Bulletins of American paleontology (Bull. Am. paleontol.) Vol 145154192729

406 0 0
  • Loading ...
1/406 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 17:29

(^tr si^^'* x\ ^ BULLETINS u\^ i0ji AMERICAN PALEONTOLOGY VOL XTV Dece^nber ig2'j -January ig2g -/ Harris Co Ithaca, N V U S A I CONTENTS OF VOLUME XIV Bulletin No 51 — 52 5-3 54 — — — A Plates foraminiferal fauna from the Guayabal formation in Mexico By W Storrs Cole Contribution to the early Tertiary paleontology of Peru: Part 1: Eocene Mollusca and Brachiopoda By A A Olsson A foraminiferal fauna formation in Mexico from By W the Chapapote Storrs Cole Miocene Mollusca of Northern Colombia Norman Edward Weisbord Pages 15 46 31 47 200 32 35 200 232 36 44 233 290 By „ Sctv • ?>/S/ffV7., OF AMERICAN PAI
- Xem thêm -

Xem thêm: Bulletins of American paleontology (Bull. Am. paleontol.) Vol 145154192729, Bulletins of American paleontology (Bull. Am. paleontol.) Vol 145154192729

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay