3 CKPS OTC thay tuan

39 18 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 17:48

chứng khoán phái sinh, bài giảng chứng khoán phái sinh CHUN ĐỀ: CHỨNG KHỐN PHÁI SINH OTC Người trình bày bày:: PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TS TRẦN QUỐC TUẤN Hồ Chí Minh – 2018 CHỨNG KHỐN PHÁI SINH OTC NỘI DUNG CHÍNH A Hợp đồng kỳ hạn lãi suất (FRA) • Khái niệm • Đặc điểm • Phương thức toán B Hợp đồng hoán đổi lãi suất (Interest Rate swap) • Khái niệm • Đặc điểm • Phương thức toán C Một số quyền chọn lãi suất thị trường OTC • Hợp đồng quyền chọn LS trần (Cap) • Hợp đồng quyền chọn LS sàn (Floor) A- HỢP ĐỒNG KỲ HẠN LÃI SUẤT  Hợp đồng kỳ hạn lãi suất (Forward Rate Agreement – FRA) dạng hợp đồng CKPS giao dịch phi tập trung, ấn định mức lãi suất khoản tiền gửi/khoản vay thực vào thời điểm xác định tương lai  Bên mua FRA (buyer) trả lãi suất cố định, nhận lãi suất thả theo giá trị danh nghĩa ban đầu khoản vay/tiền gửi  Bên bán FRA (seller) nhận lãi suất cố định, trả lãi suất thả  Bên mua FRA nhằm phòng ngừa rủi ro LS tăng, bên bán FRA nhằm phòng ngừa rủi ro LS giảm A- HỢP ĐỒNG KỲ HẠN LÃI SUẤT     Các mốc thời gian quan trọng FRA, gồm: Ngày giao dịch: ngày diễn giao dịch (mua/bán), mở FRA Ngày toán: ngày đáo hạn FRA (hay ngày mà khoản vay/khoản tiền gửi danh nghĩa bắt đầu có hiệu lực) Ngày định lãi (fixing date): ngày xác định lãi suất tham chiếu (so sánh LS thị trường LS kỳ hạn thỏa thuận) Ngày định lãi thường trước ngày toán ngày Ngày đáo hạn: ngày khoản vay/khoản tiền gửi danh nghĩa kết thúc hiệu lực (đáo hạn) A- HỢP ĐỒNG KỲ HẠN LÃI SUẤT      Khoản toán thực tế vào chênh lệch lãi suất cố định (LS kỳ hạn) lãi suất thị trường thực tế (LS tham chiếu thả nổi) ngày toán (ngày đáo hạn FRA) Lưu ý: Bên mua nhận luồng tiền LS tham chiếu > LS thỏa thuận Bên bán nhận luồng tiền LS tham chiếu < LS thỏa thuận Luồng tiền toán thực vào ngày đáo hạn FRA (hay ngày bắt đầu khoản vay) Khơng có khoản vay thực tế, mà có giá trị danh nghĩa khoản vay để tính luồng tiền toán bên mua bên bán FRA Lãi suất tham chiếu FRA LIBOR Euribor tính theo $ (đây hai mức tham chiếu lãi suất phổ biến nhất) A- HỢP ĐỒNG KỲ HẠN LÃI SUẤT Sơ đồ thời điểm quan trọng FRA  Nhìn chung, FRA đáo hạn sau T tháng theo mức LIBOR M tháng, theo thông lệ coi dạng hợp đồng T x (T+M)  Ví dụ 1: x FRA: FRA có thời hạn tháng (90 ngày), vào LS LIBOR áp dụng cho khoản vay tháng (180 ngày), ta có: A- HỢP ĐỒNG KỲ HẠN LÃI SUẤT  Công thức xác định giá trị FRA thời điểm đáo hạn (từ góc độ người mua FRA) - F số tiền toán bên (là khoản tiền bên mua nhận từ bên bán hợp đồng kỳ hạn lãi suất mang dấu dương) - rtc lãi suất tham chiếu xác định vào ngày định lãi - rFRA lãi suất kỳ hạn thỏa thuận theo hợp đồng - M giá trị vốn danh nghĩa hợp đồng -T số ngày kỳ hạn khoản vay/tiền gửi sở - B số ngày năm theo quy ước (thường 360 365) A- HỢP ĐỒNG KỲ HẠN LÃI SUẤT Ví dụ : FRA x - FRA 90 ngày (3 tháng) - LS thỏa thuận theo FRA: 5,5% LS LIBOR tham chiếu 180 ngày (6 tháng) Tại ngày định lãi, LS tham chiếu xác định 6,6% - Giá trị danh nghĩa: 10 triệu USD Cách thức toán:  Theo lý thuyết: vào ngày đáo hạn khoản vay bên mua toán tiền = 5,5% x 10 triệu USD nhận khoản tiền = LS tham chiếu vào ngày định lãi x 10 triệu USD  Thực tế: vào ngày toán bên mua nhận khoản chênh lệch LS thỏa thuận (5,5%) LS tham chiếu (6,6%) tính cho 10 triệu USD, chiết khấu từ thời điểm đáo hạn 11 ngày tốn A- HỢP ĐỒNG KỲ HẠN LÃI SUẤT Ví dụ (tt) Số tiền toán B- HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI 1- Định nghĩa: Là hợp đồng hai đối tác nhằm trao đổi luồng tiền tương lai theo cách thức thỏa thuận trước khoảng thời gian xác định trước Hợp đồng hốn đổi có hiệu lực từ ngày khởi đầu (ngày định giá) chấm dứt vào ngày kết thúc (ngày đáo hạn) hợp đồng Hợp đồng hoán đổi dạng CKPS phi tập trung đời sau, coi công cụ quan trọng xét theo quy mô thị trường Các điều khoản thiết kế linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể bên II – HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ Hợp đồng hốn đổi tiền tệ: hợp đồng, theo bên đồng ý trả cho bên khoản toán theo định kỳ sở mức lãi suất xác định vào giá trị vốn gốc ghi nhận hai loại tiền tệ khác  Các đặc điểm hợp đồng hoán đổi tiền tệ: giống với hợp đồng hoán đổi LS, ngoại trừ điểm sau: - Giá trị vốn gốc dòng tiền trao đổi bên ghi nhận theo hai (hoặc nhiều) loại tiền tệ khác - Các luồng toán dựa lãi suất khác nhau, ví dụ LS cố định đổi lấy LS cố định, LS thả đổi lấy LS thả nổi, LS cố định đổi lấy LS thả - Giá trị gốc trao đổi bên thời điểm: khởi đầu kết thúc  II – HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ  Các luồng tiền trao đổi bên tham gia hợp đồng Trao đổi khoản vốn gốc: vào ngày bắt đầu giao dịch hoán đổi (theo hai tiền tệ khác nhau) Vốn gốc tính theo loại tiền tệ thứ Đối tác thứ Vốn gốc tính theo loại tiền tệ thứ Nhà giao dịch hoán đổi Vốn gốc tính theo loại tiền tệ thứ Đối tác thứ Vốn gốc tính theo loại tiền tệ thứ II – HỢP ĐỒNG HỐN ĐỔI TIỀN TỆ Ví dụ: Reston thực hoán đổi tiền tệ với GSI theo nội dung công ty thực chuỗi toán tiền lãi nửa năm Euro cho GSI với lãi suất 4,35%/năm, dựa số vốn 10 triệu Euro GSI trả cho Reston tiền lãi nửa năm đồng USD với lãi suất 6,1%/năm vòng năm, dựa số vốn 9,804 triệu USD Hai bên trao đổi vốn vào thời điểm bắt đầu kết thúc giao dịch  II – HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ Ví dụ(tt): - Vào ngày bắt đầu hốn đổi: Reston trả cho GSI 9,804 triệu đôla GSI trả cho Reston 10 triệu euro - Mỗi sáu tháng vòng hai năm: Reston trả cho GSI: 0,0435 x (180/360) x 10.000.000 Euro =  217.500 Euro GSI trả cho Rested: 0,061 x (180/360) x $9.804.000 = $ 299.022 Vào ngày kết thúc hoán đổi: Rested trả cho GSI10 triệu euro GSI trả cho Rested 9,804 triệu đôla II HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ II Ứng dụng:  Phòng ngừa rủi ro hối đối  Hốn chuyển khoản nợ trả loại tiền tệ sang thành trả loại ngoại tệ khác (nhằm vay với chi phí vốn rẻ nhất, theo loại tiền nào) C – MỘT SỐ QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT OTC Định nghĩa: Một quyền chọn LS trần dạng đơn giản ( plain-vanilla cap) quyền chọn gồm chuỗi quyền chọn mua LS nối tiếp đáo hạn kiểu Châu Âu (caplets), giao dịch thị trường OCT Mục đích sử dụng: Ấn định chi phí vay nợ tối đa cho khoản vay với LS thả nổi, nói cách khác phòng ngừa rủi ro LS vay Thường sử dùng kèm với khoản vay với LS thả Người mua quyền phép thực quyền thời điểm điều chỉnh LS thả nổi, hay gọi ngày gia hạn khoản vay (rollover) C – MỘT SỐ QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT OTC Thuật ngữ :  Mức LS tham khảo  Mức LS thực quyền (LS trần)  Thời hạn quyền  Tần suất toán (ngày đáo hạn quyền chọn thành phần trùng với ngày điều chỉnh LS khoản vay)  Giá trị danh nghĩa hợp đồng quyền chọn Ví dụ: Giả sử cơng ty C mua quyền chọn LS trần từ ngân hàng D với điều khoản sau: LS tham khảo LIBOR tháng LS thực quyền 6% Thời hạn HĐ năm Việc toán lãi định kỳ tháng/1 lần Giá trị danh nghĩa HĐ 20 triệu USD C – MỘT SỐ QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT OTC I – Quyền chọn lãi suất trần:  Một cơng ty có khoản vay theo LS thả (LIBOR) ấn định LS vay tối đa cách mua quyền chọn LS trần tương ứng với khoản vay  Tại thời điểm điều chỉnh, LIBOR> LS thực quyền, công ty nhận khoản lãi từ quyền chọn để bù đắp cho LS vay thả tăng lên khoản vay  Ngược lại, LS thả giảm, cơng ty phí quyền (không thực quyền) lợi từ chi phí vay vốn theo LS thả giảm  Sử dụng quyền chọn LS trần, cơng ty ấn định LS vay tối đa hàng quý, đồng thời hưởng lợi LS thị trường giảm (mất phí quyền) I – QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT TRẦN 2- Cơng thức tính khoản chênh lệch bên mua nhận từ quyền chọn Trong đó: L: Giá thị trường công cụ sở (LIBOR tháng, tháng) R: Giá thực quyền chọn (LS thực quyền) D: số ngày kỳ trả lãi tính đến ngày đáo hạn (điều chỉnh LS tiếp theo) P: Giá trị vốn gốc danh nghĩa Y: số ngày giả định năm để tính lãi Thơng lệ 365 ngày áp dụng cho bảng Anh, 360 ngày áp dụng cho USD, EUR I – QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT TRẦN Ví dụ: Cơng ty A mua quyền chọn LS trần với điều khoản - LS sở LIBOR tháng - LS thực quyền 6% - Thời hạn HĐ năm - Việc toán lãi định kỳ tháng/1 lần - Giá trị danh nghĩa HĐ 30 triệu USD Theo HĐ trên: Giả sử thời điểm điều chỉnh LS: 31/5/N1 LIBOR tháng = 7% Kỳ tính lãi dài 92 ngày Tại ngày 31/5/N1, cơng ty A thực quyền (vì LS LIBOR > LS thực quyền), bên bán quyền trả khoản chênh lệch là: Số tiền trả vào ngày điều chỉnh LS (31/8/N1) I – QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT TRẦN - Ưu nhược điểm quyền chọn LS trần: Ưu điểm  Giúp người mua quyền ấn định mức LS cố định tối đa cho khoản vay với LS thả => cố định chi phí vốn tối đa  Khi LS tăng: hưởng lợi từ quyền (LS thực quyền < LS tham chiếu)  Khi LS giảm: phí quyền, hưởng lợi từ chi phí vay vốn giảm  Đây cơng cụ giúp phòng ngừa rủi ro LS cho khoản vay với LS thả trung hạn Nhược điểm : Chi phí quyền cao II – QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT SÀN Định nghĩa: Quyền chọn LS sàn chuỗi quyền chọn bán LS kiểu châu Âu nối tiếp đáo hạn, giao dịch thị trường OTC Mục đích sử dụng: Quyền chọn LS sàn thường nhà đầu tư sử dụng để phòng ngừa LS giảm khoản đầu tư/khoản cho vay theo LS thả Với quyền chọn LS sàn, nhà đầu tư vào chứng khốn có thu nhập theo LS thả nổi, ấn định mức LS nhận tối thiểu, đồng thời có khả thu lời cao LS tăng II – QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT SÀN Các điều khoản quan trọng:  LS tham chiếu, LS thực quyền  Giá trị danh nghĩa hợp đồng quyền  Thời gian đáo hạn  Ngày đáo hạn quyền chọn thành phần II – QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT SÀN Thanh toán quyền chọn LS sàn - Cơng thức tính khoản tốn: Trong đó: L: Giá thị trường cơng cụ sở (LIBOR tháng, tháng) R: Giá thực quyền chọn (LS thực quyền) D: số ngày kỳ trả lãi tính đến ngày đáo hạn (điều chỉnh LS tiếp theo) P: Giá trị vốn gốc danh nghĩa Y: số ngày giả định năm để tính lãi Thơng lệ 365 ngày áp dụng cho bảng Anh, 360 ngày áp dụng cho USD, EUR II – QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT SÀN  Ưu điểm quyền chọn LS sàn: Giúp cho định chế đầu tư, ngân hàng có danh mục đầu tư LS biến đổi khoản cho vay theo LS thả giá trị lớn Người sử dụng chủ yếu công ty bảo hiểm, công ty đầu tư, quỹ hữu trí, ngân hàng Quyền chọn LS sàn không phổ biến quyền chọn LS trần  Nhược điểm: Phí quyền chọn lớn ... ước tính ngày: LS thả nổi: LIBOR thường tính theo thơng lệ ngày thực /36 0 LS cố định: thường tính theo thơng lệ ngày thực /36 5 30 /36 0 I- HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT 1- Đặc điểm hợp đồng hoán đổi lãi... hạn khoản vay/tiền gửi sở - B số ngày năm theo quy ước (thường 36 0 36 5) A- HỢP ĐỒNG KỲ HẠN LÃI SUẤT Ví dụ : FRA x - FRA 90 ngày (3 tháng) - LS thỏa thuận theo FRA: 5,5% LS LIBOR tham chiếu 180... - Mỗi sáu tháng vòng hai năm: Reston trả cho GSI: 0,0 435 x (180 /36 0) x 10.000.000 Euro =  217.500 Euro GSI trả cho Rested: 0,061 x (180 /36 0) x $9.804.000 = $ 299.022 Vào ngày kết thúc hoán đổi:
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 CKPS OTC thay tuan, 3 CKPS OTC thay tuan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay