sinh Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư Bộ trưởng Bộ Tài định./ 158 CẢM ƠN! ... khốn có quy định (khái niệm CKPS)  QĐ số 25 2/QĐ-TTg ngày 1/3 /20 12 phê duyệt Chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 20 11 -20 20  QĐ 1 826 /QĐ-TTg ngày 6/ 12/ 20 12 phê duyệt Đề án tái cấu trúc TTCK doanh...  Nghị định số 42/ 2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 5/5 /20 15 CKPS TTCKPS;  Thông tư số 11 /20 16/TT-BTC ngày 19/01 /20 16 Bộ Tài hướng dẫn số điều Nghị định 42/ 2015/NĐ-CP  Thông tư số 23 /20 17/TT-BTC sửa... khoản thi hành B – NGHỊ ĐỊNH 42/ 2015/NĐ-CP - Sự cần thiết ban hành Nghị định      Phát triển TTCKPS nội dung quan trọng Chiến lược phát triển TTCK đến năm 20 20 TTCK có CK sở (CP; TP; CCQ)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 KHUNG PHAP LY TTCKPS thay tuan, 2 KHUNG PHAP LY TTCKPS thay tuan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay